Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Hírek, cikkek, események

Hírek, cikkek, események

Nyomtatható változat
ARCHÍV! [2005.12.13]
Dr. Kertész János

Pályaválasztás, pályaorientáció jelentősége a hátrányos helyzetű és fogyatékos tanulóknál

Napjainkban egyre erőteljesebben vetődik fel a hátrányos helyzetű, a többségtől eltérő speciális igényű tanulói csoportok segítése oly módon, hogy szükségleteiket feltárva megfelelő oktatási, képzési feltételek legyenek számukra biztosítva.

A többségtől eltérők két fontos csoportját lehet megkülönböztetnünk, az egyik kiemelt csoport a különféle fogyatékkal élő tanulók csoportja, a másik a fogyaték nélküli, de hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben élő tanulók csoportja.
 

Első szakasz

A fogyatékosok különböző testi, vagy szellemi problémával küzdenek, illetve ezekben térnek el az általánostól. A hátrányos helyzetűeknél viszont a társadalmi helyzetük, egyéni, családi körülményeik, vagy lakóhelyük hátrányos volta gátolja a sikeres iskolai beilleszkedést. Természetesen a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek között sok esetben jelentős átfedések vannak. A társadalmi egyenlőtlenségek és hátrányok különböző tényezők hatására alakulhatnak ki, sok esetben egymáshoz kapcsolódva és így halmozottan jelennek meg. A lemaradók, valamint a speciális oktatásban részesülők elég jelentős részét a roma közösségből kikerülő tanulók alkotják, de a halmozottan hátrányos helyzetű térségekben is sok olyan gyermek kerül ki, aki ebbe a körbe illeszthető.

A nagy kérdés az, hogy az ezekbe a csoportokba tartozó fiatalt hogyan lehet eljuttatni valamilyen piacképes tudáshoz, aminek segítségével önálló, vagy legalább részben önálló életet tud élni és önmagát, vagy esetleg családját el tudja tartani. Társadalmi szempontból sem mindegy az, hogy a fogyatékkal élők, vagy a hátrányos helyzetben élők milyen formában jutnak el a megfelelő életkörülmények biztosításához.

Amennyiben szociális segélyből tengődnek, az számukra sem igazán megfelelő megoldás, másrészt társadalmi szempontból is egy bizonyos fokú kirekesztettséghez, leépüléshez és a halmozottan hátrányos helyzet újratermeléséhez vezető útra kerülnek. Sajnos azt is meg kell állapítani, hogy bár a magyarországi népesség iskolázottsága az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek annak ellenére, hogy az iskolázottságuk szintén valamivel nőtt, de a leszakadásuk az átlaghoz képest nem csökkent.

Az elmúlt bő egy évtizedben a leghátrányosabb helyzetű fiatalok iskolai esélyeinek további romlása volt megfigyelhető. Ennek számtalan oka van, nyilván benne van a rendszerváltásból fakadó, a magyar társadalom számára eddig ismeretlen munkanélküliség megjelenése és a halmozottan hátrányos helyzetű fiatal családjának döntő részben történő kiszorulása a munkaerőpiacról. Ennek oka főleg az iskolázatlanság, a munkához való rossz hozzáállás és a szűkebb közösség negatív irányba történő befolyása.
Az ilyen fiatalok esélyeinek, tanulási előrehaladásának a megteremtése a közoktatás számára az egyik legkomolyabb kihívássá vált. A leszakadást fokozza a gazdasági és a társadalmi átalakulás gyorsuló folyamata is

 

Második szakasz

Érdemes megnézni, hogy ma elsősorban kik sorolhatók a hátrányos helyzetű társadalmi rétegekhez:

- - akik nem fejezik be az általános iskolát,
- - akik az általános iskola befejezése után nem tanulnak tovább, vagy továbbtanulnak, de a középfokú oktatásból lemorzsolódnak,
- - akik magas munkanélküliséggel sújtott válságövezetekben laknak,
- - a roma fiatalok,
- - a nevelőintézetek növendékei,
- - a magatartászavarral küzdő, kábítószer-függő, kriminalizálódó fiatalok.

Tehát a felsorolásból is látszik, hogy azokról a fiatalokról van szó, akik különböző okok miatt nem tudnak a többiekkel haladni, és akiket ezért az iskolai kudarc, a lemorzsolódás és ezek következményeként a társadalmi beilleszkedésre való képtelenség fenyeget. Ezek között a csoportok között átfedések is vannak. Elmondható, hogy a szakképzésben résztvevők hozzávetőleg 20 %-a tekinthető valamilyen szempontból hátrányos helyzetűnek, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek.

A pályaorientáció, illetve a pályaválasztás fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a 90-es évek első felében a munkaerőpiacra belépő pályakezdők egyharmadának gyakorlatilag nem volt semmilyen szakképzettsége, vagy ha volt is valami az inkább nagyon alacsony szakmai szintet képviselő részfolyamat betanításával egyenértékű képzettség volt.

A 90-es évek második felében ez az arány csökkent, de igazából ez sem hozott komolyabb javulást, mivel ennek a magyarázata részben az, hogy a megváltozott demográfiai körülmények hatására a visszaeső tanulólétszám arra ösztönözte az iskolákat, hogy válogatás nélkül minden jelentkezőt felvegyenek és akkor is benntartsák az oktatási rendszerben, ha részben, vagy akár egészben sem felel meg a tanulási követelményeknek és nem teljesíti a minimális elvárásokat sem.

Az utóbbi 5-6 évben az ifjúsági munkaerőforrás képzettségi szerkezetét bemutató statisztika látványos javulást jelez. Ennek ellenére sajnos elmondható, hogy a szakképzési rendszer még mindig részben csak parkolópályát jelent a fiatal számára és a kikerülő papíron szakmával rendelkező negyede-ötöde alulképzett, szakképzetlen, vagy nem versenyképes szakképzettséggel rendelkezik.
Az ilyen fiatalok számára a munkaerőpiac zárt rendszert képez, ahova bejutni csak átképzéssel és versenyképes ismeret elsajátításával lehet. A halmozottan hátrányos, vagy hátrányos fiatalok számára a pályaelőkészítés az átlagos ismeretek biztosításán túl sokkal szerteágazóbb és sokkal inkább egyénre szabott munkát jelent a pedagógus és a pályaválasztással foglalkozó szakember számára, mint a normál populáción belül.

A segítségnyújtásnál nagyon fontos megismerni a hátrányos helyzetű tanuló családi hátterét, szocializáltságát és fel kell tárni előtte a tanuláshoz, illetve a munkahelyhez vezető utat. Olyan részletességgel és alapossággal, hogy számára teljes egészében világossá váljék, hogy ezen az úton milyen feladatok várnak rá. Ma még sajnos nálunk ez a felkészítő, előkészítő szakasz túl rövid, nem igazán mély és nem igazán egyénre szabott.

 

Harmadik szakasz

Amennyiben a többséghez hasonló módon kapnak információt ebbe a csoportba tartozó tanulók, akkor a pályaválasztásuk inkább kényszer-pályaválasztás lesz, s igazán a maradékelv alapján oda mennek tanulni, ahol kényszerből a tanulóhiány miatt mindenképpen felveszik őket. Elsődleges cél ezeknél a fiataloknál a reális pályaválasztás megalapozása.
Ennek során mindenképpen be kell mutatni a fiatal számára a különböző szakmákhoz vezető út követelményeit, nehézségeit és az adott szakma elsajátítása után a munkahelyhez vezető utat is. A reális pályaválasztáshoz nélkülözhetetlen a személyes hiányosságok felismertetése, feltárása és ezek lehetőség szerint korrekciója.
Nyilvánvaló, hogy az a tanuló, aki ismeri saját hiányosságait és tudatosan igyekszik ezeket valamilyen szinten korrigálni, az már egy komoly erőfeszítést tett a reális pályaválasztás irányába.

Ahhoz, hogy ez a reális pályaválasztás megvalósuljon, megfelelő segítségre is van szüksége, olyan tapasztalt külső személy, elsősorban a pedagógus támogatása kell, aki rávezeti arra az útra, ahol saját gyengeségei felszínre kerülnek és tudatosulnak benne.
A pályaválasztás másik fontos feltétele a személyes erősségek felismerése és fejlesztése, hiszen bármilyen hátrányos helyzetben éljen valaki és bármennyi is legyen a gyengeségei száma, valamiben biztos erőssége is van.

A hallgatóság körében is vannak, akik ismernek olyan gyermekeket, akik a lexikális ismereteket csak nagyon alacsony szinten tudják elsajátítani és ez a fajta tanulás számukra rendkívüli nagy terhet és sokszor megoldhatatlan feladatot jelent, de manuális készségük jó, szeretnek barkácsolni, vagy ügyesen rajzolnak és szívesen foglalkoznak kézzel fogható alkotó munkával és ebben van kitartásuk.
A hiányosságok, gyengeségek, illetve az erősségek felismerése az ilyen gyermekeknél csak kellő segítséggel és sok esetben egyéni foglalkozással valósítható meg.

 

Negyedik szakasz

A különleges gondoskodást igénylők másik nagy csoportja a különböző fogyatékkal élő tanulók.

Az Európai Unió idevonatkozó kartája kimondja, hogy a fogyatékos személyeknek a fogyatékosság eredetére és természetére való tekintet nélkül joguk van a szakmai képzésre, rehabilitációra és visszailleszkedésre. Egy társadalom fejlettségéről az egyik mérőszám az, hogy mennyire képes biztosítani tagjai esélyegyenlőségét és a különböző okok, így a fogyatékosság miatt is segítséget igénylők életminőségét. Általában elmondható, hogy egy átlagosan fejlett társadalomban az össznépességnek hozzávetőleg 10 %-a tekinthető valamilyen szinten fogyatékkal élőnek, ezen belül zömmel egészségkárosodottnak.

A fejlett társadalmakra jellemző, hogy a fogyatékkal élő emberek életesély egyenlőségének megvalósítására kellő figyelmet szentelnek, ami emberi és anyagi erőforrásokban is nyomon követhető. Egyértelműen bizonyított, hogy a hátrányos helyzetű fogyatékkal élők számára a társadalom peremére való szorulás megelőzésének egyik legeredményesebb útja az oktatáson, a szakképzettséghez juttatáson át valósul meg. Ezen belül is az esélyegyenlőség megteremtésének folyamatában a munkaerő-piaci lehetőségek megalapozásának meghatározó formája az eladható szakképzés biztosítása. A mai magyar társadalomban komoly elszántság figyelhető meg abban a tekintetben, hogy a fogyatékkal élők számára biztosított legyen a társadalmi esélyegyenlőség, vagy szükség esetén a rehabilitáció. Ennek jó tükröződése az esélyegyenlőségi minisztérium 2003-ban történő megalakítása is.
Társadalmi szinten is megfogalmazódott a velünk együtt élő fogyatékos emberek esélyegyenlőségének megteremtésére vonatkozó igény, ami rendkívül fontos, sőt az alapja annak, hogy ezen a területen haladás, előrelépés valósuljon meg.
Bevezető gondolataim között már említettem azt a sajnálatos tényt, hogy Magyarországon a fogyatékos népesség az átlagnépességtől jóval alacsonyabb szintű iskolai végzettséggel rendelkezik. Ennek a sajnálatos ténynek számtalan oka van, és sajnálatos következménye az is, hogy az alacsony iskolázottsági szint, a 8. osztály el nem végzése gátló tényezője a szakképzésbe való bekapcsolódás lehetőségének és ez által a piacképes szakmai rész- vagy teljes szakképzettség megszerzésének.

A megfelelő szakmai felkészültség hiányának az is következménye, hogy a fogyatékos ember számára bezárul a munkaerő-piac, esélytelenné válik és egyre inkább eltávolodik a teljes értékű, az önfenntartást biztosító élet megvalósíthatóságától. A magyarországi szakképzés az elmúlt években egyre jobb hatásfokkal kezdett foglalkozni a fogyatékkal élő népesség problémáival és kezdte keresni azokat a megoldási lehetőségeket, amelyek biztosítani tudják elsősorban a fogyatékos fiatalok számára a piacképes szakmai tudás megszerzését és ennek segítségével annak a lehetőségnek a megteremtését, hogy elkerüljék a társadalom peremén élők inaktív státuszát.

Elsődleges cél az, hogy a fogyatékkal élő fiatalok is a társadalom önálló tagjaivá válva aktív munkaerőként megkereshessék a fenntartásukhoz szükséges anyagi javakat, ennek segítségével megfelelő életminőséget biztosíthassanak maguknak és az alkotó munkában való részvétellel növekedjen önbecsülésük és személyiségi jegyeik között az erősségek kerüljenek előtérbe. A cél megvalósulásához biztosítani kell a fogyatékos fiatalok minél szélesebb körében egyéni képességeik fogyatékosságuk függvényében a legmagasabb szakképesítés megszerzésének lehetőségét és a munkaerő-piacon való megmaradáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás lehetőségét.
Természetesen ennek a kibontakoztatása nagyon sok segítséget igényel a fogyatékos tanulók számára. Itt is nagyon fontos a reális pályaválasztáshoz vezető út megkeresése, ami csak egyéni személyes foglalkozások keretében bontható ki teljes mértékben.
A fogyatékos tanulók számára ez a segítségnyújtás először is személyes hiányosságok megfelelő szintű felismertetéséből és ezek lehetőség szerinti kiegyenlítéséből elméleti és gyakorlati foglalkozások keretén belüli csökkentésével valósítható meg. Ezen foglalkozások keretén belül a személyes erősségek felismertetése és fejlesztése is meg kell hogy valósuljon, hiszen a kettő együttesen biztosíthatja azt az alapot, amit meg kell teremteni ahhoz, hogy a tanuló a szakképzés szintjére léphessen.

 

Ötödik szakasz

A gyermekek jogairól szóló egyezmény kimondja:

„A különleges helyzetű gyermekeknek (fogyatékosok, elmaradottak, betegek, különleges képességűek) joguk van a lehetőségeiknek leginkább megfelelő teljes életre. Szüleik, családjuk, környezetük és az állam együtt kötelesek számukra biztosítani az oktatást, képzést, ápolást, gyógyítást, kulturális lehetőségeket, testedzést, szórakozást, játékot”.

A fogyatékos fiatalok szakképzése az esélyegyenlőség jegyében, speciális szakképzés

A fogyatékos fiatalok pályaorientálása és pályaválasztása szempontjából fontos néhány gondolatot ejteni a speciális szakképzés rendszeréről, hiszen ez az a képzési forma, ami a különböző fogyatékkal élők számára megteremtette és folyamatos fejlődése során egyre inkább megteremti a szakképzés lehetőségét és ennek az iskolatípusnak a kiterjedése és szakmaválasztékának bővülése lehetőséget ad a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő képzési formák bevezetésére és biztosítására is.

Az elmúlt évek felmérései alapján elmondható, hogy a fogyatékos fiatalok foglalkoztatásának hiánya munkanélkülivé válásának okai között elsőként alacsony iskolázottsági szintjük és mélyen az átlag alatti szakmai képzettségük a meghatározó.
A 15-25 éves korosztály, mely életkorát tekintve a szakképzés területén érintett mintegy 40 %-a rendelkezik alapiskolai végzettséggel és középfokú képzésbe is csak harmadrészük kerül. Ezen belül is különböző az egyes fogyatékos csoportok megoszlása. (Milyen osztás?)

A fogyatékos fiatalok szakképzési lehetőségeit is igen sok tényező befolyásolja, befolyásolhatja, így:

- - a fogyatékosság ténye fogyatékossági típus és súlyosság szerint,
- - a fiatal iskolázottsági szintje, személyisége, segítő vagy korlátozó környezetével együtt,
- - a speciális képzési feltételek megléte,
- - a foglalkoztatási lehetőségek megléte.

A fogyatékos fiatalok szakképzési eredményessége egy nagyon soktényezős folyamat eredménye. A szakmai felkészítés különböző szervezeti formában történhet, így elsősorban iskolai rendszerű képzésben, de lehet iskolarendszeren kívüli képzésről és felnőtt oktatás keretében megvalósuló szakmai képzésről is szó. Új ismeretek, szakmai képzettség elsajátítása mindezeken túl megvalósulhat tanfolyami képzés keretében is. A felsoroltak közül a fogyatékos fiatalok számára leginkább meghatározó és a speciális képzési feltételek biztosítása szempontjából a legmegfelelőbb az iskolai rendszerű szakképzés, ezen belül is a speciális szakiskolai képzés.Az értelmi fogyatékos fiatalok szakmai felkészítése

Ma Magyarországon a speciális szakiskolák zömét az értelmi fogyatékosok iskolája adja. A fogyatékosság típusát jellemző igen nagy eltérés megmutatkozik a speciális szakiskolák és a készségfejlesztő, valamint az előkészítő szakiskola megkülönböztetésében is.


A speciális szakiskolák az országos képzési jegyzék több mint 800 szakmájából több tucat szakmát választhatnak, melyek már kellően kidolgozott tantervekkel rendelkeznek és a szakképzési idő meghatározott megnyújtásával, illetve a pályaorientációs előkészítő időszak kiszélesítésével lehetőséget tudnak biztosítani piacképes szakmák elsajátítására. Ezek részletes bemutatása, gyakorlati vagy elméleti alapjainak megismertetése elengedhetetlen. Időt kell rá fordítani lehetőleg partnerüzemeket, vállalkozókat keresve, ahol a feltételek megteremthetők, és kellő empátia van bennük.
Foglalkoztatási rehabilitáció

A foglalkoztatási rehabilitáción belül a szakirodalom foglalkozik a munka rehabilitációval, ami a pályakezdő fogyatékosokra irányul. A fogyatékos fiatalok szakmai felkészítése a komplex rehabilitációs képzés végző célja a foglalkoztatás biztosítása mégpedig oly módon, olyan feltételek között, amelyek biztosítják, hogy állapotuk nem romlik tovább, sőt lehetőség szerint inkább állapotjavulás következik be.
A fogyatékos fiatalok számára a foglalkoztatási rehabilitáció folyamatában az első lépés a munkába állítás. Ehhez nélkülözhetetlen a megfelelő pályairányítás, pályaválasztás és képzés. Ezekről már az előzőekben szóltam.

A munkába állítási feladat a támogató megsegítés, az utógondozás. Ahhoz, hogy kialakuljon a megfelelő munkavégző képesség, az ehhez vezető folyamat mindenképpen igényli a speciális nevelés eszközeit. Ebben a folyamatban igen fontos cél a személyiség és a munkamorál megszilárdítása is.

Érdemes ezen a területen a nyugat-európai gyakorlatot is megvalósítani, ahol a munka világába való bevezetés un. gyakorlati próbahetek segítségével valósul meg, ahol az egyéni feltételek és lehetőségek figyelembe vételével olyan gyakorlati munkában vesznek részt az érintett fiatalok, ahol elsődleges cél a munkához való hozzászoktatás és a tapasztalatszerzés a kiválasztott munkaterületen. Itt kiderülhet az, hogy esetleg az adott fiatal nem tud megbarátkozni az adott környezettel, a jövendő munkatársaival és kiderülhet a próbaidő során, hogy célszerű más szakmai ismereteinek megfelelő munkaterületet szerezni számára A gyakorlati próbaidő beiktatásával elkerülhető az önmagát erősítő kudarcélmények sora, ami a munkamorál csökkenéséhez, a fiatal elkedvetlenedéséhez és legrosszabb esetben a munkaerőpiacról történő kiszorulásához vezet.

A munkarehabilitáció csak tartós beválás esetén mondható sikeresnek és a pályaorientációban, illetve a pályaválasztásban résztvevő szakemberek is csak akkor mondhatják el, hogy munkájuk, erőfeszítésük eredményes volt, ha növendékük meg tud ragadni a munkaerőpiacon és kamatoztatni tudja mind a szakmai tudását, mind a pályaorientáció során megvalósuló személyiségfejlesztésben elért eredményeit.A mai magyar szakképzés egyre inkább hasonlóvá válik a német szakképzési modellhez. Németországban a szakképzési törvény előírásai szerint a fiatalkorúakat csak államilag elismert szakmákban szabad oktatni. Ez a kategória ott hosszú, 3-3,5 éves képzési idejű, széles alapképzésre épülő szakképzést jelent. A követelményekre jellemző, hogy a tanulót önálló munkavégzésre készítik fel. A fogyatékosok számára létrehoztak egy második szakmarendszert, melyben kb. 130 szakma van felsorolva. A fogyatékos szakmák egy része a magyar ágazati szakmákkal is összevethető, 12-24 hónap a képzési idő, de vannak a teljes értékű szakmákhoz közel álló képesítések is, amelyek abban térnek el a normál szakmától, hogy nem önálló, hanem irányított munkavégzésre készítenek fel. Ebben az esetben a szakmai képzésre fordított idő 3 év is lehet. Ennek a modellnek az átvétele lehetőséget teremt a szociálisan hátrányos helyzetbe kerültek számára is piacképes ismeretek megszerzésére.

Néhány gondolat a külföldi tapasztalatokról

A külföldi tapasztalatok szerint a hátrányos helyzetű fiatalok gyakran még akkor is kudarcot vallanak a képzésben, ha megfelelő felzárkóztatás a pályaorientáció után lépnek be ide és a képzés eszközei jól alkalmazkodnak lehetőségeikhez. Ennek okai részben a fiatalok személyiség problémáiban – ezek önértékelési és önálló életvezetési problémák lehetnek - , részben szociális tényezőkben keresendők.

Ausztriában és Németországban szociálpedagógus feladata a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása konfliktusai megoldásában, amelyek az iskolában, a gyakorlati képzésben, a szabadidő eltöltésében és esetenként a létfenntartás biztosításában jelentkeznek. A szociálpedagógiai modell a gyakorlati oktatók, a szakiskolai tanárok és a szociálpedagógusok intenzív együttműködését feltételezi, a hátrányos helyzetű fiatalok számára pedig egyéni fejlesztést tesz lehetővé.
Nem teljes értékű betekintésre volt lehetőségem Ausztriában, Németországban és Írországban a pályaválasztás, pályaorientáció gyakorlati megvalósításába és ennek során megállapíthattam, hogy a fiatalok számára a pályaelőkészítés különböző intézményi keretekben valósul meg.Részben a munkaügyi központokhoz, részben a szakmai tanácsadó és továbbképző intézetekhez, részben fogyatékosokkal foglalkozó egyesületekhez kapcsolódnak ezek a feladatok. Munkájukra jellemző a segítségnyújtás a pályaválasztás keretén belül a tanuláshoz, vagy munkahelyhez vezető út részletes bemutatása, audovizuális, számítógépes és nyomtatott információk biztosítása a tanulható szakmákról, szakmai területekről, tevékenységekről, a képzési helyekről.
Ezek az intézmények a speciális problémákkal küszködő fiatalok számára biztosítanak olyan reális pályaválasztási lehetőséget, amelynek során az elméleti pályaorientáció, így foglalkozásismeret, videofilmek, kirándulások, alkalmassági és érdeklődési teszt kitöltése, csoport-visszacsatolás segíti a pályaválasztást. A résztvevők emellett iskolai felzárkóztatásban is részt vesznek, így matematikából az egyéni speciális problémák feldolgozásából, koncentrációból, türelemből. Ehhez kapcsolódik egy gyakorlati szakasz is, ahol a gyakorlati munka során különböző tevékenységi területekkel ismerkedhetnek meg. Ebbe a munkába a környék üzemei is bekapcsolódnak, ahol a résztvevők hozzászoknak a szükséges munkakövetelményekhez.

Célként fogalmazzák meg mind a három országban a reális pályaválasztást, a gyengeségek és erősségek felismerését, megfelelő kondicionálását és a személyiség felkészítését az általa kiválasztott pályairányra.
A pályakeresési szakaszt egy zárójavaslattal zárják, mely segítségével megfelelő irányba tud tovább menni az érintett.

A résztvevők már a pályakeresés megkezdése alatt trénerek és az üzemi kapcsolatok referatúrája, felügyelete alatt állnak. Minden fiatal egy-egy kapcsolattartó személyhez fordulhat, akivel hetente átbeszélheti a munkahely és a csoport eseményeit. A kapcsolattartás akkor is rendszeres marad, ha a fiatalok átléptek a szakképzésbe, mert ez a felügyelet az üzemekben sem szűnik meg.
Írországban lehetőségem volt betekinteni fiatal nők elsősorban gyermeküket egyedül nevelő fiatal anyák, akik halmozottan hátrányos szociális helyzetük, vagy tanulási nehézségeik miatt kiszorultak a munkaerőpiacról, visszavezetésére megfelelő szakmai ismeretek biztosításán keresztül. Ez az intézmény a helyi önkormányzat által fenntartott olyan képző- oktató bázis, ahol az épületen belül lehetőség van a kisgyermekek elhelyezésére és szakavatott gondozására. A tanulók kézügyességet fejlesztő gyakorlati munkákkal, számítógépes alapismeretekkel foglalkoznak, illetve ezzel párhuzamosan általános iskolai felzárkóztatás is folyik, ahol számtani, helyesírási és földrajzi, valamint társadalomismereti hiányosságaikat tudják pótolni.
Az ott dolgozó szakemberek elmondása szerint ezzel a módszerrel a társadalom perifériájára szorult, képzetlen fiatal anyák is vissza tudnak kerülni ha nem is valamennyien a munkaerőpiacra és nem szociális segélyből kell tengődniük hanem saját keresetükből tudják eltartani családjukat és magukat.

A külföldön látottak magyarországi adaptációja egyenlőre csak részben valósítható meg, hiszen ezek rendkívül pénzigényesek, önálló intézményeket kell létrehozni és ezt az időigényes munkát csak megfelelő anyagi kondíciókkal és az erre kiképzett szakemberekkel lehet csak megteremteni.
Bízom abban, hogy országunk gazdasági fejlődésével ehhez a szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtődnek.


Dr. Kertész János


2004.04.13
 
 
Lap tetejére
 

További cikkek

2011.05.06

Nemzeti Pályaorientációs Portál - ePálya utód

2011. júniusa óta a legtöbb ePálya funkció már az új fejlesztésű Nemzeti Pályaorientációs Portálról (NPP) elérhető. FEOR-08 foglalkozás-leírásokért, új mappákért és online kérdőívekért, a munka és a tanulás világát érintő hírekért látogasson el a www.eletpalya.munka.hu címre.

2011.03.08

Elindult a Nemzeti Pályaorientációs Portál

www.eletpalya.munka.hu

2011.03.07

Diploma után

Mely cégek vonzzák a pályakezdőket?

2011.03.04

Hálózatok az oktatásért konferencia

Elérhetők a rendezvényen elhangzott előadások

2011.02.22

Pályaválasztás személyiségjegyek alapján

Felvételi ismeretterjesztő tematika a középiskolákban

2011.02.11

Maradásra motiváló eszköz a munkaadók kezében

A nyugdíj is ösztönzővé válhat

2011.02.09

Közeledik a határidő

2011. február 15-én ér véget a felsőoktatási felvételi jelentkezési időszak

2011.02.08

Téma: a magyar pályaorientáció fejlesztése

A TÁMOP 2.2.2. program a Cedefop hírei közt

2011.02.01

Új jelentkezési lehetőségek

Bővült a szeptemberben induló képzések kínálata

2011.01.25

Új Széchenyi Terv

Megállapították a főbb kitörési pontokat

2011.01.24

Miből tanulnak a fiatalok?

A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF) legfrissebb felmérése

2011.01.21

Egyre nagyobb teret hódít itthon is az „open office”

Mennyire népszerű a munkavállalók körében?

2011.01.18

„Az oktatás jövője” Nemzetközi Konferencia

Olaszország, Firenze, 2011. június 16-17.

2011.01.17

Brüsszeli delegáció Budapesten

Ismerkedés a magyar pályaorientációs rendszerrel

2011.01.17

Hálózatok az oktatásért konferencia - Beszámoló

A Tempus Közalapítvány szervezésében rendezték meg az Európai Unió az egész életen át tartó tanulás támogatásához kapcsolódó 2010-es hazai rendezvénysorozat zárásaként a Hálózatok az oktatásért konferenciát.

2011.01.17

Frissdiplomások 2010 Műhelykonferencia – 2011. február 8.

Az Educatio Nonprofit Kft. és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara közös szervezésében rendezik meg a Frissdiplomások 2010 Műhelykonferenciát

2011.01.17

Felsőoktatási körkép

2010-re vonatkozóan is felállították a tíz legnépszerűbb képzés rangsorát

2011.01.12

CDAA Nemzetközi Pályaválasztási Konferencia 2011., Cairns, Ausztrália

Már lehet regisztrálni az áprilisi rendezvényre

2011.01.07

Mi a lényegesebb elhelyezkedéskor: a tanulmányi eredmények vagy a kapcsolati tőke

A KutatóCentrum legfrissebb kutatásának összegzése

2011.01.06

Mit kell tudni a 2011-es felvételiről?

A jelentkezési szabályokban idén nem lesz változás

2011.01.05

Magyarország az Európai Tanács soros elnöke

Folyamatos a tájékoztatás a www.eu2011.hu weboldalon

2011.01.05

NFSZ-re módosult az ÁFSZ, és FH-ra az FSZH

Megjelent a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló kormányrendelet

2010.12.22

Összefoglaló kiadványok

Értékelések és támogató információk

2010.12.20

A TÁMOP 2.2.2. kiemelt projekt az ICCDPP hírlevelében

LLG témájú fejlesztések a nagyvilágban

2010.12.17

Rövid jelentés az ELGPN tevékenységeiről

Az Európai Szakpolitikai Hálózat eredményei 2008-2010. között

2010.12.16

Az NPT állásfoglalása a közoktatási szabályozás átalakítása, és a felsőoktatási törvény koncepciója kapcsán

Szakmai eszközökkel, javaslatokkal segít a Nemzeti Pályaorientációs Tanács

2010.12.16

Megújul a központi adminisztráció az oktatásban

Biztonságosabb és gyorsabb infrastrukturális környezetbe kerülnek az államilag nyilvántartott oktatási adatokat tároló szerverek

2010.12.15

Amit a 2011-es Cafeteria változásokról tudni érdemes

Összefoglaló a Cafeteria változásairól

2010.12.14

Budapesten ülésezik az ELGPN munkacsoportja

EU-s szakpolitikai vizsgálat életpálya-tanácsadási nézőpontból, és az ELGPN 2011-12-es feladat- és munkaterve

2010.12.11

CEDEFOP Konferencia, Thessaloniki, Görögország, 2010. november 25-26.

Miként segítheti az életpálya-tanácsadás a vállalkozóvá váláshoz kapcsolódó ismeretek és készségek elsajátítását, és a vállalkozások menedzselését?

2010.12.10

Brugge-i kommüniké

Az Eu biztos támogatja a szakmai képzések fejlesztését

2010.12.07

Új életpályamodellt ígér a kormány a tanároknak

A pedagógus életpálya egy kétéves gyakornoki időszakból, és három, kivételes esetben négy további szakaszból állna

2010.11.29

16. E-Leraning Konferencia, Berlin

December 1-3. között rendezik az idei E-Learning Konferenciát Berlinben, az OEB (Online Educa Berlin) szervezésében

2010.11.19

Hálózatok az oktatásért konferencia – 2010. december 9.

Regisztrációs határidő: 2010. december 3.

2010.11.17

Az Észak-alföldi regionális életpálya tanácsadási hálózat kialakítása

Műhelymunka az egész életen át tartó tanulás jegyében

2010.11.11

A cseh pályatanácsadó rendszer múltja és jövőbeli céljai

Konferencia nemzetközi előadókkal

2010.11.10

Megjelent a Careers Wales szakmai hírlevelének 2010-es őszi száma

Beszámoló a magyar látogatásról

2010.11.05

Elektronikusan is lehet jelentkezni a felsőoktatásba

Egyszerűbb és gyorsabb

2010.10.28

Esélyteremtő iskola

Tematikus szeminárium

2010.10.27

Nem az IQ számít, hanem az EQ

A cégek az életrevaló frissdiplomásokat keresik

2010.10.25

Tesztelhető a TÁMOP 2.2.1. keretében kifejlesztett online pályakövető rendszer

Itt a kivételes lehetőség Mindenki számára, hogy egy készülő európai uniós projekt keretében kifejlesztett informatikai rendszer tesztelésében részt vegyen.

2010.10.20

Megjelent a Képzés 2011 című kiadvány

Képzési lehetőségek a Dél-alföldi régióban, 2011-ben

2010.10.19

Ezernél is több keresztféléves felsőoktatási képzést hirdettek

Jelentkezési határidő: november 15.

2010.10.14

Nyilvánosak a diplomás pályakövetési eredmények

Október közepétől a www.diplomantul.hu portálon bárki megismerheti az egyetemek, főiskolák végzettjeinek életpályájára vonatkozó legfontosabb eredményeket.

2010.10.11

Pályaválasztási Kiállítás 2010.

A PÁV Vásár békéscsabai helyszíne MEGVÁLTOZOTT!

2010.10.11

Tanulmány a pályatanácsadás hatékonyságának vizsgálatáról

A pályatanácsadás hatékonyságmérésének lehetséges indikátorai

2010.10.01

Mozgásban az ifjúság – Youth on the Move kampány

Mozdulj ki! Európa vár téged!

2010.09.16

I. Országos pályaorientációs verseny

Az Ipartestületek Országos Szövetsége valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatásával

2010.09.15

Szakmai elismerések

Díszoklevéllel jutalmazták a legkiválóbb kollégákat

2010.09.14

TÁMOP 2.2.2. zárókonferencia

Szeptember 14-15-én tartjuk "A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése" című programunk zárókonferenciáját

2010.09.02

Végéhez közelednek a 2x3 napos képzések

Hasznosnak ítélték a résztvevők

2010.08.26

Az életpálya-tanácsadás (LifeLong Guidance) hazai rendszerének megalapozása

TÁMOP 2.2.2. Zárókonferencia - 2010. szeptember 14-15.

2010.08.24

IAEVG – JIVA Nemzetközi Pályaválasztási Konferencia 2010., Bangalore, India

Még augusztus 31-ig lehet regisztrálni

2010.08.18

TÁMOP 2.2.2 – A hálózatépítés tapasztalatai

Végéhez közeledik a projekt első szakasza

2010.08.13

Szakértői tanulmányutak

A következő pályázati határidő: 2010. október 15.

2010.08.10

Új pályainformációs eszközök

42 foglalkozásbemutató film, 100 új és 50 felújított mappa készült el a TÁMOP 2.2.2. program keretében

2010.08.10

Pozitív visszajelzések

Elégedettek a TÁMOP 2.2.2. képzések résztvevői

2010.08.05

2010. augusztus 10-éig lehet jelentkezni pótfelvételire

Még 6 napig lehet beadni a jelentkezéseket a 2010. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás keretében meghirdetett képzésekre

2010.08.04

Megjelent a Felsőoktatási Műhely legújabb száma

A felsőoktatási szakmai folyóirat fókuszában a magyar felsőoktatás-menedzsment kérdése, illetve az intézményi irányítás külföldi jó gyakorlatai állnak.

2010.07.28

Pótfelvételi

2010. augusztus 10-ig lehet jelentkezni

2010.07.23

Megjelent az Életpálya-tanácsadás új száma

A szakmai folyóirat on-line elérhető

2010.07.20

A hálózatépítő tevékenység értékelése a 2010. január-márciusi időszakban

Megtekinthetők a harmadik negyedéves adatok

2010.07.12

Kivonatos jegyzőkönyv az NPT-RFKB konzultációjáról

2010. július 5-én Budapesten, az Aréna Hotelben zajlott a Nemzeti Pályaorientációs Tanács (NPT) és a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok (RFKB) szakmai egyeztetése, melynek egyik fő célja a Tanács felépítésének, működésének és feladatainak bemutatása volt.
Emellett Borbély-Pecze Tibor Bors, az NPT titkára ismertette a 2011. májusában megrendezésre kerülő 6. Életpálya-tanácsadási és Szakpolitikák világszimpózium szakmai hátterét, a témákat, a szervezéssel kapcsolatos eddig lezajlott és jövőbeni eseményeket. A résztvevők megegyeztek abban, hogy igyekeznek segíteni a Tanács munkáját.

2010.07.06

Karbantartási munkálatok

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy 2010. július 10.-én 08.00 órától 18.00 óráig technikai karbantartás miatt honlapunk nem lesz elérhető.

Megértését köszönjük.

a honlap szerkesztősége

2010.07.06

2010. július 8-ig lehet módosítani, pótolni

A 2010. szeptemberében induló képzésekre felsőoktatási felvételi jelentkezési lapot benyújtott jelentkezők 2010. július 8-ig pótolhatják még hiányzó dokumentummásolataikat, valamint módosíthatják adataikat, illetve a jelentkezéskor eredetileg megjelölt szakok sorrendjét.

2010.06.30

Vállalkozó vagy munkavállaló

Előnyök, hátrányok és tendenciák

2010.06.29

2x3 napos képzések a TÁMOP 2.2.2. projekt keretében

A képzések egyik jellegzetes célcsoportját jelentik a tanárok, a szociális munkások és a közművelődési szakemberek.

2010.06.29

Sikeres helytállás a Szent István Egyetemen is

Lediplomáztak a pályaorientációs tanárok

2010.06.25

Filmbe illő történetek

icould - Érdekes és kreatív kezdeményezés egy angol nonprofit szervezettől

2010.06.17

Újabb szakmai tagság

Oktatási és Szakképzési Tanácsadás Nemzetközi Szervezet

2010.06.14

Diáktanácsadó képzés

TÁMOP 2.2.2. kiemelt program beiskolázott hallgatói az ELTE-n

2010.06.12

Gyors az elhelyezkedés a fiatal diplomások körében

Meglepő eredményeket hozott a három éve diplomát szerzők országos vizsgálata

2010.06.11

Continuous Cross Boarder Improvement of National LLL Strategies

Győri élménybeszámoló hallgatói szemmel

2010.06.10

A wales-iek így csinálják

Careers Wales - életpálya-információs portál

2010.06.05

Képzési és Karriernap

A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Baross utcai Kirendeltsége és a Rév8 Zrt együttműködésével

2010.06.04

Tapasztalatcsere Wales-ben

Tanulmányút a Careers Wales szervezésében 2010. június 4-8-án.

2010.06.03

Szakmai konzultáció

A 2011. májusi életpálya tanácsadás és szakpolitikák világkonferenciáról

2010.06.02

A régiek frissülnek, az újak készülnek

Május végéig a foglalkozási információs mappák és filmek készítésére kötött szerződések keretében számos mappa és film nyerte el végleges formáját.

2010.05.31

Első határidő: június 2.

Eddig kell beküldeni a jelentkezésekhez a felvételi pontok, többletpontok elbírálásához, számításához szükséges dokumentummásolatokat

2010.05.25

Összefogás a jövő mérnökeiért

Cél: a mérnöki hivatás népszerűsítése

2010.05.20

Europass rajzpályázat – A legjobbak párosával repülnek!

Utolsó fordulójához érkezett az Europass rajzpályázat. A több mint száz pályaműből a zsűri kiválasztotta az ország tíz legjobb rajzát. Az Educatio Nonprofit Kft. – Nemzeti Europass Központ „Légy kreatív!” elnevezésű rajzpályázatán a tíz legjobb pályamű közül a közönség döntheti el, ki nyerje meg a fődíjat. Az alkotásokra június 8-ig lehet szavazni, a www.europass.hu oldalon. A három legtöbb voksot kapott kép készítője kétszemélyes európai utazást nyer.

2010.05.20

Karbantartási munkálatok

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy 2010. május 20.-án 17.30-tól várhatóan 18.30-ig technikai karbantartás miatt honlapunk nem lesz elérhető.

A kellemetlenségért szíves megértésüket kérjük.

a honlap szerkesztősége

2010.05.14

2011. január 1-jétől új FEOR-08 lép életbe

Még van idő felkészülni a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerének bevezetésére

2010.05.13

Pályaorientációs világkonferencia Budapesten

2011-ben Budapesten tartható az Életpálya-tanácsadás és Szakpolitikai 6. Világkonferencia

2010.05.10

Pályaorientációs bibliográfia készült

Van miből válogatni

2010.05.07

ELGPN – VI. Plenáris Ülés

A 2009-2010 éves munkatevékenység zárása, a 2011-2012 tevékenység előkészítése

2010.04.28

Pályaválasztás Európában 2010

"Pályaválasztás Európában" címmel információs napot tartott az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - Nemzeti Europass Központ

2010.04.27

Tanácsadóink is jelen voltak a Karrirernapon

Tatabányán, április 21-én rendezték meg a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának Karriernapját.

2010.04.26

Pályázati felhívás

Pályaorientációs tanácsadó munkakör betöltésére

2010.04.23

Pozsonyi beszámoló

Határmenti szeminárium Közép-európai Euro Guidance hálózatok és Nemzeti Pályaorientációs Fórumok találkozója

2010.04.23

Április 26-28. közt mérettetnek meg a legjobbak

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen hirdette meg.

2010.04.23

A TÁMOP 2. 2. 2. „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” program keretében zajló képzések

A 2008 végén indult, és a 2010. szeptember végéig tartó program alapvető célja az életpálya-tanácsadói tevékenység strukturálttá és egységessé tétele.

2010.04.14

Tanácsadás Szeminárium

Tanácsadás Szemináriumot rendeznek 2010. május 5-én a Derby Egyetemen, Angliában.

2010.04.12

Állásbörze Kecskeméten

Április 28-án állásbörzét szervez a Kecskeméti Főiskola

2010.04.08

Ma egyeztettek a kiemelt TÁMOP projektgazdák

További együttműködések várhatók

2010.04.08

Elindult az ELGPN online adatbázisa

Elektronikus adattár hasznos információkkal

2010.04.06

Hogyan gondolkodnak jövőjükről a diploma előtt állók?

A gyengébbik nem a munkahelyen is gyengébb helyzetben érzi magát?

2010.04.01

A TÁMOP 2.2.2. projekt eddigi eredményei

Szakmai részbeszámoló az első 18 hónapról

2010.03.31

Meghívó

„Életpálya és pályaválasztási tanácsadás gyorsan változó világunkban” Nemzetközi Konferenciára

2010.03.30

Meghívó

A Humánpolitika Iránt Érdeklődők Klubja következő rendezvényére

2010.03.29

Szakmai egyeztető fórum áprilisban

Cél: az együttműködés és a tapasztalatcsere fokozása

2010.03.27

Álomcégek pályakezdőknek

Hol érdemes karriert indítani?

2010.03.26

Költözés Pécsen

Új irodában a TÁMOP 2.2.2. pécsi tanácsadói

2010.03.26

Műegyetemi Állásbörze - 2010. április 14-15.

A BME Diákközpont Karrier Irodájával együttműködve a TÁMOP 2.2.2. program tanácsadói is részt vesznek a rendezvényen

2010.03.25

Elindult az ESCO

Egységes foglalkozási taxonómia készül a közösség országai számára

2010.03.25

Visszajelzések a 2x3 napos képzésekről

Elégedettek a résztvevők

2010.03.24

Találkoztak az NPT és az OÉT képviselői

A Nemzeti Pályaorientációs Tanács beszámolt munkájáról az Országos Érdekegyeztető Tanács küldöttjeinek

2010.03.22

Regionális Szakmai Hálózatépítés

Megszületett a második negyedéves hálózatépítő tevékenység értékelése

2010.03.19

Elektronikus adattár az ELGPN oldalán

Dokumentumok a pályaorientáció területéről

2010.03.16

Megjelent az Életpálya-tanácsadás új száma

A szakmai folyóirat on-line elérhető

2010.03.11

2010 . április 15-16-án rendezik a Határmenti Szemináriumot

Ennek keretében sor kerül a közép-európai Nemzeti Pályaorientációs Tanácsok első találkozójára is

2010.03.09

Munka vagy tanulás?

Jelentkezési Tendenciák Kutatás a középiskolások továbbtanulási terveiről

2010.03.08

Nyertest hirdettek a FIT közbeszerzési eljáráson

Készülnek az új információs anyagok

2010.03.03

NFÜ – TISZK Információs Nap

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökégség (NFÜ) és az ESZA Nonprofit Kft. TISZK tájékoztató napján mutatkozott be a pályaorientációs fejlesztőprogram

2010.02.25

Több tízezres ösztöndíj jár a szakmát tanulóknak

Február elsejétől akár több tízezer forintos ösztöndíjat is kaphatnak a hiányszakmát vagy gazdasági szempontból kiemelten fontos szakmát választó nappalis szakiskolai tanulók.

2010.02.24

87 szakma esetében tennék lehetővé a hároméves képzést

Az új tanévtől egyes szakmák esetében a képzés négy évről háromra csökken.

2010.02.18

Diplomán túl

A felvi.hu új információs csatornája

2010.02.17

Összefoglaló az V. Nemzetközi Karrier-tanácsadási és Szakpolitikai Konferenciáról

Új-Zéland, Wellington, 2009. november 14-17.

2010.02.15

Új kezdeményezés - (Hiány)szakmaszínház

A szombathelyi Weöres Sándor Színház újfajta produkcióval állt a gyerekek elé.

2010.02.12

Közös útra lépnek a karrierirodák

Közös cél a felsőoktatásban tanulók támogatása

2010.02.12

Találkoztak a Nemzeti Pályaorientációs Tanács tagjai

Február 10-én megtartotta idei első ülését az NPT

2010.02.08

A távmunkavégzés szabályai

Hazánkban nagyon kevesen dolgoznak távmunka keretében, aminek az is oka lehet, hogy sokan, sokféleképpen értelmezik a távmunka fogalmát.

2010.02.05

Pályázati felhívás pályaorientációs tanácsadó munkakör betöltésére

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet.

2010.02.04

WS 1 - Tematikus munkamegbeszélés a szlovákoknál

Életpálya tanácsadási szakpolitikai rendszer a Szlovák Köztársaságban

2010.02.04

Állásbörzék a következő hónapokban

Az álláskeresők számár utolérhetetlen lehetőség az állásbörze.

2010.02.03

ShowYourScience: Vendégségben a tudomány!

Tudományos előadások, interaktív foglalkozások, innovációs és kísérleti programok, filmvetítések, felsőoktatási tájékoztató, kvízjáték –a TudományNap programjai.

2010.02.03

Újra elindítja képzését Szlovákiában a MÜTF

A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája tatabányai, budapesti, székelyudvarhelyi kampusza mellett ismét elindítja dunaszerdahelyi tagozatát.

2010.02.02

Lezajlottak a pályaválasztási kiállítások

Sokan látogattak el a rendezvényekre

2010.02.02

Új jelentkezési lehetőségek

Megjelent a 2010. év szeptemberében induló képzések Felsőoktatási felvételi tájékoztató kiadványainak hivatalos kiegészítése.

2010.01.21

Összefoglaló a 2009. decemberig zajló regionális szakmai hálózatépítés- és workshopsorozatról

A regionális szakmai folyamatok 2009 őszén kezdődtek el.

2010.01.20

Keresztféléves képzések ponthatárai

Megszülettek a 2010. februárjában induló – keresztféléves – felsőoktatási képzések hivatalos ponthatárai.

2010.01.19

Földtudományi oktatópark épül Telkibányán

Az uniós támogatást élvező projket nyitókonferenciáját január 15-én tartották

2010.01.18

10. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás januárban

Szakmai újdonságok, magyar és külföldi tanulási lehetőségek, kollégiumok és ösztöndíjak a 10. Educatio kiállításon.

2010.01.15

Nem kell tovább izgulni

Több mint 4500-an kezdhetik meg tanulmányaikat februárban

2010.01.14

Ülésezik a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság

2010-ben is folytatódik a kapcsolatépítés

2010.01.13

Szakpolitikai kutatások

2009 során 4 kutatás készült az NPT vezetésével

2010.01.13

Útmutató a mesterképzésre jelentkezőknek

Elindította új szolgáltatását, a Képzési útvonal keresőt a felvi.hu, amellyel könnyedén feltérképezhető, hogy milyen felsőfokú végzettség szükséges egy-egy mesterszakra való bekerüléshez.

2010.01.04

Keresztféléves képzés: 2010. január 4-ig lehet módosítani a jelentkezés sorrendjén

Még 1 napjuk van az adat- és sorrendmódosításra, valamint hiányzó dokumentumaik beküldésére, feltöltésére azoknak, akik 2010. februárban induló képzésre jelentkeztek. A módosítási, hiánypótlási határidő 2010. január 1. – mivel a határidő munkaszüneti napra esik, ezért 2010. január 4-ig tehetik ezt meg a jelentkezők.

2009.12.17

Február 15-e a jelentkezési határidő

Idén az alap- és mesterképzésekre jelentkezőknek egyaránt február 15-ig kell benyújtaniuk a jelentkezési lapokat.

2009.12.17

A fizetésemelés kérésének fortélyai

Fizetésemelést kérni sokak számára kínos dolog, különösen most, amikor a cégvezetők anyagi gondokra panaszkodnak a válságra hivatkozva.

2009.12.16

Hogyan lehet beépíteni az LLG-t más uniós szakpolitikákba 2010-2020 között?

Hét ország, köztünk hazánk részvételével zajlott december 15-én, hétfőn, Pozsonyban az ELGPN (Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat) tematikus ülése.

2009.12.14

Új stratégia várható az Unióban

Lisszaboni stratégia helyett jönne az EU 2020

2009.12.11

Kompetencia alapú megközelítés a hazai képzési rendszerben

„Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről” címmel készült el egy tanulmány az EU Oktatás és Képzés 2010 munkaprogramjának nemzeti megvalósítását értékelő projekt keretében

2009.12.03

A dán pályatanácsadó rendszer a 2003-as reformok után

Október 27-30. között tanulmányúton vettek részt a TÁMOP 2.2.2. program képviselői.

2009.12.02

Életpálya-tanácsadás

On-line is elérhető az Életpálya-tanácsadás szakmai folyóirat első dupla száma.

2009.12.01

A rendkívüli munkavégzés szabályai

Az ünnepek közeledtével talán sokan kíváncsiak a rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos tudnivalókra, amelyeket a HR Portál egyik cikke gyűjtött össze.

2009.11.30

Régiós workshopok országszerte

A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése kiemelt program keretében december során is folytatódnak az egyes régiókban tartott szakmai workshopok.

2009.11.26

Munkavállalás Finnországban

A HR Portál Munkaerő-piaci körkép az Európai Unió tagállamaiban című sorozatában ezúttal a finn lehetőségeket térképzte fel.

2009.11.12

Közeledik a határidő vége

Még öt napig lehet jelentkezni a 2010. évi keresztféléves felsőoktatási képzésekre

2009.11.04

Pályaválasztási Vásárok a Dél-alföldi régióban

Ha nincs elég információd,
De szeretnél mindent egy helyen megtudni,
Ha élőben megtekintenéd egy-egy szakma rejtelmeit,
Ha szívesen találkoznál a választott közép-és felsőfokú intézmény képviselőivel, és beszélgetnél velük,
Ha pályaválasztási tanácsadásra van szükséged,
nem kell mást tenned, mint ellátogatod a
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ által szervezett
Pályaválasztási Vásárokra.
Mi választ adunk a kérdéseidre és segítünk dönteni a helyes pályát illetően.

2009.11.03

Konferenciával indult a hét

November 2-án rendezték az ELGPN WP3 Nemzetközi Előkonferenciát, Budapesten.

2009.10.27

Régiós workshop Egerben

Második állomására ért az a rendezvénysorozat, amelynek célja, hogy a pályatanácsadási területeken dolgozók szakemberek szakmai hálózatba tömörülését elindítsa, a közös gondolkodást támogassa.

2009.10.23

Új kiadványok

Két új könyv került fel a www.palyatanacsadok.hu internetes portálra.

2009.10.22

ECGC (European Career Guidance Certificate) zárókonferencia

Karner Orsolya beszámolója az október 16-i rendezvényről

2009.10.16

Jelentkezési időszak a februári felsőfokú képzésekre

Október 15-től lehet badni a felvételi kérelmeket a 2010. februárban induló, ezernél is több felsőfokú keresztféléves képzésekre. A jelentkezési határidő 2009. november 15.

2009.10.15

Határmenti ülés Pozsonyban

Magyarország, Szlovákia és Ausztria részvételével zajlott a kétnapos szakmai összejövetel.
Az egész életen át tartó tanulás és az életpálya-tanácsadás rendszerének kialakításáról, bemutatásáról és implementációjáról volt szó október 14-15-én Pozsonyban.

2009.10.14

Rajz- és fotópályázat a Pályaválasztási Kiállításokhoz kapcsolódva

A korábbi évek hagyományainak megfelelően a Pályaválasztási Kiállításokhoz kapcsolódóan a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ rajz- és fotópályázatot hirdet „Diákszemmel a munka világáról” címmel az általános iskolák alsó és felső tagozatosai, valamint középiskolások számára.
A beküldött legjobb pályamunkákból a pályaválasztási kiállítás székesfehérvári helyszínén 2009. november 5-7. között (KÖFÉM SC Sportcsarnoka Székesfehérvár, Verseci u.1-15.) kiállítást szervezünk.

2009.10.07

Népszerű a mesterképzés és a külföldi továbbtanulás

Stratégiák az első diploma után

2009.10.05

KarrierExpo a Budapesti Corvinus Egyetemen

Országos integrált állásbörze diplomázóknak, friss és fiatal diplomásoknak 2009. október 7-8-án

2009.10.02

eTwinning: Tanulás határok nélkül

A digitális analfabetizmus leküzdéséért és az európai kultúrák közötti együttműködés serkentéséért - eTwinningelhetünk október 7. És 9. Között a HIK-ben

2009.09.30

A legjobb hazai egyetemek: ELTE, DE, a BME, a BCE és az SZTE

A tíz éve zajló országos hallgatói vélemény-kutatás eredményei megfelelnek az objektív kiválósági adatoknak: a fővárosi Eötvös Loránd Tudományegyetem a legszínvonalasabb hazai felsőoktatási intézmény – derül ki az Educatio Nonprofit Kft. legfrissebb vizsgálatából.

2009.09.24

ELGPN tematikus ülés Rigában

Szeptember 16. és 18. között, a hatodik e-pályatanácsadás konferenciával együtt került sor Rigában az ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network) féléves közgyűlésére.

2009.09.24

Tematikus ülést tartott az NPT

Szeptember 22-én, kedden tartották a Nemzeti Pályaorientációs Tanács (NPT) tematikus ülését, ahol az életút támogató pályaorientációs kutatások legújabb fejleményeit osztották meg egymással a szakemberek.

2009.09.16

Pályaválasztási Kiállítások 2009.

Az idei Pályaválasztási Kiállításokat 6 régióban rendezik meg.

2009.09.14

Fokozott ellenőrzés várható az őszi szezonális munkáknál

Az őszi szezonális munkák idején megszaporodnak a munkaügyi ellenőrzések, amelyek során súlyos pénzbírságot szabhatnak ki a szabálytalankodókra - tájékoztat az MTI jelentése a Világgazdaság Online honlapján.

2009.09.11

Hamarabb is végezhetnek a szakmunkások

Rögtön az általános iskola befejezése után, a 9. évfolyamon tényleges szakképzésben vehetnek részt a szakiskolai tanulók a közoktatási törvény nyári módosítása értelmében - olvasható a Népszabadság Online napokban megjelent egyik írásában.

2009.09.10

Mennyiben függ egy hivatás társadalmi megítélése az anyagi elismertségétől?

A jogászok, az orvosok és a közgazdászok társadalmi elismertsége a legnagyobb

2009.09.09

Felnőttképzési Kiállítást rendeztek Pécsen

A rendezvény célja volt, hogy segítse azon ügyfelek (át)képzését, akik a gazdasági válság miatt, 2008. szeptember 1-jétől veszítették el munkahelyüket.

2009.09.01

Emberi örökségünk a társas helyzetekben való tanulás képessége

Aki egész életében folyamatosan tanul, terheli az agyát, az sokkal jobban ellenáll a mentális öregedésnek, még az Alzheimer-kór is kevésbé érinti - állítja Pléh Csaba akadémikus, a Műegyetem kognitív tudományi tanszékének professzora a NépszabadságOnline egyik cikkében.

2009.08.25

Állásbörze 2009. augusztus 27-én a Dél-alföldi régióban

Tisztelettel meghívjuk Önta Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ által szervezett állás – és képzési börzére.
Az állásbörze időpontja a régió minden kirendeltségén egy időben; 2009. augusztus 27. (csütörtök) 9-13 óra

Az állásbörzén valamennyi kirendeltségünkön, az állásközvetítésen túl az alábbi, szolgáltatásokkal várjuk az álláskeresőket:
- Személyes találkozás a munkáltatókkal
- tanácsadások képzési, munkajogi kérdésekben, önéletrajz készítéshez, álláskeresési fortélyok elsajátításához
- aktuális képzési lehetőségek
- internetes álláskeresés
- munkavállalás az Európai Unióban
- EURES tájékoztató
- Munkavállalási tanácsadás
- Rehabilitációs tanácsadás

2009.08.19

Segélyért tanulunk

A pályaválasztás, a pályaorientációs foglalkozások fontosságát hangúlyozza cikkében Szabó Fruzsina, az Origo internetes oldalon.

2009.08.18

Munkahelyi teljesítmény és a hazudozás

A HR Portal egyik cikkébben arról olvashatunk, mire vezethető vissza a krónikus hazudozás, mikor nem működik az a bizonyos belső morális fék, és milyen személyiség bújik meg a háttérben.

2009.08.13

A hallgatóknak csak egy része tart a világgazdasági válságtól

Az Educatio Nonprofit Kft. – Országos Felsőoktatási Információs Központ megbízásából személyes megkeresésen alapuló, standard kérdőíves vizsgálatra került sor 2009 májusában és júniusában a hazai felsőoktatási intézmények nappali munkarendben tanuló hallgatói körében.

2009.08.04

A titokzatos érzelmi intelligencia

Érzelmi intelligenciánk tudatosításával és fejlesztésével sikeresebbek lehetünk magánéletünkben és karrierünkben egyaránt – írja egyik cikkében a HR Portál internetes oldal.

2009.07.31

Észak-Magyarországon a legmagasabb a munkanélküliség

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb jelentése

2009.07.30

Mit ér a diploma?

A hallgatók a diplomától magas fizetést és a munkanélküliség elkerülését várják

2009.07.29

Nőtt a jogász szakma népszerűsége

A FigyelőNet internetes oldal egyik cikke szerint az idén harmadával többen felvételiztek a jogi karra, noha az elmúlt években fokozódó népszerűtlenség jellemezte a jogászi pályát. Vélhetően a szakmához párosuló fizetés növelte meg az érdeklődést.

2009.07.24

Pályainformációs tanácsadók régiós bontásban

Tanusítványt kapott pályainformációs tanácsadók névsora

2009.07.22

Szakmabemutató filmek az ePálya oldalán

50 szakma bemutató filmjét nézhetik meg az ePályán

2009.07.21

Hat hónap az ideális szakmai gyakorlat

Kamarai szemmel a diplomás pályakövetésről

2009.07.17

A jó stressz-kezelés fontosabb, mint gondolnánk

A vállalati stressz-faktor felméréséről, valamint a stressz kezeléséről olvashatunk a HR Portal internetes oldal egyik írásában. A cikk szerint a menedzser viselkedése árulkodó lehet…

2009.07.16

Esélyek friss diplomásként

„Egy diploma megszerzése nem jelent végleges pályaválasztást, az alapképzettséghez képest más területen is el lehet helyezkedni. Sokan nem is gondolnák, hogy mennyien dolgoznak bölcsész diplomával az üzleti életben trénerként, HR-esként, üzleti szolgáltató központban, fejvadászként vagy éppen karrier-tanácsadóként.”

2009.07.15

Szabad döntés-e a szabadság?

A nyár közepén járunk, sokan ilyenkor veszik ki éves szabadságuk nagy részét. A FigyelőNet internetes portál egyik cikke annak járt utána, milyen szabályok vonatkoznak a szabadságolásra.

2009.07.14

Mindenki a maga fizetésének a kovácsa?

Érdekes cikk olvasható a HR Portál internetes oldalon, amely abban segít az olvasóknak, hogy alkudhatnak ki jobb fizetést főnökeiknél.

2009.07.13

Mennyit lehet keresni egy hazai állami nagyvállalatnál?

Az egyetlen munkaerő-piaci terület, ahol Magyarországon a válság ellenére nincsenek elbocsátások, sőt továbbra is erős a toborzás: az állami tulajdonú nagyvállalatok alkalmazotti köre.

2009.07.08

Sok múlik a jó motivációs levélen

Ma már szinte nincs olyan álláspályázat, amihez ne kérnének az önéletrajz mellé motivációs levelet is. Van, aki ennek jelentőségét lebecsüli, mások túllőnek a célon…

2009.07.06

Mennyit ér egy frissdiplomás?

Jóval magasabb a pályakezdők elvárt bérigénye, mint amit a cégek ajánlanak. Főként a gazdasági és a pénzügyi végzettségűek árazzák túl magukat, a bölcsészek kevesebbel is beérik – olvasható a FigyelőNet internetes portál egyik cikkében.

2009.07.03

Mire lesz jó a diplomám?

Az Educatio Kht. által végzett idei jelentkezési adatok elemzése szerint folytatódott a szakok népszerűségében évek óta tartó tendencia.

2009.06.30

Az új technológiák fokozzák a magyar munkavállalók produktivitását és rugalmasságát

A magyar munkavállalók majdnem 90 százalékának elmondása szerint a mobil kommunikációs technológiák, mint például az ún. smartphone-ok vagy a laptopok megjelenése kifejezetten jótékony hatást gyakorolt saját személyes produktivitásukra, sokuk számára pedig alapjaiban változtatta meg a munka és a magánélet addig ismert egyensúlyát – legalábbis ez derül ki egy friss nemzetközi munkaerő-piaci felmérésből.

2009.06.29

Jó szakemberből nincs hiány

A Világgazdaság Online egyik cikkében arról számol be, hogy Magyarországnak nem kell szégyenkezni a jó szakemberek terén.

2009.06.26

Öregdiákok és a webközösség

Az Educatio Kht. „Közösségi weboldalak és alumni szervezetek” címmel szervezett szakmai találkozót június 24-én a Hallgatói Információs Központban. A rendezvényen a felsőoktatási intézmények képviselői mellett az IWIW egyik kitalálója is jelen volt.

2009.06.22

Ki a fizetésen, ki a munkaerőn spórol

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján mind a bruttó, mind pedig a nettó átlagkeresetek csökkentek április hónapban – állapítja meg a Világgazdaság Online ma megjelent egyik cikkében a szerző.

2009.06.19

Regionális hálózat az alkalmi munkavállalásért

Bemutatták az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott HÁR-MAN Program (Békéscsaba, Kecskemét, Szeged) Regionális hálózat az alkalmi munkavállalásért címet viselő projekt záró eredményeit – számolt be róla a Világgazdaság Online.

2009.06.18

Jó munkahelyek Magyarországon

A Népszabadság Online nemrég leközölt cikke beszámol egy nemzetközi felmérésről, amely 2006 óta kutatja a régió legjobb munkahelyeit.

2009.06.17

Anyagilag és lelkileg sem kifizetődő a téves pályaválasztás

A TÁMOP 2.2.2 nyitókonferencián elhangzottakról is szól a FigyelőNet internetes portál cikke, amely arra próbál rámutatni, mennyire fontos a megfelelő pályaválasztás.

2009.06.16

Tájékozatlanok a fiatal- és nagykorú diákmunkások

A nyár kezdetével sok diák vállal munkát, hogy megkeresse saját szünidei költőpénzét, vagy a következő szemeszterre való tandíjat. A diákmunka körül azonban egyre több a szabálytalanság – int óva a FigyelőNet cikke.

2009.06.11

Meghívó az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány konferenciájára

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2009. június 24-én „Sokszínűség érvényesülése a munkaerő-piacon” címmel konferenciát szervez, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk, egyben kérjük, hogy amennyiben lehetséges partneri körében népszerűsítse rendezvényünket

2009.06.04

Bemutatkoznak pályaorientációs tanácsadóink

Elkészültek pályaorientációs tanácsadóink személyes profiljai. Innen nem csak arról lehet információt szerezni, hogy az egyes kollégáink hol, melyik városban, milyen időpontokban fogadják a tanácsot kérőket, illetve milyen elérhetőségeken lehet kapcsolatba lépni velük, de néhány mondatban be is mutatkoznak.

2009.06.04

Már Magyarország is része a nemzetközi projektnek

Hallgatók és oktatási szakemberek tanácskoztak május elején a Eurostudent program vezetőivel, annak kapcsán, hogy hazánk is bekapcsolódott a felsőoktatásba járó hallgatók szociális helyzetéről szóló nemzetközi kutatási projektbe.

2009.06.03

Kifizetődhet a diákmunka

A Fürge Diák Iskolaszövetkezet április elején meghirdette a "Dolgozz a jövődön!" programot, amelyben a kiemelkedő diákmunka-vállalók karriercsomagot kapnak – olvasható a HRportal internetes oldalon.

2009.06.02

Kevés vagy sok a diplomás?

A FigyelőNet internetes portál cikke arról számol be, hogy egyre több szakképzett dolgozó veszíti el állását, szemben az eddigi trenddel, miszerint korábban a képzetlen és betanított munkásokra volt jellemző, hogy a cégvezetés megvált tőlük.

2009.05.28

Tananyagok segítik az életpálya-építést

Az életpálya-építés olyan tevékenység, amely arra szolgál, hogy az egyén ambícióinak és lehetőségeinek megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa a sorsát.

2009.05.25

TÁMOP 2.2.2. „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” nyitókonferencia - 2009. június 9.

Június 9-én rendezik a TÁMOP 2.2.2. „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” nyitókonferenciát, amelyen részt vesznek: a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Oktatási Hivatal, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, TEMPUS, Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok, Regionális Munkaügyi Központok, Térségi Integrált Szakképző Központok, Regionális Képző Központok, valamint a magyar felsőoktatási intézményekben megalakult karrier irodák vezetői és munkatársai, valamint a pályaorientáció- karrier tanácsadás gyakorlati szakemberei, egyetemi hallgatói és a tanácsadási szolgáltatások felhasználói.

2009.05.22

Újdonságok a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet tevékenységében

A Fővárosi Oktatási Portál-on olvasható, miszerint 2009 januárja a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet pályaválasztási tanácsadó tevékenységében is újat hozott.

2009.05.13

Magyar szakmai anyagok az ICCDPP oldalán

A Karrier Tanácsadás és Szakpolitika Fejlesztéséért Felelős Nemzetközi Központ (The International Centre for Career Development and Public Policy – ICCDPP) honlapján első alkalommal olvashatók magyar pályaorientációs szakpolitikai anyagok.

2009.04.20

Az Európai Unió Tanácsának állásfoglalása a pályaorientáció fokozottabb integrálásáról az egész életen át tartó tanulás stratégiáiba

Az EU Tanácsa és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében 2008. november 21-én ülésező képviselői megerősítették, hogy szükség van a pályaorientációnak a fokozottabb integrálására az egész életen át tartó tanulás stratégiáiba.

2009.04.06

Új CEDEFOP kiadvány

A CEDEFOP Panoráma sorozatának keretében 2009 tavaszán megjelent a karrier-tanácsadáshoz kötődő szakmai képzések jelenlegi helyzetét és aktuális kérdéseit vizsgáló, kizárólag elektronikus formában elérhető új kiadvány.

2009.03.09

Az ePálya szakmai tanácsadóinak elektronikus elérhetőségei

Szakmai tanácsadóinkat személyesen is felkeresheti. Amennyiben szívesebben egyeztetne előre időpontot egy személyes konzultációra, vagy e-mailben tenné fel kérdéseit munkatársainknak, az alábbi elérhetőségeken megteheti.

2009.02.09

Életút támogató karrier tanácsadási szolgáltatások minden aktív korúnak- munkaügyi szolgálatok megújult szerepkörben

2009. február 19.-én vonják meg annak az uniós projektnek a mérlegét, amely az európai foglalkoztatási szolgálatok karrier tanácsadási szolgáltatásainak fejlesztését célozta meg.

2009.01.28

Új LLG (lifelong guidance) szabályozások a fejlett országokban

Az elmúlt év döntő fontosságú volt a pályaorientáció / karrier tanácsadás szabályozásának vonatkozásában. A fejlett, poszt-indusztriális országok további gazdasági növekedésében, még ha azt a mai gazdasági válság ideiglenesen vissza is veti, perdöntő fontosságúvá vált.

2009.01.22

Képzési lehetőségek a dél-alföldi régióban 2009-ben

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is megjelent a dél-alföldi régió képzési lehetőségeit bemutató, fiataloknak és felnőtteknek egyaránt hasznos kiadvány.

2008.12.17

Új funkciókkal és tartalmakkal bővült az ePálya

A 2009 elején induló pályaorientációs fejlesztések előkészítéseként 2008 őszén megkezdődött az ePálya rendszer frissítése, aktualizálása, kiegészítése.

2008.12.16

Elkészült a pályaorientációs és pályaválasztási tanácsadással kapcsolatos könyvek és folyóiratcikkek aktuális bibliográfiája

A Nemzeti Pályaorientációs Tanács decemberi ülésére elkészült az alábbi két – a területen dolgozó szakemberek információszerzését megkönnyítő - aktualizált bibliográfia.

2008.11.18

Sikeres Pályaválasztási Vásárok a Dél-alföldi Régióban

Sikeresen, nagy érdeklődéssel zajlanak a Dél-alföldi Régióban a Pályaválasztási Vásárok. November 6-7-én a békéscsabai nyitórendezvényt követően november 12-13. között Kecskeméten került eddig megrendezésre a vásár.

Békéscsabán az idei évben 40 középiskola, 12 egyetem és főiskola több kara, 5 felnőttképzési intézmény és 27 munkáltató képviseltette magát a 2 napos rendezvényen.

Kecskeméten pedig 22 középiskola, 11 egyetem és főiskola több kara, 11 felnőttképzési intézmény, 11 munkáltató és 3 egyéb partner jelent meg a 2 napos rendezvényen. Kiemelt figyelmet és érdeklődést kapott a Mercedes standja, amely a legkeresettebb munkáltatónak számított a helyszínen.

November 18-19. között Szegeden és november 21-én Baján lesz további 2 állomása a rendezvénysorozatnak.

A helyszíneken a kiállítás és vásár mellett kulturális műsorral, ingyenes nyelvvizsgateszttel, szakmai fórummal, tombolasorolással és nem utolsó sorban a munkaügyi központ szolgáltatásaival várjuk az érdeklődőket.

2008.10.14

DIÁK FOTÓPÁLYÁZAT A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Pályaválasztási Kiállítások c. rendezvénysorozathoz kapcsolódóan diák-fotópályázatot hirdet, amelyet
„Keresett szakmák, foglalkozások (hiányszakmák) a Közép-dunántúli régióban”
címmel, három kategóriában, az általános iskolák alsó és felső tagozatosai, valamint középiskolások számára.

2008.10.10

Pályaválasztási Kiállítások a Közép-dunántúli régióban

A munkaügyi központok minden évben megrendezik a Pályaválasztási Kiállításokat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával. Regionális szinten ez a második alkalom, a megyékben azonban több mint egy évtizedes múltra tekinthetünk vissza.
2007. januárjában létrejött a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, mely magában foglalja Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyét. Megőrizve a helyi sajátosságokat, mégis egységes szerkezetbe foglalva ugyanazokon a helyszíneken mutatkoznak be a kiállító közép- és felsőfokú oktatási intézmények, illetve a felnőttképzést folytató intézmények: a három megyeszékhelyen (Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém) túlmenően Dunaújvárosban és Pápán is látogathatóak a kiállítások.
A rendezvénysorozat 2008. október 9-én Tatabányán kezdődik és Székesfehérváron háromnapos programsorozattal zárul 2008. november 13-15-én.

2008.09.30

A pályakezdők helyzete a munkaerőpiacon és elhelyezkedésük támogatása a Közép-dunántúli régióban

A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a korábbi évek megyei gyakorlatához hasonlóan 2008-ban is felmérést végzett a megye közép- és felsőfokú oktatási intézményeiben, mellyel célja a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának minél jobb összhangja érdekében, a „kínálati” oldal feltérképezése.
Az adatszolgáltatásra felkért 142 intézmény közül 125 vállalta az együttműködést, ezzel is elősegítve a munkát. Az elemzés e 125 iskola által szolgáltatott adatokon illetve az Elemzési Osztály felmérésen alapul.

2008.09.22

Megjelent a CEDEFOP három új kötete

2008. szeptemberében a francia elnökségre időzítve jelentetett meg a CEDEFOP három fontos kötetet, amelyek az európai élethosszig tartó pályaorientációs / karrier-fejlesztési szakpolitika {European Lifelong Guidance Policy}nemzeti koordinációjának javítását célozzák. Illetve szólnak a nemzeti LLG Tanácsok felállításának és működtetésének első tapasztalatairól.

2008.09.11

Pályaorientációs tapasztalatok Írországból

Írország az elsők között ismerte fel, hogy a pályaorientáció[1] nem luxus, hanem szükséges jó, mivel ennek komoly egyéni, gazdasági és társadalmi haszna van.

2008.08.08

Nemzeti Pályaorientációs Tanács szakpolitikai állásfoglalása a pályaorientációs nemzeti rendszer kialakításáról

A magyar lifelong guidance tanács funkcióját betöltő Nemzeti Pályaorientációs Tanács (NPT) 2008. nyarán készítette el az élethosszig tartó pályaorientáció, karrier-tanácsadás és - fejlesztés országos rendszerének kialakítását célzó szakmai javaslatát. A dokumentum igazodik az EU, ILO, UNESCO és az OECD legfrissebb ajánlásaihoz.

2007.11.22

Beszámoló a IV. Karriertanácsadás és szakpolitika Világkonferenciáról

A főként kanadai, brit, ausztrál és új-zélandi karrier tanácsadási szakpolitikával foglalkozó szakemberek 1999-ben útjára indított konferencia kezdeményezése 2007. októberében már közel harminc állam szakpolitikusait mozgatta meg a Karrier Tanácsadás és Szakpolitika IV. Világkonferenciáján Skóciában, Aviemoreban. Az első konferenciára 1999.-ben Kanadában került sor, amelyet szintén kanadai szervezésben 2001-ben újabb világkonferencia követett, 2006-ban az ausztrálok adtak otthont a rendezvénynek. Az idei évben az elmúlt hat évben igen aktív skót karrier tanácsadó hálózat[1] és a Nagy-Britannia szerte működő LearnDirect[2] valamint a helyi munkaadókat tömörítő Highlands and Islands Enterprise[3] (HIE) voltak a házigazdák

2007.08.10

A pályakezdő álláskeresők helyzete a munkaerőpiacon és elhelyezkedésük támogatása közép-dunántúli régióban

A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a korábbi évek megyei gyakorlatához hasonlóan 2007-ben is felmérést végzett a megye közép- és felsőfokú oktatási intézményeiben, mellyel célja a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának minél jobb összhangja érdekében, a „kínálati” oldal feltérképezése és az iskolák, illetve fenntartóik tájékoztatása.

2007.04.06

Heves megyei vizsgálat a tanulmányaikat befejező középiskolások szándékairól

Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Egri Regionális Kirendeltsége – az előző évekhez hasonlóan - 2007-ben is felmérést végzett a megye középfokú oktatási intézményeiben.

2006.10.27

Pályakörkép 2006

Tegnap ismét megnyitotta kapuit a Fejér Megyei Munkaügyi Központ által szervezett Pályakörkép 2006 elnevezésű Pályaválasztási Kiállítás Székesfehérváron a Videoton Oktatási Központban.

2006.09.29

Véget ért a kalandtúra…

Bezárta kapuit az idén immár hetedszerre megrendezett Szelet a vitorlába pályaválasztási kiállítás Debrecenben. A közel 10.000 látogató 1400 négyzetméteren 70 kiállító standját tekinthette meg.

2006.09.18

Kalandtúra a Job-szigetekre

Hat éves hagyomány folytatásaként , 2006. szeptember 27-28-án, a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ ismét megrendezi a „Szelet a vitorlába…” c. pályaválasztási kiállítást, amely idén először állásbörzével is kiegészül.

2006.09.15

Tanulmányaikat 2006-ban befejezők várható megjelenése a munkaerőpiacon

A Békés Megyei Munkaügyi Központ a korábbi évekhez hasonlóan 2006-ban is felmérést végzett a megye középfokú, illetve felsőfokú oktatási intézményeinek végzős tanulóiról, hallgatóiról.

2006.08.15

Pályakezdők helyzete Nógrád megyében

A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ negyedszer adja közre a pályakezdők helyzetéről készített, több évet átfogó tájékoztatóját.
Az alapvető cél kettős, egyrészt az iskolák és fenntartóik orientálása, a képzési struktúra és a beiskolázási mértékek meghatározásának segítése, másrészt a pályaválasztás előtt állók segítése munkaerőpiaci információkkal.
Az összehasonlíthatóság érdekében 2005-ben is vizsgálva lett, hogy mely iskolákból érkeztek az először nyilvántartást kérő fiatalok, s milyen képesítést szereztek tanulmányaik során. A kirendeltségi ügyintézők kézi adatgyűjtéséből kiderül, hogy 2006. március végéig mi történt a belépő fiatalokkal.
A kapott eredmények a tájékoztató mellékletében találhatók.

2006.08.04

„Pályakezdő és Diplomás Álláskeresők Közvetítő Információs Irodája”

2006. augusztus elsejétől a korábbi két irodából „Pályakezdő és Diplomás Álláskeresők Közvetítő Információs Irodája” néven összevont kirendeltség azokat a fővárosi pályakezdőket és a nem pályakezdő diplomás álláskeresőket várja, akik elhelyezkedési problémával küzdenek, tanácstalanok az álláskeresési fortélyokban, munkaerő-piaci helyzetükön változtatni szeretnének, átképzésre, kiegészítő képzésre van szükségük, tájékozódni szeretnének a különböző támogatásokról, szolgáltatásokról.

2006.07.28

Pályakezdők várható megjelenése a munkaerőpiacon Fejér megye 2006.

A Fejér Megyei Munkaügyi Központ a korábbi évekhez hasonlóan 2006-ban is felmérést végzett a megye középfokú oktatási intézményeiben, mellyel célja a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának minél jobb összhangja érdekében, a "kínálati" oldal feltérképezése.

2006.07.28

Pályakezdők várható megjelenése a munkaerőpiacon Fejér megye 2006.

A Fejér Megyei Munkaügyi Központ a korábbi évekhez hasonlóan 2006-ban is felmérést végzett a megye középfokú oktatási intézményeiben, mellyel célja a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának minél jobb összhangja érdekében, a "kínálati" oldal feltérképezése.

2006.05.31

Hallgatók médiakommunikációs komplex gyakorlati képzése és szakmai gyakorlata Hajdú-Bihar megyében

A Debreceni Egyetem Európai Tanulmányok Központja, a HBM Munkaügyi Központ és a HBM Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a régió vállalkozásainak közreműködésével a ROP3.3. pályázat keretében komplex programot indít média-kommunikációs képzésre, valamint a képzést követően szakmai gyakorlatra.

2006.04.24

Heves megyei vizsgálat a tanulmányaikat befejező középiskolások szándékairól

A Heves Megyei Munkaügyi Központ – az előző évekhez hasonlóan - 2006-ban is felmérést végzett a megye középfokú oktatási intézményeiben.

2006.04.19

X. Universitas állásbörze Hajdú-Bihar megyében

2006. április 19-én és 20-án, immár 10. alkalommal rendezék meg a Debreceni Egyetem főépületének díszudvarán az Universitas állásbörzét, amely a munkaadók bemutatásával nyújtott segítséget a felsőfokú végzettségű fiatalok elhelyezkedéséhez.

2006.03.30

Végzős középiskolások a "hivatalban"

A Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ és hét kirendeltsége évek óta megkülönböztetett figyelmet fordít a végzős középiskolások olyan irányú tájékoztatására, mely megkönnyíti a továbbtanulni nem szándékozók életkezdését.
A téjkoztatás kiterjed:
-a munkügyi szervezet működésének bemutatására
-az adott térség munkaerő-piaci helyzetének ismertetésére, a munkáltatók által bejelentett munkaerőigényekre
-a munkaügyi szervezetnél igénybe vehető ingyenes szolgáltatások ismertetésére
- a pályakezdők munkaviszonyban történő foglalkoztatásához igénybe vehető támogatásokra
-az önfoglalkoztatóvá válás támogatására
-az EURES-ben szereplő külföldi munkavállalási lehetőségekre.

A végzős fiatalok tájékoztatását leggyakrabban az iskolákban, osztályfőnöki órák keretében végzik a kirendeltségek munkatársai. A Tatabányai kirendeltség új módszert alkalmaz a pályakezdők tájékoztatására. Itt a tájékoztatás helyszíne a kirendeltség, ami a fiatalok életében az első "hivatal".
A kirendeltség a középiskolákkal előzetesen egyezteti a tájékoztatás időpontját, ezután megkeresi azokat a munkáltatókat, akik az iskola profiljának megfelelő végzettségű munkavállókat foglalkoztatnak, és viszonylag állandó a munkaerőigényük. A munkáltatók a jól működő partneri viszony keretében személyesen adnak tájékoztatást a fiataloknak a náluk végzendő feladatokról, munkakörülményekről, kereseti lehetőségekről. A tájékoztatásnak ezt az új formáját a szakképzést adó középiskoláknak ajánlja fel a kirendeltség, akik élnek is a lehetőséggel.
A kulturált környezetben elhangzó szakszerű tájékoztatás után a fiatalok megismerhetik a kirendeltséget, és ha szükségük lesz a segítségünkre, már bátran, bizalommal fordulnak a munkaügyi szervezethez.

2006.03.06

Önfoglalkoztatóvá válás támogatásának pályázati felhívása Fejér megyében

A Fejér Megyei Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 17.§c) pontja, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII16) MüM rendelet 17/A. és 17/B. §-ai által biztosított jog alapján, továbbá a Fejér Megyei Munkaügyi Tanács foglalkoztatási irányelveinek figyelembe vételével pályázatot hirdet az álláskeresők tartós önfoglalkoztatását elősegítő, legfeljebb 3 millió Ft-ig tejedő visszatérítendő, kamatmentes tőkejuttatás igénybevételére.

2006.02.20

Foglalkoztatási Paktum szerveződik Békés megyében

A Békés Megyei Munkaügyi Központ újabb sikeres pályázata

A „Paktum-Start” Partnerségben a foglalkoztatási helyzet javításáért Békés megyében elnevezésű pályázati programmal kapcsolatban kerestük meg a Békés Megyei Munkaügyi Központ igazgatóját, Dr. Nagy Ágnest.

2005.11.21

Pályaválasztási Kiállítások Heves megyében

Immár ötödik alkalommal került megrendezésre a Heves Megyei Munkaügyi Központ által szervezett Pályaválasztási Kiállítás 2005. októberében négy helyszínen - Heves, Hatvan, Eger és Gyöngyös városában - színes programokat kínálva a pályaválasztás előtt álló fiataloknak.

2005.11.05

Pályaválasztási Vetélkedő Heves megyében

A Heves Megyei Munkaügyi Központ Hevesi Kirendeltségének szervezésében 2005. 10. 25.-én immár harmadik alkalommal került megrendezésre a 13-14 éves diákok pályaválasztását segítő vetélkedő.

2005.11.03

Már érkezik a FIP a Heves megyei városokba

Előbb Kiskörén, Bélapátfalván, Lőrinciben, majd a megye több településén a Heves Megyei Munkaügyi Központ segítségével kezdik meg működésüket a Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP).

2004.11.24

Az új pályaválasztási rendszer létrehozásához kapcsolódó kiadványok, tanulmányok

A "Dél-alföldi Regionális Pályaválasztási és Pályaorientációs Tanácsadó Hálózat létrehozása" című Phare projekthez kapcsolódó kiadványaink, tanulmányaink itt olvashatóak.

 
 
Lap tetejére

Cikk archívum

2008.11.25

Tájékoztatás

2005.10.28

MÁV állásbörze

2005.08.03

Kismamaweb.hu

2005.08.03

Ponthatárok 2005

2004.07.15

NFI pályázatok

2003.11.12

Köszöntő

 
 
Lap tetejére