Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Tanulás > Képzettségek > Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Beszédíró gyorsíró
Vissza
Megnevezés Beszédíró gyorsíró
OKJ-azonosító 54340403
A képzettséggel betölthető foglalkozás(ok) Gyors-gépíró
A képzési lehetőségek
Középiskolai képzések az országban
A hasonló foglalkozások
A képzési jegyzékben szereplő adatok
Szakképesítések köre több munkakör betöltésére jogosító (A)
Szakmacsoport Ügyvitel
A képzési jegyzékbe kerülés éve 2000
Kizárólag iskolarendszerű képzés nem
Évfolyamok száma 3
Elmélet aránya 60%
Gyakorlat aránya 40%
Felelős minisztérium OM
A képzésről rendelkező jogszabály
A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 107. sorszám alatt kiadott beszédíró gyorsíró szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai
1. A szakképesítés azonosító száma: 54 3404 03
2. A szakképesítés megnevezése: Beszédíró gyorsíró
II. A szakképesítés munkaterülete
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
4192
gépíró és gyorsíró
2. A szakképesítéssel betölthető további és rokon munkakörök és foglalkozások
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
4199
egyéb irodai jellegű foglalkozások
4193
irodai adminisztrátor, írnok
4299
egyéb ügyviteli jellegű foglalkozások
4220
számítástechnikai adminisztratív jellegű foglalkozások
3139
egyéb számítástechnikai foglalkozások
3. A munkaterület leírása
Megfelelő mélységű gyorsírási, jegyzőkönyv-vezetési, gépírási, levelezési, idegen nyelvi, számítógép-kezelési, szövegszerkesztési, titkári, nyelvművelés és kommunikáció, ügyviteli és ügyvitel-technikai, valamint jogi és gazdasági ismeretek elsajátításával a beszédíró gyorsíró olyan komplex tudás birtokába jut, amely alapján a parlamentben, hazai és idegen érdekeltségű cégeknél (gazdálkodó egységeknél), közhivatalokban beszédíró gyorsírói, ezen kívül jegyzőkönyv-vezetési, valamint gépírási, ügyintézői és titkári feladatokat láthat el.
Ismereteinek birtokában képes megbeszélések, tárgyalások, értekezletek, viták, felszólalások, sajtótájékoztatók szó szerinti jegyzését végezni gyorsírással, majd az igényeknek megfelelően szó szerinti, vagy kivonatolt változatát elkészíteni írógépen vagy számítógépen.
III. A szakképesítés szakmai követelményei
A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények:
1. Nyelvművelés és a kommunikációs ismeretek alkalmazása
- A szükséges elméleti ismeretek birtokában a beszédhelyzetek kommunikációs kontextusának felismerése.
- A beszédhelyzetnek megfelelő pontos, kifejező, kulturált nyelvhasználat.
- Adott témában a téma szempontjából lényeges és hiteles információk összeállítása, ezek felhasználása.
- A kapcsolatteremtés és -fenntartás lehetőségeinek és formáinak ismerete, helyes és természetes alkalmazása.
- Tiszta hangképzés, helyes artikuláció, a magyar nyelv hangzásbeli szabályainak megfelelő beszéd.
- A magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő írás, rendezett, esztétikus íráskép.
- A meggyőző érvelés, a nyelvi (rá)hatás formáinak ismerete, biztos alkalmazása.
- Kommunikációs és szöveghatási technikák eltéréseinek elemzése, értékelése.
- A metakommunikáció helyes és tudatos alkalmazása.
- A feszültség, a konfliktusfeloldás, nyelvi eszközeinek ismerete és helyes alkalmazása.
- A protokoll nyelvi illemtana.
- Ügyfelekkel, munkatársakkal, partnerekkel való udvarias kommunikáció a személyes kapcsolattartásban, illetve telefonon, faxon stb.
- Általában nyelvi biztonság, praktikus nyelvi intelligencia.
A fenti követelmények megfelelnek a
- Gyorsíró és idegen nyelvi gépíró (OKJ száma: 52 3404 01), és az
- Ügyintézőtitkár I. (felsőfokú) (OKJ száma: 54 3404 02) szakképesítés
szakmai követelményének.
2. Levelezési ismeretek alkalmazása
2.1. Levelezési alapfogalmak meghatározása
- A levelezés története.
- Helye és jelentősége a magán- és vállalati életben.
- A levelek rendszerezése.
- A levelezési stílus.
2.2. Az iratkészítés formai szempontjainak érvényesítése
- Az irat fogalma és fajtái.
- A levélszerkesztés formai és tartalmi szempontjai.
- A levélpapír, borítékok fajtái, papírszabványok.
- Formanyomtatványok értelemszerű kitöltése.
2.3. Az iratok csoportosítása
- Az egyszerű ügyirat fogalma, formaalakítási szabályai a műszaki irányelveknek megfelelően.
- A nyugta, ellennyugta, elismervény, bon, kötelezvény, meghatalmazás fogalma, formaalakítása a műszaki irányelveknek megfelelően.
- Elkészítésük minta és gyorsírásos diktálás alapján, illetve önálló fogalmazással, megadott adatok alapján.
2.4. Hivatalos szervek belső iratainak készítése
- A feljegyzés, a körlevél, a jegyzőkönyv fogalma, tartalmi és formai ismérvei.
- Elkészítésük minta és gyorsírásos diktálás alapján, illetve önálló fogalmazással, megadott adatok alapján.
- Beadványok: kérvény, panasz, bejelentés, idézés, határozat, fellebbezés fogalma, tartalmi és formai ismérvei.
- Elkészítésük minta és gyorsírásos diktálás alapján, illetve önálló fogalmazással, megadott adatok alapján.
2.5. Gazdasági tevékenységgel kapcsolatos iratok készítése
- A hivatali levél fogalma.
- A hivatali levél tartalmi, formai ismérvei.
- A tájékoztató, érdeklődő, ajánlatkérő, ajánló levél fogalma, tartalmi és formai ismérvei.
- A megrendelés, megrendelés visszaigazolása, szállítási értesítés, kifogásolás - ezek tartalmi és formai ismérvei.
- Elkészítésük minta és gyorsírásos diktálás után, illetve önálló fogalmazással megadott adatok alapján.
- Pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos nyomtatványok kitöltése és levelek írása.
A fenti követelmények megfelelnek a
- Gyorsíró és idegen nyelvi gépíró (OKJ száma: 52 3404 01), és az
- Ügyintézőtitkár I. (felsőfokú) (OKJ száma: 54 3404 02) szakképesítés
szakmai követelményének.
3. Számítógép-kezelés, szövegszerkesztés, táblázat- és adatbázis-kezelés
3.1. Angol nyelv (a számítógép nyelvének) használata
- A számítógép kezeléséhez és az adott szövegszerkesztő program olvasásához, értelmezéséhez szükséges angol szavak olvasása, megértése, valamint ennek megfelelően az adott parancs végrehajtása.
3.2. Számítógép-kezelés, szövegszerkesztés
3.2.1. A személyi számítógépek és perifériák általános jellemzése
- Egy adott géptípus jellemzőinek megmagyarázása szabatosan, szakszerűen.
- Perifériák jellemzése egy adott konfigurációra vonatkozóan szakszerűen.
3.2.2. A számítógép üzembe helyezése
- Munkavédelem és baleset-elhárítás a jogszabályokban előírtaknak megfelelően.
- A számítógép szabályszerű csatlakozásainak ellenőrzése megtekintéssel.
- A számítógép bekapcsolása, kikapcsolása és újraindítása a megfelelő billentyűk használatával szabályszerűen.
3.2.3. Vírusellenőrzés és vírusirtás
- Fogalmának definiálása és módszereinek alkalmazása.
- Egy adott vírusellenőrző és vírusirtó program használata.
3.2.4. Egy választott korszerű operációs rendszer használata
- Fájlok szabályszerű létrehozása, másolása, törlése, átnevezése lemezen, illetve lemezek között.
- Könyvtár szabályszerű létrehozása lemezen.
- Katalógus szabályszerű kérése lemezről.
3.2.5. Egy választott korszerű segédprogram használata
3.2.6. Egy választott korszerű szövegszerkesztő program használata.
a) Szövegszerkesztés:
- Fejléc, lábléc és oldalszámozás beállítása és elkészítése a nyomdai szabványoknak megfelelően esztétikusan.
- Tabulálás, tabulálás beállítása jobbra, balra, középre és decimálisan az adott szövegszerkesztő lehetőségeit és a nyomdai előírásokat figyelembe véve.
- Dokumentum formázása az adott szövegszerkesztővel a nyomdai tipográfiai előírások, továbbá korrektúrajelek ismeretében.
b) Nyomtatás, állománykezelés:
- A szakszerű mentés, visszatöltés az adott szövegszerkesztővel.
- Nyomtatási kép beállítása esztétikusan és a nyomdai szabványoknak megfelelően.
- Nyomtató pontos beállítása - típustól függően - a magyar szabványnak megfelelő ékezetes betűtípusra, a megfelelő papírméretre, nyomtatási erősségre és példányszámra, a lehetőségeket kihasználva.
- Nyomtatás megfelelő formátumú papírra, borítékra a magyar szabványnak megfelelő ékezetes betűkkel.
c) Táblázatkészítés:
- Táblázatkészítés az adott szövegszerkesztő lehetőségeit, az esztétikus kivitelt és a táblaszerkesztés szabályait betartva.
- Adatok bevitele táblázatba.
- Táblázat beillesztése egy adott dokumentumba, importálás egyéb (táblázat- és adatbázis-kezelő) programokból.
d) Speciális lehetőségek, az adott szövegszerkesztő lehetőségeit kihasználva:
- Kiadványszerkesztés (rövidebb terjedelmű kiadványok, meghívók, tájékoztatók stb. gépelése, formázása, nyomtatása önállóan).
- Körlevélkészítés.
- Tartalomjegyzék és tárgymutató készítése.
- Helyesírás-ellenőrzés, elválasztás.
- Grafikus állomány beillesztése egy adott dokumentumba, importálás egyéb (rajzoló, képfeldolgozó) programokból.
3.3. Anyag- és gépismeret alkalmazása
- Adott nyomtatási feladatok elvégzéséhez papíripari anyagok fajtáinak meghatározása, és a szükséges papírméretek kiszámítása önállóan.
- Az adott nyomtatási feladatokhoz a szükséges gépkonfiguráció megválasztása példák alapján.
3.4. Egy választott korszerű táblázatkezelő program használata
- Adott szövegbe táblázatkezelővel készített diagram megfelelő elhelyezése.
- Képletek készítése, egyszerű függvények használata és beillesztése egy adott dokumentumba.
- Táblázatok tervezése, létrehozása, importálása, formázása a táblaszerkesztés szabályainak és esztétikai szempontoknak a figyelembevételével.
3.5. Egy választott korszerű adatbázis-kezelő program használata
- A legfontosabb alapfogalmak (relációs adatbázis, mező, mezőtípusok, rekord, rekordmutató) definiálása a tanultak alapján szabatosan.
- Egyszerű adatbázisok megtervezése és létrehozása.
- Adatbázisok feltöltése.
- Adatok megkeresése, válogatása, megjelenítése megadott szempontoknak megfelelően.
- Megadott adatokon egyszerűbb függvénykapcsolatok létrehozása.
- Hazai és nemzetközi adatbázis elérése, adatlekérdezés, adatlekérés adott rendszeren.
3.6. Egy munkahelyen működő hálózati rendszer alapfokú ismerete
A fenti követelmények megfelelnek a
- Gyorsíró és idegen nyelvi gépíró (OKJ száma: 52 3404 01), és az
- Ügyintézőtitkár I. (felsőfokú) (OKJ száma: 54 3404 02) szakképesítés
szakmai követelményének.
4. Gépírás
4.1. A tízujjas vakírás megalapozására a helyes írástechnika kialakítása
- Az írógép működési elvének, használatának bemutatása a használati útmutató alapján.
- Számítógépes gépírásoktató program esetén a számítógép és program működési elvének, használatának bemutatása a használati útmutató alapján.
- A helyes test-, kéz- és kartartás felvétele szemléltetés alapján.
- Ujjtorna az ujjak mozgáskoordinációjának fejlesztésére bemutatással.
- A közbillentyű és az alapsor használatának bevésése ütemes írással.
- Az alapsorról kiinduló betűkapcsolatok írása - a homogén gátlás pszichológiai elvének kiküszöbölésével - mozdulatgyakorlatokkal, ütemes írással.
- A váltóbillentyű használata helyes mozgáskoordinációval szabályszerűen.
- Számok írása az alapsorhoz kapcsolódó szabályos írástechnika kialakításával.
- Az írásjelek alkalmazása az adott időszakban érvényes műszaki irányelveknek megfelelően.
4.2. Az írástechnika fejlesztése a másolási készség megalapozására és megszilárdítására
- Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással, ütemes írással.
- Áttérés speciális gyakorlatok másolásával az önálló írássebesség kialakítására, illetve az önálló soralakításra a szövegszerkesztővel történő szövegbevitel megalapozásához.
4.3. Az írássebesség fejlesztése
- A betűbillentyűk kezelésének megszilárdítása ujjtechnikai és mozdulatgyakorlatokkal, az időtartam percenkénti növelése szerinti sebességfokozó gyakorlással.
- Az írás sebességének fokozása a percenkénti minimum 230 leütés teljesítésének elérése érdekében.
4.4. Az írássebesség fokozása, a hibátlan írás elősegítése
- Gyakori mozdulat- és szógyakorlat írása.
- Összefüggő szöveg másolása a másolási idő növelésével.
- A szövegbevitel formái elektronikus írógépen és számítógépen.
4.5. Lebegő kéztartású írásmód kialakítása
- Betűkapcsolási gyakorlatok.
- Szó- és mondatgyakorlatok.
- Szövegfeldolgozás.
- Diktálásra írás.
4.6. Az egyszerű ügyirat és a levél formaalakításakor a műszaki irányelvek alkalmazása
- A margóbeállítás változtatásával önálló soralakítás fejlesztése a szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozására.
- Írógépbetűs vagy nyomtatott szövegek, illetve kézírásos szövegek másolása önálló soralakítással.
- A kiemelési módok alkalmazása minták alapján, a gépeléssel párhuzamosan kiemelések meghatározása a tartalmi szempontok alapján.
- Az iratok gyorsírási diktátumból való áttétele és formába öntése az adott időszakban érvényes műszaki irányelveknek alkalmazásával.
5. Gyorsírás
5.1. A gyorsírási gyakorlat előkészítése
- A gyorsírás előnyeinek és sajátosságainak bemutatása gyakorlati példák alapján.
- A közírás és a gyorsírás megkülönböztetése a hang és jel, a hangok időtartama és a hangrendi törvények alapján.
- Vonalgyakorlatok írása a jelek nagysága és vastagsága megkülönböztetésével.
5.2. Alapvető jelölési módok alkalmazása
- Alapvető jelölési módok alkalmazása diktáláskor, átíráskor, valamint értelmezése visszaolvasáskor, kézírással történő áttételkor.
5.3. Alapvető rövidítési elvek és módok alkalmazása
- Egyszerűsítés módjainak kifejlesztése.
- Kihagyás gyakorlatának kialakítása.
- A kétsoros nagyítás, a háromsoros nagyítás, öblösítés alkalmazása.
- Rag- és képzőrövidítések, valamint kezdő- és véghangrövidítések alkalmazása.
- A magánhangzós rövidítések alkalmazása.
- Kettős magánhangzós jelölési módok alkalmazása.
- Magánhangzó-kapcsolatok jelölése a szókép elején, belsejében, végén.
- Az egybeírás mint rövidítési mód az igekötős és összetett szavak, szókapcsolatok, valamint névutók egybeírási előnyeinek, illetve egyéb grafikai lehetőségek érvényesítésével.
- A megkülönböztető rövidítések pontos jelölése nyelvtani, tartalmi ismérvek alapján.
- Sztenogramelemzési és szövegfeldolgozási gyakorlatok végzése az írássebesség fejlesztésére.
- Az Alapokmányban tételesen felsorolt kötelező rövidítések alkalmazása.
5.4. Diktálás utáni írás
- Percenként azonos szótagszámú szavakat, rövidítéseket, mondatokat összefüggő szöveget tartalmazó diktátum sztenografálása.
- Váltakozó, majd percenként fokozódó sebességű diktátum sztenografálása az adott tanulási időszak írássebességének figyelembevételével 1-7 percig tartó diktálási időtartam alatt.
5.5. Diktátumok áttétele
- Szavak, mondatok áttétele mintasztenogramból, majd diktátum alapján.
- Összefüggő szövegek tartalom alapján történő tagolása.
- Az áttétel javítása után a gyorsírási és az áttételi hibák elemzése.
- Összefüggő szövegek 1-5 percig tartó diktátuma sztenogramjának áttétele a 100 szótagonként 6 perc áttételi idő alkalmazásával.
- Áttételezés - a fokozatosság elvét figyelembe véve - először tanári irányítással, majd önállóan az adott tanulási időszaknak megfelelő írássebességgel, kézírással, írógéppel vagy szövegszerkesztővel.
5.6. A beszédírás alapjainak elsajátítása
- A hármashangzós jelölési módok alkalmazása.
- Az átmetszés vagy föléírás alkalmazása.
- A nyelvtani összefüggésen alapuló toldalékok elhagyása.
- Az egybeírás mint rövidítési mód a több szóból álló szókapcsolatok jelölésére.
- Az önálló, szabatos rövidítések alkotásának megalapozása a témától függő nyelvtani és az értelmi összefüggések felismerésével.
- Az önálló rövidítésalkotási készség fejlesztése.
- A szókihagyások alkalmazása nyelvtani és értelmi összefüggés alapján.
- Idegen szavak és kifejezések írása, rövidítése.
5.7. A beszédírás
- Az élőbeszéd sztenografálásának sajátosságai:
= nyelvi, nyelvtani sajátosságon alapuló rövidítési módok alkalmazása,
= lélektani rövidítések alkalmazása,
= az egyéni rövidítések rendszerének felépítése, alkalmazása.
5.8. Sebességfokozás
= Sebességfokozás a percenként minimum 300 szótag sebességű diktátum sztenografálásának elérése érdekében.
5.9. Az áttételezési készség fejlesztése
- A beszédírás sztenografálási és áttételezési sajátosságainak alkalmazása
= szó szerinti áttételezés,
= lényegkiemelő áttételezés.
5.10. A jegyzőkönyvvezetés elsajátítása
a) Jegyzőkönyvvezetési előgyakorlatok:
- Címadás a szövegösszefüggés alapján.
- Kulcsszókeresés a logikai összefüggések figyelembevételével.
- Tételmondat-keresés a bekezdések kialakítására.
- Táviratkészítés a tömörítés elveinek figyelembevételével.
b) Rávezető gyakorlatok a jegyzőkönyvvezetésre:
- Fésülés a tartalom és nyelvtani szövegek alapján.
- Tömörítés a szövegkiemelés szem előtt tartásával.
- Átfogalmazás. Egyes szám, harmadik személybe, múlt időbe.
- Egy-egy rövid hozzászólás kivonatolása.
c) A jegyzőkönyv készítése:
- A jegyzőkönyv fogalmának összegzése.
- A jegyzőkönyvek fajtáinak megkülönböztetése.
- A jegyzőkönyv formai követelményeinek érvényesülése.
- A jegyzőkönyvvezető feladatainak összegzése.
d) Jegyzőkönyvkészítés:
- Szó szerinti jegyzőkönyvek készítése 100 szótagonként 6 perc áttételi idő alkalmazásával.
- Kivonatos jegyzőkönyvek készítése 100 szótagonként 7 perc áttételi idő alkalmazásával.
6. Idegen nyelvi ismeret alkalmazása
- Az idegen nyelvű beszéd és olvasott szöveg megértése alapszinten, a hivatali élet témaköreivel.
- Társalgás a legfontosabb hivatali, irodai témakörökben, nyelvi panelek segítségével, alapszintű beszédkészség birtokában.
- Fordítás szótár segítségével, általános - gyakran előforduló hivatali témakörökben.
- Alapismeretek a nyelv-ország gazdasági és kulturális életéről, a helyi társadalmi szokásokról.
A fenti követelmények megfelelnek a
- Gyorsíró és idegen nyelvi gépíró (OKJ száma: 52 3404 01), és az
- Ügyintézőtitkár I. (felsőfokú) (OKJ száma: 54 3404 02) szakképesítés
szakmai követelményének.
7. Jogi és gazdasági alapismeretek alkalmazása
7.1. Jogi alapismeretek alkalmazása
- A jog beillesztése a mindennapi élet
= általános műveltségi szintjébe,
= a munkavállalás és munkavégzés kultúrájába,
= a napi közélet megértésébe.
- A Magyar Köztársaság állami felépítésének ismerete, annak beintegrálása a közigazgatás ügyintézésébe.
- A szerződéskötés alapjainak vázlatos ismerete, egyes szerződéstípusok gyakorlati felismerése.
- A bírósági hatásköri és illetékességi szabályok alapszintű ismerete, annak alkalmazása a munkavégzés során.
- A gazdasági társaságok működésének alapszintű ismerete.
- A munkaviszonyra vonatkozó szabályok alapszintű elsajátítása, alkalmazása a saját munkaviszony területén.
7.2. Gazdasági alapismeretek alkalmazása
7.2.1. Alapvető gazdasági összefüggések, fogalmak ismerete
- A vállalkozási tevékenység főbb jellemzőinek ismerete.
- A gazdaságban alkalmazott fizetési módok ismerete (készpénzes és készpénzkímélő).
- Az egyes fizetési eszközök ismerete (csekk, váltó stb. fogalma, alkalmazásának feltételei).
7.2.2. Alapvető számviteli, könyvviteli ismeretek
- A számvitel vállalkozási tevékenységben betöltött szerepének ismerete (a számvitel mint egyik legfőbb információhordozó).
- A betöltött munkakörnek megfelelő szinten az alapvető számviteli, könyvviteli, fogalmak ismerete (mérleg, eredménykimutatás, eszköz, forrás, árbevétel, bevétel, költség, ráfordítás, kiadás).
7.2.3. Bizonylati rendszer ismerete, illetve alkalmazása
- Beérkező, kimenő és belső bizonylatok ismerete, felismerése készség szintjén:
= bevételi és kiadási pénztárbizonylatok szabályszerű kitöltése,
= a pénztárjelentés ismerete,
= banki átutalási megbízások, csekkek kitöltése,
= készpénzfizetési számla szabályos kitöltése.
7.2.4. Adózási alapismeretek
- Áfa működési mechanizmusának ismerete.
- Szja. legfontosabb elemeinek ismerete.
- Társadalombiztosítási alapismeretek.
A fenti követelmények megfelelnek a
- Gyorsíró és idegen nyelvi gépíró (OKJ száma: 52 3404 01), és az
- Ügyintézőtitkár I. (felsőfokú) (OKJ száma: 54 3404 02) szakképesítés
szakmai követelményének.
8. Ügyviteli és ügyviteltechnikai ismeretek alkalmazása
8.1. Az ügyiratkezelés általános szabályainak alkalmazása
- Az ügyiratkezelés fogalma, szervezete és folyamata.
- Az iratkezelés rendeltetésének, funkcióinak leírása a törvényesség védelmi, folyamatszabályozási, ellenőrzési funkcióinak érvényesítésével.
- Ügyvitel-szervezési, ügyirat-kezelési folyamatok elemzése a jogi szabályozás szempontjából (a közigazgatási iratok egységes kezelési rendszere, az iratkezelés célja és az iratvédelem, az ügyirat-kezelési szabályzat):
= az ügyirat-kezelési rendszerek megkülönböztetése sorszámos-alszámos, alapszámos, dossziérendszerű példák alapján,
= az ügyiratkezelés szervezeti megoldásainak megkülönböztetése a központi, osztott vegyes rendszerű modell alapján.
- A küldemények átvétele, bontása, elosztása az ügyirat-kezelési szabályok alkalmazásával.
- Iktatás, iktatószám, iktatókönyv, utóirat kezelése a szabályok alkalmazásával.
- Leírás, összeolvasás, hitelesítés és postázási feladatok alkalmazása egy döntést tartalmazó példa alapján.
- Az iratkezelés gyakorlatának, a nyilvántartásba vétel szabályainak leírása az ügyiratkezelés szervezeti megoldásától függően.
8.2. Ügyvitel-technikai ismeretek alkalmazása
8.2.1. Az irodai munkahelyek kialakításának jellemzése a munkavédelmi és ergonómiai szempontok figyelembevételével.
8.2.2. Az iroda-automatizáció eszközeinek használata
- Az írógépek fajtáinak, szerkezetének, működési elveinek jellemzése használati útmutató szerint.
- Egy korszerű elektronikus írógép használata a kezelési útmutatónak megfelelően (margó, betűtípus, sortávolság beállítása, szalagkazetta és javítószalag behelyezése a bemutatás, a használati útmutató alapján).
- Számítógépek és nyomtatók fajtáinak, felhasználási területeinek jellemzése.
- Egy adott korszerű telefonkészülék és alközpont szolgáltatásainak teljes körű ismertetése és szabályszerű alkalmazása a kezelési útmutatónak megfelelően.
- Egy adott üzenetrögzítő szakszerű használata (felvétel, visszahallgatás, beállítás) a kezelési útmutatónak megfelelően.
- Egy adott telefax használata, fax küldése, fogadása, automatikus és manuális vezérlés, papírcsere a kezelési útmutatónak megfelelően.
- A számítógépes faxküldés szabályainak alkalmazása egy adott faxkártya használatával.
- Egy adott diktafon használata a kezelési útmutatónak megfelelően.
- Egy adott másológép használata a kezelési útmutatónak megfelelően.
A fenti követelmények megfelelnek a
- Gyorsíró és idegen nyelvi gépíró (OKJ száma: 52 3404 01), és az
- Ügyintézőtitkár I. (felsőfokú) (OKJ száma: 54 3404 02) szakképesítés
szakmai követelményének.
IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A beszédíró gyorsíró szakmai képesítő vizsgát az adott időpontban érvényes rendeletek előírásai szerint kell letenni.
1. A vizsgán a III. fejezetben (Szakmai követelmények) részletezett ismeretanyagot kell számon kérni.
2. A szakmai vizsga részei
2.1. Írásbeli vizsgarész
Az írásbeli vizsgarészen a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott írásbeli tétel(ek) alapján az ismeretkör egészét átfogó összetett feladatot kell megoldani.
Gépírás
A) Tízperces másolás
10 perc alatt legalább 2300 leütés terjedelmű szöveg másolása nyomtatott szövegről, sortartással.
Javítószerkezetes írógépen, valamint számítógépen a jelölt a hibáit gépi úton kijavíthatja.
Ezenkívül semmiféle javítóeszközt nem lehet használni.
A hibahatár:
- javítószerkezet nélküli gépen a leütésszámhoz viszonyított 6 ezrelék,
- javítószerkezetes gépen, illetve számítógépen a leütésszámhoz viszonyított 4 ezrelék.
B) Hivatalos levél készítése
Egy hivatalos levél elkészítése gépírással, szabvány szerint, adatokból, gyorsírási diktátum szó szerinti áttétele alapján.
A levél adatait időmérés nélkül, szövegét kb. 3 perces, percenként 200 szótagos sebességgel kell gyorsírásba diktálni.
A levél áttételi ideje: 50 perc.
Hibahatár: a szótagszámhoz viszonyított 3%.
A levél készítésekor a jelöltek helyesírási szótárt (A magyar helyesírás szabályai vagy a Helyesírási tanácsadó szótár) használhatnak.
Bármely részfeladat elégtelen teljesítése esetén a tantárgy minősítése elégtelen.
Gyorsírás
A) Ötperces, percenként 300 szótagos sebességű diktátum gyorsírással történő leírása és nyomtatott formában történő áttétele írógéppel vagy számítógéppel.
Hibahatár: a szótagszámhoz viszonyított 3 százalék.
Az áttétel időtartama: 90 perc.
B) Tízperces, percenként 250 szótagos sebességű közepes nehézségű, jegyzőkönyvi anyagot tartalmazó szöveg sztenografálása; formába öntött, kb. 70%-os hiteles kivonata gépi áttétellel.
A megoldás időtartama: 175 perc.
Bármely részfeladat elégtelen teljesítése esetén a tantárgy minősítése elégtelen.
A jegyzőkönyv-vezetési dolgozatok értékelése
Az elbírálás legfőbb szempontja, hogy a jegyzőkönyv mennyiben volna felhasználható a gyakorlati életben, mégpedig tartalmi, fogalmazási-helyesírási és szerkesztési-formai szempontból.
a) Tartalmi szempontok
A tanuló a lényeges mondanivalókat emelte-e ki, megfelelő áthidaló kifejezéseket alkalmazott-e, tényhű-e a kivonat.
b) Fogalmazási-helyesírási szempontok
A tanuló mondatai megfelelnek-e a világosság, szabatosság követelményeinek, következetes-e az igeidők, a személy és a szám alkalmazása, egyáltalán nem, vagy kis mértékben fordul elő benne a központozási, helyesírási hiba.
c) Szerkesztési-formai szempontok
Ismeri-e, helyesen alkalmazza-e a tanuló az előírt jegyzőkönyvi formát, megfelelően alkalmazza-e a különböző kiemelési módokat, dolgozata könnyen áttekinthető-e, kiemelkedik-e a lényeg.
A dolgozatokat szövegesen kell minősíteni, kijavítva a fogalmazási-helyesírási, valamint a szerkesztési-formai hibákat.
Bármely tantárgy elégtelen teljesítése esetén az írásbeli vizsga érdemjegye elégtelen.
2.2. Gyakorlati vizsgarész
A) Szövegszerkesztés
A jelölt mintegy 4500 leütést tartalmazó nyers, formázatlan szöveget, valamint a formázás elvégzéséhez szükséges - esetlegesen beszúrandó - objektumokat, képeket elektronikus formában kap meg. A jelölt rendelkezésére áll még legalább 3 részből álló min. 400, max. 1200 karakternyi szövegrészlet és a szerkesztési instrukciókat tartalmazó "korrektúra" valódi méretben nyomtatott formában. A feladat elvégzése 100 pontot ér. Ebből 30 pont szerezhető a korrektúrázási feladatok elvégzésével. 70 pont kapható szerkesztési feladatokért (0-1. szint: 20 pont, 2. szint: 20 pont, 3-4. szint: 30 pont). A szerkesztési feladatok a végrehajtás bonyolultsága szerint a következő csoportokba tartoznak:
0. szintű csoport: alapvető rendszerismeretek a számítógépről (útvonal megtalálása, fájlnév megadása, fájlkeresés stb.).
1. szintű csoport: oldalbeállítás, betűformázás, bekezdésformázás, fejléc, lábléc megadás oldalszámmal való ellátása, nyomtatás.
2. szintű csoport: tabulátorállítások, szegélyek, árnyékolás, mintázatbeállítás, mezőkódok beszúrása, egyszintű lista készítése.
3. szintű csoport: táblázat, objektumbeszúrás, keret, hasáb.
4. szintű csoport: körlevél és adatbázisként funkcionáló fájl szerkesztése, tartalomjegyzék, diagram, és a felsoroltakhoz kapcsolódó további feladatok a vizsgát lebonyolító intézmény technikai adottságának függvényében.
A dolgozatok elbírálása a központi javítási-értékelési útmutató pontozása alapján történik.
Legalább 60%-os teljesítmény fogadható el.
A vizsga időtartama: 90 perc.
A gyakorlati vizsga komplex feladatát legalább három változatban a képző intézmény dolgozza ki, és a vizsgabizottság elnöke a területi gazdasági kamarát képviselő vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá.
B) Táblázat- és adatbázis-kezelés
A jelölt a tanult korszerű program használatával - a szakmai követelményben megfogalmazottak alapján egy összetett feladatot old meg. A feladat táblázatkezelési és adatbázis-kezelési ismeretek alkalmazását kéri számon.
A vizsga időtartama: A) és B) együtt 150 perc.
A gyakorlati vizsgarész komplex vizsgafeladatát 3 változatban a szakmai vizsgát szervező intézmény dolgozza ki. Az intézmény vezetője javaslataikat legalább tizenöt nappal a kitűzött vizsgaidőpont előtt a vizsgabizottság elnökének jóváhagyásra megküldi. A vizsgabizottság elnöke azt vizsgálja, hogy a javasolt vizsgafeladatok tartalmilag és formailag megfelelnek-e a követelményrendszernek. A vizsgaelnök által javasolt változásokat végre kell hajtani.
2.3. Szóbeli vizsgarész
A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott tételsorokból ad számot tudásáról.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó komplex szóbeli vizsgát tesz. A szóbeli vizsgatételek jog és gazdasági alapismeretekből, ügyviteli és ügyvitel-technikai, valamint jegyzőkönyv-vezetési ismeretekből kerülnek összeállításra.
3. A vizsga értékelése
A jelölt akkor kaphat beszédíró gyorsíró szakképesítést, ha minden vizsgarészből megfelelt. Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli, gyakorlati vizsgarészen, továbbá, ha a szóbeli vizsgarészen elégtelen érdemjegyet kapott. Javítóvizsgát abból a vizsgarészből, illetőleg tantárgyból kell tenni, amelyből a vizsgázó tudását elégtelenre minősítették.
4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
Az írásbeli vizsga alól felmentés nem adható.
A szóbeli és gyakorlati (számítógép-kezelés, szövegszerkesztés, táblázat- és adatbázis-kezelés) vizsga alól felmentést kap a jelölt, ha Gyorsíró és idegen nyelvi gépíró vagy Ügyintézőtitkár I. (felsőfokú) szakképesítő bizonyítvánnyal rendelkezik.
Felmentést kap a jelölt (osztály vagy csoport) azon vizsga, illetve vizsgafeladat alól, amelyre vonatkozóan a fenti vizsgakövetelményt teljesítő - jogszabállyal szabályozott - szakképesítő bizonyítvánnyal rendelkezik. A felmentés a tanórák látogatására is kiterjed.
5. Egyéb feltételek, információk
Mivel a képzés a Gyorsíró és idegen nyelvi gépíró és az Ügyintézőtitkár I. (felsőfokú) szakképesítésre épül, ezért felvételt csak az említett szakképesítő bizonyítvánnyal rendelkezők nyerhetnek.


Vissza