Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Tanulás > Képzettségek > Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Műszaki rajzoló (a szakirány megjelölésével)
Vissza
Megnevezés Műszaki rajzoló (a szakirány megjelölésével)
OKJ-azonosító 33540101
A képzettséggel betölthető foglalkozás(ok) Műszaki rajzoló, szerkesztő
A képzési lehetőségek
Középiskolai képzések az országban
A hasonló foglalkozások
A képzési jegyzékben szereplő adatok
Szakképesítések köre általában egy munkakör betöltésére jogosító (C)
Szakmacsoport Gépészet
A képzési jegyzékbe kerülés éve 1993
Kizárólag iskolarendszerű képzés nem
Óraszám 250
Elmélet aránya 40%
Gyakorlat aránya 60%
Felelős minisztérium OM
A képzésről rendelkező jogszabály
2/2002 (I.18.) OM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI.6.) IKM rendelet módosításáról

MŰSZAKI RAJZOLÓ
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai
1. Szakképesítés azonosító száma: 49 9 3194 07 4 0 01
2. Szakképesítés megnevezése: Műszaki rajzoló
II. A szakképesítés munkaterülete
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
3194
Műszaki rajzoló
3139
Számítógépkezelő
3139
Számítástechnikai szoftverkezelő
3199
Rajzmásoló
3199
Szabványügyintéző
3192
Műszaki ellenőr
3199
Egyéb műszaki ügyintéző
3133
Adatbázis felelős
2. A szakképesítéssel rátanulással betölthető rokon munkakörök, foglalkozások
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
3117
Gépszerkesztő technikus
3129
Műszaki számítástechnika technikus
3117
Szerszám és készülékszerkesztő technikus
3139
Információrendszer szervező
3419
Oktatástechnikus
3199
Szabványalkotó
3729
Alkalmazott grafikus
5116
Dekoratőr
7319
Textilrajzoló
7449
Gépinstallátor
3. A munkaterület rövid, jellemző leírása
- Ábrázolja és kivitelezi gépészeti tervezési és gyártási dokumentációk rajzait méretezett szabadkézi vázlatok alapján
- Ábrázolja és kivitelezi a szerszámok és készülékek rajzait méretezett szabadkézi vázlatok alapján
- Ábrázolja és kivitelezi a méretezett építészeti, épületgépészeti rajzokat szabadkézi vázlatok alapján
- Ábrázolja és kivitelezi a hidraulikus és pneumatikus rendszerek rajzait szabadkézi vázlatok alapján
- Ábrázolja és kivitelezi a villamos kapcsolási rajzokat szabadkézi vázlat alapján
- Ábrázolja és kivitelezi a technológiai rajzokat
- Megadott méretek alapján mérethálózatot felépít
- Szabványosan elkészíti géprendszerek kinematikai rajzait
- Gépelemeket dokumentál, összeállítási rajzokon szabványosan ábrázol
- Önállóan megrajzolja egyszerű alkatrészek felvételi vázlatát
- Önállóan megszerkeszt egyszerű alkatrészrajzokat
- Megrajzolja, megszerkeszti egyszerű munkadarabok térbeli formáját
- A rajzdokumentációk rajzolását előkészíti, kivitelezi és szakszerűen tárolja
- Kezeli a szakterület szabványkészletét
- Betűket, szöveget rajzol és szerkeszt
- Szakszerűen kezeli és karbantartja a rajzeszközöket és rajzgépet
- Ceruzával és tussal rajzokat szerkeszt
- Kiviteli rajzokat készít CAD rendszerben számítógépen
III. A szakképesítés szakmai követelményei
III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása
- A munkahelyre vonatkozó sajátos szabályozások (munkaköri leírások, bérezésre, továbbképzésre, munkarendre, munkaidőre stb. vonatkozó szabályozások) ismerete, betartása
- A munkahelyen működő szakmai érdekképviseletek ismerete, hatáskörük segítségnyújtási lehetőségeik igénybevétele
- A munkahelyre vonatkozó általános előírások betartása
- A munkahely helyes kialakítása, rajzasztalok, rajzgépek, számítógépek elhelyezése a balesetvédelem, tűzvédelem vonatkozásában
- A szakterület speciális biztonságtechnikája, munkaegészségügyi, munkalélektani, munkaélettani előírásainak ismerete, betartása
- Munkahelyi baleseteknél elsősegélynyújtás, a kiváltó ok megszüntetése a munkahelyi vezető, illetve a segélynyújtó szolgálat értesítése
- Közreműködés a baleset kivizsgálásában, jegyzőkönyvkészítésben
- A tűzvédelmi előírások betartása
- A tűzoltókészülék, tűzcsapok használatának és helyének ismerete
- A tűz- és robbanásveszély előírásainak betartása
- A munkavégzés és a berendezések karbantartása során használt vegyi anyagok ismerete, tárolásukra és használatukra vonatkozó előírások betartása
- Az elektromos berendezések érintésvédelmi előírásainak betartása
- Az elektromos áram okozta sérülések segítségnyújtási előírásainak ismerete
- A munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi előírások ismerete és betartása
- A munkavégzés és karbantartás során felhasznált segédanyagok és cserealkatrészek szelektív gyűjtése, szakszerű tárolása
2. A munkafolyamat megtervezése és előkészítése, a munka eredményeinek ellenőrzése és értékelése
- Rajzeszközök megválasztása, kiválasztása, minőségük ellenőrzése
- A hibák megállapítása
- A hibaelhárítás módjának, lehetőségének megállapítása
- A hagyományos rajzeszközök megjavítása, cseréje, a gépi berendezések javítására szakemberek megkeresése
- A hibaelhárítás eredményességének ellenőrzése
- A javítás és átadás dokumentálása
- A munka elvégzéséhez szükséges alapanyagok és eszközök megválasztása, felvételezése
- Az eszközök és anyagok előkészítése a folyamatos munkavégzéshez
- Az elkészült dokumentációk ellenőrzése
3. Műszaki dokumentációk kiviteli előkészítése
- A műszaki rajzok szabványos rajztechnikai, kiviteli előkészítése
- Szabványok, szabványfajták alkalmazása
- Szabványosítás fogalmának szakrendszerének ismerete
- A szabványkiadványok beszerzési lehetőségeinek ismerete
- A szabvány azonosító, tartalmi és tájékoztató adatainak és információinak értelmezése és alkalmazása
- A műszaki rajzkészítés általános előírásainak betartása
- A termékcsoportosítás alkatrész, szerelt egység, komplexum- és készletrendszerének ismerete a tervezési dokumentációk rajzolásánál
- Termékek, termékcsoportok rendszerének alkalmazása a rajzfajta megválasztásánál
- A műszaki rajz különböző fajtáinak (alkatrészrajz, munkadarabrajz, összeállítási rajzok, szerelési rajz, körvonalrajz, műhelyrajz stb.) szabványos rajzolása
- A rajzszámozási rendszerek feladathoz illő megválasztása, alkalmazása
- A rajzlapok méret szerinti előkészítése
- A rajzlapok előkészítése rajzoláshoz kerettel, feliratmezővel,
- A rajzok helyének megválasztása és a rajzlapméretnek megfelelő méretarány megválasztása
- A műszaki rajz feliratainak szabványos írással való elkészítése
- A vonalak, vonalfajták, vonalcsoportok helyes megválasztása
- A kész rajzok szabványos hajtogatása
3.1. Rajzeszközök megválasztása, karbantartása, használata
- Ceruzák megválasztása szerkesztett és szabadkézi rajzokhoz
- Ceruzák szakszerű hegyezése
- Körzők, körzőhegyek megválasztása, szakszerű használata
- Rajzlapok rögzítése rajztáblán, rajzgépen
- Rajzpapír megválasztása szerkesztett és szabadkézi ceruzarajzokhoz, tusrajzokhoz
- Vonalzók megválasztása, rajzgép használata
- Tuskihúzók megválasztása szabványos vonalvastagságokhoz
- Tusfelszerelés karbantartása
3.2. Rajzok kivitelezése számítógéppel
- CAD rendszerek alkalmazása
- A program elindítása
- Alapbeállítások elvégzése
- Prototípusfájl létrehozása
- Speciális billentyűk használata
- Rajzoló parancsok szerinti rajzolás 2D-ben
- Egyszerű térbeli rajzok készítése izometrikus raszterrel
- Fóliák használata
- Méretező parancsok használata
- Blokkok készítése
- Elemkönyvtár készítése, illetve használata
- Attribútumok használata
- Vonallánc használata
- Kirajzolás plotterrel
- Nyomtatás printerrel
- Rajzok áthelyezése Windows környezetbe
4. Síkgeometriai szerkesztések alkalmazása rajzok szerkesztésénél
- Párhuzamosok, merőlegesek rajzolása két vonalzóval, rajzgéppel
- Háromszögek, négyszögek, sokszögek megszerkesztése a munkadarabrajzokon oldalhosszúság vagy csúcstávolság megadásánál
- Érintőkörök és érintőegyenesek szerkesztési eljárásainak alkalmazása
- Műszaki síkgörbék (parabola, hiperbola, ellipszis, kosárgörbe, tojásgörbe, spirálisok, evolvens, cikloisok) szerkesztése
5. Formaábrázolás térben, szakgrafika-készítés
- Tárgyak bemutatása szabadkézi perspektivikus rajzokon
- Képzőművészeti alkotások és ipari formák elemzése, bontás és felépítés szabályos mértani testek szerint
- Térbeli betűformák és betűstílusok rajzolása szabadkézzel
- Térformák szerkesztett ábrázolása axonometrikusan
- Magyarázó, működést, felépítést szemléltető axonometrikus rajzok rajzolása szabadkézzel vagy szerkesztve
- Változó mennyiségek összefüggéseinek bemutatása diagramokkal
6. Térbeli formák ábrázolása síkban, testek rajzolása ábrázoló geometria szabályai szerint
- Vetítési rendszerek és módok alkalmazása rajzok készítésében
- Valódi nagyság meghatározása kiterített rajzokhoz
- Testek kiterítésének szerkesztése
- Testek felbontása szabályos mértani testekre
- Testek felépítése szabályos mértani testekből
- Síkmetszések szakszerű megszerkesztése rajzokon
- Áthatások felismerése, megszerkesztése, illetve megrajzolása műszaki rajzokon
7. Tárgyak, munkadarabok műszaki ábrázolása tervezési és gyártási dokumentációkban
- Vetületek szabványos elhelyezése műszaki rajzokon
- Főnézet meghatározása gépészeti, illetve építészeti rajzokon
- Ábrázolás szükséges számú vetülettel
- A képsíkrendszerbe való elhelyezés kritériumainak alkalmazása
- Szabványos ábrázolási egyszerűsítések alkalmazása rajzokon
- A nem látható részek bemutatása szabványos megoldásainak alkalmazása
8. Méretmegadás mérethálózat elkészítése rajzfajták vonatkozó előírásai szerint
- A méretmegadás alapelveinek tudatos alkalmazása
- A méretmegadás elemeinek szabványos alkalmazása
- A méretmegadási egyszerűsítések felhasználása
- Mérethálózat felépítése bázisról
- Szöveges utasítások elkészítése formai előírásainak alkalmazása
- Méretmegadás, mérethálózat elkészítése a rajz jellege szerinti megkülönböztetéssel
9. Felületi érdesség megadása rajzokon
- Átlagos érdesség táblázatának használata
- A felületi egyenetlenségek (megmunkálási nyomok) szabványos jelképeinek alkalmazása, táblázatok használata
- A szabványos érdességi jelek használata
- Érdességi jelek szabványos elhelyezése rajzokon
- Kiemelt érdesség szabványos megadása
- A felületi hullámosság jeleinek elhelyezése rajzokon
- A hullámosság-magasság számértékének megadása
- A felületi érdesség és hullámosság szabványos összevont megadása
- Darabolással, illetve forgácsolással elérhető átlagos érdességek táblázat használata
- Forgácsolás nélküli alakítással elérhető átlagos érdességek táblázat használata
10. Mérettűrés és illesztési rendszerek megadása rajzokon
- ISO tolerancia sorozat és minőség értelmezése rajzokon
- Mérettűrések megadása rajzokon
- Hosszméretek tűrésmegadása számértékkel, alsó és felső határérték megadásával
- Hosszméretek tűrésmegadása tűrésjellel
- Hosszmérték tűrésmegadása kombináltan
- Hosszméretek tűrésmegadása táblázatosan
- Illesztések megadása tört alakban, táblázatok használata
- Lejtés és szögméretek tűrésmegadása
- Alak- és helyzettűrések megadása rajzokon, táblázatok használata
- Méret és tűrésláncok
11. Szerkezetek rajzainak elkészítése
- Kivitelezési rajzok szerkesztése, a gyártás, az ellenőrzés és az átvétel dokumentációs igényei szerint
- Önálló rajz nélküli alkatrészek rendszerének dokumentálása
- Kész vagy szabványos alkatrész dokumentálása
- Műhelyrajzkészítés a szerkesztési lépések szerint
- Felvételezési (felmérési) rajz készítése
- Az alkatrész felvázolása a vázlatkészítés fő lépései szerint
- Méretek felvétele, mérethálózat felépítése
- Egyéb jellemzők megadása
- Csoportos alkatrészrajzok szabványos rajzainak elkészítése
- Felületkikészítés és hőkezelés megadása rajzokon
- Összeállítási rajzok rajzolása és szerkesztése
- Összeállítási rajzok dokumentálása
12. Rendszerek rajzainak szabványos kivitelezése tervvázlatok alapján
- Kapcsolási rajzok rajzolása az alaki követelmények szerint
- Géprendszerek kinematikai vázlatainak elkészítése
- Hidraulikus és pneumatikus rendszerek rajzainak kivitelezése
- Villamos rajzfajták megrajzolása kiviteli követelmények szerint
- Építészeti rajzok szabványos kivitelezése
- Folyamatábrák és folyamatrendszerek rajzolása
13. Gépelemek egyszerűsített és jelképes ábrázolása
13.1. Csavarmenetek, csavarok szabványos ábrázolása
- Csavarvonal szerkesztése hengerre illesztett háromszöggel
- Kötő- és mozgatócsavarok szelvény kialakításának és méretjellemzőinek alkalmazása rajzokon, táblázatok használata
- Csavaranya és orsómenet ábrázolása nézetben és metszetben, alkatrész- és összeállítási rajzokon
- Menetes orsók és furatok éltompításainak megrajzolása
- Menetkifutás, szerszámkifutás és beszúrás ábrázolása
- Csavarmenet méretmegadása
- Több-bekezdésű menet és balmenet jelölése rajzokon
- Csavarmenet tűrésének és illesztésének jelölése és megadása
- A tőlekerekítés és a becsavarási hossz jelölése és megadása
- Hornyos csavarfejek ábrázolása, táblázatok használata
- Csavarvégek szabványos ábrázolása
- Csavarbiztosítások ábrázolása, táblázatok használata
- Ismétlődő kötések egyszerűsített ábrázolása
- Csavarkötések ábrázolása
13.2. Szegek, csapszegek ábrázolása
- Hengeres, kúpos és hasított szegek ábrázolása összeállítási rajzokon, táblázatok használata
- Csapszegek ábrázolása összeállítási rajzokon, táblázatok használata
13.3. Szegecsek szegecskötések ábrázolása
- Szegecsfajták szabványos ábrázolása, táblázatok használata
- Szegecskötésfajták szabványos ábrázolása
- Szegecselt szerkezetek megrajzolása
- Hegesztési varratfajták felismerése összeállítási rajzokon
- Hegesztés jelölése, méretmegadása
13.4. Rugók ábrázolása
- Rugófajták ábrázolása egyszerűsített, jelképes és egyezményes módon
- Rugó műhelyrajzának elkészítése
- Rugós szerkezetek szabványos kiviteli rajzainak elkészítése
13.5. Fogazatok ábrázolása
- Fogaskerekek és fogazott alkatrészek jelképes ábrázolása
- Elemi fogazás geometriai méreteinek meghatározása számítással
- Fogaskerekek műhelyrajzának, adattáblázatának elkészítése
- Kapcsolódó fogaskerekek ábrázolása
- Csavarkerékpár, csigahajtás, lánckerék, kilincskerék, fogasléc és fogasív jelképes ábrázolása
13.6. Ék-, retesz- és bordáskötés ábrázolása
- Ék- és reteszfajták szabványos ábrázolása táblázatok használatával összeállítási rajzokon
- Bordástengely-kötés ábrázolása
- Bordástengely jelképes ábrázolása
- Hornyos furat jelképes ábrázolása
- Evolvens profilú bordástengely-kötés jelképes ábrázolása
- Bordás alkatrészek műhelyrajzának elkészítése
13.7. Csapágyak ábrázolása
- Siklócsapágyazások alkatrész- és összeállítási rajzainak rajzolása
- Gördülőcsapágyak egyszerűsített, jelképes és egyezményes ábrázolása
13.8. Fémszerkezetek rajzainak kivitelezése
- Fémszerkezet hálózati rajzának szabványos megrajzolása
- Méretmegadás szabványos méretmegadási módokkal, hálózati rajzokon
- Fémszerkezet méretezett részletrajzának elkészítése
- Szelvények megadása rajzokon, táblázat használata.
13.9. Technológiai rajzok készítése
- Kovácsrajz készítése a műszaki követelmények szerint
- Öntvényrajz készítése
III/2. Követelmények
1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása
- A munkahelyre vonatkozó sajátos szabályozások ismerete, betartása
- A munkahelyen működő szakmai érdekképviseletek hatáskörének ismerete
- A munkahelyre vonatkozó általános előírások alkalmazása
- A rajzasztalok, rajzgépek, számítógépek elhelyezéséhez a balesetvédelem, tűzvédelem és ergonómiai ismeretek alkalmazása
- A rajzeszközök, rajzgépek, számítógépek használatában a speciális biztonságtechnikai, munkalélektani, munkaélettani előírások alkalmazása
- Munkahelyi baleseteknél a kiváltó ok felismerése, szakszerű elhárítása, segélynyújtás lehetőségeinek helyes megválasztása
- A baleseti jegyzőkönyv elkészítése
- A tűzvédelmi előírások betartása
- A tűzoltókészülék, tűzcsapok kezelése
- A tisztítószerek, tusok, festékek használati utasításának betartása, szakszerű felhasználása
- Az elektromos berendezések érintésvédelmi előírásainak betartása
- Az elektromos áram okozta sérülések segítségnyújtási előírásainak ismerete, alkalmazása
- A szakmára, munkahelyre jellemző környezeti szennyezések felsorolása, a szennyezést csökkentő eljárások ismerete, alkalmazása
2. A munkafolyamat megtervezése és előkészítése, a munkafolyamat ellenőrzése és értékelése
- Rajzeszközök fajtáinak ismerete
- Minőségellenőrzés szükségességének megértése
- A hibák megállapítása
- A hibaelhárítás szakszerű végrehajtása
- A hibaelhárítás eredményességének ellenőrzése
- A javítás, átadás dokumentálása szükségszerűségének megértése
- A munka elvégzéséhez szükséges alapanyagok kiválasztási szempontjainak alkalmazása
- Folyamatos munkavégzéshez az anyag- és eszközelőkészítés szükségességének belátása
- Az elkészült munka végellenőrzése fontosságának megértése
3. Műszaki dokumentációk kiviteli előkészítése
- A rajztechnikai alapszabványok fajtáinak ismerete
- Szabványok, szabványfajták alkalmazása műszaki rajzokon
- Szabványosítás szükségességének megértése
- A szabványkiadványok beszerzése
- A szabvány azonosító, tartalmi és tájékoztató adatainak és információinak megértése
- A műszakirajz-készítés általános szabályainak alkalmazása
- A termékcsoportosítás, az alkatrész, a szerelt egység, a komplexum- és készletrendszerek fogalmának megértése
- Rajzpapírfajták ismerete
- A rajzszámozási rendszerek alkalmazása
- A rajzlapok méret szerinti előkészítése
- A rajzlapelőkészítés feladatainak alkalmazása
- Rajzelhelyezés készméretű rajzlapon
- A feliratainak szabványos elkészítése
- A vonalak, vonalfajták, vonalcsoportok helyes megválasztása
- A kész rajzok szabványos hajtogatása
3.1. Rajzeszközök megválasztása karbantartása, használata
- Ceruzafajták ismerete
- Ceruzák szakszerű hegyezése
- Körzők, körzőhegyek megválasztása adott vonalvastagsághoz
- Rajzlapok rögzítéslehetőségeinek alkalmazása
- Rajzpapír kiválasztási szempontjainak ismerete
- Vonalzófajták megválasztása
- Tuskihúzók megválasztása
- Tusfelszerelés karbantartása
3.2. Rajzok kivitelezése számítógéppel
- A számítógéppel segített szerkesztés előnyeinek megértése
- A rajzok méreteinek koordinátákkal való megadása
- A CAD rendszer felhasználási lehetőségeinek ismerete
- A CAD rendszer szoftvereinek ismerete
- Hardver követelmények ismerete
- A program elindítása
- A grafikus képernyő mezőinek - felső státuszsor, képernyőmenü, parancsbeíró - terület, modelltér, szálkeresztmetszéspont koordináták stb. alkalmazása
- Alapbeállítások elvégzése (mértékegységek, raszter pontrács rajzlapméret, vonalfajták stb.)
- Prototípusfájl létrehozása
- Speciális billentyűk használata
- Rajzoló parancsok szerinti rajzolás 2D-ben önállóan
- Egyszerű térbeli rajzok készítése izometrikus raszterrel
- Fólia készítése, használata
- Méretező parancsok használata önállóan
- Blokkok készítése eljárásának alkalmazása
- Elemkönyvtár készítése, illetve alkalmazása
- Attribútumok alkalmazása
- Vonallánc alkalmazása
- Kirajzolás plotterrel
- Nyomtatás printerrel
- Rajzok áthelyezése Windows környezetbe
4. Síkgeometriai szerkesztések alkalmazása rajzok szerkesztésénél
- Párhuzamosok fogalmának ismerete, merőlegesek rajzolása
- Háromszögek, négyszögek, sokszögek fajtái, megszerkesztési eljárásaik alkalmazása
- Érintőkörök és érintőegyenesek szerkesztése
- Műszaki síkgörbék - parabola, hiperbola, ellipszis, kosárgörbe, tojásgörbe, spirálisok, evolvens, cikloisok - fogalmának, alkalmazási területeinek ismerete
- Műszaki görbék szerkesztése
5. Formaábrázolás térben, szakgrafika készítés
- Térábrázolási módok felismerése a képzőművészetben
- Térábrázolás történelmi fejlődésének ismerete
- Tér és formaábrázolás összefüggéseinek meglátása
- Ipari formák fogalmának ismerete
- Képzőművészeti és ipari formák felbontása mértani testekre
- Formák létrehozása mértani testekből
- A perspektíva szabályainak ismerete
- Perspektivikus rajzok készítése szabadkézzel
- Térbeli betűformák és betűstílusok rajzolása szabadkézzel
- Az axonometrikus ábrázolás fogalmának ismerete
- Szabályos mértani testek axonometrikus képének szerkesztése
- Összetett testek szerkesztése axonometrikusan
- Munkadarabrajzok szerkesztése axonometrikusan
- Diagramok szerkesztése síkban és térben
6. Térbeli formák ábrázolása síkban, testek rajzolása az ábrázoló geometria szabályai szerint
- Képsíkok fogalmának ismerete
- Vetítő egyenesek és vetítő síkok felismerése
- Térelemek fogalmának és kölcsönös helyzeteinek ismerete
- Térelemek és kölcsönös helyzetű térelemek ábrázolása két képsíkon
- Harmadik képsík felvétele transzformálással
- Szabályos mértani testek ábrázolása három képsíkon
- Valódi nagyság meghatározása képsíkba forgatással
- Testek kiterített rajzának szerkesztése
- Kocka, tégla, hasábok metszése vetítő síkokkal
- Gúlák síkmetszése
- Henger, kúp, gömb, körgyűrű síkmetszése
- Síkmetszett forgástestek kiterítése
- Áthatás fogalmának ismerete
- Az áthatásszerkesztés síkokkal és gömbökkel szeletelő szerkesztési módszereinek alkalmazása
- Síklapú testek áthatásainak megszerkesztése
- Közös tengelyű, párhuzamos tengelyű, kitérő tengelyű, merőleges tengelyű forgástestek áthatásainak szerkesztése
- Áthatások munkadarabokon: furatok, hornyok, bordák stb. rajzolása, szerkesztése
7. Tárgyak, munkadarabok műszaki ábrázolása tervezési és gyártási dokumentációkban
- Főnézet megválasztása
- Vetületek számának megválasztása alkatrészrajzokon
- A munkadarab szakszerű elhelyezése képsíkrendszerbe
- Ábrázolási egyszerűsítések: félvetület, segédvetületek, elcsúsztatott vetület, nem teljes vetületek - furatok lyukkörön, kiemelt vonal - befordított vetület, kiemelt részlet különböző méretarányú vetület, síkra figyelmeztető átlók, kiindulási vagy közbülső alak, szélső állás, ismétlődő részlet hajlítás középvonala, forgástestek középvonala, nehezen rajzolható görbék helyett körívek, hajlított tárgy kiterített képe, rétegvonalas vetület, csatlakozó alkatrész, recézés rovátkolás ábrázolása
- A metszet fogalmának, felosztásának ismerete
- Egyszerű metszetfajták - teljes metszet, részmetszetek - ábrázolása
- Összetett metszetek - befordított, lépcsős, befordított lépcsős metszetek - ábrázolása
- A szelvény fogalmának, fajtáinak ismerete
- A szelvény nyomvonalának ábrázolása
- Szelvény ábrázolása kontúrvonalon belül
- Szelvény ábrázolása kontúrvonalon kívül
- Anyagok metszeti jelöléseinek alkalmazása
- Metszősík előtti egyszerűbb részlet jelölésének alkalmazása
8. Méretmegadás mérethálózat elkészítése rajzfajták vonatkozó előírásai szerint
- A méretmegadás általános előírásainak alkalmazása
- A méretmegadás elemei fogalmának ismerete
- Szabványelőírások alkalmazása a méretvonal, méretsegédvonal, méretvonal határolók, méretszám rajzolásánál
- A különleges méretmegadások és egyszerűsítések fajtáinak ismerete, alkalmazása rajzokon
- Lejtés és kúposság megadása
- Központfurat, lekerekítés, beszúrás és éltompítás jelölése
- Mérethálózat felépítését befolyásoló tényezők ismerete
- A méretek szakszerű elosztása rajzokon
- Méretmegadás szerkesztési és technológiai bázisról
- Szöveges utasítások elkészítése formai előírásainak alkalmazása
9. Felületi érdesség megadása rajzokon
- A felület - mértani, valóságos, észlelt - fogalmának ismerete
- A felületi érdesség fogalmának ismerete
- A felületi érdesség mérési módszereinek ismerete
- Érdességi jel rajzi előírásainak alkalmazása
- A jel és mérőszám szabványos elhelyezése rajzokon
- Érdességmegadási egyszerűsítések alkalmazása
- Táblázatok gyakorlott használata
- A felületi egyenetlenségek (megmunkálási nyomok) szabványos jelképeinek alkalmazása, táblázat használata
- A felületi hullámosság jeleinek elhelyezése rajzokon
- A hullámosság-magasság számértékének megadása
- A felületi érdesség és hullámosság szabványos összevont megadása
- Darabolással, illetve forgácsolással elérhető átlagos érdességi táblázat használata
- Forgácsolás nélküli alakítással elérhető átlagos érdességi táblázat használata
10. Mérettűrés és illesztési rendszerek megadása rajzokon
- Méret, névleges méret, tényleges méret, határméretek fogalmának ismerete
- ISO tolerancia sorozat és minőség értelmezése rajzokon
- Tűrésmező fogalmának ismerete
- A tűrésmező alapvonalhoz viszonyított helyzeteinek felismerése
- Mérettűrések megadása rajzokon
- Az illesztés fogalmának ismerete
- A játék és fedés fogalmának ismerete
- Illesztés és illeszkedés fogalmának ismerete
- Illesztésfajták - laza, átmeneti, szilárd - fogalmának ismerete
- Az illesztési rendszer fogalmainak - alapeltérések, tűrés alapsorozatok - ismerete
- Illesztési rendszerek értelmezése
- Illesztések megadása
- Illesztésválaszték ismerete gyártmányok szerint
- Illesztett méretek tűrésmegadása táblázatosan
- Illesztések megadása tört alakban rajzokon
- Táblázatok gyakorlott használata
- Lejtés és szögméretek tűrésmegadásának alkalmazása
- Alak- és helyzettűrések megadásának alkalmazása rajzokon
- Táblázat gyakorlott használata
- Méret és tűrésláncok ismerete
- Felületi érdesség megválasztása illesztésekhez
11. Szerkezetek rajzainak elkészítése
- Kivitelezési rajzok szerkesztése
- Önálló rajz nélküli alkatrészek rendszerének dokumentálása
- Kész vagy szabványos alkatrész dokumentálása
- Műhelyrajz szerkesztése
- Felvételezési (felmérési) rajz készítése
- Az alkatrész felvázolása
- Méretek felvételének, mérethálózat felépítésének alkalmazása
- Egyéb jellemzők megadása
- Alkatrészrajz fogalmának ismerete
- Az alkatrészrajz rajzi követelményeinek alkalmazása
- Csoportos alkatrészrajzok elkészítése
- Felületkikészítés és hőkezelés megadása
- Összeállítási rajz fogalmának, fajtáinak ismerete
- Összeállítási rajzok rajzolása és szerkesztése
- Összeállítási rajzok dokumentálása
12. Rendszerek rajzainak szabványos kivitelezése tervvázlatok alapján
- Kapcsolási rajz fogalmának ismerete
- Kapcsolási rajzok rajzolása
- Kinematikai rajz fogalmának ismerete
- Géprendszerek kinematikai vázlatainak elkészítése
- Hidraulika, pneumatika fogalmának ismerete
- Hidraulikus és pneumatikus rendszerek fogalmának ismerete
- Hidraulikus és pneumatikus rajzjelek szabványos használata
- Hidraulikus és pneumatikus rendszerek rajzainak kivitelezése
- Szabványos villamos rajzjelek használata
- Villamos rajzfajták megrajzolása
- Építészeti rajzjelek szabványos alkalmazása
- Építészeti rajzok szabványos kivitelezése
- Folyamatábrák és folyamatrendszerek rajzolása
13. Gépelemek egyszerűsített és jelképes ábrázolása
13.1. Csavarmenetek, csavarok szabványos ábrázolása
- Szabványos gépelem fogalmának ismerete
- Kötőelem fogalmának és felosztásának ismerete
- A csavar fogalmának, feladatának és fajtáinak ismerete
- A csavarvonal származtatásának ismerete
- Csavarvonal szerkesztése
- A menetszelvény fogalmának ismerete
- Kötőcsavarok feladatának, fajtáinak ismerete
- Mozgatócsavarok feladatának ismerete
- Kötő- és mozgatócsavarok menetszelvényeinek rajzolása
- Kötőcsavarok rajzolása táblázatok használatával
- Csavaranya és orsómenet fogalmának ismerete
- Csavaranya és csavarorsó ábrázolása nézetben és metszetben
- Csavaranya és csavarorsó ábrázolása összecsavart állapotban
- Menetes orsók és furatok éltompításainak megadása
- Menetkifutás, szerszámkifutás és beszúrás ábrázolása megadása
- Csavarmenet méretmegadása
- Több-bekezdésű menet és balmenet jelölése rajzokon
- Csavarmenet tűrésének és illesztésének jelölése és megadása
- A tőlekerekítés és a becsavarási hossz jelölése és megadása
- Hornyos csavarfejek ábrázolása, táblázat használata
- Csavarvégek szabványos ábrázolása
- Csavarbiztosítások ábrázolása, táblázatok használata
- Ismétlődő kötések egyszerűsített ábrázolása
- Csavarkötések ábrázolása
13.2. Szegek, csapszegek ábrázolása
- A szegek, csapszegek fogalmának, feladatának, fajtáinak ismerete
- Hengeres, kúpos és hasított szegek ábrázolása, táblázat használata
- Csapszegek ábrázolása, táblázatok használata
13.3. Szegecsek, szegecskötések, hegesztés ábrázolása
- A szegecs fogalmának, feladatának és fajtáinak ismerete
- Szegecsanyagok ismerete
- Szegecsfajták szabványos ábrázolása, táblázatok használata
- A szegecskötések fajtáinak ismerete
- Szegecskötésfajták szabványos ábrázolása
- Szegecselt szerkezetek megrajzolása
- A hegesztés fogalmának, feladatának ismerete
- Hegesztési varratfajták felismerése összeállítási rajzokon
- Hegesztés jelölése, méretmegadása
13.4. Rugók ábrázolása
- A rugók feladatának, fajtáinak ismerete
- Rugóanyagok ismerete
- Rugófajták ábrázolása egyszerűsített, jelképes és egyezményes módon
- A rugó műhelyrajz tartalmi előírásainak alkalmazása
- Rugó műhelyrajzának elkészítése
- Rugós szerkezetek szabványos kiviteli rajzainak elkészítése
13.5. Fogazatok ábrázolása
- A fogaskerék fogalmának, feladatának, fajtáinak értelmezése
- Az evolvens fogazás értelmezése
- Hengeres, kúpos fogaskerekek ábrázolása
- Elemi fogazás geometriai méreteinek meghatározása számítással
- Fogaskerekek műhelyrajzának adattáblázatának elkészítése
- Kapcsolódó fogaskerekek ábrázolása
- A nem evolvens profilú fogazatok fajtáinak ismerete
- Csavarkerékpár kialakításának és feladatának ismerete
- Csigahajtás kialakításának, feladatának ismerete
- Lánckerék kialakításának, feladatának ismerete
- Kilincskerék kialakításának, feladatának ismerete
- Fogasléc kialakításának, feladatának ismerete
- Fogasív kialakításának, feladatának ismerete
- A nem evolvens profilú fogazatok ábrázolása
13.6. Ék-, retesz- és bordáskötés ábrázolása
- Tengelyek feladata, formai kialakítása
- Ék- és reteszhornyok méreteinek meghatározása táblázatból
- Ék- és reteszhornyok ábrázolása
- Ékek, reteszek feladatának, fajtáinak ismerete
- Ék- és reteszfajták szabványos ábrázolása táblázatok használatával
- A bordástengely fogalmának ismerete
- Bordástengely jelképes ábrázolása
- Hornyos furat jelképes ábrázolása
- Bordás tengelykötés ábrázolása
- Evolvens profilú bordástengely kötés jelképes ábrázolása
- Bordás alkatrészek műhelyrajzának elkészítése
13.7. Csapágyak ábrázolása
- A csapágyazás feladatának, fajtáinak ismerete
- Siklócsapágyazások alkatrész- és összeállítási rajzainak rajzolása
- Gördülőcsapágyak egyszerűsített, jelképes és egyezményes ábrázolása
- Gördülőcsapágyak ábrázolása összeállítási rajzokon
13.8. Fémszerkezetek rajzainak kivitelezése
- Az acélszerkezeti rajzok feladata
- Fémszerkezet hálózati rajzának szabványos megrajzolása
- Méretmegadás szabványos méretmegadási módokkal hálózati rajzokon
- Fémszerkezet méretezett részletrajzának elkészítése
- Szelvények megadása rajzokon, táblázat használata
13.9. Technológiai rajzok készítése
- Kovácsolás, kovácsrajz ismerete
- Kovácsrajz készítése
- Öntvény, öntvényrajz fogalmának ismerete
- Öntvényrajz készítése
IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
1. A szakmai vizsga részei
A szakmai vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
A vizsgarészek tantárgyai és időtartama:
- Az írásbeli vizsga témakörei és időtartama
= ábrázoló geometria
60 perc
= alkatrészrajz szerkesztése, felvételi vázlat alapján

90 perc
= egyszerű összeállítási rajz szerkesztése, dokumentálása számítógépen

90 perc
- A szóbeli vizsga témakörei és időtartama
= munkajogi, munkaegészségügyi, környezetvédelmi és biztonságtechnikai ismeretek
= ábrázoló geometria
= gépelem-géprajz
A vizsgázónak minden témakörből egy-egy kérdést kell megválaszolni. Egy-egy feleletre maximálisan 5-10 perc fordítható.
2. A szakmai vizsgán számon kérhető ismeretanyag tartalma
- A III. Szakképesítés szakmai követelményei alapján állítandó össze.
3. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
- Felmenthető a szóbeli vizsga egyes részei, témakörei alól az a vizsgázó, aki rokon szakmában az adott témakörből középfokú szakképesítéssel rendelkezik.
- Felmenthető az írásbeli vizsga egyes részei alól az a vizsgázó, aki az adott témakörből középfokú szakképesítéssel rendelkezik.
- Felmentést kaphat a javító vizsgázó azon témakörök alól, melyekből a korábbi vizsgán anyakönyvvel dokumentálhatóan eredményesen megfelelt.
- Az írásbeli javítóvizsgán témakörönkénti felmentés nem adható.
4. A vizsga értékelése
Szakmai írásbeli vizsga:
- Az írásbeli vizsga értékelését a központilag kiadott vizsgatételek útmutatója szerint kell elvégezni.
- A vizsga egyes témáit külön-külön (1-5-ig terjedő) osztályzattal kell értékelni.
- Az írásbeli vizsga végeredményét a részosztályzatok alapján kell egy (1-5-ig terjedő) végosztályzattal megállapítani.
Szóbeli vizsga:
- egyetlen (1-5-ig terjedő) osztályzattal minősítendő.
A szakképesítő vizsga értékelése
A vizsga eredményét a szóbeli és írásbeli vizsgaeredmények alapján kell megállapítani:
- a szóbeli vizsgatárgyak kerekített átlagát egyetlen osztályzatnak kell tekinteni,
- az írásbeli és szóbeli vizsga átlageredményét az írásbeli vizsga eredménye felé kerekítve kell megállapítani.
- eredménytelennek kell tekinteni a szakmai vizsgát, ha a jelölt a szóbeli vagy írásbeli vizsgára elégtelen osztályzatot kapott,
- a szakmai vizsga eredménytelensége esetén az eredménytelen vizsgarészből a jelölt javítóvizsgát tehet
= a szóbeli vizsgarész 3 hónap eltelte után javítható
= az írásbeli vizsgarész 6 hónap eltelte után javítható.
* * *


Vissza