Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Tanulás > Képzettségek > Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Gázvezeték- és készülékszerelő
Vissza
Megnevezés Gázvezeték- és készülékszerelő
OKJ-azonosító 31521610
A képzettséggel betölthető foglalkozás(ok) Vezeték- és csőhálózat-szerelő
A képzési lehetőségek
Középiskolai képzések az országban
A hasonló foglalkozások
A képzési jegyzékben szereplő adatok
Szakképesítések köre több munkakör betöltésére jogosító (A)
Szakmacsoport Gépészet
A képzési jegyzékbe kerülés éve 1993
Kizárólag iskolarendszerű képzés nem
Évfolyamok száma 3
Elmélet aránya 30%
Gyakorlat aránya 70%
Felelős minisztérium OM
A képzésről rendelkező jogszabály
2/2002 (I.18.) OM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI.6.) IKM rendelet módosításáról

GÁZVEZETÉK- ÉS -KÉSZÜLÉK SZERELŐ
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai
1. Szakképesítés azonosító száma: 05 2 7621 02 2 3 02
2. Szakképesítés megnevezése: Gázvezeték- és -készülék szerelő
II. A szakképesítés munkaterülete
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
7621
Gázvezeték- és -készülék szerelő
7621
Csőhálózat-szerelő

2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások

A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
7439
Gáz- és olajtüzelő berendezés szerelő, üzembe helyező
3159
Gázfogyasztó- és -átadóállomás szerelő
8229
Ipari gáz- és olajtüzelő berendezés szerelő
8291
Kisteljesítményű kazánfűtő
8229
PB cseretelep-vezető
8299
Gázlefejtő- és -töltőberendezés kezelő
7439
Ipari gáz- és olajtüzelő berendezés szerelő, karbantartó, javító

3. A munkaterület rövid, jellemző leírása
Gázvezeték-hálózat szerelése
- Munkaterülete elsősorban a gázelosztó, csatlakozó és fogyasztói hálózat
= létesítése,
= karbantartása,
= javítása.
- Művezetés mellett az elosztóvezeték-hálózat, gázfogadó és -átadóállomás, körzeti nyomásszabályozó állomás és ezek szerelvényeinek
= szerelése,
= karbantartása,
= javítása.
Háztartási gázfogyasztó-készülékek szerelése
- Felszereli az új létesítmény fogyasztókészülékeit.
- Kiépíti a fogyasztói vezetékhálózatot.
- Gázmérőhelyet kiképez a szükséges szerelvényekkel.
- Fogyasztói hálózatot nyomás- és tömörségi próbára előkészít.
- Közreműködik a házi nyomás- és tömörségi próbában.
- Fogyasztói hálózatot hatósági próbára előkészít.
- Terv szerinti helyekre csatlakoztatja a fogyasztókat.
- Ellenőrzi és beállítja a fogyasztók üzemi nyomását.
- Ellenőrzi és beállítja a fogyasztók névleges gázterhelését.
- Ellenőrzi és beállítja a helyes lángképet.
- Fogyasztót kioktatja a készülék szakszerű használatára.
Háztartási gázfogyasztó-készülék javítása
- Fogyasztói bejelentés alapján behatárolja a hiba helyét.
- Eldönti, hogy a javítás helyszínen vagy műhelyben végezhető.
- Hibás alkatrészt javít, vagy cserél.
- Üzemképességet, tömörséget ellenőriz.
- Szükséges beállítást, beszabályozást elvégzi.
- Fogyasztót kioktatja a készülék szakszerű, biztonságos használatára.
III. A szakképesítés szakmai követelményei
III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása
- A munkáltatótól (tanulót foglalkoztató kisiparos) elvárható alapvető és kiegészítő juttatások, munkaidőre, bérezésre vonatkozó szabályok, normatívák ismerete, betartása.
- Munkahelyi szakmai szervezet (szakszervezet) tevékenységének támogatása. Munkavállalói jogok, kötelezettségek ismerete, tartása.
- A munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi és biztonságtechnikai ismeretek, előírások betartása.
- Saját és dolgozótársai testi épségének, munkaképességének óvása a speciális szakmai feladatok (pl. hegesztés) végzése során.
- A munkahely balesetmentes kialakítása, tárolási szabályok betartása, érték- és vagyonvédelem.
- Bekövetkezett balesetnél az élet- és értékmentésben a szakmunkástól elvárható színvonalú közreműködés.
- A baleset helyszínének biztosításában való részvétel.
- Tűzoltó készülékek tárolási helyének ismerete, ezek használati módjának ismerete, alkalmazása.
- Tűz- és robbanásveszély megelőzésére vonatkozó előírások ismerte, betartása és betartatása másokkal.
- Égéstermék feldúsulása vagy más okból bekövetkező oxigénhiány esetén az életveszély elhárításához szükséges tennivalók ismerete, alkalmazása.
- Égéstermék-elvezetéshez kapcsolódó környezet- és egészségvédelmi szabályok betartása, illetve betartatása.
- Szolgáltatás (javítás) alkalmával magatartása feleljen meg a szolgáltatóiparral szemben támasztott társadalmi elvárásokkal. Szakmai tudásával, viselkedésével mélyítse el munkáltatója társadalmi elismerését, megbecsülését.
2. A munkafolyamat megtervezése, elkészítése, a munka eredményének ellenőrzése és értékelése
Új gázvezetékszakasz telepítése esetén:
- A kiviteli terv és a hozzá kapcsolódó műszaki dokumentációk (költségvetés stb.) részletes tanulmányozása, a szerelési folyamat előkészítése.
- Szerelésre kerülő anyagok helyszínre szállítása, szakszerű és biztonságos tárolása.
- Vezetékszakasz kiépítése a hozzá kapcsolódó szerelvényekkel, műtárgyakkal.
- Házi és hivatalos nyomás- és tömörségi próba elvégzése, az üzembe helyezési eljárás lebonyolítása.
Üzemelő gázvezetékszakasz javítása esetén:
- A javítandó vezeték szakaszolása, kiiktatás, feltárása.
- Kiiktatott vezetékszakasz gázmentesítése.
- Javítás elvégzése, nyomás- és tömörségi próba.
- Szakaszolás megszüntetése, gáznyomás alá helyezés.
- Utólagos földmunkák elvégzése, terep helyreállítása.
Háztartási gázfogyasztó készülék javítása esetén:
- A hibajelenség feltárása után eldöntendő, hogy a javítás műhelyben vagy a helyszínen megoldható.
- Készülék javítása helyszínen vagy műhelyben.
- Javítást követően a felszerelt készülék helyes működésének ellenőrzése, szükség esetén beszabályozással.
- A javítás és az üzemképesség dokumentálása.
- Fogyasztó kioktatása a gázkészülék előírás szerinti használatára. A meghibásodáshoz vezető helytelen üzemeltetési szokások feltárása, tanácsadás.
- Műhelyben javított vagy felújított fogyasztókészülék felszerelését követően is az utóbbi három bekezdés szerint kell eljárni.
3. Műszaki dokumentáció ismerete, olvasása és felhasználása
- Műszaki rajzok, műszaki leírások és tevdokumentációk olvasásában, értelmezésében jártasság.
- Szokásos és szabványos tervjelek biztonságos felismerése.
- Beépítésre kerülő szerelvények működésének, beépítési helyének és helyzetének, funkciójának ismerete.
- Egyszerűbb alkatrészek szabadkézi és műszaki rajzainak elkészítése. Csőhálózata axonometrikus ábrázolása.
- Egyszerűbb villamos kapcsolási és hálózási rajzok olvasása, értelmezése, készítése. (Villamossággal kombinált gázfogyasztó berendezések beüzemelése, karbantartása, javítása.)
- Műszaki dokumentációk, gépkönyvek, javítási, beszabályozási és üzemeltetési utasítások értelmezése, felhasználása.
- Jegyzőkönyvek (nyomás- és tömörségi próba stb.) felvétele, értelmezése, készítése.
- Gázipari szakkifejezések értelmezése, alkalmazása.
- Egyszerűbb fogyasztói hálózat anyagszükségletének kigyűjtése és összeállítása alaprajz és függőleges csőterv alapján.
- Egyszerűbb költségvetés összeállítása az anyagszükséglet és anyagárjegyzék figyelembevételével.
4. Ellenőrzés, mérés
- Hosszúság mérése
= tolómércével,
= acél mérőszalaggal.
- Vízszint kijelölés (esés kijelölés)
= tokos vízmértékkel,
= tömlős szintezővel,
= zsinórállás, benézőkereszt segítségével.
- Szögek mérése
= sablon (fix szögmérő),
= állítható fém szögmérő segítségével.
- Gázterhelés ellenőrzése
= gázmérő (liter/perc) segítségével.
- Gáztömörség ellenőrzése
= spré (spray),
= szappanhab,
= műszer segítségével.
- Gáznyomás ellenőrzése, mérése
= egycsövű manométerrel,
= U-csöves manométerrel,
= nyomásmérő műszerrel.
- Gázmennyiség mérése
= különböző típusú száraz gázmérőkkel,
= mérőperemmel (csak elv!).
- Hőmérséklet mérése
= különböző típusú hőmérőkkel.
5. Kézi forgácsolás és alakítás, csövek megmunkálása kézi alakítással és forgácsolás alapműveletei
- Munkadarabok (csövek) előrajzolása:
= 90°, 180°-os ívek hajlításához,
= kerülő- és emelet ívek hajlításához,
= síklemezek előrajzolása, méret szerint.
- Pontozás
= kihúzásos elágazás fúráshoz,
= T-elágazás furatának központjához.
- Csövek darabolása
= kézi fémfűrésszel,
= görgős csővágó szerszámmal.
- Sorjaeltávolítás, kalibrálás
= külső és belső kúpos marószerszámmal,
= külső és belső kaliberrel.
- Csőalakítás reszeléssel
= ferde fűrészelés korrigálása,
= T-elágazás palást áttörésének kialakítása,
= lemezalakítás méret szerint.
- Dörzsárazás
= kúpos csapházak felújításához.
- Belső és külső csavarmenetek készítése
= állítható kézi csőmenetmetszővel,
= nem állítható (fix) kézi csőmenetmetszővel,
= metrikus menetfúró és metsző kéziszerszámmal.
- Különböző anyagú csövek hajlítása, egyengetése
= acélcső, melegen, 90°, 180°-ban,
= acélcső, melegen, kerülő hajlítás,
= acélcső, melegen, emeletív-hajlítás,
= hga-cső, hidegen, emeletív-hajlítás,
= lágy rézcső hajlítás, kézi csőhajlítóval,
= különböző anyagú csövek egyengetése.
6. Oldható csőkötések készítése és tömörítése
- Hollandi anyával.
- Karmantyúval.
- Különböző kialakítású karimával.
- Roppantó gyűrűs kötéssel.
7. Üzemagyagok, segéd- és alapanyagok kiválasztása, kezelése, hőkezelése
- Kenőanyagok célszerű kiválasztása, alkalmazása, tárolása.
- Tömítőanyagok célszerű kiválasztása, alkalmazása, tárolása.
- Építőipari kötőanyagok kiválasztása, felhasználása, tárolása.
- Korrózióvédő festékanyagok felhordása, tárolása.
- Csiszolókorong hangpróbás repedésvizsgálata.
- Kemény, félkemény rézcsövek lágyítása.
- Acél kéziszerszámok hőkezelése, javítása (vágó, véső).
8. Forrasztás, hegesztés, lángvágás
- Rézcsövek kapcsolása keményforrasztott fittingekkel. A cső darabolása, kalibrálása, felületelőkészítés, szükséges folyasztószer és forrasztópálca kiválasztása, gáztömör keményforrasztott kapcsolás végrehajtása.
- Acélcsövek kapcsolása gázhegesztéssel, tompa illesztéssel. A cső darabolása, sorjázása, felületelőkészítés. Keverőszár, hegesztőpálca önálló kiválasztása, a hegesztő felszerelés üzembe helyezése. Gáztömör varrat kialakítása. Hegesztő felszerelés üzemen kívül helyezése.
- KPE és PE csövek hegesztése, hegesztőtükör, illetve betétek felhasználásával. KPE hegesztő transzformátor használatának ismerete. Nyeregidom felhegesztése, leágazás kialakítása megfúrással.
- Acélcsövek, lemezek lángvágása előrajzolt méret szerint.
- Vastagfalú acélcsövek, acéllemezek kapcsolása elektromos ívhegesztéssel. Tompa-, V- és sarokvarrat képzése. A hegesztőgép megfelelő áramerősségének beállítása, elektródatípus és átmérő önálló kiválasztása. Az elkészült varrat makroszkópikus vizsgálata alapján a varrathibák felismerése, a hibaokok feltárása.
- A hegesztés folyamatára előírt biztonságtechnikai és munkavédelmi, tűzvédelmi előírások betartása.
9. Karbantartás, szerszámtárolás
- Kéziszerszámok állagmegóvó karbantartása, szakszerű tárolás ismerete és betartása.
- Gépek, berendezések, üzembe, üzemen kívül helyezése. Karbantartás napi és időszakos tennivalói.
- Forgó, mozgó gépalkatrészek időszakos felülvizsgálatának elvégzése, hűtő- és kenőanyagcsere. Korrózióra hajlamos felületek védelme előírás szerint.
- Elektromos vezetékek, kéziszerszámok szigetelésének vizuális ellenőrzése. Időszakos érintésvédelmi ellenőrzése betartása.
III/2. Követelmények
1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása
- A tanulószerződés, munkaszerződés fontosabb részeinek ismerete, értelmezése, betartása. A tanuló-, illetve munkaviszonyból származó jogok, kötelezettségek ismerete és kölcsönös betartása.
- A szakma jellegére, a munkahelyre vonatkozó magatartási szabályok ismerete, az elvárásoknak megfelelő viselkedés.
- Az érvényes munkavédelmi szabályok ismerete, betartása és betartatása. Előírt egyéni és kollektív védőeszközök ismerete és alkalmazása.
- Tűz elleni védekezés, tűzesetek megelőzését célzó előírások, szabályok ismerete és azok tudatos alkalmazása.
- Tűzvédelmi helyismeret (menekülési útvonal, tűzriadó, tűzoltó felszerelés helye, tűzvédelmi felelős személye, telefon stb.).
- Különböző hatóanyagú tűzoltó készülékek kezelése.
- Baleseti helyszín biztosításának módja, jelentősége, ezzel kapcsolatos teendők ellátása.
- Gázkészülékek égéstermék-elvezető rendszerének lehetséges hibái, annak következményei. A hatékony beavatkozás lehetőségei.
- Teendők gázömlés, gázszivárgás esetén. Gázszolgáltató telefonszáma.
- Oxigénhiányból keletkezett rosszullét, fulladás esetén elsősegélynyújtás módjának ismerete, alkalmazni tudása.
- Égési sérülésnél elsősegélynyújtás. Mentők telefonszáma.
2. A munkafolyamatok megtervezése, előkészítése, a munka eredményének ellenőrzése és értékelése
- A rendelkezésre álló tervek, műszaki dokumentációk tanulmányozását követően az elvégzendő munkafeladat átfogó értelmezése, a munka anyag-, idő- és munkaerőigényének felmérése.
- Nem egyértelműen tisztázható tervrészletek megbeszélése a kivételezés felelős kivitelezőjével vagy tervezőjével.
- Anyagszükségleti kimutatás vagy költségvetés szerinti anyagok, szerelvények beszerzése, szakszerű és biztonságos tárolásának megoldása.
- A munkavégzés során szükséges egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök meglétéről és használatáról történjék gondoskodás.
- Az elkészült létesítmény hatósági átvételénél a szakmunkástól elvárható színvonalú közreműködés.
- Javításra bejelentett háztartási gázfogyasztó készülék hibájának behatárolása, a helyszíni javíthatóság eldöntése.
- A fogyasztó kívánságára a cserélendő alkatrészek beszerzései lehetőségéről, a javítás várható időszükségletéről legalább becslésszerű tájékoztatást nyújtani.
- A megjavított, beszabályozott készüléket hivatalosan is dokumentálva használatra átadni, egyúttal ismételten kioktatni a fogyasztót annak szakszerű üzemeltetéséről.
3. Műszaki dokumentációk olvasása, felhasználása és összeállítása
- Műszaki rajzok, dokumentációk olvasásában és értelmezésében a szakmunkástól elvárható tájékozottság.
- Egyszerűbb alkatrészek szabadkézi vagy szerkesztett műhelyrajzát olvasni és elkészíteni. Csőhálózat-szakaszt méretezett axonometrikus vázlatrajz alapján előregyártani.
- Hajlításokat, kerülőt, emeletívet is tartalmazó csőszakaszok rövidülést, hosszabbodást is figyelembe vevő leszabását, méretre való hajlítását elkészíteni, méretfelvétel vagy előregyártási rajz alapján. Köz- és külpontos szűkítés elkészítése kovácsolással vagy palástkimetszéssel.
- Egyszerűbb villamos kapcsolási tervek értelmezése, a legfontosabb villamosipari tervjelek ismerete, illetve rajzolása (szerelése nem!).
- Háztartási gázfogyasztók névleges teljesítményének, hő- és gázterhelésének, hatásfokának értelmezése, összehasonlítása a készülékhez adott tájékoztató alapján. Műszaki adatok ismeretében ismert és ismeretlen készülékek összehasonlítása.
- Gázkészülékek szerelései, beszabályozási, javítási és üzemeltetési utasításainak értelmezése, felhasználása a munka gyakorlatában.
- Helyiségek hőigényének közelítő jellegű kiszámítása, ennek alapján a megfelelő gázfűtőkészülék kiválasztása.
- Nyomás- és tömörségi próba jegyzőkönyv formájának, tartalmának, kitöltési módjának ismerete.
- Egyszerűbb fogyasztói hálózat cső- és szerelvényszükségletének összeállítása laprajz és függőleges csőterv alapján.
4. Hosszúság mérése
= tolómércével 0,1 mm pontosságig,
= acél mérőszalaggal 1,00 mm pontosságig.
- Vízszint kijelölés (esés kijelölés)
= tokos vízmértékkel,
= tömlős szintezővel,
= zsinórállás, benézőkereszt segítségével árokfenékszint kitűzése.
- Szögek mérése 1° pontossággal
= acélderékszöggel 90°-os csőhajlításhoz,
= acélsablonnal 45°, 120°-os csőhajlításhoz,
= állítható fém szögmérővel: tetszőleges szögekhez.
- Gázterhelés ellenőrzése és beszabályozása gázfogyasztóknál
= számítja, vagy gépkönyvből megállapítja az óránkénti gázterhelést,
= számítja a percenkénti gázterhelést,
= gázmérőn leolvasva egyezteti az adatokat,
= eltérés esetén beszabályozza a készüléket.
- Gáztömörség ellenőrzése
= vezetéken: szappanhab-próbával vagy műszer segítségével,
= készüléken: külső (üzemen kívüli), illetve belső (üzem közbeni) tömörség ellenőrzése.
- Gáznyomás ellenőrzése, mérése, beszabályozása
= nyomáspróba alatt: feszmérővel,
= tömörségi próbakor: U-csöves vagy egycsövű manométerrel,
= fogyasztókészüléknél: a próbacsonkon.
- Gázmennyiség mérése, illetve számítása
= száraz gázmérők leolvasása, értelmezése,
= palackból fogyasztott gázmennyiség számítása,
= mérőperemes gázmennyiség mérés elve.
- Hőmérséklet mérése
= víz és levegő hőmérsékletének méréséhez alkalmazott műszerek leolvasása.
5. Kézi forgácsolás és alakítás. Csövek megmunkálása kézi alakítással és forgácsolással
- Munkadarabok (csövek) előrajzolása
= 90°, 180°-os ívek melegítési hosszát,
= kerülők, emeletívek melegítési hosszát,
= síklemezek méret szerinti alakját előrajzolni.
- Pontozás (furatközéppont bejelölése)
= kihúzásos elágazás készítéséhez,
= tompaillesztéses T-idom készítéséhez,
= síklemezek előrajzolt méreteinek bejelöléséhez.
- Csövek darabolása
= cső merőleges darabolása forgatással, kézi fémfűrésszel (90° 1° eltéréssel),
= cső darabolása görgős csővágó szerszámmal,
= sorja, illetve deformáció eltávolítása külső-belső kaliberrel, kapilláris lágyforrasztáshoz,
= síklemezek, hengerelt profilos acélok fűrészelése.
- Csőalakítás reszeléssel
= tengelyre nem merőleges fűrészelés helyreállítása,
= T-elágazás palástáttörésének kialakítása, az elágazó vezeték tompa illesztése reszeléssel,
= lemezalakítás előrajzolt méret szerint.
- Belső- és külső csavarmenetek készítése
= fix csőmenetmetszővel csőmenetek készítése,
= anyamenet furása kézi menetfúró készlettel,
= orsómenet metszése kézi menetmetszővel.
- Különböző anyagú csövek hajlítása, egyengetése
= acélcső hajlítása melegen, 90°, 180°-os ívben,
= acélcsőre kerülő hajlítása adott méretre,
= acélcsőre emeletív hajlítása adott méretre,
= hga-csőre emeletív hajlítása hidegen, adott méretre,
= lágy rézcső hajlítása kézi csőhajlítóval, méretre,
= különböző anyagú csövek egyengetése.
6. Oldható csőkötések készítése és tömítése
- Kapcsolás hollandi anyával. Tömítőanyag kiválasztása, tömítés kivágása bőrlyukasztóval vagy tömítésvágó kéziszerszámmal. Gáztömör kötés kialakítása.
- Csőkötés karmantyúval. A tömítőanyag kiválasztása, felhelyezése, impregnálása. Karmantyú felcsavarása után a kötés gáztömör legyen.
- Csőkötés karmantyúval, hosszmenettel. Szakszerű kivitelezés után igény a gáztömörség.
- Csőkötés laza, felhegeszthető, felcsavarható vagy behengerelhető karimával. Tömítőanyag kiválasztása, kivágása, elhelyezése. Kötőanyag kiválasztása, kivágása, elhelyezése. Kötőcsavarok meghúzási sorrendje. Gáztömör kapcsolat eltérése.
- PE csövek kapcsolása roppantógyűrűs idommal.
- AC-nyomócsövek kapcsolása Gibault-kötéssel.
7. Üzemanyagok, segéd- és alapanyagok kiválasztása, kezelése, hőkezelése
- Kenőanyagok (normál és hőálló) felhasználási helye, felhasználás módja, tárolásuk előírásai.
- Tömítőanyagok kiválasztása a szállított közegnek, a felhasználás helyének, módjának ismeretében. Tömítések elkészítése, elhelyezése. Impregnáló anyagok ismerete és alkalmazása. Gáztömör kapcsolások elérése.
- Építőipari kötőanyagok tulajdonságai, alkalmazási helye, módja. Kötőanyag elkészítése, bedolgozása. Kötési idő, kötésgyorsítók és kötéskésleltető adalékanyagok ismerete, alkalmazása. Kötési idő és terhelhetőség összefüggése. Kötőanyagok tárolása.
- Korrózióvédő festékek, egyéb bevonóanyagok ismerete, felhasználási módja. Tárolásuk, használatuk során különös figyelemmel a tűzveszélyességre. Oldó-, mosó- és hígítószerek ismerete, felhasználása, tárolása.
- Csiszolókorong repedésvizsgálata hangpróbával és szemrevételezéssel.
- Réz tulajdonságainak, hőkezelésének ismerete. Lágy, félkemény és kemény rézcsövek tulajdonságai, felhasználási területük. Kemény és félkemény rézcsövek alakíthatóságához lágy állapot elérése. A lágyítás hőmérséklete és a hűtési sebesség összefüggése.
- Kisebb acél kéziszerszámok (hidegvágó, falvéső stb.) felújításához szükséges melegmunkálási, edzési és megeresztési hőmérsékletek. Edzés és lágyítás lefolyása, a végbemenő szövetszerkezeti átalakulások ismerete. Megeresztési színek és a hozzájuk tartozó tapasztalati hőmérsékletek.
8. Forrasztás, hegesztés, lángvágás
- Szakszerű kapilláris keményforrasztás kivitelezése a gázvezeték-szerelésnél engedélyezett kemény rézcsövek kapcsolása, irányváltozása és kihúzásos elágazása területén, beleértve a felületelőkészítést, a szükséges folyasztószer és forraszanyag megválasztását.
- Acélcsövek gáztömör és esztétikus tompahegesztése gázzal és ívvel. A szükséges hegesztő felszerelés kiválasztása, üzembe helyezése, segéd- és hozaganyagok megválasztása. Varrathibák felismerése és korrekciója. Munkavédelmi szabályok, előírások ismerete, alkalmazása, hegesztő berendezés üzemen kívül helyezése.
- KPE csőszerelő és hegesztő technológia teljes körű megszervezése, PE vezetékek hegesztett kötési eljárásának ismerete.
- Acélcsövek, lemezek lángvágása. Vágópisztoly és segédkészülékek felszerelése, lángvágás előrajzolt nyomvonalon. Vágóoxigén nyomásának önálló beállítása. Hegesztőkészülék üzembe és üzemen kívül helyezése.
9. Karbantartás, szerszámtárolás
- Váljék szokássá a kéziszerszámok folyamatos karbantartása, szükség esetén javítása, szakszerű és biztonságos tárolása.
- Gépek, berendezések használat utáni letakarítása, napi és időszakos karbantartása, élettartamuk meghosszabbítására való tudatos törekvés.
- Forgó, mozgó gépalkatrészek rendszeres tisztítása, hűtő- és kenőanyagcsere.
- Elektromos vezetékek, villamos hajtású gépek és kisgépek vezetékei, csatlakozási helyei épségének ellenőrzése szemrevételezéssel. Használatbavétel előtti ellenőrzés.
IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
1. A szakmai vizsga részei
A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll.
A vizsgarészek tantárgyai és időtartama
a) Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama
- Szakmai ismeretek
120 perc.
- Munkatervezés
120 perc.
b) A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama
- Szakmai ismeretek.
- Munkajogi, munkavédelmi ismeretek.
- Gazdasági, vállalkozási alapismeretek.
A vizsgázónak minden tárgyból egy-egy kérdést kell megválaszolnia, egy-egy feleletre maximálisan 5-10 perc fordítható.
c) A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama
- Vizsgadarabok elkészítése, vizsgamunka
300 perc.
- Háztartási gázfogyasztók javítása
90 perc.
A vizsgázónak minden tárgyból egy-egy kérdést kell megválaszolnia. Az erre fordítható idő feleletenként maximum 5-10 perc.
2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével
2.1. Írásbeli vizsga tartalma
2.1.1. A Szakmai ismeretek vizsgatárgy tartalma
A Szakmai ismeretek tantárgy vizsgája az alábbi területek egy-egy megoldandó kérdését tartalmazza:
a) Anyagismeret: Szerelőipari alapanyagok, segédanyagok gyártása, tulajdonságai és felhasználása.
b) Csőhálózatszerelő alapismeretek: Csövek, csőkötések, csőalakítások. Csőhálózatok elhelyezése földben, falban, szabadon. Vezetékméretezés alapelvei. Hőszigetelés, korrózióvédelem.
c) Gázfogyasztó-készülék: Biztonsági és szabályzó szerkezetek, szerelvények. Égéstermék és elvezetése, kémények. Hazai gyártású háztartási gázfogyasztó-készülékek jellemzése, típusismeret. Beszabályozás célja, lehetőségei.
d) Szabályozási ismeretek: Víz- és léghőmérséklet közvetlen és közvetett szabályzóinak felépítése, működése. A szabályozási kör felépítése. Alapjelképző és beavatkozó szervek háztartási fűtő-, sütő- és vízmelegítő készülékeken.
e) Munkavédelem: A szerelőipari tevékenység fő típusainak munkavédelmi előírásai. Gázömlés, gázszivárgás felderítése, elhárítása. A gázok és égéstermék-alkotók hatása az emberi szervezetre. Égéstermék-elvezetés elemei, hibái, azok javítása. Elsősegélynyújtás gázmérgezés, égési baleset esetén.
A Szakmai ismeretek vizsga lebonyolítható tesztlapokkal is. Ez esetben minden területről hat-hat feladatot kell megoldani.
2.1.2. A Munkatervezés vizsgatárgy tartalma
a) Műszaki dokumentációk értelmezése: Egyszerűbb fogyasztóvezeték alaprajz és függőleges terve alapján csőszükséglet, szerelvényszükséglet kimutatása. Adott helyiség egyszerűsített hőszükséglet-számítása, katalógusból a fűtőkészülék kiválasztása. A helyiség fogyasztói vezetékét rajzolja be az alaprajzba, becsült csőméretekkel.
b) Szakrajz: Adott axonometrikus rajz alapján, egyszerűbb biztonsági, szabályozó vagy vezérlő szerelvény metszetrajzának elkészítése lépték nélkül, gondos szabadkézi vázolással.
c) Szakmai számítások: Számpéldák kidolgozása a gáztörvények, a műszaki hőtan összefüggéseinek alkalmazására. Egyszerűsített hőszükséglet-számítás. Háztartási gázfogyasztó-készülékek gázterhelése, hatásfoka, hőteljesítménye köréből feladatkidolgozás.
2.2. A szóbeli vizsga tartalma
A szóbeli vizsga során a jelölteknek az alábbi témakörökben kell kérdéseket megválaszolniuk:
a) Szakmai ismeretek [az írásbeli vizsga a)-d) pontjaiban foglalt témakörök elméleti ismeretei].
b) Munkavédelem [az írásbeli vizsga e) pontjában foglalt témakörök részletezése].
c) Gazdasági alapismeretek [Vállalkozás, adózás. Anyagköltség-összesítés. Jogok, kötelességek vállalkozóként, munkavállalóként és állampolgárként].
2.3. Gyakorlati vizsga tartalma
2.3.1. Vizsgamunka tartalma
- Műszaki rajzon megadott, csőalakítást, csőmenetvágást és hegesztést is tartalmazó csőszakasz elkészítése. Hálózati víznyomáspróba elvégzése (acél- és KPE-csövekből).
- Háztartási gázfogyasztó-készülék csatlakoztatása fogyasztói vezetékre, a szükséges szerelvények beépítésével.
- Ívhegesztett sarokvarrat készítése, tömörségi és makroszkopikus vizsgálat. Szerelési vázlat alapján valamilyen gépészeti egység elkészítése, amelynek csőhálózat-szerelési, szerelvény, berendezési tárgy, áramlástechnikai gép (szivattyú, ventilátor) bekötési műveletekből kell állni. Ezenkívül a vizsgázónak el kell végezni az elkészült szerkezeti egység üzembe helyezését, illetve a szükséges nyomáspróbát.
2.3.2. Háztartási gázfogyasztók javítása
- Kisorsolt fogyasztókészüléken:
= tünetek alapján a hiba behatárolása,
= hiba elhárítása,
= helyes lángkép beszabályozása.
- Ismertesse:
= a hibajelenséget, kiváltó okait,
= a hibafeltárás alkalmazott módszerét,
= a hiba elhárításának módját,
= a beszabályozás módszerét,
= a készülék általános felépítését, működését.
* * *


Vissza