Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Tanulás > Képzettségek > Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Településihulladék-gyűjtő és -szállító
Vissza
Megnevezés Településihulladék-gyűjtő és -szállító
OKJ-azonosító 21789801
A képzettséggel betölthető foglalkozás(ok) Egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások
A képzési lehetőségek
Középiskolai képzések az országban
A hasonló foglalkozások
A képzési jegyzékben szereplő adatok
Szakképesítések köre általában egy munkakör betöltésére jogosító (C)
Szakmacsoport Környezetvédelem-vízgazdálkodás
A képzési jegyzékbe kerülés éve 1993
Kizárólag iskolarendszerű képzés nem
Óraszám 200
Elmélet aránya 40%
Gyakorlat aránya 60%
Felelős minisztérium KvVM
A képzésről rendelkező jogszabály
4/1997. (I. 10.) KTM rendelet a környezetvédelmi és területfejlesztési ágazatba tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

Települési hulladékgyűjtő és -szállító
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai
1. A szakképesítés azonosító száma: 21 7898 01
2. A szakképesítés megnevezése: települési hulladékgyűjtő és -szállító
II. A szakképesítés munkaterülete
1. A képesítés célja
A települési és a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és a lerakóhelyre való szállítására szolgáló célgépek kiszolgálására alkalmas betanított munkások képzése.
2. A munkaterület jellemzése
A munkaterület két önálló résztevékenységre bontható:
- Munkacsoportban, irányítás mellett települési és a nem veszélyes szilárd hulladékok gyűjtése, lerakóhelyekre szállítása és ürítése célgépekkel.
- Kommunális szennyvizek, fekáliaiszapok szippantó gépjárművel való felszívása és a kijelölt ártalmatlanító helyre történő leeresztése.
Hulladékszállító célgépet csak a járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel, szakmai, munkavédelmi és gépkezelői jogosítvánnyal lehet kezelni.
3. A szakképesítéssel betölthető munkakör

A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
5359
egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások

III. A szakképesítés szakmai követelményei
1. A foglalkozás során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
A szilárdhulladék-gyűjtő munkacsoport vezetőjének irányítása mellett, a KRESZ vonatkozó szabályait és a vállalati munkavédelmi előírásokat szigorúan betartva:
- a telephelyről való kivonulás előtt ellenőrzi a munkához szükséges kéziszerszámokat, kipróbálja és ellenőrzi a mechanikus szerkezeteket,
- a hulladékgyűjtés közben az edényeket ürítésre előkészíti, a gépen elhelyezi és a tárolóterébe üríti, az üres edényt a tárolóhelyre visszahelyezi, segédkezik a konténerek ürítésénél, összeszedi a kiszóródott hulladékot,
- a szállítóberendezésről való ürítésnél az erre a célra rendszeresített szerszámmal eltávolítja a hulladékot,
- a gyűjtés, szállítás, ürítés technológiai folyamatában meghatározott jelzésekkel segíti a gépkocsivezető munkáját.
A folyékonyhulladék-gyűjtő munkacsoport vezetőjének irányítása mellett, a KRESZ vonatkozó előírásait és a vállalati munkavédelmi előírásokat szigorúan betartva:
- a tárolómedencéből való szívatásnál, az ártalmatlanító telepen (vagy a kijelölt csatornaszakaszon) történő leeresztésnél összeszereli és a célgéphez csatlakoztatja a flexibilis tömlőket,
- elcsöpögés esetén elvégzi a fertőtlenítést,
- észleli és jelzi azokat az akadályokat, esetleges meghibásodásokat, amelyek miatt szakszerűen és biztonságosan nem folytatható a munkavégzés,
- ellenőrzi az egyéni védőeszközök meglétét és használhatóságát.
2. Részletes követelmények
Feladatai ellátásához szükséges mélységben ismerje:
- a környezetszennyezés fogalmát és hatásait,
- a környezet, az egyes környezeti elemek leggyakoribb szennyező forrásait,
- a hulladék fogalmát és környezeti veszélyességét,
- a hulladékok legfontosabb típusait, azok gyűjtési, szállítási és tárolási módjait,
- a hulladékgyűjtésnél, -szállításnál alkalmazott eszközöket, célgépeket,
- a biztonságtechnikai, közegészségügyi és járványügyi előírásokat, az egyéni védőeszközök közegészségügyi és munkavédelmi előírások szerinti cseréjét, tisztításuk módját,
- a hulladékok gyűjtésére, szállítására vonatkozó vállalati utasításokat,
- a KRESZ előírásait.
Gyakorlati munkavégzése során
- irányítás mellett legyen képes végrehajtani a hulladékgyűjtés és -szállítás technológiai műveleteit, kiszolgálni az elterjedt eszközöket, munka- és célgépeket,
- ismereteit tudja alkalmazni a hulladékgyűjtés, -szállítás és a -hasznosítás során,
- rendelkezzen a munkaköre ellátásához szükséges kapcsolattartási és kommunikációs készséggel.
IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
1. A vizsgára bocsátás feltételei
A vizsgára az jelentkezhet, aki az elméleti és gyakorlati szakképzésben részt vett, és a követelményeket teljesítette.
2. A szakmai vizsga részei:
- gyakorlati vizsga,
- szóbeli vizsga.
3. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok
Gyakorlati vizsga
Megnevezés: Szakmai gyakorlat.
Témakörök:
A részletes követelményekben meghatározott ismeretekről és azok alkalmazási készségéről kell számot adni. A gyakorlati vizsgán a munkafolyamatokat kell szakszerűen bemutatni.
Időtartam: 300 perc.
A tételeket a vizsgát szervező intézmény állítja össze, és a vizsgaelnök hagyja jóvá.
A feladattal összefüggő munkavédelmi és szakmai követelményekről a vizsgázót a munka megkezdése előtt tájékoztatni kell.
A jelölt az egyes gépek esetleges kezelését csak a gépre (géptípusra) előírt kezelési feltételek (egészségi alkalmasság, érvényes gépkezelői jogosítvány stb.) maradéktalan megléte esetén végezheti.
A gyakorlati vizsga lebonyolítására a vizsgáztató intézmény a munkavédelmi előírások betartása mellett programot készít, és azt a vizsgadokumentumok között tartja nyilván.
Szóbeli vizsga
Megnevezés: Szakmai ismeretek.
Témakörök:
A részletes követelményekben meghatározott ismeretek alapján a vizsgázó a szóbeli vizsgán számot ad az általa végzett munkafolyamatokról, az azokhoz kapcsolódó környezetvédelmi és munkavédelmi veszélyhelyzetekről és azok elkerülésének módjáról. A munkavédelem témakör számonkérése során a vizsgázó munkahelyén érvényes és a VMSz-ben rögzített munkavédelmi előírásokat is figyelembe kell venni.
A szóbeli vizsgán a vizsgatárgyak által meghatározott ismeretek szintetizálására kell törekedni.
Időtartam: a felkészülési idő minimum 30 perc.
A vizsgatételeket a KTM adja ki a vizsgát szervező intézménynek.
* * *
Vissza