Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Tanulás > Képzettségek > Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Környezet- és vízgazdálkodási technikus
Vissza
Megnevezés Környezet- és vízgazdálkodási technikus
OKJ-azonosító 52584201
A képzettséggel betölthető foglalkozás(ok) Környezetvédelmi technikus
A képzési lehetőségek
Középiskolai képzések az országban
A hasonló foglalkozások
A képzési jegyzékben szereplő adatok
Szakképesítések köre több munkakör betöltésére jogosító (A)
Szakmacsoport Környezetvédelem-vízgazdálkodás
A képzési jegyzékbe kerülés éve 1993
Kizárólag iskolarendszerű képzés igen
Évfolyamok száma 2
Elmélet aránya 70%
Gyakorlat aránya 30%
Felelős minisztérium KvVM
A képzésről rendelkező jogszabály
32/1995. (XII. 30.) KHVM rendelet a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI
TECHNIKUS
SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI
KÖVETELMÉNYEI
I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai
1.1. Szakképesítés azonosító száma: 52 5842 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Környezet- és vízgazdálkodási technikus
II. A szakképesítés munkaterülete
2.1. A szakképesítéssel betölthető munkakörök
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
3129
Környezet- és vízgazdálkodási technikus
2.2. A szakképesítéssel rokon munkakör, foglalkozás:
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
3129
Vízügyi technikus
2.3. A munkaterület rövid, jellemző leírása
- Vízrajzi mérőtechnikusi feladatok ellátása.
- Területi vízgazdálkodási üzemeltetési feladatok - beosztottként - megoldása.
- Környezetbarát vízkárelhárítási létesítési munkák technikusi feladatai.
- Csatornázási rendszerek üzemeltetése.
- Szennyvíztisztító telepek üzemeltetése.
- Vízellátási hálózat és műtárgyainak üzemeltetése.
- Víztisztító telep üzemi feladatai technikusi szinten.
- Vízépítési beosztott technikusi feladatok ellátása.
- Kistelepülési környezetvédelmi hatósági feladatok ellátása.
- Vízszennyezés elleni megelőzés és védekezés.
III. A szakképesítés szakmai követelményei
3.1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok
3.1.1. Vízgazdálkodási feladatok
Az időjárási elemek mérése és az adatok feldolgozása.
- A víz természeti körforgásának megismerése, vízháztartás.
- A felszíni vizek jellemzőinek ismerete: a meder, a vízállás, a vízhozam, a hordalék, a jégképződés. Állóvizek, folyóvizek.
- Az erózió folyamata.
- A felszín alatti vizek fajtáinak ismerete, források.
Hidrometria.
- Vízállásészlelés.
- Mederfelvételi módok.
- Vízhozammérési módok: eseti mérések, folyamatos vízhozam-nyilvántartás. Vízhozammérés műtárgyakkal.
- Hordalékmérési módok.
- Adathiánypótló eljárások.
Vízminőség.
- A víz fizikai és kémiai jellemzői.
- A víz biológiai és bakteriológiai jellemzői.
Hidraulika.
- Hidrostatika.
- Hidrodinamika. Kifolyás edényből. Műtárgy hidraulika.
- Szivárgáshidraulika.
Területi vízgazdálkodási feladatok:
- A vízhasznosítás és vízkár elhárítás.
- Tározás: célok, tározófajták, műtárgyak. Tározók üzemeltetése. A tározás hatása vízrendszerben, környezetben.
- Vízlépcsők: a létesítés céljai, fajtái, műtárgyismeret. Víziközlekedés. A vízlépcső részeinek üzemeltetése. A vízlépcsők járulékos létesítményei. Környezeti hatások.
- Vízerőhasznosítás: alapfogalmak, turbinafajták. Vízerőművek fajtái. Szivattyús energiatároló. Környezeti hatások.
- Dombvidéki vízrendezés: a vízrendezés célja. Eróziós folyamat. Lejtők vízrendezése: műszaki beavatkozások. Vízmosásrendezés: vízmosás kialakulása, a rendezés módszerei, műtárgyai, biotechnológiai módszerek.
- Patakszabályozás: A vízfolyás természetes állapotának jellemzői, hordalékmozgás. Rendezési elvek, műtárgyak. Környezetbarát megoldások.
- Belterületi vízrendezés: Célok, műszaki megoldások. Az épített környezet elvárásai.
- Síkvidéki vízrendezés: A természetes állapot. A lecsapolás és talajvízszint-szabályozás alapelvei. Belvízelvezetés, belvízvédekezés.
- Folyó- és tószabályozás: A természetes állapotú folyó. Szabályozási célok, alapelvek, műtárgyak. Kotrások. Víziközlekedés: víziút kialakítása, műtárgyai. Hajóútkitűzés. Hajócsatornák. Állóvizek természetes állapota, a szabályozás céljai, módjai. Környezetbarát megoldások.
- Ármentesítés, árvízvédelem. Árvíz keletkezése. Az árvízvédelmi töltés. Árvízvédelmi készültség. Árvízi jelenségek és elhárítási módszereik. Vízminőségi kárelhárítás.
- Öntözés: szükségessége, célja, módszerei. Öntözővíz beszerzése, vízszétosztás, műtárgyak, művek.
- Halastavak: típusok, vízigény, vízellátás, üzem.
- Hévízhasznosítás.
Települési vízgazdálkodási feladatok:
- Víz- és szennyvízvizsgálatok. A vízvizsgálatok elemzési módjai. Víz- és szennyvízkémiai jellemzők meghatározása. Biológiai vízvizsgálatok.
- Vízellátás: Alapfogalmak. Vízbeszerzés. A vízkezelés alapműveletei és műtárgyai. Víztermelés - szállítás - elosztás feladatai és műtárgyai.
- Csatornázás: célok, alapfogalmak. Csatornázási rendszerek méretezése. Csatornahálózat elemei és műtárgyai. Csatornahálózat üzemeltetése.
- Szennyvíztisztítás: Mechanikai tisztítás és műtárgyai. A biológiai tisztítás berendezései. Az iszapkezelés berendezései. Kis szennyvíztisztító berendezések. Fertőtlenítés.
- Fürdők: fajtái, vízminőségi követelményei, üzemeltetés.
3.1.2. Földmérési feladatok
- Alapfogalmak.
- Vízszintes mérések.
= hosszmérés, szögkitűzés,
= derékszögű koordinátamérés.
- Szögmérés: a teodolit használata, szögmérés teodolittal. Iránymérés.
- Alappontsűrítések
- Magasságmérés: A szintezés alapelve, a műszer és tartozékai. Vonal- és területszintezés. Hossz- és keresztszelvény szintezés. Trigonometriai magasságmérés. Körívkitűzés.
- Tahimetria: a tahimetria, a mérés végrehajtása.
- Mérési adatok feldolgozása.
- Fotogrammetria.
3.1.3. Környezetvédelmi feladatok
Rendszertan és ökológia
- Rendszertani alapfogalmak.
- Növényrendszertan.
- Állatrendszertan.
- Ökológiai alapfogalmak.
- Ökológia.
Természetvédelem
- Feladatok. Védendő értékek megismerése. Természetvédelmi tevékenységek. Hatósági feladatok. Nemzeti park, tájvédelmi körzet.
- Természetvédelmi terület, fokozottan védett terület jellemzői.
Épített környezet védelme
- Építészettörténet. Népi építészet hazai tájegységenként.
- A műemlékvédelem és feladatai. Település és területfejlesztés.
Globális kérdések
- Népesedés, ipari civilizációs hatások, észak - dél probléma, trópusi esőerdők, időjárási kérdések, energia.
A föld védelme
- Termőföld védelme.
- Talaj védelme: szennyeződés és káros természeti folyamatok ellen.
- Ásványi kincsek védelme.
- Rekultiváció.
A levegő tisztaságának védelme
- Légszennyező anyagok, észlelés, mérés. Műszaki megoldások a szennyezés csökkentésére. Jogi szabályozás, hatósági feladatok.
A zaj és rezgés elleni védelem
- Alapfogalmak. A környezeti zaj mérése.
- Jogi szabályozás, hatósági feladatok.
Hulladékgazdálkodás.
- Hulladékfajták.
- Hazai helyzet.
A szilárd települési hulladék: a városi szemét összetétele, a közszolgáltatás szervezete, szállítás. A kommunális hulladék lerakóhelyei. Kommunális hulladék művi ártalmatlanítása. Jogi szabályozás, hatósági feladatok.
- Termelési, ipari- hulladékok: technológiák, jogi szabályozás.
- Veszélyes hulladékok: ártalmatlanítási módok, veszélyességi kategóriák. Nyilvántartás, jogi szabályozás, hatósági feladatok.
- Hulladékhasznosítás
- Vizeink környezetvédelme
Védett területek vízi munkái. Vízfolyások környezetbe illő szabályozása. Környezetbarát tószabályozás. Vízminőségi kárelhárítás. Hidrobiológiai laboratóriumi gyakorlat. Baktériumok vizsgálata. Moszatok, gombák, ostorosok vizsgálata. Kerekesférgek, alsórendű rákok vizsgálata. Halak és puhatestűek. Vízi rovarok. Biológiai vízminták kezelése. Vízminősítő vizsgálatok.
3.1.4. Számítástechnikai feladatok
A számítógép fejlődésének története:
- Hardver alapismeretek. IBM PC kompatíbilis gépek felépítése.
Külső perifériák.
Az operációs rendszer, a DOS.
Hálózati alapismeretek. A SUPERVISOR feladatai.
Utility programok.
Vírusok a számítógépben.
Szoftvervédelem.
Microsoft Windows operációs rendszer.
Word for Windows.
Szövegszerkesztők, kiadványszerkesztők:
- Programozási ismeretek
Az AutoCAD alapjai, rajzkészítés.
A műszaki Hidrológia programcsomag.
A térinformatika alapjai. Térképészet, digitalizálás.
A térinformatika felhasználása.
Terepi adatgyűjtő rendszerek.
Fajták, adatok feldolgozása.
3.1.5. Építési ismeretek feladatok
- Műszaki geológiai és talajtan.
Ásványok és kőzetek.
Talajok típusai, talajosztályok. Talajok fizikai és mechanikai tulajdonságai.
Építőipari anyagtan:
Kerámiák fajtái, műszaki tulajdonságai.
Építőfák fajtái, fizikai és mechanikai tulajdonságai.
Rőzse, gyep, nád és egyéb biotechnikai környezetbarát vízépítési anyagok.
- Fémek, az acél és alumínium felhasználása.
- Kötőanyagok: mész, gipsz, cement. Cementvizsgálatok, fajták.
- Betonok: Beton és vasbeton fajták, jelölések. A beton tulajdonságai. Beton előre gyártás.
Feszített beton.
- Azbesztcement, a felhasználás környezetegészségügyi problémái.
- Habarcsok, osztályozás, tulajdonságok.
- Műanyagok.
- Fekete kötőanyagok, szigetelőanyagok.
- Festékek.
- Kőművesmunkák:
Szerszámok.
Kitűzések.
Teherhordó szerkezetek.
Kő- és téglakötések. Előregyártott nagyelemek. Pillérek, oszlopok. Koszorúk, áthidalások. Födémek. Erkélyek, folyosók, lépcsők. Válaszfalak, kémények, szellőzők. Felületképzések, vakolatok. Falazási munkák segédszerkezetei, állványok. Fedélszerkezet. Fa fedélszerkezetek, fedélszékek.
- Alapozások:
Síkalapok, mélyalapok: cölöp-, kút-, szekrény-keszon.
Résfalak.
Munkatér víztelenítések.
Dúcolások fajtái.
Szádfalkészítés.
Szigetelések.
- Zsaluzás:
Zsaluzatok anyagai, fazsaluzatok, nagytáblás zsaluzatok.
Földművek építése.
Medrek létesítése.
Hidromechanizáció.
Tereprendezés.
Töltésépítések.
- Bioépítési technológiák: gyeptakarók, nád, fűz telepítése.
- Gravitációs csővezeték építése.
- Szivattyútelepek.
- Szennyvíztisztító telepek.
- Kőművek és partburkolatok. Partfalak, kikötők építése.
- Nyomócsővezeték építése.
- Vízadó kutak és vízkivételi művek.
- Útépítési és hídépítési alapfeladatok.
- Könnyűszerkezetes építéstechnológia.
3.1.6. Ábrázoló geometriai és műszaki rajzi feladatok
Térgeometriai alapok
- Térelemek és kölcsönös helyzetük.
- Térelemek hajlásszöge.
- Térelemek távolsága.
Ábrázoló geometria.
- Képalkotási módszerek.
- Kétképsíkos ábrázolás: pont, egyenes, sík ábrázolása.
- Sík és egyenes metszéspontja, két sík metszésvonala.
- Síkalapú testek síkmetszete és áthatása.
- Görbe vonalak ábrázolása, görbült felületek, forgásfelületek.
- Felületek kifejtése.
Mérőszámos ábrázolás.
- Térelemek ábrázolása.
- Két sík metszésvonala, transzverzálisok.
- Terepfeladatok, földmunkálatok.
Axonometrikus ábrázolás.
- Gyakorlati tengelykeresztek.
- Műszaki rajz:
- Szabványírás.
- Rajzi szelvények. Vonalvastagságok, méretarány, kótázás.
- Alaprajz, metszetek, nézet, axonometrikus kép.
- Épületmetszet.
- Vízépítési műtárgy ábrázolása.
- Földmunkaterv: helyszínrajz, hossz-szelvény, keresztszelvények.
- Kubatúraszámítás.
- Térképészeti rajzok.
- AutoCAD alkalmazások - számítógépes tervezés.
3.1.7. Gépészeti ismeretek feladatai
3.1.8. Gazdálkodási, vállalkozási és jogi ismeretek feladatai
- Gazdasági ismeretek.
A gazdaság szektorai.
A gazdasági növekedés.
A gazdasági élet szereplői: az állam, a költségvetési intézmények, a vállalatok (állami, szövetkezeti, magán), gazdasági társaságok. A különböző egységek gazdálkodása.
Kalkuláció.
Építmények beruházása, fenntartása.
Vállalkozás: alapfogalmak, piaci mechanizmus, pénzgazdálkodás.
Adórendszer.
- Jogi ismeretek: Erkölcs és jog. Jogszabályok, jogalkalmazás, jogviszony. Polgári jogi alapfogalmak. Szerződések.
- Igazgatási ismeretek: Igazgatás fajtái. Államigazgatási eljárások. Vízügyi szakigazgatás.
Környezetvédelmi szakigazgatás.
3.1.9. Statika és szilárdságtan feladatai
- Statika
Alapfogalmak. Közös metszéspontú erők. Erőrendszerek. Egyensúly.
Tartószerkezetek. Támaszerő. Belső erők. Rácsos tartók. Terhek és hatások.
- Szilárdságtan
Alapfogalmak. Keresztmetszeti jellemzők. Húzás. Nyomás. Nyírás, hajlítás.
- Vasbeton szerkezetek: Alaptulajdonságok. Vasbeton rúdszerkezetek. Vasbeton felületszerkezetek. Földművek. Talajmechanikai jellemzők. Rézsűállékonyság.
Földnyomás. Alapozások szilárdságtani méretezése.
3.2. Követelmények
3.2.1. Vízgazdálkodási témakör elméleti követelményei
- Az időjárási elemek ismerete. Az elemi adatfeldolgozás - idősarok, területi eloszlás - ismerete.
A csapadékkal kapcsolatos folyamat értelmezése.
- A víz természeti körforgásának elemzése, a vízháztartás elemeinek ismerete. A meder, a vízállás, a vízhozam, a hordalék, a jégképződés értelmezése, a folyamatok összefüggéseinek bemutatása.
Az állóvizek és folyóvizek jellemzése.
A felszín alatti vizek rendszerezése, a források ismertetése.
3.2.1.1. Hidrometria
- A vízállásészlelés részletes ismerete, az adatok értékelése önálló alkalmazás szintjén.
A mederfelvételi módok részletes ismerete, a felvételek megszervezése, az adatok értékelése, feldolgozása önálló alkalmazás szintjén. Az eseti vízhozammérési módok részletes ismerete, a mérések megszervezése, adatértékelés és feldolgozás önálló alkalmazás szintjén.
Ismerni kell a vízhozammérést műtárgyakkal.
A hordalék - lebegtetett, görgetett - mérési módszereinek ismerete. A jégmérés ismerete.
A talajvízkutak mérési eljárásának ismertetése.
3.2.1.2. Hidrográfia
- A vízállásadatok rendszerezése az elemi adatfeldolgozási eljárások ismerete: vízállás, idősor, gyakorisági, tartóssági adatfeldolgozás.
A vízhozamgörbe önálló elkészítése, a mérce kapcsolati vonal önálló elkészítése.
Hidrológiai hossz-szelvény szerkesztése. Vízkészletgazdálkodási hossz-szelvény ismerete.
Csermák-képlet, racionális vízhozamszámítási módszer önálló végrehajtása.
Számítógépes adatfeldolgozás ismerete.
3.2.1.3. Vízminőség
A víz fizikai és kémiai jellemzőinek rendszerezése, felsorolása, az egyes jellemzők leírása.
A víz biológiai és bakteriológiai jellemzőinek rendszerezése, felsorolása, az egyes jellemzők leírása.
3.2.1.4. Hidraulika
A hidrostatikai fizikai jelenségek elemzése, az Euler-tétel értelmezése, a víznyomásábrák szerkesztése, nyomóerő számítás.
A Bernoulli-tétel értelmezése szabad felszíni vízmozgás és nyomás alatti vízmozgás esetén.
Veszteségek számítása, méretezési feladatok önálló végrehajtása. Az edényből való kifolyás értelmezése, műtárgy hidraulikai alapösszfüggések ismerete, alkalmazás méretezési vízhozamszámítási esetekben.
A talajvíz mozgás (Darcy-törvény) ismerete, kutak vízadó képességének számítása.
3.2.1.5. Területi vízgazdálkodás
- A vízhasznosítási és vízkárelhárítási tevékenységek felsorolása, jellemzése.
3.2.1.6. Tározás
- A tározási komplex célok felsorolása a tározók fajtáinak elemzése. A tározás műtárgyainak ábrázolása, rendszerezése a tározók üzemi feladatainak ismertetése. A vízjárási és környezeti hatások elemzése.
3.2.1.7. Vízlépcsők
- A komplex hasznosítás felsorolása, elemzése.
A műtárgyak felismerése. A vízi közlekedés feltételeinek ismerete. A vízlépcsők üzemeltetésének bemutatása, a járulékos létesítmények felsorolása. A vízlépcső környezeti hatásainak elemzése.
3.2.1.8. Vízerőhasznosítás
- A vízienergia-hasznosítás alapjainak ismerete.
A turbinafajták felismerése. A vízi erőművek felsorolása esés alapján. Környezeti hatások elemzése.
3.2.1.9. Dombvidéki vízrendezés
- Az eróziós folyamat bemutatása. A lejtők rendezésének műszaki megoldás felsorolása.
A vízmosásrendezés műtárgyainak ismerete, az építési anyagok ismerete, a biotechnika alkalmazásának bemutatása.
3.2.1.10. Patakszabályozás
- A szakaszjelleg, a hordalékmozgás összefüggéseinek elemzése. A szabályozási műtárgyak ábrázolása, a helyszínrajz, hossz- és keresztszelvények ábrázolása. A szabályozási elvek ismerete.
3.2.1.11. Belterületi vízrendezés
- Céljainak ismerete. Műszaki megoldások felsorolása. A belvízöblözetek kialakulásának ismertetése. A lecsapolás, belvízelvezetés elemzése. A belvízöblözet műtárgyainak felsorolása és felismerése. A kárelhárítás - védekezés ismertetése.
- A természetes állapotú folyó jellemzése. A szabályozás céljainak ismerete, a szabályozási tervkészítés bemutatása. A hossz- és keresztirányú szabályozási művek ábrázolása.
A kotrási munkák ismertetése.
- A hajóútkitűzés ismertetése.
- A hajócsatornák ismertetése.
- A természetes állapotú állóvizek fajtáinak felsorolása, feliszapolódás, erózió hatásainak elemzése. A tószabályozás műtárgyainak felsorolása.
- Az árvizek keletkezésének elemzése.
Árvízmentesítő módszerek leírása. Az árvízvédelmi töltés hazai szabványának ismerete.
Töltéstípusok ábrázolása. Készültségi fokozatok jellemzése. Az árvízi jelenségek elemzése, a védekezés műszaki megoldásainak ismertetése.
- Leggyakoribb vízszennyezések felsorolása, a szennyező hatások elemzése.
Havária jellegű vízszennyezés esetén alkalmazott módszerek ismertetése.
- A csapadék időbeni eloszlása és a vízigény elemzése.
- Öntözési módok ismerete.
Az öntözővíz mennyiségi és minőségi jellemzés, beszerzési módok ismerete. A csatornák, csővezetékek, műtárgyak és szerelvények funkcionális ismertetése és ábrázolása. Az öntözési üzem megszervezése, az öntözővíz mérésének ismerete.
- A halastavak rendszerezése, a tó típusok felismerése, a műtárgyak ábrázolása. Tógazdaság üzemének ismertetése.
- Hazai hévizek jellemzése. Hasznosítási lehetőségek felsorolása.
- Települési vízgazdálkodás
Vízmintavétel és tartósítás szabályainak ismerete. Az elemzés módszereinek bemutatása, vízkémiai laboratóriumi eljárások ismerete.
A biológiai vízvizsgálatok megszervezése és ismertetése.
A települési vízigény elemzése. A felszíni és felszín alatti vízbeszerzés műtárgyainak ismerete, a folyamatok elemzése, a kezelés műtárgyainak ábrázolása. A vízelosztás hálózatának elemzése, veszteség, nyomás, műtárgyak, szerelvények, üzem szempontjából. A tárolás műtárgyainak üzeme és ábrázolása. Vízmű üzemek bemutatása, hibafeltárás és elhárítás feladatainak ismerete.
- A települési folyékony hulladék keletkezésének és összetételének elemzése.
Csatornázási rendszerek ismertetése. Csatornaméretezési eljárások ismerete. Az egyesített és elválasztó rendszer műtárgyainak ábrázolása. A csatornakarbantartás feladatainak ismerete. A hibaelhárítás megszervezése, a munkák bemutatása.
- A települési szennyvíz összetételének felsorolása. A szennyvíz tisztításának technológiai ábrázolása. A mechanikai tisztítás biológiai, kémiai lépéseinek felsorolása, a tisztítási lépések elemzése, a műtárgyak ábrázolása, a folyamatok értelmezése.
A kinyert rácsszemét, homok, zsír, olaj, benzin, iszap kezelésének ismertetése, a műtárgyak ábrázolása.
Kis szennyvíztisztító berendezések ismertetése.
A fertőtlenítés ismertetése. Nagyobb tisztítóhelyek ismerete.
- A fürdők fajtáinak ismertetése. A gyógytisztasági, strandfürdők rendszerezése, a fürdőüzem leírása. A vízminőségi követelmények ismerete, a vízmegforgatás leírása.
3.2.2. A Vízgazdálkodás témakör gyakorlati követelményei
- Hidrometeorológiai műszerkert üzemeltetési feladatainak ismerete.
Csapadékészlelés végrehajtása ombrométer, ombrográf.
Hómérés.
Hőmérsékletészlelések végrehajtása: talaj-, víz-, levegő hőmérséklet.
Légnyomás mérése.
Párolgás mérése, páratartalom mérése.
Szélmérés.
Beszivárgás mérése.
A műszerek hibáinak felismerése.
Jegyzőkönyvek készítése.
Mérési adatok ellenőrzése.
Elemi adatfeldolgozások végrehajtása, adatellenőrzése.
- A természetes állapot - meder, hordalék, jégviszonyok - megfigyelése.
Erózió jelenségeinek megfigyelése.
- A lapvízmérce és rajzoló vízmérce telepítésének végrehajtása, észlelések, jegyzőkönyvezés.
A medrek felvételének megszervezése, a munka önálló végrehajtása, jegyzőkönyv készítése.
A szondirtachio grafikus mederfelvétel megtekintése.
Echolot, echográf adatok felismerése, értékelése.
Köbözés, vízhozammérés önálló megszervezése, végrehajtása.
Hígulásos vízhozammérés megtekintése.
- Forgószárnyas vízsebességmérő műszer önálló használata, egyszerű hibajavítása, karbantartása. A műszerrel vízhozammérés megszervezése, önálló végrehajtása, jegyzőkönyvezése.
Vízhozammérő műtárgyak felismerése, a műtárgyhitelesítés végrehajtása.
Lebegtetett hordalék mintavétele, a minta elemzése.
Talajvízszint-észlelő kút vízállásészlelése.
- Vízhozamgörbe szerkesztése.
Gyakoriság, tartóssági görbe szerkesztése. Hidrológiai hossz-szelvény szerkesztése.
Árvízszámítási képletek alkalmazása méretezési feladatokban.
- Vízmintavétel végrehajtása. Vízminőségi laboratóriumi megfigyelések és vízminősítő mérések.
- Szabad felszíni vízmozgás bemutatása üvegcsatornában.
Műtárgy hidraulikai megfigyelések.
Edényből való kifolyás kísérleti bemutatása.
Nyomás alatti vízmozgásveszteség bemutatása és mérése laboratóriumi modellen.
Szivárgáshidraulikai jelenségek megfigyelése laboratóriumi szivárgási medencében.
- Tározók és vízlépcsők megtekintése tanulmányi szemlén.
Vízmosásrendező műtárgyak felismerése.
Patakszabályozási terv készítése.
Belterületi vízrendszeri terv felismerése.
- Belvízrendezési terv ismerete.
Természetes állapotú folyó törvényszerűségeinek megfigyelése terepasztalon, tanulmányi szemlén.
A vízi közlekedés műtárgyainak felismerése.
Környezetbarát szabályozási művek ismerete.
Az árvédelmi töltésben és környezetében jelentkező árvízi jelenségek felismerése és az elkészítés módszereinek alkalmazása.
Vízminőségi kárelhárítási gyakorlat megfigyelése.
Öntözési módok, műtárgyak, vízgépészeti technikák felismerése.
Adott terület esőztető öntözésének önálló megszervezése, végrehajtása.
Kutak üzemeltetése.
- Ivóvíztisztító telepen üzemi gyakorlat.
Ivóvíz nyomóerő ellenőrzése, hibafelismerés munkáiban részvétel, kivitelezés.
Házi bekötés készítése.
A tárolás műtárgyainak üzemeltetése.
Vízmérések végrehajtása. Védőterületek üzemeltetése.
- Csatornahálózat műtárgyainak felismerése.
Üzemeltetési hibaelhárítási munkálatok megfigyelése.
Szennyvíztisztító telep megtekintése, az üzemi feladatok ismerete.
3.2.3. Földméréstan témakör elméleti követelményei
- Helymeghatározások rendszerezése. Mértékegységek ismerete.
- A vízszintes mérések eszközeinek ismerete, a mérési alapműveletek ismerete.
A hosszmérés eszközeinek ismerete, a hosszmérési módok ismerete. Korszerű távmérési eszközök mérési alapelveinek ismerete.
A szögkitűzés műszereinek ismerete. A mérési adatok rögzítésének ismerete.
A derékszögű koordinátamérés szervezésének és a mérés végrehajtásának ismerete.
- A teodolit és tartozékainak felsorolása, a használat bemutatása. A szögmérési eljárás részletes ismerete.
- A koordinátarendszerek ismerete, az irányszög értelmezése, koordinátaszámítás végrehajtása.
A háromszögelés ismerete.
A sokszögelés értelmezése, sokszögvonalak bemutatása, számítási, szerkesztési módok ismerete.
A szögmérési jegyzőkönyv használata, a szabályok betartása. Az ellenőrzések részletes ismerete.
- Magasságmérés elvének ismerete. A szintezőműszer és tartozékainak bemutatása, a mérési szabályok betartása. A jegyzőkönyv vezetése, a mérés megszervezése. Területszintezési szabályok ismerete, szintvonalas térkép önálló szerkesztése mérési adatokból.
Hossz- és keresztszelvény szintezés szabályainak betartása, a jegyzőkönyv vezetése, a mérés megszervezése, szintvonalas térképről szelvények önálló szerkesztése.
- A trigonometriai magasságmérés alapelvének ismerete.
A mérés megszervezésének, végrehajtásának ismerete.
- A körívkitűzés alapeseteinek felsorolása.
Főpontok és részletpontok kitűzési módjainak rendszerezése.
A körívkitűző segédkönyv ismerete.
- Tahimetriai alapok értelmezése. A különböző tahiméterek felismerése, bemutatása.
A tahimetrálás ismerete, különböző feladatokra alkalmazás.
- A felmérés és térképezés értelmezése.
Az adatfeldolgozás lehetőségeinek ismerete.
Különböző célú térképek felismerése.
Közműtérképek készítése.
Műtárgyakhoz kapcsolódó felmérések, ábrázolási feladatok ismerete.
- Fotogrammetriai feladatok felsorolása, vízügyi környezetvédelmi alkalmazások rendszerezése.
Alapfogalmak értelmezése, eszközök ismertetése, felvételek értékelése.
3.2.4. Földméréstan témakör gyakorlati követelményei
- A geodéziai feladatok közül a vízügy és a környezetvédelem területén alkalmazott, a napi gyakorlathoz tartozó méréseket a tanulóknak önállóan kell megszervezni és végrehajtani.
- A különböző műszereket fel kell ismerni, azok mérőképességét ellenőrizni kell, a használatukban gyakorlottnak kell lenni.
A mérésekhez, feldolgozásokhoz szükséges táblázatokat, kézikönyveket önálló munkában kell alkalmazni.
A mérési eredményeket önállóan értékeljék a mérések során. Az elkövetett hibákat ismerjék fel. A mérési jegyzőkönyvek vezetésének szabályait ismerjék, tudjanak önállóan jegyzőkönyvet vezetni. Tudják ábrázolni a jegyzőkönyvi eredményeket.
- Önállóan hajtsák végre egyenesek kitűzését, hosszmérést mérőszalaggal és közvetett módon.
- Ismerjék a teodolit szerkezeti részeit, tudjanak teodolitot vizsgálni. Önállóan hajtsák végre a ponraállást, állótengely függőlegessé tételét, az irányzást, a leolvasásokat különböző mikroszkópon. Ismerjék fel a különböző teodolitokat.
Tudjanak szöget mérni, tartsák be a jegyzőkönyvvezetés szabályait.
- Szervezzék meg a sokszögelés előkészítő munkáit, tűzzék ki a sokszögvonalat, önállóan végezzék el a mérést. A sokszögpontok koordinátáinak kiszámítása után önállóan ábrázolják a mérés eredményét. Ismerjék és végezzék el az ellenőrzést.
- Ismerjék a szintezőműszerek működését, tudjanak libellás és automata szintezőműszerrel mérni, jegyzőkönyvet vezetni és kiszámolni.
Önállóan tudják végrehajtani a vonalszintezést, területszintezést. Önállóan legyenek képesek töltések és medrek keresztszelvény felvételére. Tartsák be a jegyzőkönyvvezetés szabályait, ábrázolják a mérési eredményeket. Ismerjék fel a műszerfajtákat.
- Szervezzék meg a trigonometriai magasságmérést, önállóan hajtsák végre a mérést és az eredmények feldolgozását.
Ismerjék a tahiméterek főbb típusait, tudjanak a szabályok betartásával önállóan mérni.
Önállóan szerkesszenek mérési adatok alapján szintvonalas helyszínrajzot.
- Önállóan tűzzenek ki dokumentáció alapján vonalas létesítményt, kisebb műtárgyat.
Értsék a poláris koordinátamérést, tudják a szögfelrakókat alkalmazni.
Önállóan végezzék el a derékszögű koordináta mérést, az adatok feldolgozását.
Önállóan végezzék el a víz- és csatornamű hálózat egy szakaszának állapotfelvételét a mérési adatok szabályos feldolgozását.
3.2.5. Környezetvédelem témakör elméleti követelményei
- A tanulók ismerjék a biológiai rendszertan alapfogalmait.
Rendelkezzenek a növény- és állatrendszertan területén részletes ismeretekkel, alapvetően a hazai előfordulású növény- és állatfajtákat illetően.
Ismerjék és sorolják fel ezeket, azonosítsák leggyakoribb védett előfordulási helyeiket.
- Értsék az ökológia alapösszefüggéseit, ismerjék az alapfogalmakat. Ismerjék az ökoszisztémák főbb típusait, adjanak leírást a magyarországi előfordulásokról.
- Ismerjék a védendő értékeket, sorolják fel és jellemezzék ezeket. Határozzák meg a természetvédelmi feladatait, rendszerezzék azokat. Ismerjék a természetes állapot fenntartásához szükséges műszaki beavatkozásokat, a kármegelőzés módszereit.
- Ismerjék a természetvédelem hatósági feladatait.
Ismerjék a nemzeti park, a tájvédelmi körzet, a természetvédelmi terület, a fokozottan védett terület jellemzőit, rendszerezzék az egyes területhez tartozó tevékenységeket.
- Földrajzi tájegységenként ismerjék és jellemezzék Magyarország védett területeit, ismerjék a legfontosabb geológiai, vízi, flóra és fauna egyedi különlegességeket, melyek védettek.
- Ismerjék a mezőgazdaság, az ipar, a közlekedés, a turizmus hatásait a védett területeken.
- Az épített környezet védelme érdekében rendszerezett építészeti stílustörténeti ismeretekkel rendelkezzenek. A magyarországi népi építészet stílusjegyeit ismerjék fel, tájegységenkénti ismereteik legyenek.
- A hazai egyedi műemlékeket, műemlékegyütteseket ismerjék fel, tárgyi ismereteik legyenek róluk. Ismerjék a műemlékvédelem tevékenységét, nyilvántartását.
Ismerjék a korszerű településszerkezetet, a város, a község fejlesztésének környezetbarát elveit. A településfejlesztés és a környezeti állapot javításának módjait ismerjék.
- Ismerjék és értsék a környezettel kapcsolatos globális összefüggéseket.
Sorolják fel a demográfiai adatokat, rendszerezzék az ipari termelés különböző hatásait és ismertessék azokat. Elemezzék a fejlődő országok problémáit, az iparilag fejlett térségek tevékenységét.
- Ismerjék a trópusi őserdők problémáit, elemezzék az időjárással kapcsolatos jelenségeket.
- Rendszerezzék az energiatermelés módjait, elemezzék azok hatásait. Részletesen ismerjék a megújuló energiaforrások - nap, szél, víz - felhasználásának kérdéseit, hatásait.
- Ismerjék a föld védelmével kapcsolatos alapfogalmakat, a termőtalaj, az ásványi kincsek, a kőzetek jellemzőit, földrajzi előfordulásait hazánkban.
Ismerjék a hazai földtörvény főbb előírásait.
Ismertessék a talajon leggyakoribb szennyező forrásait ipari, mezőgazdasági, kommunális hatásokra.
Ismerjék azokat a káros természeti folyamatokat, melyek a termőtalaj lepusztulásához vezetnek. Ismerjék a talajvédelem megelőző és kárelhárító munkálatait szennyezés ellen.
- Ismerjék azokat a műszaki beavatkozásokat, melyekkel elkerülhető a talajpusztulás.
- Legyenek tájékozottak a bányaművelés, külszíni fejtés alaptevékenységeiben, ismerjék a jelentkező környezeti károkat, a karszt-, réteg-, mélységi vizek viselkedését.
Ismerjék a rekultiváció feladatait.
- Sorolják fel a levegőt szennyező leggyakoribb szilárd és gáznemű anyagokat, ismerjék azok élettani hatásait.
Ismerjék a leggyakoribb kibocsátókat ipar, közlekedés, energiatermelés területeken.
Ismerjék az emisszió, imisszió mérését, a leggyakoribb méréstechnikai eljárásokat.
Értelmezzék az egészségügyi határértékeket, a települési szmog kialakulását.
- Ismerjék azokat a leggyakoribb műszaki megoldásokat, melyekkel a kibocsátás csökkenthető.
Ismerjék a savas eső kialakulását, hatásait.
Ismerjék a levegő tisztaságának védelme érdekében kialakított jogi szabályozás, hatósági tevékenység fő feladatait.
- Rendszerezzék a leggyakoribb ipari, közlekedési zajforrásokat.
Ismerjék a zaj és rezgés élettani hatásait. Ismerjék a környezeti zaj mérésének módjait.
A közlekedési zaj mérséklésének műszaki megoldásait mutassák be. Legyenek tájékozottak e szakhatóság feladataiban.
- Rendszerezzék a hulladékfejtéseket, jellemezzék azokat összetétel és környezeti hatás szempontjából.
- Ismerjék a szilárd települési hulladék összegyűjtésének, elszállításának szervezését, eszközeit, a hulladék-lerakóhelyek kijelölésének elveit, a hulladék kezelését.
Ismerjék e telepek üzemeltetési megoldásait, a hulladékégetők üzemét.
Legyenek tájékozottak e hatósági feladatokban.
- Legyenek tájékozottak a főbb ipari technológiák hulladékainak tulajdonságairól, azok kezelését.
Ismerjék a leggyakoribb veszélyes hulladékokat, azok hatásait az élő szervezetre, a veszélyes hulladékok tárolásának előírásait, ezek kezelési technológiáit.
Legyenek tájékozottak a szükséges hatósági tevékenységről.
Ismerjék a hulladékok hasznosításának lehetőségeit.
- Értsék a környezetbarát vízrendezés alapelveit.
Legyenek tájékozottak a védett területek állapotfenntartásához szükséges vízügyi munkákban
Ismerjék a vízfolyás és tószabályozás környezetbe illő szabályozás műveit.
A vízminőségi figyelőszolgálatot és a kárelhárítás műszaki megoldásait ismerjék.
3.2.6. Környezetvédelem témakör gyakorlati követelményei
- Legyenek képesek növény- és állathatározó használatával felismerni hazai védett fajokat.
Vegyenek részt védett területen terepgyakorlaton, ismerjék meg a természetvédelem feladatait.
- Ismerjék meg tanulmányi szemléken a hazai népi építészet, védett műemlékek kiemelt objektumait.
- Ismerjék fel a leggyakoribb hazai ásványokat, ritka kőzetfajtákat.
- Mérjék a levegőszennyeződést, látogassanak környezetvédelmi laboratóriumot.
- Lássanak települési hulladéktároló, -ártalmatlanító telepet.
- Hidrológiai laboratóriumi gyakorlat keretében vizsgálják a vízi élővilág egyedeit, legyenek gyakorlottak a vízminták kezelésében.
3.2.7. Számítástechnika témakör elméleti és gyakorlati követelményei
3.2.7.1. Történelmi áttekintés, hardver alapismeretek
- Ismerjék a tanulók a számítógép generációit, Neumann János nevét és a Neumann-elvet, a byte fogalmát.
Ismerjék az iskolában megtalálható összes hardvereszköz felhasználásának lehetőségeit, az IBM gépek alaplapját, a csatlakozásokat, az IBM PC kompatíbilis gépeken alkalmazott monitortípusokat, felbontásukat.
Önállóan képesek legyenek IBM kompatíbilis gép összerakására vagy új bővítőkártya behelyezésére, a csatlakozókat fel tudják ismerni. Ismerjék az iskolában található nyomtató(k) működési elvét, illetve a mátrix - tintasugaras - és lézernyomtatókat.
3.2.7.2. Az operációs rendszer, a DOS
- Ismerjék a tanulók a következő fogalmakat: operációs rendszer, file, directory. Ismerjék a fontosabb belső és külső DOS parancsokat, önállóan tudjanak egyszerű batch file-t írni, mágneslemezt formázni, másolni.
Ismerjék az AUTOEXEC.BAT és CONFIG.SYS file-ok jelentőségét, tudjanak rendszerlemezt formázni.
Ismerjék a cache fogalmát merevlemez és memória esetén.
Ismerjék a backup fogalmát, a DOS fontosabb hibaüzeneteit, a hibák elhárításának módját.
3.2.7.3. A SHELL programok, lehetőségeik
- Rendelkezésre álló shell programmal a tanulók tudjanak bánni. Képesek legyenek pl. az AUTOEXEC.BAT és a CONFIG.SYS file-ok módosítására a beépített editorral, ismerjék és értsék a menü fogalmát, használatát. Tudjanak file-okat másolni floppyról merevlemezre és viszont.
3.2.7.4. Hálózati alapismeretek
Rendelkezésre álló hálózatban a tanulók önállóan képesek legyenek a hálózat segédprogramjainak alkalmazására. Értsék a hálózat, az erőforrásmegosztás, a hálózati jogosultság fogalmát.
NOVELL hálózatban képesek legyenek alapvető SUPERVISOR-i feladatok ellátására, azaz új felhasználó beírása a hálózatba, jogosultságok adása, elvétele, file titkosítás, másolásvédelem, a rendszer bejelentkezés módosítása stb.
Ismerjék a LAN (Local Area Network) és WAN (Wide Area Network) fogalmát, a BBS-ek jelentőségét. Ha az iskolának lehetősége van, lássanak a tanulók BBS használatot.
3.2.7.5. Utility programok
Ismerjék a tanulók a utility fogalmát, szükségességét a DOS mellett. Önállóan tudjanak alkalmazni valamilyen nyomtatókezelő programot (pl. iskolai faliújság készítés), másoló programot. Szükség esetén tudják használni a magyar ékezetes karakterkészletet, képesek legyenek egyszerű rajz elkészítésére tetszőleges rajzprogrammal (nem AutoCad). Önállóan tudjanak backup-ot készíteni a merevlemez egy részéről.
Ismerjék a ShareWare fogalmát, beszerzésének módját, a másolási jog fogalmát.
Képesek legyenek egy főbb file-ból álló könyvtár összetömörítésére, tárolására. Értsék ennek jelentőségét a backup szempontjából.
3.2.7.6. Norton Utilites csomag
- A tanulók önállóan tudják alkalmazni a programcsomagot biztonsági formázásra, sérült lemezek adatvisszaállítására, gyors directory váltásra, a hardver pontos megismerésére (pl. ismeretlen számítógépen), a merevlemez teljesítőképességének ellenőrzésére, javítására.
3.2.7.7. Vírusok a számítógépben
- Ismerjék és értsék a tanulók a vírusok fogalmát: működési elvüket, fajtáit, a vírusokban rejlő veszélyeket. Önállóan legyenek képesek a megfelelő víruskereső program kiválasztására és víruskeresésre, az esetleg megtalált vírus lehetőség szerinti kiirtására.
3.2.7.8. Szoftvervédelem
- Ismerjék a tanulók a szoftvervédelem, a hardverkulcs, a kulcslemez fogalmát, önállóan tudják ezeket alkalmazni védett programok futtatására.
3.2.7.9. A Microsoft Windows operációs rendszer
- Ismerjék a tanulók a grafikus környezet, az ablak, a legördülő menü, az ikon fogalmát, önállóan tudják ezeket kezelni.
Értsék a multitasking és a spool fogalmát, jelentőségét, lehetőségeit, lássanak egyszerű példát Windows alatt.
A gép hardverjének, hálózati lehetőségeinek ismeretében legyenek képesek önállóan a Windows installálására kézikönyv segítségével. Önállóan tudják használni az ACCESORIES néhány programját, ismerjék a fontosabb grafikus formátumokat.
Ismerjék és értsék a lapleíró nyelvek alkalmazásának szükségességét, előnyeit, a PostScript és a TrueType kapcsolatát a WYSIWYG megjelenítéssel.
Ismerjék a számítógépes multimédia fogalmát.
3.2.7.10. Szövegszerkesztők, kiadványszerkesztők
- A tanulók önállóan legyenek képesek egy többoldalas szöveg előállítására számítógépen.
Ismerjék az adott editor korlátait, különösen a magyar helyesírás szempontjából.
Ismerjék a WYSIWYG (Wat You See Is What You Get) fogalmát, képesek legyenek teljes magyar betűkészletet használó editorral szöveget előállítani. (Ahol van, ott használjanak magyar helyesírás-ellenőrzőt).
Ismerjék a tanulók az egyszerű szövegszerkesztő és a kiadványszerkesztők közötti különbséget. Ismerjék az egyszerűbb nyomdatechnikai fogalmakat.
3.2.7.11. Programozási alapismeretek
- Ismerjék a tanulók a kettes és tizenhatos számrendszereket, képesek legyenek alapműveletek elvégzésére, illetve átszámításokra. Ismerjék a matematikai logika elemeit, műveleteit, a logikai kapukat. Önállóan legyenek képesek egyszerű logikai kapcsolások megtervezésére és az igazságtáblázat elkészítésére a matematikai modell alapján.
Értsék az algoritmus fogalmát, az algoritmikus gondolkodást, az algoritmusleíró eszközöket.
Legyenek képesek önállóan folyamatábra készítésére, ismerjék az alkalmazható szimbólumokat.
Ismerjék a fontosabb programozási nyelveket, ezek főbb felhasználási területeit.
3.2.7.12. A választott programnyelv alapjai
- Ismerjék és értsék a tanulók az interpreter és a compiler különbségét, előnyeit, hátrányait, a könyvtár (unit) fogalmát.
Ismerjék a választott nyelv egyszerű és strukturált típusait, a konstans, a változó, az eljárás, a függvény fogalmát. Ismerjék a folyamatábrával tanult fogalmak nyelvi megvalósítását, legyenek képesek egyszerű folyamatábrával megadott algoritmus programjának elkészítésére.
3.2.7.13. Az AutoCAD alapjai
- Ismerjék a tanulók az egyszerű síkalakzatok (egyenes szakasz, kör, körív, ellipszis) koordináta-rendszerben történő egyértelmű megadásának módjait.
Önállóan legyenek képesek az AutoCAD program menüinek és a rajzelemek kezelésére, vonaltípus, rétegek váltására, objektumok törlésére, másolására, mozgatására, tükrözésére stb. blokkok használatára, méretezések megadására. Ismerjék az alkalmazható betűkészleteket, írásmódokat.
Lássanak 3 dimenziós rajzokat, ismerjék a vetületek előállítását.
3.2.7.14. A választott programnyelv mélyebb megismerése
- Ismerjék a tanulók a rendelkezésre álló gépek grafikus lehetőségeit (felbontás, színek száma), a grafikus képernyő inicializálását adott felbontásra. Önállóan legyenek képesek a grafika utasításainak (pont, egyenes, körív rajzolás, bitminta kitöltés, ablak tárolás, mentés, törlés, betűtípusok, szövegírás grafikában) alkalmazására. Önállóan tudják a hanggenerátort programozni.
Önállóan tervezzenek meg és állítsanak elő egyszerű adatbázis file-t, ismerjék az adatbázis fogalmát, megtervezésének alaplépéseit. Halljanak adatbáziskezelő nyelvekről, szabványokról (dBase, Clipper, FoxBase, Oracle, SOL).
Ismerjék a tanulók a team munka lehetőségeit, alkalmazási módját. Legyenek képesek önálló programmal más program kimeneteként előállított adat kezelésére (pl. AutoCad DXF file-ban tárolt rajz megjelenítése grafikus képernyőn).
3.2.7.15. A térinformatika alapjai
- Ismerjék a tanulók a térinformatika fogalmát, a térképek raszteres és vektoros földolgozásának módját, ezek alkalmazásának előnyeit, hátrányait.
Ismerjék és önállóan alkalmazni tudják a térképdigitalizálás hardver eszközeit. Legyenek képesek az AutoCad (vagy ennek hiányában más 3D-s rajzprogram) segítségével önállóan egyszerű térkép digitalizálására.
Rendelkezésére álló konkrét térinformatikai program kezelésére önállóan legyenek képesek.
3.2.7.16. Az AutoCAD mélyebb ismerete
- Legyenek képesek önállóan műszaki rajz elkészítésére AutoCad-ben. Ismerjék az AutoCad lehetőségeit, korlátait.
3.2.7.17. Terepi adatgyűjtő rendszerek
- Ismerjék a tanulók a számítógéppel segített terepi adatgyűjtés fogalmát, lehetőségeit, a mérhető mennyiségeket, a szükséges (hordozható, telepes) számítógépeket, a mérőátalakítók működési elvét (nagy vonalakban).
Ismerjék a számítógépes szabályozás lehetőségeit, vázlatszerűen a működési elvét (adatgyűjtés-szabályozási algoritmus-beavatkozás). Halljanak az öntanuló rendszerekről.
3.2.7.18. Kitekintés más számítógéprendszerek felé
- Ismerjék a PC kategóriában elterjedt más géptípusokat, azok hasonlóságát, különbözőségét az IBM PC gépekhez képest (mindenképpen ismerjék az Apple, IBM PS/2 és VAX gépeket) Ismerjék az UNIX operációs rendszer nevét, a nyitott rendszerek elvét, az UNIX főbb eltéréseit a DOS-tól.
Ismerjék az objektumorientált operációs rendszerekhez kapcsolódó alapfogalmakat.
3.2.8. Építési ismeretek témakör elméleti és gyakorlati követelményei
- Ismerjék az ásványok és kőzetek kialakulásának folyamatát, tudják rendszerezni a fő kőzetalkotó ásványokat, legyenek képesek felismerni a leggyakoribb ásványokat.
- Tudják rendszerbe foglalni a fő kőzetcsoportokat ásványi alkotóik és fizikai tulajdonságaik alapján.
- Legyenek képesek elméleti és kőzetmintákon szerzett gyakorlati ismereteik alapján felismerni a fő kőzetcsoportok legfontosabb elemeit.
- Ismerjék a kőzetrétegek településének műszaki- geológiai alapfogalmait. Legyen ismeretük a fontosabb kőzetek földrajzi eloszlásáról.
- Ismerjék a vízépítési terméskövek tulajdonságait, a kőtermékek jelöléseit. Tudjanak a kőbányászat környezet- és talajvédelmi összefüggéseiről, hatásairól.
- Ismerjék a talajok kialakulásának folyamatát és a genetikai talajosztályozást.
- Ismerjék a talajon főbb típusait.
- Ismerjék a legfontosabb talajok fizikai és kémiai tulajdonságait, tudjanak vízgazdálkodásuk minőségéről.
- Legyen ismeretük a jellemző magyar talajok földrajzi eloszlásáról. Tudjanak azonosítani néhány jellemző talajfajtát.
- Ismerjék a talajok osztályozásának szabványos módjait.
- Legyenek képesek a talajok fejtésosztályba sorolására.
- Ismerjék a talajfeltárás különféle módszereit, eszközeit, szerszámait.
- Ismerjék a talajok fizikai és mechanikai jellemzőit, tudják a szemszerkezettel összefüggő alapfogalmakat.
- Ismerjék a talajfázisok jellemzőit: víztartalom, hézagtényező, hézagtérfogat, telítettség, testsűrűség, halmazsűrűség, relatív tömörség, s legyenek képesek ezek értékeit adatokból kiszámítani.
- Ismerjék a konzisztencia határok vizsgálatának módszereit.
- Tudják értelmezni a folyási, a sodrási, illetve a zsugorodási határt, valamint a relatív konzisztencia indexet.
- Legyen fogalmuk a talajok vízáteresztő képességéről (mértékegységek, értékek).
- Ismerjék a legfontosabb talajmechanikai jellemzőket.
- Ismerjék a kerámiák alapanyagait, a kerámiák gyártásának lényegét, a kerámiák választékát.
- Ismerjék az építőfák - építési szempontból - tulajdonságait.
- Ismerjék a fa szerkezetét, fizikai és mechanikai tulajdonságait, az egyes fajok jellegzetes tulajdonságait, építésre való alkalmasságát.
- Legyen áttekintésük a fatermékekről, a termékjel és a minőség, illetve a méretek összefüggéséről.
- Ismerjék a fa hibáit és értsék a fakitermelés és felhasználás környezeti ellentmondásait.
- Ismerjék a vízépítési biotechnika természetes anyagait, értsék meg a természetes anyagok használatának előnyeit a vízfolyások korszerű szemléletű (környezetbarát) rendezésében, szabályozásában.
- Ismerjék a természetes anyagok megválasztásának szempontjait, a rőzse, a gyep, a nád alkalmazási területeit.
- Ismerjék a fémek felosztását, jellegzetes, elsősorban mechanikai tulajdonságait, a mechanikai anyagtulajdonságok vizsgálatának lényegét.
- Ismerjék a fémek építési szerepét, tulajdonságait.
- Legyen világos képük a fémfelhasználás erőforrás és energia összefüggéséről, a fémek és a fémtermékek előállításának környezeti hatásáról.
- Ismerjék a csövek és csőkötések választékát, továbbá a betonacélok, betonacélhálók fajtáit és méretre, minőségre utaló jelöléseit.
- Ismerjék a kötőanyagok felosztásának szempontjait.
- Ismerjék a levegőn szilárduló kötőanyagok: mész, építési gipsz előállítását, fizikai, kémiai, mechanikai tulajdonságait, a szilárdulás folyamatát, s ennek egyszerű vizsgálatait.
- Ismerjék az építési mész és az építési gipsz fajtáit, a termékjelek, a minőség és a használhatóság összefüggéseit.
- Ismerjék a cementgyártás folyamatát, környezeti hatásait, a cement kötésének és szilárdulásának szakaszait, a fontosabb fizikai tulajdonságokat: őrlési finomság, kötésidő, térfogatállandóság, szilárdság, ezek egyszerű vizsgálatának módszereit és eszközeit.
- Tudjanak osztályozni cementeket, tudják értelmezni és alkalmazni a cementjelöléseket.
- Tudják a különféle cementek alkalmazási jellemzőit, tárolási szabályait.
- Ismerjék a betonfajták osztályozásának elveit, a betonjelöléseket a hatályos szabványok szerint.
- Ismerjék a beton alkotóanyagait: kötőanyag, adalékanyagok és ezek vizsgálatának, minőségének szabályait.
- Ismerjék a felhasználható keverővíz minőségi követelményeit.
- Ismerjék az egyes adalékszerek hatását.
- Részletesen ismerjék a friss beton tulajdonságait, tudják értelmezni az alapfogalmakat, tudják a vonatkozó összefüggéseket, s ezek alapján legyenek képesek kiszámítani az egyes betonparamétereket.
- Ismerjék a friss beton konzisztencia-vizsgálatának szabványos eljárásait, eszközeit, számításait.
- Tudják meghatározni vagy kiszámítani a bedolgozási tényezőt, a felhasználandó cement mennyiségét, az adalékanyag fajtáját, a frakciók százalékos tömegarányát, a maximális szemnagyságot.
- Ismerjék a megszilárdult beton tulajdonságait, azok meghatározását.
- Szabvány (segédleti) táblázatok segítségével legyenek képesek egyszerű betonösszetétel tervezésre, megadott minőségi követelmények szerint.
- Ismerjék az ac. termékek, elsősorban az ac. csövek és csőkötések anyagtulajdonságait, választékát.
- Ismerjék a habarcsok osztályozását, a felhasználási célok, illetve a készítéshez felhasznált anyagok szerint.
- Legyenek tájékozottak a habarcsok összetételéről és a minőségi előírásairól, tudják értelmezni a habarcs-jelöléseket.
- Ismerjék a műanyag általános anyagtulajdonságait, felhasználásuk előnyeit, hátrányait.- Ismerjék a bitumentermékek, a hő- és hangszigetelő anyagok választékát.
- Ismerjék a vízépítési műtárgyak fémszerkezetein alkalmazott festékeket, tudjanak a festékanyagok környezeti hatásáról, a festékhulladékok gyűjtésének és elhelyezésének környezetvédelmi előírásairól.
- A tanultak alapján ismerjék fel a tanulók a kőművesmunkák szerszámait, és tudják azokat munkanemenként csoportosítani.
- Értsék az épületek vízszintes és függőleges kitűzését, a zsinórállvány szerepét, készítését.
- Ismerjék a különböző építési módokat (tégla, blokkos, paneles, vázas, öntött).
- Tudják alkalmazni a téglakötés szabályait.
- Értsék a tanulók a nyílásáthidalók és a koszorúk szerepét, valamint teherviselésének és a teherátadásnak módját.
- Ismerjék a monolit és előre gyártott födémek fajtáit, anyagait, a kiválasztás szempontjait, az egyes födémfajták építéstechnológiájának menetét.
- Legyenek tisztában a lépcső szerkezeti rendeltetésével, csoportosításának szempontjaival.
- Ismerjék a tanulók a hagyományos és a korszerű válaszfalak anyagait, építésük munkamenetét.
- Ismerjék a falszerkezetek belső és külső felületképzésének célját, anyagait.
- Ismerjék a tanulók a hagyományos és a korszerű építőállványok fajtáit.
- Értsék és tudják alkalmazni az állványokra vonatkozó műszaki és biztonságtechnikai előírásokat.
- Értsék a tanulók a fedélszerkezetek funkcióját.
- Ismerjék a tetőfajtákat és a fedélalakokat.
Legyenek alkalmazható ismereteik az ácsmunkák hagyományos és korszerű fakötéseiről.
- Ismerjék a kemény héjazatok anyagait, aljzatait.
- Ismerjék a tanulók a talajok fizikai állapotjellemzőit.
- Ismerjék az alapozási módokat és azok fajtáit.
- Ismerjék a különböző víztelenítési eljárásokat.
Legyenek alkalmazható ismereteik a tanulóknak a nyíltvíztartással és a vákuumkutas talajvízszint süllyesztéssel történő víztelenítési eljárásban.
- Ismerjék a tanulók a különböző dúcolási rendszereket, azok alkalmazási területét.
Ismerjék a hagyományos faanyagú dúcolási módokat és azok kivitelezését, valamint a korszerű dúcoló rendszereket és dúcoló berendezéseket.
- Ismerjék a szádfalak rendeltetését, alkalmazási területüket, anyagait, a különböző profilú szádfalak kapcsolatának kialakításait, a szádpallók tárolását.
Értsék a tanulók a szádfalverés technológiáját.
- Ismerjék a tanulók az épületszerkezeteket érő víz- és nedvességhatásokat.
Ismerjék a szigetelés különböző anyagait, azok alkalmazási területeit.
- Ismerjék a zsaluzatok rendeltetését, anyagait, részeit, követelményeit.
- Ismerjék és tudják használni a rajzkészítés során az építési rajzjeleket, a vázlatkészítés szabályait.
- Ismerjék a kivitelezési előírásokat tartalmazó műszaki dokumentációkat (típustervek, szabványok, műszaki előírások).
- Értsék a tanulók a kitűzési eszközök alkalmazását és azok munkahelyi ellenőrzését.
Ismereteiket a szakmai gyakorlatokon tudják alkalmazni.
- Ismerjék és értsék a tanulók a földműépítés minőségi követelményeit és azok munkahelyi ellenőrzési módszereit.
- Ismerjék a földművek jelöléseit és az ábrázolás szabályait.
- Ismerjék és értsék a földmű keresztmetszet- és térfogatszámítás különböző módszereit.
- Ismerjék a tanulók a füvesítés és nádmező telepítés módszereit.
Ismerjék a tanulók az egyes rőzseműveknél alkalmazható elemeket.
Ismereteiket tudják alkalmazni a rőzsekitermelés és az egyes elemek készítése során.
- Ismerjék a vízfolyások területén a cserjék és fák helyét, a vízszállítási, jégelvonulási és a fenntartási követelményeket szem előtt tartva.
- Ismerjék a beton és vasbeton szerkezetek tulajdonságait.
Legyenek képesek egyszerű vasalási terveket készíteni, helyes vasbetét elhelyezéssel.
Ismerjék a betonbedolgozás feltételeit, az acélbetétek és a zsaluzatkialakítás függvényében.
- Ismerjék és tudják alkalmazni a tanulók a kis vízfolyások mederelzárásának módját és szivattyús vagy gravitációs átvezetését a munkatér felett vagy mellett.
- Ismerjék a gravitációs városi csővezetékek előkészítését, módszereit bármilyen csőanyag esetén, ismerjék a szakaszos építési, valamint a folyamatos gyorsépítési módot.
Ismerjék a terv tartalmát, a kitűzés és vízzárási próba módszerét.
- Legyenek tájékozottak a kitakarás nélküli csővezeték fektetés technológiájáról.
Ismerjék a különféle nyílt árok és csőcsatorna csatlakoztatási módját, továbbá a házi bekötések lehetőségét a közműbe.
Ismerjék a csatornatározók, záporkiömlők létesítési módjait, a szivattyútelepek elrendezését.
- Ismerjék a szennyvíztisztítás épített létesítményeit, gépi berendezéseit.
Ismerjék a ház szennyvíztisztítás gyártmányait.
- Ismerjék és önállóan tudják vezetni kőművek és partburkolatok építését egyenes és íves partszakaszokon egyaránt.
- Legyenek tájékozottak a gépi talajcsövezés és szűrőzés módjairól.
Ismerjék a csapadékvíz szivárgók létesítését, továbbá a gabionos (kőzsákos) építés technológiáját.
- Ismerjék a természetes vagy ivóvizet szállító nyomócsővezetékek kiviteli terveit, azok alapján mindenfajta anyagú vezeték építését, a szerelvényekkel együtt, és a nyomáspróbáját.
- Legyenek tájékozottak parti szűrésű csőkút építéséről.
Legyenek tájékozottak mélyfúrási kút építési technológiájáról.
- Legyenek tájékozottak a korszerű nagyüzemi talajvíz dúsításáról, a forrásfoglalásról és a felszíni vízkivételi mű létesítési módjáról.
- Útépítés, hídépítési területen legyenek rendezett alapfogalmai.
- A vízi épületgépészet szerelvényeiről legyenek alaposan tájékozottak.
Szerelési alapismeretekkel rendelkezzenek.
A közmű-bekötési ismeretei legyenek önálló alkalmazásra elegendők.
3.2.9. Ábrázoló geometria és műszaki rajz témakör követelményei
- Értsék a tanulók a térgeometria alapvető tudnivalóit.
Értsék a térbeli alakzatok képsíkon való ábrázolásának szerkesztési módjait.
Legyenek képesek kétképsíkos ábrázolási feladatok megoldására: pont, egyenes, sík, görbe és forgásfelületek szerkesztésére.
Metszéspontok, metszésvonalak szerkesztését önállóan oldják meg.
- Értsék a mérőszámos ábrázolás alapjait, a kóta, a méretarány, a szintsíkok használatát, pont, egyenes, sík ábrázolását.
Önállóan szerkesszenek szintvonalas helyszínrajzot.
Legyenek képesek földmunkaterv terepbe szerkesztésére.
Ismerjék a leggyakoribb axonometrikus szerkesztéseket.
- Ismerjék a műszaki rajzi szabványok előírásait, a szabványírást.
Legyenek képesek egyszintes épület jellemző metszeteinek előállítására, vízépítési műtárgy ábrázolására.
Töltés és csatornaterv, csővezetékterv rajzi előírásait ismerjék, tervrészlet szerkesztését önállóan oldják meg.
- Ismerjék a térképészeti rajzi jeleket.
A számítógéppel segített tervezés alapjait ismerjék, legyenek képesek AutoCAD vagy más CAD segítségével rajz készítésére.
3.2.10. Gazdálkodási, vállalkozási és jogi ismeretek témakör követelményei
- A tanuló ismerje a munkavezető, illetve építésvezető napi feladatait, adminisztrációs kötelmeit
Legyen képes kiviteli terv alapján költségszámítás összeállítására, árajánlat tételére és tudjon elszámolást összeállítani.
Ismerje a vállalkozó szerződéskötési, elszámolási munkáját.
Értse a munkaszervezés szempontjait, tudjon organizációs terveket készíteni.
Ismerje a vállalkozási gazdasági szféra szabályait, az adórendeleteket, formákat.
Ismerje a humán erőforrás fejlesztés elveit, a munkajogi előírásokat, a vezetés alapfeladatait.
Ismerje a vízjogi, környezetvédelmi engedélyezés szabályait, a hatósági munkát.
Legyen tájékozott az állampolgár és vállalkozó részére szükséges államigazgatási eljárásokban, ismerje az alkotmányban foglalt jogokat és kötelességeket.
3.2.11. Statika és szilárdságtan témakör elméleti követelményei
- Ismerjék az alapfogalmakat, mértékegységeket és átszámításaikat, vetületeket és szögfüggvények kapcsolatát.
- Ismerjék az eredő nagyságának, vetületeinek és irányának pontos számítását.
- Ismerjék az összetevő erőrendszer és eredő erő nyomatékának összefüggését.
- Tudják a redukáló és helyettesítő erő és erőpár meghatározását.
- Tudják megállapítani az erőrendszerekről, hogy azok egyensúlyi erőrendszerek-e.
Az egyensúly feltételéből pontosan tudják meghatározni számítással az egyensúlyozó erő vagy erők jellemzőit.
- Ismerjék a gyakorlatban előforduló különböző anyagú, alakú, szerkezetű, tengelyű tartókat, azok kapcsolatait más tartószerkezetekkel és az erőátadást biztosító kényszereket.
Ismerjék a határozatlan és határozott tartókat.
- Ismerjék a különböző típusú terheléseket és ezek hatására keletkező reakcióerők törvényszerűségeit.
Ismerjék a terhelő erők és reakcióerők - mint külső erők - hatására keletkező belső erők közötti összefüggéseket.
- Ismerjék a csuklóban terhelt rácsos tartó rúderő meghatározás alapelvét, a csomópontok egyensúlyából, illetve a résztartó egyensúlyából tudják kiszámítani a rúderőket.
Ismerjék a terhelő erőket.
- Tudniuk kell az egyszerű feszültségek számítását, a feszültség és alakváltozás összefüggéseit, anyagállandók alkalmazását.
- Az egyszerű és összetett síkidomok keresztmetszeti jellemzőinek számítását készségszinten kell tudni.
Bonyolultabb keresztmetszet esetén tudni kell alkalmazni a különböző képleteket.
Kiemelt fontosságú a súlypont és a súlyponti tengelyek fő tehetetlenségi jellemzőinek meghatározása.
- Ismerjék a húzófeszültségek alakulását, eloszlását.
- Ismerjék a nyomófeszültségek meghatározását és az alakváltozás számítását.
Ismerjék a fa különböző irányú teherbírását, a kihajlás miatti teherbíráscsökkenés meghatározását.
- Ismerjék a nyírófeszültségek számítását, egyszerűbb feladatok méretezését, ellenőrzését.
- A tartót terhelő merőleges hajlítás alapján tudják számolni a legnagyobb feszültségeket, a hajlítás alapképletéből, valamint a hajlításból keletkező nyírófeszültségeket is.
Homogén anyagú egyszerűbb tartószerkezetek méretezését és ellenőrzését önállóan, segédletek segítségével kell tudni.
- Ismerjék a beton és betonacélok minőségi és szilárdsági jellemzőit, beépítés feltételeit, szilárdsági jellemzőket.
- Ismerjék a központosan nyomott oszlopok teherbírásának meghatározását.
Tudjanak méretezni és ellenőrizni, vasalási tervet készíteni.
- Ismerjék a vasbeton falak és lemezek tervezésének alapjait hagyományos és hálós vasalás esetén.
- Ismerjék a talajt és szerkezetét, szilárdságát befolyásoló főbb jellemzőit és a benne lévő víz szerepét.
A talajmechanikai szakvélemény adatait tudják alkalmazni.
Ismerjék a rézsűállékonyság ellenőrzését, alapozások egyszerűbb eseteit.
IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
4.1. A szakmai vizsga részei
A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll.
A vizsgarészek tantárgyai és időtartama
a) Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama:
- Vízgazdálkodás
180 perc.
- Vízépítés
180 perc.
b) A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama
- Vízgazdálkodás
- Környezetvédelem
- Méréstechnikai és üzemeltetési ismeretek
A vizsgázónak minden tantárgyból egy-egy tételt kell megválaszolni, egy-egy feleletre maximálisan 15 perc fordítható.
c) A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
- Vizsgamunka
300 perc.
- Földméréstan
180 perc.
4.2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével
4.2.1. Az írásbeli vizsga tartalma
a) A vízgazdálkodás vizsgatárgy tartalma
A hidrológia, hidrográfia és hidraulika témakörökből összeállított méretezési és tervezési feladatok.
b) A vízépítés vizsgatárgy tartalma
- Statikai és szilárdságtani méretezési feladatok.
- Építéstani rajzi feladatok.
4.2.2. A szóbeli vizsga tartalma
A szóbeli vizsga során a jelölteknek az alábbi témakörökben kell a kérdéseket megválaszolniuk:
- Vízgazdálkodási ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Méréstechnikai és üzemeltetési ismeretek
(A szóbeli vizsga kérdéseit külön kiadott tételsorok tartalmazzák.)
4.2.3. A gyakorlati vizsga tartalma
A vizsgamunka tartalma
A vizsgamunka tantárgy vizsgája az építés és vízgazdálkodás tantárgyak gyakorlati követelményeiben megfogalmazott feladatokat tartalmazza (pl. falkötések, állványzat, zsaluzat, dúcolás készítése, cement és adalékanyag vizsgálat, betonkeverés és bedolgozás, betonacélszerelés, földmunka kitűzés, hidrometeorológiai észlelések, vízállás észlelés, eseti vízhozammérések, mérési vízhozammérő műtárgyban, vízszintlejtés mérése, csővezeték-építés, hidraulikai mérések, csőhálózati hibajavítások, vízmű automatikák).
Földméréstan vizsgatárgy tartalma
A földméréstan tantárgy vizsgája a hosszmérés, szögkitűzés, derékszögű koordináta mérés, teodolittal való szögmérés, vonalszintezés, területszintezés, hossz- és keresztszelvény felvétel, trigonometriai magasságmérés, valamint tahiméterrel történő felvétel témaköröket tartalmazza.
4.3. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
Felmenthető gyakorlati vizsga alól, aki vízügyi technikusi oklevéllel rendelkezik.
4.4. A vizsga értékelése
a) Szakmai elméleti vizsga
A vizsgarészek tantárgyait külön-külön (1-5-ig terjedő) osztályzattal kell értékelni.
- Az írásbeli vizsga értékelését a központi tételekhez kiadott útmutató szerint kell elvégezni és egyetlen (1-5-ig terjedő) osztályzattal kell minősíteni.
- A szóbeli vizsga értékelését egyetlen (1-5-ig terjedő) osztályzattal kell minősíteni.
- A szakmai elméleti vizsga eredményét a szóbeli és írásbeli vizsgaeredmények alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:
= a szóbeli vizsgatantárgyak kerekített átlagát egyetlen osztályzatnak kell tekinteni,
= az írásbeli és szóbeli vizsga átlageredményét az írásbeli vizsga eredménye felé kerekítve kell megállapítani,
= eredménytelennek kell tekinteni az elméleti vizsgát, ha a jelölt a szóbeli vagy írásbeli vizsgájára elégtelen osztályzatot kapott.
b) Szakmai gyakorlati vizsga
- A vizsgamunka tantárgy eredményét a pontosság, a szakszerű munkavégzés a munka megtervezése szempontjainak figyelembevételével - a központilag kiadott útmutató alapján - egyetlen (1-5-ig terjedő) osztályzattal kell értékelni.
- A földméréstan tantárgy eredményét egyetlen osztályzattal (több feladat esetében ezek kerekített átlagával) kell értékelni.
- A szakmai gyakorlati vizsga eredményét a vizsgamunka és a földméréstan tantárgy átlagértékének a vizsgamunka osztályzata felé kerekített értékeként kell meghatározni. Eredménytelennek kell a gyakorlati vizsgát értékelni, ha egy tantárgy osztályzata elégtelen.
c) A szakképesítő vizsga értékelése
- Eredményes vizsgát tett az a jelölt, aki minden vizsgarész követelményeit teljesítette.
- A szakmai gyakorlati vizsgarész eredménytelensége esetén a teljes vizsgát (minden vizsgarész vizsgáját) meg kell ismételni. Ismétlővizsgát legkorábban 6 hónap eltelte után lehet tenni.
- A szakmai elméleti vizsga eredménytelensége esetén az eredménytelen vizsgarészből a jelölt javítóvizsgát tehet:
= a szóbeli vizsgarész 3 hónap eltelte után javítható,
= az írásbeli vizsgarész 6 hónap eltelte után javítható.
* * *


Vissza