Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Tanulás > Képzettségek > Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Egyházzenész (a tevékenység megjelölésével)
Vissza
Megnevezés Egyházzenész (a tevékenység megjelölésével)
OKJ-azonosító 52182201
A képzettséggel betölthető foglalkozás(ok) Egyéb művészeti foglalkozások
A képzési lehetőségek
Középiskolai képzések az országban
A hasonló foglalkozások
A képzési jegyzékben szereplő adatok
Szakképesítések köre több munkakör betöltésére jogosító (A)
Szakmacsoport Művészet, közművelődés, kommunikáció
A képzési jegyzékbe kerülés éve 1993
Kizárólag iskolarendszerű képzés nem
Évfolyamok száma 3
Elmélet aránya 40%
Gyakorlat aránya 60%
Felelős minisztérium OM-NKÖM
A képzésről rendelkező jogszabály
A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 54. sorszáma alatt kiadott egyházzenész szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai
1. A szakképesítés azonosító száma: 52 1822 01
2. A szakképesítés megnevezése: egyházzenész (a tevékenység megjelölésével):
A) kántor-énekvezető,
B) kántor-kórusvezető,
C) kántor-orgonista.
II. A szakképesítés munkaterülete
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
FEOR megnevezése
3729
egyéb művészeti foglalkozások
2. A munkaterület rövid, jellemző leírása
Az egyházzenész gyülekezetének zenei életében alakítólag részt vesz, s azt szakterületének megfelelően irányítja.
Kántor-énekvezető
Ellátja a felekezetének megfelelő istentiszteleti alkalmakon az egyházzenei szolgálatot, az egyházi ének tanítását, vezetését, kíséretét; egyszerűbb orgonista szolgálatot végez; szükség esetén kisebb kórusokat, szkólát vezet.
Kántor-kórusvezető
A kórussal rendszeres istentiszteleti tevékenységet végez, gyülekezetében az egyházzenét tanítja, irányítja; alkalmanként egyházzenei hangversenyeken kórusával közreműködik.
Kántor-orgonista
Az istentiszteleti alkalmakon (alkalmanként egyházzenei hangversenyeken) a gyülekezet énekét és az énekkart kíséri, és azt a liturgikus szabályoknak megfelelő önálló orgonajátékkal gazdagítja.
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
52 1822 02
énekes
52 1822 03
népzenész
52 1822 04
zenész
III. A szakképesítés szakmai követelményei
A jelölt ismerje:
- felekezeti hovatartozásának megfelelően a hittan, az egyházi élet és főként a liturgia alapvető elemeit, az egyházzene történetének fő korszakait,
- a felekezeti énekrepertoár fő műfajait, annak jellemvonásait, az egyes egyházzenei műfajok liturgikus alkalmazásának kritériumait,
- az egyházi zenére, annak minőségére és alkalmazására vonatkozó legfontosabb egyházi rendelkezéseket,
- a felekezetében szokásos alapvető istentiszteleti énekanyagot (meghatározott részét kotta nélkül is),
- az orgona felépítésére és ápolására vonatkozó alapvető tudnivalókat,
- a zeneelmélet tudásanyagát a szakközépiskolában megkívánt szinten.
Rendelkezzék viszonylag nagymértékű gyakorlati repertoártudással.
Legyen képes:
- istentiszteleti énekrendet összeállítani a liturgiának, művészi követelményeknek és a különféle helyi adottságoknak megfelelő módon,
- tisztán és szépen formálva énekelni a felekezetére jellemző énekanyagot,
- énekelni az egyházzenei műveltséghez tartozó alábbiakban meghatározott énekanyagot,
- orgonán kísérni a legfontosabb énekeket (orgonistakántor kijelölt nehezebb tételeket is, továbbá előadni nehezebb orgonaműveket),
- szkólának, kisebb énekkarnak könnyebb egy- és többszólamú darabokat betanítani, azokat vezényelni (kántor-kórusvezető közepes nehézségű műveket betanítani és vezényelni),
- a szolfézs és zeneelmélet követelményeinek megfelelően lapról énekelni, diktált egy- és kétszólamú tételeket hallás után lejegyezni, diatonikus összhangzattani feladatokat megoldani.
A) Kántor-énekvezető szak
1. Szakmai elmélet
1.1. Hittan
Ismerje felekezete alapvető tanítását, vázlatos történetét, életét.
Legyen jártas a biblia ismeretében és a hitvallási iratokban.
1.2. Liturgikus ismeretek
A jelölt legyen jártas a következő témakörökben:
Katolikusok:
- a liturgia fogalma, részei, a római katolikus egyház tanítása a liturgiáról (az Éneklő Egyház liturgikus bevezetőinek alapján),
- az egyház jelei,
- az egyházi év felépítése, szerkezete, a fő ünnepek, a liturgikus színek,
- a mise felépítése, részeinek tartalmi ismerete,
- a nagyhéti liturgia áttekintő ismerete,
- a zsolozsma hóráinak elsorolása, a laudes, vesperás és kompletórium ismerete a plébániai gyakorlat szintjén,
- a szentségek liturgiája,
- az egyéb szertartások (gyertyaszentelő, temetés stb.) liturgiája,
- a népájtatosságok,
- a zsoltármagyarázat alapelvei (különösen a krisztológiai értelmezés módja),
- az énekrend összeállításának alapelvei,
- az ordinarium missae magyar szövegei fejből, a Kyrie, a Gloria, a Sanctus, a Pater noster és az Agnus Dei tételek latinul is,
- az 50. és 109. zsoltár és a Magnificat szövege magyarul, fejből,
- az énekkari és a szkóla-szolgálat szokásai, szabályai; korálás misén és a fenti három zsolozsmahórában.
Protestánsok:
- a legfontosabb liturgiai fogalmak ismerete: az istentisztelet helye, a szolgálattevők, az istentisztelet ideje,
- az istentiszteleti típusok és egyéb szertartások (esketés, temetés) rendje,
- az ének jelentősége a közösségi istentiszteleten,
- a bibliai hagyomány és a protestáns istentisztelet,
- az egyházi év,
- a liturgia történetének csomópontjai,
- az istentisztelet elemeinek elnevezései (magyarul és latinul); az ordinarium-tételek párhuzamai a protestáns és a katolikus egyház liturgiájában,
- a hazai protestáns énekeskönyvek tartalma, beosztása és használata.
1.3. Népének, gyülekezeti ének
A magyarországi népének történetének vázlatos ismerete szemléltető példákkal; a legfontosabb történeti források (a felekezeti jellegnek megfelelően).
A magyarországi népének európai háttere (pl. középkori kanció, német korál, genfi zsoltár).
A népénekszövegek megértése, magyarázata, az ének liturgiai alkalmazása.
A népénekek hangnemének és versszakképletének elemzése.
A népének és az élő néphagyomány kapcsolata (elvileg).
Tudjon a jelölt:
- 100 (protestánsok 140) népéneket fejből, saját felekezete anyagából,
- 20 népéneket fejből más felekezetek repertoárjából.
Tudja saját felekezetének énektárából az összes népéneket kottából elénekelni.
1.4. Gregorián
Ismerje a jelölt:
- a saját felekezete énekeskönyvében szereplő gregorián eredetű tételeket, illetve párhuzamokat,
- a gregorián ének műfajait, hangnemeit (modusait),
- a gregorián ének és a gregorián hangjegyírás vázlatos történetét,
- és tudja olvasni a kvadrát írást és a mai magyar írásmódot,
- a gregorián előadásmódjára vonatkozó legjelentősebb elméleteket.
Tudja fejből a következő tételeket:
- 1 zsidó liturgikus ének,
- a Magnificat recitálása (magyar nyelven), tetszés szerinti zsoltártónusban,
- a "Missa mundi" (= Liber Usualis XVIII. mise) Sanctus tétele,
- a "Veni Redemptor gentium", "Veni Creator Spiritus" himnuszok első versszaka,
- egy pünkösdi alleluja-refrén (pl. "Veni Sancte Spiritus", vö. 5. évfolyamos zenei általános iskolai tankönyv),
- 5 rövid antifóna magyarul.
Tudjon kottából:
- további 15 dallamot,
- vezényelni egyszerűbb antifónákat, himnuszokat.
A közös anyagon felül a protestáns jelöltek tudjanak:
- fejből 5 magyar graduál-dallamot,
- kottából 10 magyar graduál-dallamot,
- hasonló dallamokat lapról énekelni, vezényelni.
További követelmény evangélikus jelölteknek:
- a doxológia (Dicsőség) vagy megadott zsoltárrészlet recitálása az evangélikus énekeskönyvben található tónusokon (kotta használatával),
- az Agenda énekes tételei kottából.
A közös anyagon felül követelmény katolikus jelölteknek fejből:
- a 8 zsoltártónus (a doxológiára vagy egy megadott zsoltárrészletre alkalmazva),
- a "Missa mundi" Kyrie, Gloria és Agnus Dei tétele magyarul,
- a "Missa mundi" Kyrie (XVI.), illetve Sanctus és Agnus Dei (XVIII.) tétele latinul,
- a "Missa de Angelis" Kyrie, Gloria, Sanctus és Agnus Dei tétele és a III. Credo,
- a Népénektár legfontosabb antifóna típusdallamaiból 8 mintadarab,
- 3 melizmatikus alleluja-refrén,
- további 10 dallam;
kottából:
- a Népénektár valamennyi magyar és latin szövegű gregorián darabja,
- a 3 responzórium-breve tónus alkalmazása a Népénektár bármely szövegére,
- az Olvasmányok könyvének válaszos zsoltárai és allelujái,
- az általános (évközi) laudes, vesperás és kompletórium a Népénektárból,
- további 100, magyar vagy latin szövegű dallam (zömmel antifónák a Népzsolozsma nehézségi szintjén, kisebb részben melizmatikus dallamok),
- középnehéz gregorián dallamok lapról éneklése és vezénylése.
1.5. Orgonaismeret
Ismerje a jelölt:
- az orgonaépítészet történetét,
- az orgona fő részeit, a regiszterek neveit és lábszámozását, a különböző szélláda- és traktúra-rendszereket.
Legyen jártas a különböző játszóasztal-típusok kezelésében.
Legyen tájékozott az orgona karbantartási és műemlékvédelmi kérdéseiben.
1.6. Egyházzene-irodalom
Ismerje a jelölt:
- az egyházzene történetének legfontosabb stílusait,
- a legjelentősebb egyházzene-történeti folyamatokat és azok liturgiai vonatkozásait,
- az énekes és a hangszeres egyházi zene legjellegzetesebb műfajait és azok formai sajátosságait.
Készítsen elő 10 közepes nehézségű kórusművet kamaraegyüttesben való vizsgaéneklésre (főként XIII-XVIII. századi művekből), a csoport felekezeti és szólamösszetételének megfelelő válogatásban.
Ismerjen az előzőeken kívül 20, különféle stílusú egyházi kórusművet zenetörténeti és liturgiai magyarázatokkal.
1.7. Szolfézs
Rendelkezzék a jelölt:
- kiművelt zenei hallással, írás- és olvasási készséggel,
- fejlett zenei képzelettel és memóriával,
- tudatos előadási és formálási készséggel, és az ehhez szükséges technikai felkészültséggel,
- a zenéléshez nélkülözhetetlen alkalmazkodó- és koncentrálóképességgel,
- az egyes zenetörténeti korszakok előadási gyakorlatának ismeretével,
- az előadáshoz és az elemzéshez szükséges elméleti: harmóniai, formatani és stílusismerettel.
Legyen gyakorlata a relatív és abszolút rendszer használatában (olvasás, lejegyzés, transzponálás, hallásgyakorlatok, harmóniahallás, elemzés stb.).
Tudjon a jelölt:
- c-kulcsokban olvasni, chiavettázni és transzponálni (énekelve, ének-zongorázva és lehetőség szerint írásban is),
- lapról énekelni egyszólamú idézeteket, valamint az énekes kamarazene műfajaiban szólamokat önállóan énekelni, megformálni,
- tisztán intonálni,
- többszólamú és zongorakíséretes műveket énekzongorával előadni,
- műveket elemezni, a zenei komponenseket egyenként és összefüggésükben értelmezve stílusosan interpretálni,
- tudatosan és rendszeresen gyakorolni.
Ismerje a középkor, a reneszánsz, a barokk, a bécsi klasszicizmus, a romantika és a XX. század szerzőit, tipikus műfajait, jellemzőit és stilisztikai sajátosságait.
Legyen képes a jelölt:
- hallás után lejegyezni egy- és többszólamú (homofon és polifon) zenei részleteket a fentebb körvonalazott stíluskorszakokból,
- műveket kotta nélkül is előadni (énekelve és énekzongorával),
- a szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelni.
1.8. Zeneelmélet
Jártasság a barokk és bécsi klasszikus zene harmónia- és formavilágában.
Írásbeli követelmények:
A szakmai vizsga anyagának megfelelően
- klasszikus zenei idézetek szélső szólamainak lejegyzése harmóniai jelöléssel,
- akkordfűzési gyakorlatok négyszólamú lejegyzése harmóniai jelöléssel együtt.
Szóbeli követelmények
- akkordtípusok, harmóniafűzések magyarázata és bemutatása rövid műrészletek előadásával, elemzésével, az erre alkalmas műrészletekből harmóniai vázlat készítése és bemutatása (nem zongoristák szükség esetén csak a vázlatot zongorázzák),
- mintapéldák transzponált játszása (zongoristák 6 #, 6 b, nem zongoristák 4 #, 4 b előjegyzésig),
- szekvenciák memorizálása, transzponálása,
- akkordfűzések játszása diktálás után és számozott basszusról,
- barokk, klasszikus tételek formai elemzése kottakép alapján,
- a hangszeres, illetve énekórán tanultak közül valamely barokk vagy klasszikus mű komplex elemzése,
- bizonyos tájékozottság a barokk előtti és klasszika utáni zenei nyelvezet néhány alapelemében (ötfokú, hétfokú hangnemek felismerése, transzponált éneklése; a hangszeres vagy énekórán tanult kórusmű, dal vagy hangszeres darab néhány vonásának - modális fordulat, ritmikai, melodikai; harmóniai "érdekesség" - bemutatása, magyarázata).
1.9. Zeneirodalom
A jelölt:
- ismerje a zenetörténet különböző korszakaira jellemző stílusjegyeket, műfaji és formai sajátosságokat,
- legyen képes tájékozódni a zenetörténet korszakaiban,
- legyen képes elhelyezni az egyes zeneszerzőket a megfelelő korban, legalább félévszázadnyi pontossággal,
- ismerje a zeneszerzők életének, körülményeinek azokat a vonatkozásait, amelyek hatással voltak alkotóművészetükre,
- legyen képes felismerni hallás után a zeneművek szerkezeti, karakterbeli, hangzásbeli sajátosságait,
- legyen képes ismereteit saját zenei (hangszeres, énekes) praxisában hasznosítani,
- legyen igényes az interpretáció minősége, stílushűsége iránt,
- váljék igényessé ismereteinek állandó bővítése iránt, zeneművek megismerése, zeneelméleti-zenetudományi munkák olvasása, hangverseny- és operaelőadások látogatása, egyéni és együttes aktív muzsikálás révén.
1.10. Népzene
A jelölt:
- rendelkezzen átfogó képpel a magyar népzene egészéről, legyen általánosan tájékozott zenei múltunkat és jelenünket illetően,
- ismerje nagy vonalaiban a magyar népzenekutatás történetét (a XIX. századi előzmények, Vikár Béla, Bartók Béla és Kodály Zoltán, valamint tanítványaik munkássága),
- legyen kellően felkészült a főiskolai etnomuzikológiai tanulmányok folytatására, különös tekintettel a nemzetközi népzenekutatás történetének befogadására, más népek zenéjének megismerésére,
- név szerint is ismerjen egy-egy kiemelkedő énekest és hangszeres előadót,
- legyen képes tiszta, stílusos, az ornamenseket is alkalmazó előadásra, s a magyar népzenében jellemző díszítésmódokat tudja helyesen alkalmazni a népzenei inspirációjú magyar műzene előadásakor,
- tudja elemezni megfelelő népzenei szakkifejezésekkel a népdalokat a hangsor, a hangkészlet, a forma, a kadenciák, a szótagszám stb. alapján,
- tudja elkészíteni egy-egy népdal, egyszerűbb hangszeres dallam vázlatos lejegyzését,
- ismerje a műzenében használt hangszereket a magyar néphagyomány és általában a népzene oldaláról, különös tekintettel saját hangszerére,
- rendelkezzék megfelelő anyagismerettel, tudjon kívülről 100 népdalt (évi 50 kötelezővel számolva),
- legyen tájékozott a népzene mai helyzetéről (például tudja, mi a különbség egy hagyományőrző együttes és egy táncházban muzsikáló együttes között).
2. Szakmai gyakorlat
2.1. Orgonajáték
Katolikusok:
Tudja eljátszani a jelölt
- a népénekanyagban megadott 100 tétel kíséretét kottából orgonán vagy harmóniumon, rövid intonációval,
- a magyar "Missa mundi" ordinariumot, szolgálatszerűen,
- az Éneklő Egyház mise antifónáinak és zsoltárainak kíséretét (az orgonakönyv szerint, majd lehetőleg saját kísérettel is),
- a gregorián tantárgy keretében tanult zsolozsmaanyag énekkíséretét, a zsoltár- és himnusz-versszakokhoz lehetőleg kétféle harmonizálással,
- legalább 5, a népénekanyagban szereplő korált Bach (és más szerzők) feldolgozásaiból,
- 20, különböző stílusú és terjedelmű - a jelölt tudásszintjének megfelelő - előadási darabot.
Protestánsok:
Legyen képes a jelölt eljátszani
- a korálkönyvből az összes gyülekezeti ének kíséretét orgonán vagy harmóniumon, rövid intonációval,
- 15 korálelőjátékot és 10 szabad művet, különböző nehézségi fokon,
- a fentieken kívül 5 nehezebb pedálos korálelőjátékot (Orgelbüchlein) és 3 közepes nehézségű művet különféle stíluskörből, különböző ünnepkörökhöz kapcsolva.
2.2. Karvezetés
Ismerje a jelölt a helyes test- és kéztartást, illetve a leggyakoribb ütemfajták vezénylését, avizókat és leintéseket. Tudja ezeket a gyakorlatban is készségszinten alkalmazni.
Legyen jártas a kóruséneklésben és tájékozott a különböző hangfajok sajátosságainak megítélésében, tudjon alkalmazni egyszerű beéneklési gyakorlatokat.
Tudjon középnehéz kétszólamú, illetve könnyebb három- és négyszólamú kórustételeket hangszeren előadni, valamely szólamot énekelve.
Tudjon könnyebb két-, illetve háromszólamú karműveket betanítani és vezényelni.
2.3. Zongora kötelező tárgy
A jelölt legyen képes:
- természetes hangszerkezelésre, differenciált billentésre,
- könnyebb zongoraművek (vagy átiratok) folyamatos lapról olvasására, valamint egyszerűbb zongorakíséretek színvonalas eljátszására,
- skálákat játszani 7 #, 7 b előjegyzésig, 4 oktávon keresztül külön kézzel, párhuzamosan és ellenmozgásban, legato és non legato, fokozatosan gyorsuló tempóban.
Tudjon játszani
- hármas- és négyeshangzat-felbontásokat (futamszerűen is, négy oktávon keresztül),
- oktávmeneteket, kromatikus skálát, glissandót, tremolót.
Tudjon különböző stílusú zongoraműveket stílushűen előadni (pl. Bach: Kétszólamú invenciók, könnyebb bécsi klasszikus szonáták, Chopin-mazurkák, Bartók: Mikrokozmosz IV-V. füzet).
B) Kántor-kórusvezető szak
1. Szakmai elmélet
A hittan, liturgikus ismeretek, népének, gyülekezeti ének, gregorián és az orgonaismeret tárgy szakmai követelményei megegyeznek a kántor-énekvezető szakképesítés azonos tantárgyi követelményeivel.
1.1. Egyházzene-irodalom
A tantárgy követelményei kiegészülnek a következőkkel:
Készítsen elő további 15 közepes nehézségű kórusművet kamaraegyüttesben való vizsgaéneklésre, a csoport felekezeti és szólamösszetételének megfelelő válogatásban, a XIX-XX. századi anyaggal együtt a stílusok közötti arányosság figyelembevételével.
Ismerjen a fentieken kívül további 15, különféle stílusú egyházi kórusművet zenetörténeti és liturgiai magyarázatokkal.
1.2. A szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom és népzene tárgy szakmai követelményei megegyeznek a kántor-énekvezető szakképesítés azonos tantárgyi követelményeivel.
2. Szakmai gyakorlat
2.1. Az orgonajáték szakmai követelményei megegyeznek a kántor-énekvezető szakképesítés azonos tantárgyi követelményeivel.
2.2. Karvezetés
A főtárgy követelményei kiegészülnek a következőkkel:
Tudjon nehezebb három-, illetve négyszólamú kartételeket hangszeren előadni, valamely szólamot énekelve.
Legyen képes legalább négyszólamú, középnehéz polifon kórusművek vezénylésére, betanítására és kisebb hangszeres kísérő apparátus irányítására.
Legyen képes a különböző tempók, dinamikák és karakterek érzékeltetésére.
Legyen tájékozott az alapvető hangképzési kérdésekben, legyen gyakorlata a kórushangszín alakításában.
Legyen tájékozott az egyházi kórusok belső életének és szervezésének kérdéseiben.
2.3. A zongora kötelező tárgy szakmai követelményei megegyeznek a kántor-énekvezető szakképesítés azonos tantárgyi követelményeivel.
C) Kántor-orgonista szak
1. Szakmai elmélet
A szakmai elmélet tantárgyi követelményei megegyeznek a kántor-énekvezető szakképesítés követelményeivel.
2. Szakmai gyakorlat
2.1. Orgonajáték
A főtárgy követelményei kiegészülnek a következőkkel:
Katolikusok:
Tudja eljátszani
- az egész népénektár kíséretét, nagyrészt pedállal,
- valamennyi tanult (magyar és latin nyelvű) ordinarium kíséretét (lehetőleg pedállal), szolgálatszerűen, valamint az I., VIII. és IX. mise kíséretét, legalább a Cantus Cantorum szerint,
- az Éneklő Egyház antifónáit, himnuszait, zsoltárait, lehetőleg 2-3 változattal a versszakokhoz,
- 10 nehezebb korálfeldolgozást az Éneklő Egyházban szereplő dallamokra,
- további 10, különböző stílusú és terjedelmű előadási darabot (nagyrészt pedálos műveket).
Protestánsok:
Legyen képes kísérni az énekeskönyv valamennyi darabját korálkönyvből, pedállal, saját készítésű intonációkkal.
Tudjon további 10 nehezebb pedálos korálelőjátékot különböző korokból, valamint különféle stíluskörökből még 5 hosszabb és nehezebb szabadon választott művet, különböző ünnepkörökhöz kapcsolódva.
Evangélikusok:
A fentieken kívül tudja az énekeskönyv liturgikus része és a zsoltárok kíséretét a korálkönyv szerint.
2.3. A karvezetés és a zongora kötelező tárgy szakmai követelményei megegyeznek a kántor-énekvezető szakképesítés azonos tantárgyi követelményeivel.
IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
1. A vizsgára bocsátás feltételei
Legalább három hónap hospitálás a saját felekezete kijelölt egyházzenésze mellett. A hospitálási gyakorlat végén egy teljes istentisztelet zenei szolgálatának ellátása (szükség esetén két jelölt között megosztva), a hospitálást vezető tanár jelenlétében.
A szakképesítésre jelentkező jelöltnek a vizsga előtt két héttel kell benyújtania a hospitálást vezető egyházzenésznek egy meghatározott istentisztelet zenei tervezetét. A hospitálást vezető egyházzenész a végzett munkát írásban röviden értékeli, értékelését a vizsgabizottságnak átadja.)
A kántor-kórusvezető [B)] szakképesítésre jelentkező jelöltnek rendelkeznie kell legalább kétéves, egyházi kórusban töltött énekesi gyakorlattal.
2. A szakmai vizsga részei
a) Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsga feladatsorát a szakképesítésért felelős Oktatási Minisztérium központilag adja ki.
Az írásbeli vizsga tantárgyai:
- hittan,
- liturgiai ismeretek,
- egyházzene-irodalom,
- orgonaismeret,
- szolfézs,
- zeneelmélet.
Az írásbeli vizsga időtartama 300 perc.
b) Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga tantárgyait (témaköreit) a vizsgáztatási követelmény határozza meg. A szóbeli vizsga feladatsorát a III. és IV. pont alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. Amennyiben a feladatsor nem felel meg a követelményeknek vagy nem megfelelő nehézségi fokú, a vizsgabizottság elnöke azt átdolgoztathatja.
A szóbeli vizsga tantárgyai:
- egyházzene-irodalom és zeneirodalom,
- népének és gregorián ének,
- szolfézs és zeneelmélet.
A szóbeli vizsga időtartama: a felkészülési idő tantárgyanként min. 15 perc, a feleletekre tantárgyanként 15-20 perc fordítható.
c) Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsga tantárgyai:
- karvezetés,
- orgonajáték,
- zongora kötelező tárgy.
A gyakorlati vizsga időtartama: tantárgyanként 10-15 perc.
3. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok
a) Szakmai elmélet - írásbeli vizsga
Szolfézs:
- három-négyszólamú homofon idézet (reneszánsz kórusmű, Bach-korál) szólamainak lejegyzése,
- kétszólamú barokk kontrapunktikus részlet lejegyzése,
- egyszólamú XX. századi dallam lejegyzése.
Zeneelmélet:
- klasszikus zenei idézet szélső szólamainak lejegyzése harmóniai jelöléssel együtt,
- akkordfűzési gyakorlat négyszólamú lejegyzése harmóniai jelöléssel együtt,
- akkordfűzési gyakorlat kidolgozása négy szólamban.
b) Szakmai elmélet - szóbeli vizsga
Egyházzene-irodalom és zeneirodalom:
- a képzés során tanult anyagból megszólaltatott idézet (egyidejűleg kotta is kiadható) alapján az adott részlet egyházzene-történeti hovatartozásának, szerkezetének, liturgiai szerepének ismertetése,
- különböző zenei korszakok, irányzatok bemutatása a történelem és a társművészetek kapcsolódási pontjaival (kb. 10 tétel),
- műelemzés: korszak, szerző, műfaj és zenei elemzés (kb. 20 tétel).
Népének és gregorián ének:
- a képzés szakmai követelményeiben meghatározott anyagból a vizsgán kijelölt tétel(ek) megszólaltatása és liturgikai, illetve zenei elemzése.
Szolfézs és zeneelmélet:
- beszámoló az ötéves repertoárból,
- egyszólamú barokk és XX. századi idézet lapról olvasása,
- négyszólamú, szűkfekvésű hangzatfűzés zongorázása diktálás után,
- elemzés: kb. 10 tanult barokk, klasszikus és egyszerűbb romantikus stílusú tétel formai és harmóniai elemzése kottából (formailag az egész tétel, harmóniailag egy kiemelt részlet).
c) Szakmai gyakorlat
A jelölt vizsgaműsora a karvezetés és orgonajáték tantárgyakból legalább két, különböző stílusú kompozíciót tartalmaz. A vizsga időtartama mindkét tárgyból 10-15 perc. (A zongora kötelező tárgy vizsgaműsora alább részletezve.)
A kántor-kórusvezető szakképesítéshez a karvezetés vizsgaanyagát, a kántor-orgonista szakképesítéshez az orgonajáték vizsgaanyagát a jelöltnek nyilvános hangversenyen vagy istentiszteleten kell bemutatni.
Zongora kötelező tárgy:
- Bach: nehezebb kis prelúdium vagy kétszólamú invenció,
- klasszikus szonáta saroktétele (nem szonatina),
- romantikus (impresszionista) előadási darab,
- Bartók-mű (az évfolyam anyagából).
A vizsga időtartama: 10-15 perc.
4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
Felmenthető az írásbeli és szóbeli vizsgarész alól az a jelölt, aki a vizsgakövetelményt teljesítő valamely szakképesítő bizonyítvánnyal már rendelkezik. A főtárgy gyakorlati vizsgarész alól felmentés nem adható.
Ha a jelölt zeneművészeti szakközépiskolai képzésben szerzett szakképesítő bizonyítvánnyal vagy zeneművészeti főiskolán, illetve tanárképző főiskola ének-zene szakán szerzett diplomával rendelkezik, szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom és zongora kötelező tárgyból felmenthető.
Ha a jelölt teológiai hallgató vagy teológiai diplomával rendelkezik, a hittan tárgy alól felmenthető.
5. A szakmai vizsga értékelése
A szakmai elmélet osztályzatát az egyes tantárgyak érdemjegyeinek átlaga adja. Amennyiben a jelölt valamely elméleti tárgyból elégtelenre vizsgázott, a szakmai elmélet osztályzata is elégtelen. Ez esetben abból/azokból a tárgyból/tárgyakból, amelyből/amelyekből elégtelenre vizsgázott, javítóvizsgát kell tennie.
A gyakorlati érdemjegy megállapításánál a karvezetés és az orgonajáték tantárgyakat kántor-énekvezetőnél 50-50, kántor-kórusvezetőnél 75-25, kántor-orgonistánál 25-75% arányban kell figyelembe venni. A zongora kötelező tárgy érdemjegyét a kerekítésnél kell figyelembe venni.
A jelölt akkor kaphat szakképesítést, ha valamennyi vizsgarész valamennyi tantárgyából eredményes vizsgát tett.
6. A szakmai vizsga szervezése
A szakmai vizsga megszervezésére feljogosított intézmények: az egyházzene tanszakkal rendelkező zeneművészeti szakközépiskolákban és az egyes felekezetek által felhatalmazott központi kántorképző intézet által szervezhető vizsga.


Vissza