Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Tanulás > Képzettségek > Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Vízvezeték- és központifűtés-szerelő
Vissza
Megnevezés Vízvezeték- és központifűtés-szerelő
OKJ-azonosító 31521620
A képzettséggel betölthető foglalkozás(ok) Vezeték- és csőhálózat-szerelő
A képzési lehetőségek
Középiskolai képzések az országban
A hasonló foglalkozások
A képzési jegyzékben szereplő adatok
Szakképesítések köre több munkakör betöltésére jogosító (A)
Szakmacsoport Gépészet
A képzési jegyzékbe kerülés éve 1993
Kizárólag iskolarendszerű képzés nem
Évfolyamok száma 3
Elmélet aránya 30%
Gyakorlat aránya 70%
Felelős minisztérium OM
A képzésről rendelkező jogszabály
2/2002 (I.18.) OM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI.6.) IKM rendelet módosításáról

VÍZVEZETÉK- ÉS KÖZPONTI FŰTÉS SZERELŐ
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai
1. Szakképesítés azonosító száma: 13 2 7621 02 2 3 04
2. Szakképesítés megnevezése: Vízvezeték- és központi fűtés szerelő
II. A szakképesítés munkaterülete
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
7621
Vízvezeték- és központi fűtés szerelő szakmunkás

2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások

A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
7621
Csőhálózat-szerelő
7621
Gázvezeték- és -készülék szerelő
7622
Szellőző- és klímaberendezés szerelő Épületgépész technikus
Környezetvédelmi és épületgépész technikus

3. A munkaterület rövid, jellemző leírása
A vízvezeték- és központi fűtés szerelő: olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerez, amelynek segítségével ismeretei, jártasságai, készségei felhasználásával
- alkalmas arra, hogy gyakorlati munkáját elméletileg megalapozottan, önállóan szervezze, végezze és ellenőrizze,
- a vizsga után képes munkakörét önállóan elméletileg megalapozottan, szakszerűen ellátni, és képes a szakma fejlődését, változásait nyomon követni,
- vízvezeték és központi fűtés kivitelezési munkáit tervek alapján, a szabványok, előírások, munka- és tűzvédelmi ismeretek birtokában végzi.
- Ismerje a vízellátás témakörében:
= az ivóvíz tulajdonságait, tisztítását,
= a vízellátó rendszereket, azok működését, kialakítását,
= a nyomóhálózat részeit, csatlakozásukat, szerelésük módját,
= a berendezési tárgyakat, azok szerelését,
= a melegvízellátás módjait, berendezéseit.
- Fűtéstechnikában ismerje:
= a fűtési rendszereket, azok működését jellemzőit,
= a hőtermelőket, azok működését, szerelését, előírásait,
= a fűtési csőhálózat kialakítását, szerelését,
= a kiegészítő berendezéseket, a fűtési körök elemeit, szerelési előírásait,
= a hőhasznosítás módjait (hőcserélők típusait),
= a tüzeléstechnika alapjait, kémények kialakítását,
= a szabályozás automatizálási rendszereit.
- Valamennyi felsorolt témakör rajzaiban el tudjon igazodni, a tervek alapján a szerelési tevékenységet elvégezze, a munkát ellenőrizze.
- Csatornázás témakörben ismerje:
= a csatornázási rendszereket, azok elemeit, berendezési tárgyait, a szennyvízkezelést,
= a rendszerek szerelését, kivitelezését tervek, szerelési vázlatok alapján el tudja készíteni.
- Vízellátási, csatornázási, fűtési munkáknál ismerje a felhasználható anyagokat, azok tulajdonságait, jellemzőit, segédanyagokat, azok alkalmazását, megmunkálhatóságát.
- Szakmai munkáját, amely a szellemi tevékenység elemeit is tartalmazza, nagyfokú önállósággal végzi, ellenőrzi.
- Ennek érdekében képes
= az egyértelmű rajzolvasásra,
= a rendelkezésre álló gépek, szerszámok, kéziszerszámok kezelésére és folyamatos működtetésére,
= az elkészítendő technológiákat kapcsolni tudja az építőmesteri és befejező szakipari technológiákkal,
= helyes szerszám megválasztásra, segédeszközök használatára, készítésére, szerszámok karbantartására,
= a technológiai előírások betartására,
= minőségi munkavégzésre, az elkészült munka ellenőrzésére,
= környezetében a munkavédelmi, tűzvédelmi, baleset-elhárítási előírások betartására és betartatására.
III. A szakképesítés szakmai követelményei
III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása
- Jogszabály értelmezése, alapfogalmak és a jogrendszer (Munka Törvénykönyve, Polgári Törvénykönyv, adótörvények stb.), a tanulói jogviszonyból, valamint a tanulószerződésből adódó alapvető jogok és kötelességek ismerete.
- Gazdálkodási folyamatok, vállalkozási ismeret.
- A társadalmi kommunikáció szabályainak ismerete.
- A munkahelyre vonatkozó sajátos szabályozások (munkaköri leírások, bérezésre, továbbképzésre, munkarendre, munkaidőre stb. vonatkozó szabályozások) ismerete és betartása.
- A munkahelyen működő szakmai érdekképviseletek rendszere.
- A munkahely kialakításának szabályai.
- A különböző technológiák, munkafolyamatok végzése során a speciális biztonsági előírások betartása és betartatása.
- A munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok megszüntetése, a munkahelyi vezető, illetve a segélynyújtó szolgálat értesítése.
- Munkahelyi tűzvédelmi előírások ismerete, a tűzvédelmi berendezések, eszközök szakszerű használata.
- A munkahely elhagyásának szabályai, a különféle anyagok tárolására, használatára, szállítására, vonatkozó védő rendszabályok ismerete, betartása, védőfelszerelések használata.
- A munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi előírások betartása.
- A technológiai folyamatokból kikerülő anyagok, melléktermékek, hulladékok tárolási előírásainak ismerete és betartása. Az anyagok kezelése, ártalmatlanításukra vonatkozó előírások ismerete és alkalmazása.
- Elhasznált, cserélt segédanyagok, hulladékok szelektív gyűjtése.
- A légszennyezés csökkentése a technológiai folyamatoknál.
2. A munkafolyamatok megtervezése, a munka előkészítése és eredményeinek ellenőrzése, értékelése
- A kiviteli tervek, a technológiai utasítás, műszaki leírás tanulmányozása, az elvégzendő feladat előzetes átgondolása.
- Az építészeti méretek ellenőrzése, egyeztetése a gépész kiviteli tervekkel.
- Az alkalmazandó szerelési technológia megállapítása az elvégezendő munkafolyamatok műveletekre bontása, a szerelési-műveleti sorrend meghatározása.
- A szerszámok, kisgépek, segédeszközök és a szereléshez szükséges berendezések kiválasztása és előkészítése, üzemképességük használhatóságának ellenőrzése.
- Emelőgépek, szerelőállványok, létrák, munkavédelmi eszközök biztosításának ellenőrzése.
- A munkaterület átvétele, megismerése, energiacsatlakozások számbavétele.
- A tervek ismeretében a helyszínre szállított, esetleg előre gyártott anyagok, berendezési tárgyak, készülékek ellenőrzése, minőségi átvétele, méretellenőrzése.
- Az elvégzett munka eredményének ellenőrzése tervegyeztetéssel műszaki leírás alapján.
- Beépített termékek, készülékek, berendezési tárgyak és azok működőképességének és üzembiztonságának ellenőrzése.
- Korszerű szerelési technológiák, szerelési anyagok, szerszámok ismerete, alkalmazhatóságuk biztosítása.
- A szerelési költség összetevőinek ismerete, nagyságának kezelése (segédanyagok költsége, időráfordítás).
3. A műszaki dokumentáció ismerete, olvasása és felhasználása
- A műszaki rajzok szabványnak, a kivitelezéshez szükséges tartalomnak megfelelő szintű készítése.
- Rajzeszközök ismerete, használata, megfelelő rajztechnika kiválasztása és alkalmazása.
- Kiviteli szabvány előírások ismerete, vonalak, szabványbetűk, feliratok, rajzlapméretek, síkmértani szerkesztése, rendezett vetületek, metszetek, részletrajzok szükséges térbeli ábrázolások, nyomvonaltervek, gépelemek ábrázolása, kapcsolási sémák, vázlatok, készítése, felismerése és értelmezése.
- Egyszerűbb elektromos kapcsolási és huzalozási bekötési rajzok olvasása és értelmezése.
- A műszaki kommunikáció területén bekövetkezett változások ismerete a hagyományos rajzdokumentációtól a számítógépes tervező módszerekig. Az utóbbiak alapelemeinek ismerete (CAD/CAM).
4. Ellenőrzés, mérés, áramlástani és hőtechnikai jellemzők, paraméterek ellenőrzése
- Hosszmérés mérőszalaggal, tolómérővel, mikrométerrel.
- Szögmérés, ívek, hajlítások, függőlegesség, vízszintesség, lejtés ellenőrzése szögmérőkkel, sablonokkal, egyszerűbb mérőeszközökkel.
- Előrajzolás, pontozás, jelölés hajlításhoz, fúráshoz.
- Lemezszabási tervek készítése, előrajzolása, szabásillesztések előkészítése.
5. Csővezetékek megmunkálása, alakítása
- Szerszámok, készülékek segédeszközök kiválasztása.
- Darabolás, menetkészítés, kötések készítése.
- Elhajlítás, lemezszabás gépekkel és gépesített kéziszerszámokkal.
- Kivágás, lyukasztás készítése tervrajzok, szabási tervek alapján.
- Csavarkötések, NF csavarkötés készítése, biztosító elemek, anyák elhelyezése, előszerelés, beállítás, készre szerelés.
- Szilárd kötések készítése sajtolt és zsugorkötésekkel.
6. Gépi megmunkálás. Munkadarabok megmunkálása
- Speciális alakítógépek, programozható csőmegmunkálógépek megbízható kezelése, különböző technológiai adatok beállítása.
- Szerszámok, készülékek, segédeszközök kiválasztása, befogásuk, beállításuk.
- A munkadarab befogóeszközének kiválasztása és felszerelése.
- Mérőeszköz kiválasztása.
- Munkadarabok megmunkálása NC-, CNC-vezérlésű alakító gépen.
- Élhajlítás, darabolás gépekkel és gépesített kéziszerszámokkal.
- Kivágás, lyukasztás, munkadarabok elkészítése tervrajzok, szabási tervek alapján.
7. Kötések készítése
- Munkadarab előkészítése, elemek rögzítése a szereléshez szükséges helyzetben.
- Szerkezeti elemek, alkatrészek összekötése, csapos és kötegelt kötések készítése.
- Csavarkötések, NF csavarkötés készítése, biztosító elemek, anyák elhelyezésével előszerelés - beállítás - készre szerelés.
- Szilárd kötések kialakítása sajtolt és zsugorkötésekkel.
8. Alapanyagok, segédanyagok kezelése, felhasználása, hőkezelés, repedésvizsgálat
- A tulajdonságok alapján munkadarabok, csővezetékek, szerkezetek anyagának felismerése (acélcsövek, öntöttvasak, réz-, könnyűfém- és alumíniumötvözetek).
- A vas, nemvas fémek és műanyagok jellemzőinek, anyagtulajdonságainak ismerete, megmunkálhatósága.
- Anyagok kiválasztása és alkalmazása.
- Hűtő-, kenő- és segédanyagok ismerete, kiválasztása, kezelése, cseréje.
- Munkadarabok hőkezelése, kéziszerszámok edzése, megérintése, lágyítása a felhasználásnak megfelelően.
- Munkadarabok vizsgálata, keménységvizsgálatok, repedésvizsgálatok ultrahanggal és mágneses eljárással (hegesztett varratok ellenőrzése, vizsgálata).
9. Hegesztés, lángvágás, forrasztás, ragasztás
- Lemezek, profilok, csővezetékek kötése hegesztéssel és keményforrasztással, előkészítés, kötéselkészítés, utómunkálatok.
- Hegesztési, forrasztási eljárás megválasztása (láng-, ív-, ponthegesztés, CO védőgázas, PB forrasztás).
- Hegesztő, forrasztó berendezés megválasztása, varratfajta kiválasztása, kötés létrehozása, varratellenőrzés.
- PVC- és PE-csövek hegesztése, ragasztása.
- Korszerű technológiák (cső a csőben, vörösrézcsövek stb.) ismerete, célszerszámok és berendezések, PB forrasztó készülékek használata és alkalmazásuk, zsugor- és sajtolt kötések kialakítása.
- A céllemezek, csövek, profilok lángvágása, hajlítása.
10. Csővezetéki rendszerek gyártása, szerelése
- Tesztek alapján előregyártás, helyszíni előregyártás, helyszíni gyártás.
- Előre gyártott elemek előkészítése helyszíni szereléshez (tartályok, osztók, gyűjtők), a szerelési tevékenység megszervezése, organizációja.
- Gépek, eszközök, felszerelések biztosítása a helyszíni szereléshez.
- Kazánszerkezetek, acéllemez-tartályok gyártása, szerelése, karbantartása.
- Berendezések, szerelvények műszerezése, próbaüzem, beüzemelés, csővezeték-rendszerek, tömörségi és nyomáspróbák elvégzése, értékelése, minősítése.
- Anyagvizsgálatok, termékek, gyártmányok minőségbiztosítása, vizsgálata, ellenőrzése.
11. Alapfokú számítógép-kezelés
- A számítógép üzembehelyezése a munkavédelmi szabályok betartásával.
- A számítógép használatával kapcsolatos alapismeretek (vírustalanítás, szövegszerkesztés, adatbázis-kezelés stb.).
- A szakmával kapcsolatos szoftvert futtatása.
- Egyszerűbb programok elkészítése, bevitele, tesztelése.
12. Karbantartás
- A TMK (Tervszerű Megelőző Karbantartás) rendszer ismerete.
- A munkahely karbantartási rendszerének ismerete (folyamatos, időszakos karbantartási ciklusok).
- Alapfogalmak ismerete a karbantartási rendszerben (TMK terv, ciklusidő, nagy-, közép- és kisjavítás).
- Gépkezelői feladatok: gépek, berendezések karbantartása gépkönyv alapján: ápolás, karbantartás, kopásból származó beállítások elvégzése, akusztikai és vizuális vizsgálatok.
III/2. Követelmények
1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása
- A munkaszerződés (munkavállalói szerződés, tanulószerződés) fontos részeinek felsorolása, megnevezése, értelmezése.
- A vállalkozásra vonatkozó jogszabályok megnevezése, lényeges tartalmi vonatkozásainak felsorolása.
- Az adózási rendszer (személyi, vállalkozó, társasági áfa) fontos részeinek felsorolása, értelmezése.
- A gazdálkodás folyamatainak értelmezése a vállalkozásban.
- A társadalmi kommunikáció szabályainak ismerete.
- A szakmára, a munkahelyre vonatkozó munkavédelmi előírások ismerete, alkalmazása.
- A szakmára vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása a munkafolyamatokban.
- A baleseteknél és tűzeseteknél alkalmazandó intézkedések, az elsősegélynyújtás szabályai és azok végrehajtása.
- A tűz megelőzésére vonatkozó intézkedések és a tűzoltás szabályainak ismerete, a tűzoltó készülékek kezelése.
- A mérgező anyagok, gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó előírások ismerete, alkalmazásuk.
- Az elektromos áram élettani hatásainak ismerete. Az áramütés elleni védekezés szabályai, intézkedések az áramütés által okozott baleseteknél.
- A szakmára, a munkahelyre jellemző környezeti szennyezések felsorolása, a szennyezéseket csökkentő eljárások, módszerek ismerete, alkalmazása.
2. A munkafolyamatok megtervezése és előkészítése, a munka eredményének ellenőrzése és értékelése
- A kiviteli terv és technológia, műszaki leírás tanulmányozása.
- Az alkalmazandó szerelési, gyártási technológia alapján a munkafolyamatok műveletekre bontása, a szerelési sorrend megállapítása.
- Üzemi, helyszíni előregyártás tervezése, méretmeghatározása, illetve ellenőrzése.
- Az alkalmazásra kerülő szerszámok, segédeszközök emelőgépek kiválasztása és előkészítése.
- Mérőeszközök kiválasztása, illetve előkészítése, üzembe helyezés követelményeinek meghatározása (nyomáspróbák, próbaüzem, beállítás, beszabályozás).
- Beépített berendezések, készülékek beüzemelése, üzemparaméterek beállítása, próbaüzem.
- Gyártási és szerelési költségek összetevőinek ismerete, nagyságának előzetes szerelése.
3. Műszaki dokumentáció ismerete, olvasása és felhasználása
- Kiviteli tervek készítése, szabványos jelölésekkel, méretekkel, részletrajzok, kapcsolási sémák részlettervek alkalmazásával.
- Rajzok olvasása, felhasználása.
- Szimbolikus jelölések, méretek, előírások, felismerése és értelmezése.
- Szerkezeti részletrajzok, csomópontok, kapcsolási sémák készítése, ezek felhasználása, illetve értelmezése.
- Anyagkigyűjtések ellenőrzése, összevezetése a költségvetési kiírással, darabjegyzék, anyagjegyzék felülvizsgálata.
- A műszaki dokumentációk területén bekövetkezett változások alapfokú ismerete a hagyományostól a számítógépes tervdokumentációig.
- Jegyzőkönyvek, hibajegyzékek felvétele, építési napló, felmérési napló, méterkimutatások, jelentések készítése, írásos, ábrás és elektronikus adatrögzítés.
4. Ellenőrzés, mérés, áramlástani és hőtechnikai jellemzők, paraméterek ellenőrzése
- Kitűzések ellenőrzése, hosszmérés mérőszalaggal, lejtések, szintkották ellenőrzése, berendezési tárgyak, készülékek helyének kijelölése.
- Szögmérés, ívek, hajlítások ellenőrzése.
- Épületrészek, tartószerkezetek függesztőelemek helyének kitűzése.
- Hőmérséklet-, nyomásmérés, mérőműszerek elhelyezése, mérési eredmények értékelése, összevetése a tervezett értékkel.
- Próbaüzem, nyomáspróbák végzése, csővezetékeken tömörségi ellenőrzés.
5. Csővezetékek megmunkálása, alakítása
- Előrajzolás, helyszíni méretvétel adataival.
- Leszabási, hajlítási tervek alapján szerkezeti egységek, kötések készítése.
- Acélból, nemvas fémből és műanyagokból készült vezetékek, illetve szakaszok előkészítése, darabolása, előkészítése kötéshez, külső, belső alakos és sík felületek kialakítása.
- Tartószerkezetek, csőtámaszok, felfüggesztések anyagainak előrajzolása, méretre szabása, kapcsolása, felületkezelése és elhelyezése, egyeztetés a kiviteli tervvel.
6. Gépi megmunkálás. Munkadarabok megmunkálása
- A munkadarab befogóeszközeinek kiválasztása és felszerelése, szorító- és feszítőelemek felszerelése élhajlítás, kivágás, lyukasztás készítéséhez.
- Szerszámok kiválasztása és befogása, a munkadarabok befogása és beállítása.
- Acélból, nemvas fémből és műanyagból készült munkadarabokon külső és belső alakos felületek készítése.
- Vas- és nemvas fémből készült munkadarabok megmunkálása NC-, CNC-vezérlésű speciális gépen.
7. Kötések készítése
- Munkadarabok, csővégek előkészítése kötésekhez.
- Szerkezeti elemek, alkatrészek összekötése, utasítások ismerete, alkalmazása.
- Csavarkötések, XF csavarkötés, karimás kötések készítése biztosító elemek, alátétek, tömítések elhelyezésével, beállítás, készre szerelés a műveleti utasítás alapján.
- Szilárd- és zsugorkötések készítése speciális kéziszerszámokkal, műanyagcsöveknél egyedi technológiák alkalmazása biztonsági és tűzvédelmi előírások betartásával.
8. Alapanyagok, segédanyagok kezelése, hőkezelés, repedésvizsgálatok
- Alapanyagok tulajdonságai, felosztásuk, termékcsoportok a megmunkálhatóság szerint, anyagok felismerése, az elbírások ellenőrzése.
- Szerszámanyagok kiválasztása a megmunkálandó anyagok figyelembevételével.
- A segédanyagok, a hűtő- és kenőanyagok ismerete a kezelésükre, felhasználásukra vonatkozó előírások betartása.
- Munkadarabok a kéziszerszámok edzésének, megeresztésének és lágyításának ismerete.
- Hegesztési varratok tömörségi vizsgálata, szemrevételezéssel, festékbevonattal, röntgenvizsgálattal, a vizsgálatok értékelése.
9. Hegesztés, lángvágás, forrasztás, ragasztás
- Lágy- és keményforrasztáshoz szükséges alap- és segédanyagok ismerete, a technológiák alkalmazása, csövek, lemezek, profilok kötése forrasztással.
- Láng- és elektromos ívhegesztés, CO védőgázas hegesztés elméletének, eljárásának ismerete és alkalmazása.
- A szükséges hegesztőberendezés megválasztása, a varratfajta kiválasztása (ennek megfelelő előkészítés), a kötés létrehozása különböző helyzetekben.
- Acéllemezek, profilok, csövek lángvágása, a vágóberendezés ismerete.
- AFI, AWI, CO védőgázas hegesztés gyakorlatának ismerete.
10. Csővezetéki rendszerek gyártási szerelése
- Előgyártás, szerelés, műszaki dokumentáció alapján speciális szerelési feltételek szerint.
- Rajzi jelölések, kapcsolási vázlat, működési séma a szerelési sorrend megállapítása, készülékek emelőgépek segédberendezések segítségével, szerelés oldható és oldhatatlan kötésekkel.
- Fűtésrendszer, készülékek, szabályzó elemek, hőleadók, hőtermelők, teljes fűtési kör összeállítása, beszabályozása, próbaüzem. A rendszer működésének ellenőrzése.
- Víznyomóvezetékek (melegvízhálózat is), rendszer és berendezési tárgyak összekapcsolása, nyomáspróba, működés ellenőrzése.
- Csatornahálózat és alkalmazott elemek összeépítése, tömörségi és folyáspróba.
11. Alapfokú számítógép-kezelés
- A számítógép üzembe helyezése, vírusellenőrzés, a vírusirtás módszereinek alkalmazása.
- Programkezelés, programhasználat (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelő programok alapjai).
- Tervezési és rajzfeladatok futtatásának tanulmányozása.
12. Karbantartás
- A karbantartás szervezetének ismerete.
- Daraboló, élhajlító gépek, speciális kéziszerszámok működésének ellenőrzése.
- A gépkönyvekben és a munkahelyre előírt folyamatos karbantartási feladatok elvégzése.
- Szerkezeti vizsgálatok a gép működésével kapcsolatban (észrevételek írásos feljegyzése).
- Szükség esetén pontossági vizsgálatok elvégzése.
- Utánállítási feladatok elvégzése.
- Olajozás, zsírozás, korrózió elleni védelem.
IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.
A vizsgarészek tantárgyi és időtartama
1. Írásbeli vizsga
- Fűtéstechnika, vízellátás, csatornázás
90 perc.
- Munkatervezés, jogi ismeretek
90 perc.
- Anyag- és gyártásismeret
90 perc.
2. Szóbeli vizsga
- Komplex vizsga (előzetesen megadott témakörökből, tételsor): adott fenti témakörökben.
A feleletre 15-20 perc fordítható.
3. Vizsgamunka készítése
- Kiadott kiviteli terv alapján 360 perc munkaidő alatt kell adott feladatot elvégezni (pl. vizes berendezési tárgy bekötése nyomó- és csatornavezeték adott szakaszú bekötésével, vagy kazánbekötés, fűtőtestek elhelyezése, szerelése).
* * *


Vissza