Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Tanulás > Képzettségek > Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Elektrotechnikai technikus
Vissza
Megnevezés Elektrotechnikai technikus
OKJ-azonosító 52542201
A képzettséggel betölthető foglalkozás(ok) Erősáramú villamosipari technikus
A képzési lehetőségek
Középiskolai képzések az országban
A hasonló foglalkozások
A képzési jegyzékben szereplő adatok
Szakképesítések köre több munkakör betöltésére jogosító (A)
Szakmacsoport Elektrotechnika-elektronika
A képzési jegyzékbe kerülés éve 1993
Kizárólag iskolarendszerű képzés igen
Évfolyamok száma 2
Elmélet aránya 70%
Gyakorlat aránya 30%
Felelős minisztérium OM
A képzésről rendelkező jogszabály
2/2002 (I.18.) OM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI.6.) IKM rendelet módosításáról

ELEKTROTECHNIKAI TECHNIKUS
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai
1. Szakképesítés azonosító száma: 09 5 3118 16 3 0 03
2. Szakképesítés megnevezése: Elektrotechnikai technikus
II. A szakképesítés munkaterülete
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
3118
Erősáramú villamosipari technikus

2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások:

A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
3121
Gyengeáramú villamosipari technikus
313
Számítástechnikai foglalkozások
314
Programozók, diszpécserek
315
Üzemfenntartási foglalkozások
319
Egyéb műszaki ügyintézők
7624
Villanyszerelő
822
Energetikai gépek kezelői

3. A munkaterület rövid leírása
- A villamosipar területén jelentkező szakmai feladatok ellátása.
- A megfelelő munkahelyi gyakorlat megszerzése után villanyszerelői, elektroműszerészi, motortekercselői, háztartási-gép szerelői, felvonószerelői stb. szakmunkási munkaköröket tölt be.
- Megfelelő képzettséggel rendelkezik segédtervezői, szerkesztői, beruházási, művezetői feladatok ellátására.
- Kiegészítő szakvizsgákkal és megfelelő helyismerettel elektrikusi, energetikusi és művezetői feladatokat láthat el.
- Megfelelő műszaki, gazdálkodási, és idegen nyelvi ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy - egyéni rátermettség esetén - önálló vagy társas vállalkozásokat vezessen, műszaki ügyintézői vagy kereskedői feladatokat lásson el.
III. A szakképzés szakmai követelményei
III/1. A foglakozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok
1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása
- A munkahelyre vonatkozó szabályok betartása.
- A balesetvédelem biztosítása.
- Védőeszközök, védőfelszerelések alkalmazása.
- Elsősegélynyújtás, a balesetet kiváltó ok megszüntetése.
- Tűzvédelmi előírások betartása.
- Tűz- és robbanásveszély megelőzése.
- Az áramütéses balesetek megelőzése.
- Az áramütést szenvedett számára elsősegélynyújtás.
- A környezetvédelmi előírások betartása, hulladékok, veszélyes anyagok szakszerű kezelése és tárolása.
2. A munkafolyamat megtervezése, előkészítése és elvégzése, a munka eredményeinek ellenőrzése és értékelése
- Az alapinformációk tanulmányozása.
- A műveleti sorrend meghatározása.
- Az alkatrészek, anyagok mennyiségének meghatározása és felvételezése.
- A szerszámok, készülékek, eszközök kiválasztása.
- A munkafeladatok elvégzése.
- Jegyzőkönyv készítése.
- Költségek meghatározása.
3. Műszaki dokumentációk olvasása, felhasználása és összeállítása
- Műszaki rajzok készítése, alkalmazása.
- Alkatrészekről, villamos berendezésekről vázlatrajz készítése.
- Villamos rajzok értelmezése, elvi működési rajzok alapján, szerelési rajzok készítése, felhasználása.
- Mérési jegyzőkönyvek felvétele.
- Írásos, ábrás és elektronikus adatrögzítés.
4. Villamos mérések
- Műszerek, mérési eszközök kiválasztása.
- Villamos alapmennyiségek mérése egy- és háromfázisú feszültségrendszerben.
- Analóg és digitális elektronikai áramkörök mérése az ipari célú felhasználás figyelembevételével.
- Energiagazdálkodással összefüggő mérések.
- Villamos hálózatok és berendezések szabványossági és érintésvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos mérések.
- Villamos hálózatokhoz és berendezésekhez tartozó irányítástechnikai és védelmi készülékek vizsgálata, ellenőrzése.
- Transzformátorok, aszinkron-, szinkron- és egyenáramú gépek legfontosabb üzemi jellemzőinek mérése.
5. Általános technikai jellegű alapfeladatok
- Kézi és gépi forgácsolási alapismeretek.
- Gépelemek (kötőelemek, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások) ismerete, alkalmazása, szerelése.
- Oldható és nem oldható kötések készítése.
- Korrózióvédelmi módszerek ismerete.
- Alapvető gépészeti berendezések (szivattyúk, kompresszorok, ventilátorok, belső égésű motorok) ismerete és üzemeltetése.
- Alapvető építőanyagok és épületszerkezetek ismerete.
6. Villanyszerelési feladatok
- Kommunális épületek villanyszerelési technológiáinak és anyagainak ismerete, áramköreinek kialakítása.
- Fontosabb fogyasztói berendezések ismerete, bekötése.
- Az áramszolgáltatói hálózatra való csatlakozás feltételeinek ismerete, a mérőhelyek kialakítása.
- Ipari villanyszerelési technológiák ismerete.
- A szerelési technológiák és a készülékek kiválasztása a vonatkozó szabványok figyelembevételével.
- Kisfeszültségű szabadvezetéki és kábelhálózatokon jelentkező szerelési-, kötési-, csatlakozási feladatok készségszintű ismerete.
7. Elektronikai gyakorlati feladatok
- Alkatrészek kiválasztása katalógusból, paraméterek ellenőrzése méréssel.
- NYÁK-lapok tervezése, készítése, alkatrészek beültetése, áramkörök élesztése.
- Komplett elektronikus berendezések főbb egységeinek felismerése, a rendszer felépítése, hibakeresés, javítás.
8. Villamos gépek üzemeltetése során jelentkező feladatok
- Egy- és háromfázisú transzformátorok szerkezeteinek, kapcsolásainak, főbb paramétereinek ismerete.
- Transzformátorok szállítása, telepítése, üzembe helyezése és üzemeltetése.
- Kisfeszültségű, kis teljesítményű transzformátor készítése.
- Aszinkron- és egyenáramú motorok szerkezeteinek, főbb paramétereinek ismerete.
- A motorok indítása, fordulatszám és forgásirány változtatása és fékezése.
A fenti feladatok megoldása kézi és automatikus vezérléssel.
- Egyenáramú hajtások szabályozott üzemeltetése.
- Egyenáramú generátorok kiválasztása, felhasználása.
- Szinkrongenerátor üzemeltetése.
- Egyedüljáró szinkrongép terhelése, alkalmazása. A szinkrongép hálózatra kapcsolása. A párhuzamos üzem sajátosságainak ismerete.
- Szinkrongenerátorok villamos segédberendezéseinek kezelése.
- Néhány gyakran használt egyéb (különleges) villamos motor működésének ismerete (pl. váltakozó áramú kommutátoros motor, léptető motor stb.).
9. Villamos művek üzemeltetése során jelentkező feladatok
- A villamosenergia-rendszer felépítése és az áramelosztó-rendszerek ismerete.
- Az erősáramú kapcsolókészülékek felépítése, működése és üzemeltetése.
- A készülékek kiválasztása és főbb paramétereinek értelmezése.
- Villamos állomások felépítésének, főbb elemeinek ismerete.
- Különböző gyűjtősínrendszerekben jelentkező kezelői feladatok ellátása.
- Villamos hálózat típusok és hálózati alakzatok ismerete.
- Erőművek villamos berendezéseinek ismerete. Villamos hálózatok kezelésével kapcsolatos gyakorlati feladatok ellátása.
- Hálózati feszültségszabályozás lehetőségének ismerete, szabályozási feladatok elvégzése.
- Egyszerű hálózatok zárlati áramának és zárlati teljesítményének számítása.
- Zárlatkorlátozás módszereinek ismerete.
- Kisfeszültségű táp-, elosztó- és körvezeték méretezése.
- Energiagazdálkodással kapcsolatos elméleti ismeretek. Fázisjavítás számítása.
- Villamos hálózatok védelmeinek, üzemviteli és üzemzavari automatikáinak ismerete.
- Védelmek beállítási értékeinek számítása.
- Villamos főberendezések (transzformátor és generátor) védelmeinek és automatikáinak ismerete.
- Ipari és háztartási villamos fűtő-, hűtő- és klímaberendezések felépítésének és működésének ismerete, telepítése, üzemeltetése.
- Világítástechnikai alapfogalmak ismerete. Köztéri, ipari, kommunális és reklám célú világítóberendezések szerelése, karbantartása.
10. Irányítástechnikai berendezések létesítése, üzemeltetése
- Elektromechanikus vezérlések tervezése, építése, működésének ellenőrzése.
- Motorvezérlések (motorvédő, indító, forgásirányváltó, fordultszám változtató) építése, telepítése, beüzemelése.
- Számítógépes, mikroprocesszoros-, és PLC-vel irányított ipari folyamatok szerelése, üzemeltetése.
11. Számítástechnika alkalmazása
- A számítógép üzembe helyezése.
- Operációs rendszer használata.
- Vírusellenőrzés, vírusirtás.
- Szövegszerkesztő program használata.
- Táblázatkezelő program használata.
- Adatbázis-kezelő program használata.
- Adott hálózati rendszer használata.
- Egy széleskörűen használható programnyelv ismerete.
- Villamos áramkör rajzoló program használata.
- Erősáramú kapcsolási-, vezérlési rajzok készítése.
- Elektronikus áramkörök tervezése.
- Elektronikus áramkörök analizálása.
- NYÁK-tervezés.
- Műszaki rajz készítő program használata.
- Rajzdokumentáció, mérési jegyzőkönyv készítése, összeállítása.
12. Gazdasági, vezetési, szervezési ismeretek
- Az önálló gazdálkodás személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeinek megteremtése.
- Piackutatás.
- Vállalkozás létrehozása.
- Adószabályok, társadalombiztosítási szabályok alkalmazása.
- Pénzgazdálkodás, költségelemzés.
- Minőségbiztosítás.
- Kollektívák vezetése, ösztönzése tulajdonosként és alkalmazottként.
III/2. A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatok megoldásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek. Követelmény.
1. Elektrotechnikai ismeretek
1.1. Elméleti ismeretek
- A villamos töltés, feszültség, áram fogalmának definiálása, a mértékegységek ismerete.
- A vezető-, félvezető- és szigetelőanyagok közötti különbségek és az anyagszerkezetre vonatkozó tudnivalók önálló ismerete.
- A villamos vezetőanyagok alkalmazásának önálló ismerete.
- A villamos áramkör és részeinek ismerete.
- Az ellenállás definiálása, egy vezető ellenállásának számítása, az ellenállás hőfokfüggésének ismerete.
- Az elektrotechnika alaptörvényeinek (Ohm- és Kirchhoff-törvények) ismerete és alkalmazása.
- A különböző kapcsolású (soros, párhuzamos, vegyes) ellenállás hálózatok eredőjének számítása.
- Az energiaforrások fajtái, üzemállapotaik jellemzése, kapcsolásaik.
- A feszültséggenerátor és az áramgenerátor definiálása.
- Egyenáramú áramkörök számítása: a feszültség- és áramosztó, a volt- és az ampermérő méréshatár bővítése, a Wheatstone-híd, a háromszög-csillag átalakítás.
- A villamos teljesítmény, munka és hatásfok definiálása, számítása.
- A villamos áram hőhatásának ismerete, alkalmazása.
- A villamos áram vegyi hatásának ismerete, alkalmazása (Faraday-törvényei).
- Az akkuumulátorok és elemek típusai, szerkezete, működése.
- A villamos tér
= definiálása, ábrázolása, jellemzése,
= jellemzőinek meghatározása,
= alakulása különböző szigetelőanyagok esetén.
- A síkkondenzátor ismerete, töltési és kisütési folyamatainak magyarázata, az időállandó definiálása és számítása.
- A villamos tér és a síkkondenzátor energiájának ismerete.
- A mágneses tér
= definiálása, ábrázolása, jellemzése,
= jellemzőinek meghatározása,
= keletkezésének lehetőségei különböző elrendezések esetén (állandómágnes, egyenes vezető, különféle tekercsek),
= árammal átjárt vezetőre gyakorolt hatása,
= állandóinak és törvényeinek ismerete és alkalmazása.
- Az elektrodinamikai erők gyakorlati alkalmazása (Deprez-műszer, elektrodinamikus műszer).
- Az anyagok felosztása mágneses térbeli viselkedésük alapján (ferro-, para-, dia-), alkalmazása.
- A vas és ötvözeteinek felhasználása mágneses körökben, a hiszterézis magyarázata.
- Az elektromágneses indukció jelenségének magyarázata, az indukció fajtáinak ismerete.
- Az indukált feszültség irányának meghatározása (Lenz-törvénye), nagyságának számítása.
- Az elektromágneses indukció jelenségének felhasználása.
- A lágyvasas műszer ismerete, alkalmazása.
- Az induktivitás definiálása, mértékegységének meghatározása.
- Az önindukciós tekercs viselkedésének magyarázata egyenáramú áramkörben (be- és kikapcsolás).
- A mágneses tér és az önindukciós tekercs energiájának ismerete, felhasználása.
- Az indukció hasznos és káros hatásainak felismerése, alkalmazása.
- Az örvényáram fogalma, hatásainak felismerése, alkalmazása.
- Az indukciós műszer felépítése és működése.
- Az időben váltakozó áramok ismerete, alkalmazási előnyeinek felismerése.
- A váltakozó feszültség
= előállítása,
= jellemzőinek (pillanatérték, maximális érték, frekvencia, körfrekvencia, periódus idő, középértékek) ismerete.
- A szinuszosan váltakozó mennyiségek ábrázolása (szinuszgörbék, forgó vektorok), számítása.
- A váltakozó áramköri elemek (hatásos ellenállás, induktív- és kapacitív reaktancia) ismerete, viselkedésük az áramkörben
= vektorábrák készítése,
= fázisszög, teljesítménytényező számítása.
- Az egyfázisú teljesítmények és munkák számítása.
- A többfázisú rendszerek
= előállítása és alkalmazása,
= jellemzőik ismerete, a szimmetria előnyeinek felismerése.
- A háromfázisú alapkapcsolások (csillag-háromszög) alkalmazása.
- A háromfázisú rendszerek feszültségeinek és áramainak összefüggései.
- A fogyasztók háromfázisú rendszerhez történő csatlakoztatása.
- Az aszimmetrikus terhelés következményeinek felismerése.
- A háromfázisú teljesítmények számítása, mérése.
- A forgó mágneses mező alkalmazása, előállítása.
1.2. Elektrotechnikai alapmérések
- A méréstechnikai alapfogalmak ismerete, alkalmazása, felhasználása.
- Az alkalmazott villamos mérőműszerek típusainak (Deprez, lágyvasas, elektrodinamikus, indukciós, elektronikus) és alkalmazási területük ismerete.
- Az alkalmazható mérőműszer kiválasztása, beállítása.
- Az elektrotechnikai alapmennyiségek, alapelemek jellemzőinek mérés útján történő meghatározása (áram, feszültség, ellenállás, kapacitás).
- A váltakozó áramkör alapméréseinek elvégzése (R-L-C áramkörök).
- A háromfázisú rendszerek jellemzőinek mérés útján történő meghatározása.
- Az egyenáramú és váltakozó áramú (egy- és háromfázisú) teljesítménymérések ismerete, elvégzése.
- A váltakozó áramú fogyasztásmérések ismerete és elvégzése.
2. Elektronikai ismeretek
2.1. Elméleti ismeretek
- Félvezetők, diódák és tirisztorok.
- Tiszta és szennyezett félvezetők, PN átmenet, nyitó- és záró irányú igénybevétel.
- Dióda: karakterisztika, jellemző adatok, egyfázisú egyenirányítók
- Z-diódák, kapacitás diódák, LED-ek.
- Tirisztor: felépítése, működése, karakterisztikája és jellemző adatai, vezérlése.
- Vezérelt egyenirányító kapcsolások tisztán hatásos ellenállás esetén. Triak alkalmazása.
- Bipoláris és térvezérlésű tranzisztorok.
- Bipoláris tranzisztor: felépítése, működése, kimeneti karakterisztikája közös emitterű kapcsolásban, jellemző adatai.
- Földelt emitterű erősítő kapcsolás alapösszefüggései, a munkapont beállítása és stabilizálása.
- Darlington-kapcsolás.
- Térvezérlésű tranzisztorok. Réteg FET-ek és MOSFET-ek.
- Kétbázisú (UJT) dióda, fototranzisztor.
- Elektronikus erősítők, összeadó, kivonó, komparátor, integráló és differenciáló funkcióval.
- Teljesítményerősítők.
- Stabilizált tápegységek. Soros stabilizálás. Feszültségstabilizálás emitterkövetővel.
- Integrált feszültségszabályozó, kapcsolóüzemű tápegység.
- Billenő áramkörök, oszcillátorok.
- A tranzisztor mint kapcsoló. Astabil, monostabil és bistabil multivibrátor. Schmitt-trigger.
- LC oszcillátorok, kvarcoszcillátorok.
- Digitális áramkörök
= logikai alapfüggvények, logikai áramkörök kapcsolástechnikai megvalósítása.
- Kombinációs hálózatok
= szekvenciális hálózatok. Integrált tárolók, bináris számlálók, programozható frekvenciaosztó, léptetőregiszterek. Aszinkron jelek feldolgozása.,
= félvezető tárak: ROM, RAM, duál-port tárak, fifo tárak. Hibafelismerés és hibajavítás.
- Digitális számítógépek áramkörei
= számábrázolás, kódátalakítók, aszinkron léptetőregiszter,
= komparátor, összeadó- és szorzóáramkör. Digitális függvénygenerátorok.
- Mikroszámítógépek
= mikroszámítógépek elrendezési vázlata, mikroprocesszorok működése, utasításkészlet; fejlesztő rendszerek,
= minimálrendszerek.
- Mikroszámítógépek moduláris felépítése
= mikroprocesszor-kártya, tárkártya,
= párhuzamos, soros és IEC busz interfész,
= programozható számlánc, megszakításvezérlő, közvetlen tárhozzáférés,
= aritmetikai processzor,
= adatkiírás kijelzőre, képernyős kijelzés,
= analóg bemenetek és kimenetek, különleges perifériák.
- D/A és A/D átalakítók
= D/A átalakítók alapelvei, ellenálláslétra,
= A/D átalakítás alapelvei, kettős integrálási eljárás (dual slope).
2.2. Elektronikai mérések
- Analóg áramkörök mérése.
- Félvezetők, tranzisztoros erősítő (közös emitterű).
- Teljesítményerősítő, differenciál erősítő.
- Multivibrátorok, oszcillátorok.
- Műveleti erősítők, tápegységek.
- Digitális áramkörök mérése.
- Logikai alapkapcsolások.
- Digitális tárolók.
- Kombinációs hálózatok.
- Mikroprocesszoros fejlesztőrendszerek alkalmazása.
2.3. Elektronikai gyakorlat
- Vezetékek, huzalok csupaszítása, ónozása, bekötése sorkapocsba, csatlakozóba.
- Alkatrészek kiválasztása katalógusból, paraméterek ellenőrzése méréssel.
- NYÁK-terv készítése, maratása.
- Erősítő és stabilizált tápegység készítése.
- Billenőáramköröket tartalmazó áramkör kialakítása.
- Léptetőregiszter felhasználása.
- Összetett elektronikus készülék összeállítása és élesztése.
- Áramirányítót és invertert tartalmazó készülékek építése.
3. Anyag- és gépészeti ismeretek
- A termelésben felhasznált anyagok ismerete, csoportosítása.
- A műszaki életben - elsősorban a villamos iparban - használt fémek és ötvözeteik (vas, réz, alumínium stb.) jellemző tulajdonságainak és felhasználási területüknek ismerete.
- Az ötvözők ismerete, az ötvözés hatásainak felismerése.
- A hőkezelési eljárások ismerete, előnyös hatásaik felismerése.
- A szigetelő anyagok fajtáinak, jellemző tulajdonságaik ismerete.
- A műanyagok jellemző tulajdonságainak ismerete, felhasználása a villamos iparban.
- Az anyagok vizsgálati módszereinek ismerete, csoportosítása, az igénybevételek felismerése.
- A villamos iparban alkalmazott anyagok felhasználási területeinek, módjainak ismerete.
- A villamos vezetékek típusainak és gyártásuknak az ismerete.
- A villamos ellenállásanyagok és jellemző tulajdonságaik ismerete.
- A légnemű, folyékony és szilárd szigetelőanyagok és villamos ipari alkalmazásuk ismerete.
- Mechanikai ismeretek.
- Statika. Erő, forgatónyomaték, nyomatéki tétel, egyensúly, kéttámaszú és konzolos tartó, hajlító nyomaték.
- Szilárdságtan. Alapfogalmak, húzó, nyomó, hajlító és csavaró igénybevétel.
- A kötőelemek (szegecs, csavar, ék, retesz, biztosítás, csapszeg) ismerete, felhasználása.
- A különböző kötések jellemző tulajdonságainak ismerete, a kötések alkalmazása.
- A ragasztóanyagok ismerete, a ragasztási eljárások alkalmazása.
- A tengelyek feladatának, részeinek, fajtáinak ismerete, kialakításának szabályai.
- A csapágyak feladatának, fajtáinak, felhasználásának ismerete.
- Tengelykapcsolók fajtái, alkalmazásának ismerete.
- A rugók fajtái, felhasználásuk.
- A hajtások fajtái, a különböző hajtások tulajdonságainak felismerése.
- Áramlástechnikai gépek, szivattyúk, ventilátorok, kompresszorok ismerete.
- Kalorikus gépészeti berendezések, gőzkazán, gőzturbina, kondenzátor, hűtési rendszerek ismerete.
- Anyagmozgató és emelőgépek ismerete.
- Belső égésű motorok működési elve.
3.1. Gépészeti jellegű gyakorlatok
3.1.1. Elektromechanikai gyakorlatok
- Fúrás, süllyesztés, dörzsárazás, köszörülés, csiszolás, tükrösítés.
- Csavarmenetek készítése.
- Egyengetés, hajlítás, idomok és csövek hajlítása.
- Forrasztás, oldható és oldhatatlan kötések készítése.
- Ív- és lánghegesztés gyakorlása.
3.1.2. Forgácsolási gyakorlat
- Anyagok kézi megmunkálása, fűrészelés, reszelés.
- Gépi forgácsolási alapismeretek megszerzése.
4. Villamos gépek témakör
4.1. Elméleti ismeretek
4.1.1. Transzformátorok
- Szerkezeti felépítés, működési elv (indukált feszültség, áttétel, gerjesztési egyensúly), háromfázisú transzformátor ismerete.
- Helyettesítő kapcsolási vázlat, a szekunder mennyiségek redukálása a primer oldalra.
- Üresjárás: a mágnesező áram, vektorábra, be- és kikapcsolási jelenségek, üresjárási veszteség (vasveszteség összetevői, csökkentésük módja) és mérése.
- Terhelés: vektorábra, egyszerűsített helyettesítő kapcsolási vázlat, a terheléstől függő feszültségváltozás, egyenlőtlen terhelés hatása (egy- és háromfázisú transzformátoroknál), aszimmetrikusan terhelhető transzformátorok, fázisforgatás.
- Rövidre zárás: hatásai, védekezés módja, rövidzárási mérés (névleges rövidzárási feszültség, drop, veszteség, járulékos veszteségek).
- Transzformátorok párhuzamos kapcsolása, terheléseloszlás.
- Transzformátorok hatásfoka, hűtési rendszer, szerelvények.
- Mérőtranszformátorok: áram- és feszültségváltó (egy- és háromfázisú kapcsolások).
- Különleges transzformátorok: takarékkapcsolású, 3/6 fázisú.
4.1.2. Villamos forgógépek
- A forgógépek elvi felépítése (generátor és motor ekvivalenciája, gerjesztő és armatúra tekercs), mágneses köre, a nyomaték számítása.
- A váltakozó feszültség előállításának elve: egy- és háromfázisú rendszer, tekercselési tényező, a tekercselések gerjesztési képe és a mágneses mező (lüktető és forgó mező).
4.1.3. Aszinkrongépek
- Az aszinkrongép szerkezeti felépítése, működési elve, szlip, teljesítmények és veszteségek.
- A forgórész frekvencia, indukált feszültség, reaktancia változása forgás közben.
- Helyettesítő kapcsolási vázlat (üresjárás, terhelés, rövidzárás, végtelen szlip), egyszerűsített helyettesítő kapcsolási vázlat, kördiagram.
- Kördiagram szerkesztése (számolt és mért adatok alapján), szlipskála, teljesítmény- és nyomatékmetszékek, teljes nyomaték-fordulatszám jelleggörbe (motoros, generátoros és féküzem).
- Rövidre zárt motorok indítása: közvetlen, ellenállásos, transzformátoros, csillag-delta, előtét tirisztorpárok alkalmazása.
- Mélyhornyú és kétkalickás motorok.
- Csúszógyűrűs motorok indítása.
- Forgásirány-változtatás.
- Fordulatszám-változtatás.
- Pólusátkapcsolás, frekvenciaváltoztatás, szlipváltoztatás.
- Egyfázisú motorok működési elve, a lüktető mágnesmező felbontása forgómezőkre.
- Egyfázisú motorok kapcsolása (indító- és üzemi kondenzátoros, háromfázisú motor üzemeltetése egyfázisú hálózatról).
- Aszinkrongépek fékezése: ellenáramú, generátoros, dinamikus.
4.1.4. Egyenáramú generátorok
- Egyenáramú gépek szerkezeti felépítése, működési elve, egyenirányítás, az egyenáramú tekercselés jellegzetességei, típusai.
- Az indukált feszültség, a nyomaték számítása.
- Az armatúra-visszahatás és következményei.
- A kommutáció folyamata. A segédpólus és a kompenzáló tekercs hatása a kommutációra.
- Egyenáramú generátorok elemzése (jelleggörbék és üzemi tulajdonságok alapján): külső, párhuzamos, soros és vegyes gerjesztésű generátorok.
- Polaritásváltás lehetőségei.
4.1.5. Egyenáramú motorok
- Egyenáramú motorok (jelleggörbék és üzemi tulajdonságok alapján): külső-, párhuzamos, soros és vegyes gerjesztésű motorok.
- Egyenáramú motorok indítása (feszültségváltoztatással, ellenállással), forgásirány-változtatás, fordulatszám-változtatás (kapocsfeszültség-, fluxus- és ellenállás-változtatással).
- Egyenáramú gépek fékezése: energia-visszatáplálásos, ellenállásos, ellenáramú.
4.1.6. Villamos motorok vezérlése
- Aszinkronmotorok indítása (előtét-ellenállással, transzformátorral, csillag- és háromszög-átkapcsolással).
- Rövidrezárt aszinkronmotor fékezése (ellenáramú, dinamikus).
- Dahlander-motor vezérlése.
- Csúszógyűrűs motorok időtől és áramtól függő indítása.
- Egyenáramú soros- és söntmotorok időtől és áramtól függő indításvezérlése, forgásirány-változtatása, fékezése.
4.1.7. Szinkrongépek
- Szinkrongépek szerkezeti felépítése, működési elve.
- Szinkrongenerátor üresjárása, terhelése: armatúra-visszahatás (hatásos, induktív, kapacitív terheléskor).
- Hengeres forgórészű gép helyettesítő kapcsolási vázlata, vektorábrák.
- Egyszerűsített helyettesítő kapcsolási vázlat, nyomaték, terhelési szög, nyomatékgörbe, lengések, stabilitás.
- Szinkrongenerátor jelleggörbéi: terhelési, szabályozási.
- Szinkrongenerátor rövidre zárása: szimmetrikus és aszimmetrikus rövidzárási áram.
- Szinkrongépek párhuzamos kapcsolhatóságának feltételei, ellenőrzésük, a párhuzamos kapcsolás, a hatásos és a meddő teljesítmény változtatása.
- Szinkronmotor működése, indítása.
- Teljesítményelektronika. Vezérelt áramirányító kapcsolások. Egyenáramú egy-, kettő- és négynegyedes hajtások.
4.2. Villamos gépek mérése
4.2.1. Transzformátorok mérése
- Tekercsek soros és párhuzamos kapcsolásának kimutatása.
- Áttétel, kapcsolási csoport meghatározása, párhuzamos üzem feltételeinek ellenőrzése.
- Üresjárási és rövidzárási mérés.
4.2.2. Aszinkrongépek
- Üzemi állapotok mérése. Kördiagram alapadatainak mérése.
- A teljes nyomatékgörbe felvétele.
- Egy- és háromfázisú aszinkrongépek kézi és automatikus indítása, fordulatszám-változtatása és fékezése.
4.2.3. Egyenáramú gépek
- Különböző gerjesztésű egyenáramú generátorok bekötése, terhelési jelleggörbe felvétele.
- Egyenáramú motorok mechanikai jelleggörbéjének felvétele.
- Egyenáramú motorok vezérlése.
4.2.4. Szinkrongépek
- Egyedül járó szinkron gép terhelési mérése.
- Szinkrongenerátorok hálózatra kapcsolása, hatásos és meddő teljesítmény termelés szabályozása.
4.3. Villamos gépek műhelygyakorlat
- Kistranszformátor készítése. Csévetest készítése, tekercselés, impregnálás, vasmagolás, összeszerelés. A szigetelés villamos szilárdságának ellenőrzése.
- Villamos forgógépek szerelése. Mechanikus és villamos hibák megállapítása, javítása.
- Tekercsek kibontása, vasmag tisztítása. Horonyszigetelés. Tekercsek gombolyítása, horonyba szerelése, impregnálása. Szigetelés átütésvizsgálata, ellenállás mérése.
- Körfutás ellenőrzés, légrésméretek ellenőrzése, működési próba.
- Ékszíjtárcsa, tengelykapcsoló felszerelése a tengelyre, reteszkötés készítése.
- Villamos gépek felszerelése gépalapra.
- Ékszíjhajtás készítése, tengelyek párhuzamosságának beállítása, ékszíjfeszesség beállítása.
- Tengelykapcsoló szerelése. Tengelymagasság, egytengelyűség beállítása, rögzítése.
5. Villamos művekkel kapcsolatos ismeretek
5.1. Elméleti ismeretek
- A villamosenergia-termelés és átvitel jelentősége.
- A villamos hálózatok és áramelosztó rendszerek típusai, alkalmazásuk.
- A nagyfeszültségű energiaátvitel előnyeinek felismerése.
- A feszültségek szabványosításából származó előnyök felismerése.
- A villamos ív keletkezésének, jellemzőinek, oltásának ismerete, az ívoltó tényezők alkalmazása.
- Az olvadóbiztosítók feladatának, felépítésének, működésének ismerete, az alkalmazandó olvadóbiztosító kiválasztása.
- A különböző kapcsoló készülékek (szakaszolók, terheléskapcsolók, kontaktorok, megszakítók) és dugós csatlakozók felépítésének és működésének ismerete.
- Kapcsolók adott feladatra történő kiválasztása katalógusok segítségével.
- A kapcsoló készülékek hajtásainak ismerete.
- A villamos hálózatok vezetőanyagainak, vezetőinek ismerete.
- Szabadvezetékek és kábelek szerkezetének, villamos és mechanikai jellemzőinek ismerete.
- Távvezetékek villamos paramétereinek számolása.
- Kisfeszültségű vezetékek (táp-, elosztó- és körvezeték) méretezése feszültségesésre és melegedésre.
- Az energiaátvitel vesztesége és a teljesítménytényező közötti összefüggés felismerése.
- A teljesítménytényező romlás okainak ismerete.
- A teljesítménytényező javítás lehetőségeinek, módjainak, eszközeinek ismerete.
- A szükséges betáplálandó meddő teljesítmény és kondenzátorkapacitás kiszámítása.
- A kondenzátor telepek szerelése és üzemének ismerete.
- A villamosenergia-fogyasztás mérések, a fogyasztói árszabások ismerete.
- A fogyasztó részére optimális árszabás választása.
- A mérőberendezések elemeinek, kapcsolásainak ismerete.
- A villamos fogyasztók (ipari és háztartási) ismerete.
- A fogyasztók hálózatra kapcsolásának feltételei meghatározása, teljesítése.
- A világítástechnikai berendezések, készülékek, fényforrások ismerete.
- Ipari és kommunális (lakossági) helyiségek világításának tervezése.
- A villamos szigetelők ismerete, alkalmazása.
- Az együttműködő villamosenergia-rendszer elemeinek ismerete.
- Az erőművek csoportosítása, működési elvének ismerete.
- Az erősáramú ipar legfontosabb szabványainak (a létesítési biztonsági, az érintésvédelmi és az üzemeltetési) ismerete.
- A létesítési biztonsági szabványok ismerete, előírásaik alkalmazása a kis- és a nagyfeszültségű berendezések létesítése során.
- Az érintésvédelmi szabályzat előírásainak ismerete, az érintésvédelem fontosságának felismerése, módjainak alkalmazása.
- Az üzemeltetési szabvány előírásainak ismerete, az előírások tartalmának megértése, alkalmazása.
- A villamos hálózatok felosztása, csoportosítása.
- A villamos állomások és gyűjtősín rendszerek ismerete, létesítésük meghatározó körülményei.
- A villamos hálózatokon fellépő zárlatok
= típusai, romboló hatásuk,
= jellemzőik, számításuk,
= korlátozásuk lehetőségei és szükségszerűsége.
- A szigetelt csillagpontú hálózat egyfázisú földzárlatának ismerete, a kompenzáció hatása.
- A villamos erőművek főbb berendezéseinek ismerete, felhasználási területük.
- A villamos hálózatok üzemzavarai által okozott károk felismerése.
- A védelmi rendszerek kialakítása.
- A védelmi rendszerek elemeinek, jellemzőinek ismerete.
- A védelmek csoportosítása.
- A védelmekkel szemben támasztott követelmények ismerete, rangsorolása.
- Különböző túláramvédelmi alapkapcsolások ismerete, az alkalmazási feltételek figyelembevétele, adott feladatra történő kiválasztásuk.
- A védelmek összefüggő rendszerének kialakítása.
- A túlfeszültség védelem eszközeinek, módjainak ismerete, szükségszerűségének felismerése.
- A villamos hálózatokon alkalmazott automatikák csoportosítása, ismerete.
- Az üzemviteli automatikák felépítése, működése, alkalmazási területük meghatározása (EVA, HVA, KVA, FAVA, VTA, ETRA, ZKA).
- Villamos művek együttműködése.
- Az együttműködés szükségességének és feltételeinek felismerése, meghatározása.
- Az energiatermelés és elosztás központi irányításának ismerete.
- A villamos hálózatok üzemviteli feladatai.
- A villamos hálózatok, berendezések üzembe helyezési feladatainak ismerete.
- Az üzemzavarok felismerése, elhárítása, a hibahelyek behatárolása.
- Kisfeszültségű fogyasztói berendezések: világítási fogyasztók, világítástechnikai alapfogalmak, fényforrások működése, felhasználása, lámpatestek típusai, ipari és háztartási melegítő- és hűtőkészülékek, klímaberendezések típusai és működésük.
- Kisfeszültségű fogyasztói berendezések telepítésével és szerelésével kapcsolatos fontosabb előírások.
5.2. Villamos művekhez kapcsolódó mérési feladatok
- A teljesítménytényező javításának méréssel történő meghatározása, az elért eredmény értékelése.
- Az érintésvédelmi mérések elvégzése.
- Az érintésvédelmi felülvizsgálati mérések fontosságának felismerése.
- Az energiagazdálkodással összefüggő komplex mérési feladatok.
5.3. Villamos művekhez kapcsolódó műhelygyakorlatok
5.3.1. Villamos művek üzemeltetési gyakorlat
- Kettős gyűjtősínes középfeszültségű kapcsolóberendezésen előforduló kapcsolási feladatok gyakorlása.
- Szinkrongenerátorokkal kapcsolatos indítási, gerjesztési, szinkronozási, terhelési és leállítási feladatok gyakorlása.
- Középfeszültségű hálózati védelmek és automatikák szerelése és működési próbái.
- Terített huzalozással történő szerelés megismerése, gyakorlása.
5.3.2. Villanyszerelési gyakorlat
- Villamos vezetékek megmunkálása, csupaszítás, vezetékvég kialakítás, sarus csatlakozás előkészítése.
- Védőcső és csatornaszerelés.
- Szigetelt vezetékek szerelése.
- Belsőtéri lámpatestek szerelése és bekötése.
- Betáplálás és fogyasztómérőhely kialakítása.
- Háztartási hőfejlesztő készülékek szerelése.
- Informatikai hálózat és riasztórendszerek kialakítása.
- Kisfeszültségű erősáramú kábelek szerelése, elágazó-, toldó- és végkötések készítése.
6. Műszaki és szakrajzi ismeretek
- Alkalmazott síkmértani szerkesztések: merőlegesek, párhuzamosok és szögek, ellipszis, kosárgörbe.
6.1. Műszaki ábrázolás
- Testmértani alapfogalmak: vetületképzés, merőleges vetület, nézetrend, rendezett vetület elhelyezés.
- Képsíkok, közös rajzsíkba térítés, nézetnevek, főábra, a tárgy beállítása, a szükséges vetületek száma.
- Axonometrikus ábrázolások. Egyméretű, kétméretű és frontális axonometria.
- Csonkított mértani testek ábrázolása nézetekkel és axonometrikusan.
- Áthatás fogalma és szerkesztése: síklapú, síklapú és forgástest valamint forgástestek áthatása.
- Ábrázolás metszetekkel. Teljes, rész-, lépcsős, befordított metszet. Szerelvények rajzolása.
- Egyszerűsített ábrázolási módok.
- Méretmegadás, mérethálózat felépítése.
- Szövegmegadás a rajzon.
- A felületi érdesség jellemzői, érdességi mérőszámok, az érdesség megadása.
- Gépelemek rajzi megjelenítése: kötőelemek, oldható és nem oldható kötések, csapágyak, tengelykapcsolók, különböző típusú hajtások, mechanizmusok, rugók, csővezetékek.
- Tűrések és illesztések.
6.2. Szakrajzi ismeretek
- Építészeti és épületgépészeti rajzok: az alkalmazott rajztípusok és rajzjelek felismerése, a rajzok értelmezése.
- Épületek villamosításával (világítás, erőátvitel), valamint villám védelmével kapcsolatos rajzok készítése.
- Villamos rajzjelek és különböző rajztípusok ismerete.
- Motoros fogyasztók rajzai (működési, kapcsolási rajz, áramútterv, szerelési rajzok).
- Szabadvezetékek és kábelek tervei: nyomvonalterv, szelvény-, méretezési-, metszetrajz. Átadási terv, kábelleltár.
- Különböző feszültségszintű erősáramú elosztóberendezések rajzai.
7. Általános automatikai ismeretek
7.1. Elméleti ismeretek
- Automatika elemek: érzékelőszervek, távadók, alapjelképzők, végrehajtó és beavatkozó szervek. Feladatuk, jelentőségük ismerete, főbb jellemzőik, kiválasztásuk szempontjai, alkalmazásuk az adott szakterületnek megfelelően.
- Az irányítás fogalmának, részműveleteinek ismerete.
- Az irányítási rendszer részeinek, szerveinek, jeleinek és jellemzőinek ismerete, jelképes ábrázolása.
- A vezérlések jellemzése, általános felépítése, felosztásuk ismerete.
- A szabályozási kör általános felépítésének ismerete, jellemzése.
- A szabályozások felosztása az alapérték időbeli lefolyása szerint, értéktartó és követő szabályozások ismerete és jellemzése.
- A folytonos és nem folytonos szabályozások ismerete és jellemzése.
- A vizsgálójelek ismerete, ábrázolása és alkalmazásuk.
- Az átviteli tagok csoportosítása, jellemzőik ismerete, gyakorlati megvalósításuk.
- Az arányos, az integráló szabályozók és a differenciáló hatás jellemzése, különböző vizsgálójelekre adott válaszfüggvények ábrázolása.
- Összetett szabályozók (PI, PD, PID) ismerete, jellemzése, zavarelhárító hatásuk.
- A szabályozott szakaszok csoportosítása, jellemzőik ismerete.
- A számítógépes folyamatirányítás feladatainak ismerete, az off-line és az on-line üzemmód jellemzése, alkalmazása.
7.2. Gyakorlati ismeretek
- Erősáramú berendezések működtetésére elektromechanikus vezérlések tervezése, építése, működésének ellenőrzése. Szállítószalag-, adagoló-, felvonó-, daru stb. vezérlések építése, működtetése.
- Motorvezérlések építése, telepítése, üzembe helyezése, működésének ellenőrzése:
= motorvédő kapcsolások,
= feszültségcsökkenés elleni védelem,
= indító kapcsolások időtől, áramtól, fordulatszámtól függő vezérlések,
= Y-D indító kapcsolás,
= forgásirányváltó kapcsolások,
= fordulatszám-változtató vezérlések.
- Elektromechanikus vezérlések hibakeresése, javítása, működésének ellenőrzése.
- Pneumatikus, elektropneumatikus elemek felépítésének, működésének ismerete.
- Pneumatikus, elektropneumatikus vezérlések tervezése, építése, működésének ellenőrzése.
- Dokumentáció alapján pneumatikus, elektropneumatikus vezérlések készítése, hibakeresése, javítása.
- PLC-k felépítésének, működésének, alkalmazási területének ismerete.
- PLC-k alkalmazása, a PLC-khez kapcsolódó érzékelő, beavatkozó elemek használata, vezérlések építése, telepítése.
- Programok készítése
= elektropneumatikus,
= villamos gépek,
= manipulátorok,
= egyszerűbb mozgású robotok vezérlésére.
- PLC programok tesztelése különböző szoftverek segítségével (vizuális megjelenítők alkalmazása), vezérlések hibakeresése, javítása.
- Számítógépes folyamatirányító programok használata.
- Ipari robotok vezérlés elvének ismerete.
- A szabályozási kör felépítése, alkalmazási területei.
- P, I, D szabályozási tagok jellemzőinek, hatásának ismerete, a szabályozási jellemzők meghatározása méréssel.
- Szabályozási kör paramétereinek beállítása.
- Készülékek (2/4-es, 4/4-es hajtások, frekvenciaváltó, hegesztőgép stb.) telepítése, üzembe helyezése, üzemeltetése gépkönyv alapján
= paraméterek beállítása,
= működés ellenőrzése,
= hibakeresés,
= javítás.
8. Számítástechnika alkalmazása
- A személyi számítógépek és perifériák jellemzése szabatosan.
- A számítógép üzembe helyezése.
- Vírusellenőrzés és vírusirtás definiálása és módszereinek alkalmazása.
- Egy (a lehető legfejlettebb) operációs rendszer használata, fájlok szabályszerű létrehozása, másolása, törlése, átnevezése lemezen, katalógus szabályszerű kérése lemezről.
- Egy (a lehető legfejlettebb) szövegszerkesztő program használata
= az adott szövegszerkesztő program jellemzőinek magyarázata szakszerűen,
= a szakszerű mentés, visszatöltés az adott szövegszerkesztővel,
= nyomtatás megfelelő formátumú papírra, borítékra a magyar szabványnak megfelelő ékezetes betűkkel,
= táblázat, grafika beillesztése egy adott dokumentumba, importálva a táblázat- és adatbázis-kezelő programból.
- Egy (a lehető legfejlettebb) táblázatkezelő program használata: oszlop, sor, mező, rekord, relatív és abszolút cím, tartományok fogalmának definiálása szabatosan
= diagramkészítés címmel, jelmagyarázattal, tengely-feliratozással szemléletes formában; táblázatok tervezése, létrehozása, importálása, formázása a táblaszerkesztés szabályainak és esztétikai szempontoknak a figyelembevételével.
- Egy (a lehető legfejlettebb) adatbázis-kezelő program használata; a legfontosabb alapfogalmak definiálása a tanultak alapján szabatosan; egyszerű adatbázisok megtervezése és létrehozása.
- Egy adott hálózati rendszer használata.
- Villamos áramkörök rajzolása
= program installálása, paraméterek beállítása, menük kezelése,
= szabványos rajzjelek kiválasztása, elhelyezése a rajzfelületen,
= összekötések készítése, módosítás, törlés, mentés, betöltés, nyomtatás,
= tekercselési vázlatok készítése,
= erősáramú kapcsolási, vezérlési rajzok készítése, alkatrészlista készítése,
= elektronikus áramkörök tervezése, rajzolása, alkatrészlista készítése.
- Elektronikus áramkörök analizálása, hibák alapján az alkatrészek módosítása.
- NYÁK-tervezés:
= NYÁK-oldal tervezése,
= optimalizálás,
= feliratok elhelyezése, mentés, nyomtatás.
- Műszaki rajz szerkesztés
= a program első használatba vétele, menürendszer, síkok definiálása,
= szerkesztés készítése.
9. Gazdasági, vezetési, szervezési ismeretek
- Az Európai Gazdasági Közösség működésének ismerete.
- Magyarország gazdasági problémái, okok, legfontosabb gazdasági célkitűzések ismerete.
- Vállalati, vállalkozási formák és jellemzőinek szabatos megfogalmazása.
- Vállalkozások létrehozása, személyi, tárgyi, pénzügyi, hatósági feltételek ismerete.
- Piackutatás eredményeinek elemzése.
- Az adózás jogi szabályozásának ismerete, vállalkozásokra, személyekre vonatkozó főbb adószabályok alkalmazása, adószámítási feladatok megoldása.
- Gazdasági egységek pénzgazdálkodása, költségelemzés.
- Minőségszabályozási folyamatok ismerete.
- Munkahelyi kollektívák vezetése, ösztönzési lehetőségek helyes kiválasztása.
- A munkáltató, munkavállaló legfontosabb jogainak és kötelességeinek ismerete, alkalmazása a Munka Törvénykönyve alapján.
IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
1. A szakmai vizsga részei
A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll.
A vizsgarészek tantárgyai és idő tartama
a) Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama
- Elektrotechnika
180 perc.
- Erősáramú szakismeretek
180 perc.
b) A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama
- Elektrotechnika.
- Erősáramú szakismeretek.
A vizsgázónak mind a két tárgyból egy-egy tételt kell megválaszolnia, egy-egy feleletre 10-15 perc fordítható.
c) A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama
- Műhelygyakorlatok
240 perc.
- Villamos mérések
150 perc.
2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok, a szint megjelölésével
2.1. Az írásbeli vizsga tartalma
Elektrotechnika
A vizsgatárgy az alábbi témakörök központilag kitűzött anyagát tartalmazza:
- elektrotechnika,
- elektronika.
Erősáramú szakismeretek
A központi anyaga:
- villamos művek,
- villamos gépek
tantárgyak témaköreit tartalmazza.
2.2. Az egyes tantárgyak írásbelin is számon kérhető fejezetei
Elektrotechnika, elektronika tantárgyak tanterv szerinti tételes anyaga
Villamos művek
- Zárlatszámítás (tetszőleges módszerrel).
- Kisfeszültségű táp- és elosztó- és körvezeték méretezése.
- Fázisjavítás.
- Villamos hálózatok védelmei.
Villamos gépek
- Transzformátor fontosabb üzemi jellemzőinek számítása.
- Aszinkron- és egyenáramú motor indítása (ellenállás-fokozatok számítása nélkül), fordulatszám-változtatása, fékezése.
- Villamos motorok vezérlése.
2.3. A központilag összeállított szóbeli vizsga témakörei
Elektrotechnika
A következő tantárgyak elméleti ismeretére támaszkodik:
- Elektrotechnika (A tétel).
- Elektronika (B tétel).
- Automatika (C tétel).
Erősáramú szakismeretek
Az alábbi tananyagot tartalmazza:
- Villamos művek (A tétel).
- Villamos gépek (B tétel).
- Gazdasági ismeretek, munkavédelem, erősáramú létesítési és üzemeltetési szabványok (C tétel).
A tételek tartalma: a Szakképesítés szakmai követelményeiben meghatározott feladatok elméleti ismerete, valamint ezek elsajátításához szükséges alapismeretek.
2.4. A gyakorlati vizsga tartalma
Műhelygyakorlatok.
Dokumentációk alapján a gyakorlati feladat elkészítése.
Témakörök
- Villanyszerelés.
- Elektronikus áramkörök építése.
- Villamos gépek szerelése és tekercselése.
- Villamosművi üzemviteli feladatok.
- Villamos automatikák szerelése, kisfeszültségű kábelszerelés.
A fenti feladatokból A) és B) tételeket kell összeállítani úgy, hogy legalább az egyik tételben az alábbi mechanikai műveletek egyes elemei is megjelenjenek:
- mérés, előrajzolás,
- reszelés, fúrás,
- kézi menetvágás,
- oldható kötések készítése,
- forrasztás.
Villamos mérések
A következő mérési gyakorlatok anyagából kerülnek ki
- elektrotechnika, elektronika (A tétel),
- erősáramú labor, villamos gépek, villamos hajtások (B tétel).
A gyakorlati vizsgára legalább annyi - egymástól különböző - tételt kell összeállítani, mint az egy csoportban vizsgázók számának a fele.
* * *


Vissza