Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Tanulás > Képzettségek > Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Vissza
Megnevezés Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
OKJ-azonosító 54464103
A képzettséggel betölthető foglalkozás(ok) Szoftverfejlesztő, informatikus
A képzési lehetőségek
Középiskolai képzések az országban
A hasonló foglalkozások
A képzési jegyzékben szereplő adatok
Szakképesítések köre több munkakör betöltésére jogosító (A)
Szakmacsoport Informatika
A képzési jegyzékbe kerülés éve 1995
Kizárólag iskolarendszerű képzés nem
Évfolyamok száma 2
Elmélet aránya 60%
Gyakorlat aránya 40%
Felelős minisztérium IHM
A képzésről rendelkező jogszabály
A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 91. sorszáma alatt kiadott informatikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai
1. Szakképesítés azonosító száma: 54 4641 03
2. Szakképesítés megnevezése: informatikus
A) Térinformatikus
B) Műszaki informatikus
C) Oktatásinformatikus
D) Rendszerinformatikus
II. A szakképesítés munkaterülete
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR
száma
megnevezése
OKJ
azonosító
OKJ megnevezés

3139
Egyéb számítástechnikai foglalkozások
54 4641 03
informatikus

2. A munkaterület rövid leírása
A) Térinformatikus
B) Műszaki informatikus
A műszaki, illetve térinformatikus - tevékenységi körének megfelelően - mint a vállalat, intézmény, szervezet operatív vezetőjének közvetlen munkatársa, megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) számítástechnikai, informatikai ismeretei birtokában a munkahely informatikai koncepciójának kialakításában és annak megvalósításában vesz részt. Koncepcionális kérdésekben a feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg a megvalósításában az irányító, koordináló, információáramlást biztosító feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.
Feladata a tevékenységi körének megfelelő informatikai feladatok specifikálása és koordinálása, a szükséges fejlesztések kivitelezésében való részvétel, az alkalmazások bevezetésének a felügyelete, az üzemeltetése és az ellenőrzése.
Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai alkalmazások összehangolt működésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.
C) Oktatásinformatikus
Az oktatásinformatikus olyan, pedagógiai végzettséggel rendelkező szakember, aki a tantervi követelményeket az informatika és számítástechnika eszközeinek, módszereinek kreatív alkalmazásával tudja közvetíteni. Az oktatási intézményekben az intézmény vezetője és a számítástechnika szakos tanárok irányítása mellett megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) számítástechnikai és módszertani ismeretei birtokában az oktatási intézmény informatikai koncepciójának kialakításában és annak megvalósításában vesz részt. Ez elsősorban az informatikának az oktatásban és az oktatási intézmény működtetésében való alkalmazását jelenti. Feladata az oktatási és egyéb elektronikus anyagok készítésében való részvétel. Számítástechnikai kérdésekben az oktatási intézmény számítástechnika szakos tanáraival, módszertani kérdésekben az intézmény oktatásért felelős vezetőjével és a szakmai munkaközösségek vezetőivel működik együtt. Felelősségi körébe tartozik az oktatásban és képzésben használható szoftverek, informatikai eljárások és az Interneten elérhető információk felkutatása és az oktatási intézményben történő alkalmazásuk előkészítése, megszervezése, valamint az oktatási intézménynél működő informatikai alkalmazások összehangolt működésének biztosítása, melynek révén hozzájárul az intézmény oktatási, képzési feladatainak jobb ellátásához. Feladata a tevékenységi körének megfelelő informatikai feladatok specifikálása és koordinálása, a szükséges fejlesztések kivitelezésében való részvétel, az alkalmazások bevezetésének a felügyelete, az üzemeltetése és az ellenőrzése. Felkészültsége legyen elegendő ahhoz, hogy fogadóképes legyen a képzés során megismert szoftverek új változatainak alkalmazására.
D) Rendszerinformatikus
A rendszerinformatikus ("rendszergazda") tevékenységi körének megfelelően - mint a gazdálkodó egység operatív vezetőjének munkatársa - megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) számítástechnikai ismeretek birtokában a munkahely informatikai koncepciójának a kialakításában és annak megvalósításában vesz részt. Koncepcionális kérdésekben a feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg a megvalósításban az ellenőrző és irányító feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel. A gazdasági élet különböző területein, valamint az állam- és közigazgatásban alkalmazott számítástechnikai eszközök optimális kialakítása, működtetése, rendszerbe szervezése, illesztése, adatbázis adminisztrátori, hálózati rendszergazda, valamint számítógépes adatvédelmi felelősi feladatok ellátása. Rendelkeznie kell a szakmai követelményrendszerben meghatározott számítástechnikai eszközök használatához szükséges idegennyelv-ismerettel.
III. A szakképesítés szakmai követelményei
III/1. Általános szakmai követelmények
A) Térinformatikus
B) Műszaki informatikus
D) Rendszerinformatikus
A felsőfokú informatikusnak a munkahelyi összefüggéseket, folyamatokat jól ismerő, széles szakmai látókörrel rendelkező, kombinatív problémamegoldási és operatív szervezői képességgel rendelkező szakembernek kell lennie, aki ismeri a számítástechnika hardver és szoftver eszközrendszerét, és tájékozott az információs piacon elérhető alkalmazási rendszerek területén.
Ismerje és tudja alkalmazni a szükséges jogi ismereteket (munkajog, szerzői jog, szerződések), valamint az információ kezelésére és a személyiségi jogok védelmére konkrétan vonatkozó és tágabb értelemben kapcsolódó jogszabályok ismeretét. Alkalmas legyen projektek irányítására, ismerje a minőségbiztosítás alapelveit.
Legyen képes az informatika szaknyelvének szabatos, célszerű használatára, kifejezésmódjában törekedjen a magyar szakszavak alkalmazására, választékos kifejezésmódra. A jelöltnek rendelkeznie kell az idegen nyelvű szakirodalom, kézikönyvek, dokumentációk felhasználásához szükséges idegen nyelvi tudással.
C) Oktatás informatikus
Feleljen meg a szoftverüzemeltetői szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek, és a fentieken kívül legyen birtokában az Internet használatához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteknek, beleértve a jogi ismereteket is. Ismerje és legyen képes alkalmazni a szaktárgyi módszertani kutatások legújabb, az informatikának az oktatásban - a hatékonyság növelése érdekében - való felhasználására vonatkozó eredményeit.
III/2. Általános tantárgyi követelmények
A) Térinformatikus
B) Műszaki informatikus
C) Oktatásinformatikus
D) Rendszerinformatikus
2.1. Számítástechnikai szoftverüzemeltetői ismeretek
2.1.1. Számítástechnikai alapismeretek
Alapfogalmak
- Információ a számítógépben, kódrendszerek.
- Aritmetikai, logikai műveletek, relációk.
- Adattípusok, egyszerű adatszerkezetek (tömbök, rekordok, állományok).
A hardver
- A számítógépek felépítése, funkcionális egységei, a funkcionális egységek főbb jellemzői.
- Perifériák típusai, főbb jellemzői.
- Korszerű számítógépes konfigurációk, modularitás.
- A számítógép üzembe helyezése.
A szoftver
- Szoftverek csoportosítása.
- Operációs rendszerek, rendszerközeli szoftverek, hálózati szoftverek.
- Fejlesztő környezetek.
- Általános célú és egyedi alkalmazások.
Programozási alapfogalmak
- A programnyelvek utasításkészlete.
- Adattípusok.
- Programszerkezetek (elágazások, ciklusok).
- A strukturált program felépítése (eljárások, függvények).
- Elemi algoritmusok és megvalósításuk valamely programnyelven.
Megjegyzés: az általános tantárgyi követelmények programozási alapismeretek témaköre nem programozási készség kialakítására szolgál. A cél az, hogy a hallgató megismerje azokat az alapfogalmakat, amelyek a számítástechnika ismeretanyagához tartoznak (feltételek, elágazások, ciklusok stb.), és ma már az alkalmazásokban is jelen vannak.
2.1.2. Általános célú alkalmazások
Szövegszerkesztés
- Szövegbevitel, javítás (kijelölés, másolás, mozgatás, keresés, csere, rövidítésszótár stb.).
- Szövegek tárolása, visszatöltése, nyomtatása.
- A szöveg formázása, lapszámozás.
- Lábléc, fejléc, lábjegyzet, tartalomjegyzék.
- Körlevélkészítés, borítékcímke-nyomtatás.
- Helyesírás-ellenőrzés, szinonimaszótár.
- Táblázatok, grafikák beillesztése a szövegbe.
Táblázatkezelés
- A táblázatok felépítése.
- Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, formázás.
- Hivatkozások, újraszámolás.
- Képletek szerkesztése: konstansok, hivatkozások, függvények a képletekben.
- Gazdasági számítások, kalkulációk.
- A statisztika alapfogalmai: középértékek, szórás, gyakoriság.
- Statisztikai kimutatások, grafikonok szerkesztése.
Adatbázis-kezelés
- Az adatbázis-kezelés alapfogalmai (az adatbázis fogalma, típusai).
- Relációs adatbázisok.
- Jogosultságok kiosztása.
- Adatbázis-tervezés.
- Mezőtípusok.
- Az adatbázisok létrehozása, karbantartása, alapvető adatbázis-kezelő műveletek (keresés, válogatás, rendezés, összesítés).
- Lekérdezések, összegfokozatos listák.
- Adatbázis kapcsolatok.
- Archiválás.
Adatszintű kapcsolatok a különböző alkalmazások között
- Állományok konvertálása.
2.2. Operációs rendszerek, rendszerközeli programok, hálózatok
Legalább két különböző jellegű operációs rendszer ismerete.
2.2.1. Az operációs rendszer
- Az operációs rendszer telepítése.
- Az operációs rendszer részei, rendszerállományok.
- A betöltési folyamat.
- Az operációs rendszer memóriakezelése.
- Parancsok, kapcsolók.
- Állományok típusai.
- Lemezes adattárolás: lemez-, könyvtár-, állománykezelő parancsok.
- Parancsállományok.
- Rendszerkonfigurálás (eszközmeghajtók), környezet beállítás.
- Egy operációs rendszer megszakítási rendszerének fogalom szintű ismerete.
2.2.2. Az operációs rendszer grafikus kiterjesztése
- A grafikus ablakkezelő környezet használata.
- Karbantartás, üzemeltetés és konfigurálás grafikus munkakörnyezetben.
2.2.3. A karbantartás és üzemeltetés egyéb segédprogramjai
- Az adatvédelem szoftver és hardver eszközei (tömörítés, víruskeresés, lemezkarbantartás stb.).
2.2.4. Hálózatok
- Hálózatok működésének alapelvei, felhasználási területei.
- Hozzáférési jogok, adatvédelem.
- Kezelői parancsok és menüs programok.
- Lemez, könyvtár, állomány kezelése a hálózatokban.
- Állományok nyomtatása.
- A hálózatos üzemeltetéssel kapcsolatos információk lekérdezése.
A) Térinformatikus
B) Műszaki informatikus
2.3. Adatkezelés
- Adat, információ, hír.
- Egyed, tulajdonság, kapcsolat.
- A kapcsolat foka.
- Normál formák.
- Hagyományos fájlszerkezetek.
- Adatbázistípusok.
- 4GL ismeretek.
- Relációs adatkezelés.
- Objektumorientáltság.
- Integráció, műszaki jellegű és gazdasági nyilvántartások integrálása.
- Case, 4GL alkalmazásgenerátorok.
2.4. Rendszerelemzés és -tervezés
- Rendszerfejlesztés menete.
- Helyzetfelmérési technikák.
- Ügyvitelszervezési alapismeretek.
- Bizonylattervezés, EDI alapismeretek.
- Kódtervezés.
- Adatelőkészítés menete.
- Input/output tervezés szempontjai.
- Dialógustervezés.
- Rendszerfejlesztési technikák.
- Batch és online rendszerek működési elvei.
- Rendszerfejlesztési technikák.
- Komplex szervezési módszertan és alkalmazása (SDM, SSADM stb.).
- Dokumentációs rendszer alkalmazása.
2.5. Gazdasági alapismeretek
- A vállalkozási formák és jellemzői.
- A tervezés alapfogalmai.
- Statisztikai alapismeretek.
- A controlling fogalma.
- A marketing fogalma, szerepe és jellemzői.
- A termelésirányítás fogalma.
- A gazdasági folyamatok fogalma.
- Gazdasági egységek szervezeti felépítése.
2.6. Projektirányítás
- Projekt fogalma.
- Projektirányítás feladatai.
- Projektek modellezése (hálótervezés).
- Időtervezés.
- Erőforrások tervezése.
- Költségtervezés.
- Projektkövetés.
- Projekt- és minőségbiztosítás.
- Projektirányítás dokumentumai.
2.7. Matematika
- A halmazelmélet alapjai.
- A matematikai logika alapjai.
- A kombinatorika alapjai.
- A lineáris algebra alapjai.
A) Térinformatikus
B) Műszaki informatikus
C) Oktatásinformatikus
D) Rendszerinformatikus
2.8. Jogi alapismeretek
- Jogi alapfogalmak.
- Munkajog, szerzői jog.
- Szerződések.
- Adózási alapfogalmak, az adózás rendje.
- A legfontosabb adójogszabályok.
2.9. Adatvédelem
- Adatvédelem és adatbiztonság fogalma.
- Az elektronikus nyilvántartások veszélyei.
- A privát szféra titkosítása és a közérdekű adatok nyilvánossága biztosításának követelménye.
- Az adatvédelem jogi szabályozása Magyarországon és a világban.
- Adatvédelmi alapelvek és intézmények.
- Az adatvédelmi törvény.
- A számítógépes alkalmazási rendszerek ellenőrzése és biztonsága.
- Hardver és szoftver védelmi eszközök.
- Hálózatok védelme.
A) Térinformatikus
B) Műszaki informatikus
C) Oktatásinformatikus
2.10. Humán informatika
- Kommunikációs formák.
- A kommunikáció funkciói.
- A jelfeldolgozás.
- Az első és második jelzőrendszer.
- A beszéd.
- A tárolás
= a memória,
= a tanulás.
- Kondicionálás, operáns kondicionálás.
- A gépi és az agyi információs rendszerek összehasonlítása.
2.11. Információkezelési alapismeretek
- Az adatbázisok kialakulásának története (könyvtárak, szakosodott információs intézmények szolgáltatásai; off-line és on-line adatbázisok).
- Információkeresés (on-line adatbázisrendszerek használata).
- Az információ rögzítése, tárolása (információhordozók).
- Az információ átvitele.
- Az információ-visszakeresés fő módjai és fajtái.
- Adatbázisok (privát és nyilvános adatbázisok).
- Szolgáltató központok ("host"-ok) jellemzése.
- Nyilvános adatbázisok legfontosabb jellemzői.
- Adatbázis-műveletek (update, keresés letöltés, nyomtatás).
- Tárgyszó rendszer, tezaurusz.
- Adatbázis-szolgáltatások jellemzői.
Hálózati multimédia szoftverek
A) Térinformatikus
B) Műszaki informatikus
C) Oktatásinformatikus
D) Rendszerinformatikus
2.12. Idegen nyelv
- A jelöltnek rendelkeznie kell az idegen nyelvű szoftverek kezeléséhez, illetve a szakirodalom, kézikönyvek dokumentációs felhasználásához szükséges idegen nyelvi tudással.
D) Rendszer informatikus
2.13. Matematika
- Számhalmazok.
- A Boole-algebra alapjai, logikai kifejezések kiértékelése.
- Lineáris algebrai alapok (mátrixok, vektorok).
- Leíró statisztika (minta, átlag, szórás, hisztogram).
2.14. Operációs rendszerek, rendszerközeli programok
- Követelmény legalább két operációs rendszer ismerete jártasság szinten.
- Az operációs rendszerek feladata, fajtái.
- Egy személyi számítógépes operációs rendszer felépítése, működési elvei.
- Egy operációs rendszer fájlkezelése, felhasználói parancsai, memóriakezelése, megszakítási rendszerének fogalom szintű ismerete.
- Rendszerkonfigurálás, környezetbeállítás.
- Segédprogramok.
2.15. Programozás, a programozás módszertana és technológiája
- A strukturált programozás elveinek betartásával programtervezési feladat megoldása.
- Alapvető programozási tételek alkalmazása (összegzés, számlálás, keresés, rendezés, válogatás, listázás stb.).
- A program vezérlési szerkezetei.
- Változók fogalma.
- Programszerkezetek, paraméterátadás, a változók hatásköre.
- Programtesztelés fogalma, módszerei, eszközei.
- A korszerű, integrált programfejlesztő eszközök, programgenerátorok.
- Magasszintű programozási nyelvek sajátosságai.
2.16. Adatbázis-kezelés
- Az adatbázis-kezelés alapfogalmai (az adatbázis fogalma, típusai).
- Mezőtípusok.
- Az adatbázisok létrehozása, karbantartása.
- Alapvető adatbázis-kezelő műveletek (keresés, válogatás, rendezés, összesítés).
- Lekérdezések, összegfokozatos listák. Adatbázis-kapcsolatok.
2.17. Információs hálózatok
- Kommunikáció eszközei.
- Hálózatok általános ismérvei, fajtái, elemei.
- Két konkrét helyi hálózat használata.
- Erőforrás-kezelés, adatvédelem.
- Hálózati operációs rendszerek.
- Internet/Intranet hálózatok.
- Protokollok.
III/3. Speciális szakmai követelmények
A jelölt az általános követelményekben megfogalmazott ismereteket tudja alkalmazni az adott szakterületen. Ehhez tökéletesen ismernie kell a szakterület sajátosságait, amelynek követelményeit és szakmai mélységét az adott szakterület igényei határozzák meg.
A) Térinformatikus
A térinformatikus legyen alkalmas a térinformációs rendszerek helyhez kötött információinak számítógéppel történő gyűjtésére, kezelésére, elemzésére és képi megjelenítésére. Az állami és önkormányzati igazgatási, közművek, környezetvizsgálatok és földhivatalok telek- és ingatlan-nyilvántartási információs rendszereinek létrehozására és működtetésére, ezek önálló munkavégzésnél történő alkalmazására.
Legyen képes a hardver, a szoftver és az eljárások olyan rendszerének kezelésére, amely a következő tevékenységeket foglalja magába: a térbeli koordinátákkal rendelkező adatok számítógépre vitele, kezelése, megváltoztatása, elemzése, megjelenítése; ezen adatokkal való modellezéssel elősegíti a tervezési, irányítási, igazgatási üzemeltetési és gazdálkodási problémák megoldását.
A térinformatikus speciális tantárgyi követelményei
1. Államigazgatási és jogi alapismeretek
- A közigazgatás rendszere.
- Hatósági feladatok.
- Települési önkormányzati munka.
- Adatbiztonság, adatvédelem jogi kérdései.
2. Alkalmazott matematika
- A gráfelmélet alapjai.
- Optimalizálási problémák.
- Matematikai statisztika.
- Vetülettan.
3. A digitális térképkészítés geometriai alapjai
- A digitális térkép meghatározása.
- Vektoros és raszteres geometriai adatrendszer.
- A digitális térképkészítés módszerei és eszközei.
- A digitális földmérési alaptérkép.
4. Térinformatikai rendszerek szervezési alapjai
- A GIS szervezési sajátosságai.
- A GIS rendszerek adattartalmának meghatározása.
- Az adatnyerés technológiájának kidolgozása.
- A GIS szoftver és hardver platform kiválasztása.
- A működtetés szervezeti kereteinek kialakítása.
- A térképi és a szöveges adatállományok karbantartásának módszertani kérdései.
5. Szakági és igazgatási ismeretek
- Közműnyilvántartó rendszerek.
- Szakági és egyesített közműnyilvántartás.
- A közművek adatbázisai és kezelésük.
- A digitális közműtérkép.
- Adatszolgáltatás, adatvédelem.
6. Adatbázis-kezelés, szervezés
- ORACLE programozási ismeretek.
- Az SQL alapfogalmai.
- A szöveges és grafikus adatbázisok összekapcsolása.
7. Térinformatikai (GIS) szakági programozás
- CAM, CAD alapú szoftverek (MicroStation MGE, AutoCAD).
- Integrált térinformatikai rendszerek (MapInfo, ArcInfo, Arc-View, I/RAS B, I/RAS C, GEOVEC, ERDAS).
B) Műszaki informatikus
Ismerje a számítógépes jelfeldolgozás elméletét és gyakorlatát.
Ismerje és legyen képes üzemeltetni a számítógépes jelfeldolgozás szoftver és hardver eszközeit.
Legyen képes intelligens mérő- és kiértékelő rendszereket kialakítani.
A műszaki informatikus speciális tantárgyi követelményei
1. Programozás, a programozás módszertana és technológiája
- A programozási feladat megoldásának lépései.
- A strukturált programozás elvei, programtervezési módszerek.
- Adattípusok, adatszerkezetek és ezek tervezése.
- A program vezérlési szerkezetei.
- Változók fogalma.
- Programszerkezetek, paraméterátadás, a változók hatásköre.
- Alapvető adatfeldolgozási algoritmusok (összegzés, számlálás, keresés, rendezés, válogatás, listázás stb.).
- Programtesztelés fogalma, módszerei, eszközei.
- A számítógépes program dokumentálásának elvei, eszközei, a dokumentáció részei.
- A felhasználóbarát program jellemzői.
- Programok karbantartása, karbantarthatóság biztosításának programtechnikai eszközei.
- A korszerű, integrált programfejlesztő eszközök, programgenerátorok.
- Az objektumorientált programozás alapjai.
2. Programnyelvek
- Legalább két általános célú, magas szintű programnyelv ismerete kötelező.
- Magasszintű programozási nyelvek sajátosságai. Interpreter, compiler, szerkesztő (linker).
- A "Programozás, a programozás módszertana és technológiája" témacsoportban felsorolt követelmények megvalósítása egy konkrét programnyelven.
- Adatfeldolgozás hálózati programozásának alapjai.
- A grafikus megjelenítés programozásának elvei és lehetőségei az adott programnyelven.
3. Számítógépes jelfeldolgozás
- Jelek csoportosítása és fontosabb leírási módjuk.
- Mintavételezés, interpoláció, kvantálás, ADC-k, DAC-ok tulajdonságai, illesztésük.
- DFT és a folytonos spektrum kapcsolata, eljárások a DFT spektrális felbontásának növelésére, ablakfüggvény hatása.
- Energetikai spektrumok mérésének alapjai, spektrumanalizátorok, a mérési eredmények értelmezése.
- Statisztikus jelanalízis (teljesítménysűrűség-spektrum, autókorrelációs függvény).
- Digitális szűrők (FIR, IIR szűrők tulajdonságai, alkalmazásuk szabályai, középérték, effektív érték, amplitudósűrűség mérése).
- DSP alkalmazása.
4. Mérő- és irányító rendszerek
- Mérőrendszerek digitális felületei: IEEE 488, RS 232, RS 422, RS 485.
- Számítógépes mérés és méréstervezés.
- PLC alkalmazása.
C) Oktatásinformatikus
Legyen képes a számítógépes rendszer - mint hardver - üzemeltetési feladatai ellátásában közreműködni, ezen belül a feladatai speciálisan
- a számítógép, illetve kapcsolódó perifériák bekapcsolási folyamatainak felügyelete,
- az oktatási intézmény számítógépes rendszere üzemeltetésével kapcsolatos rendszeres napi feladatok ellátása,
- az Internet szolgáltatásainak szakszerű igénybevétele,
- egy általános célú diagnosztikai program kezelése, üzeneteinek értelmezése.
Legyen képes közreműködni a számítógépes rendszer - mint szoftverkörnyezet - karbantartási és bővítési feladatainak ellátásában, ezen belül a feladatai speciálisan
- a szoftveres munkakörnyezet kialakítása és az Internethez kapcsolása (bejelentkezés, indítási beállítások),
- az oktatási intézmény elektronikus kommunikációjának megszervezése és a kommunikációs rendszer működésének felügyelete,
- a biztonságos szoftverüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok (archiválás, biztonsági másolatok készítése stb.) ellátása,
- a szoftverbeszerzés főbb szempontjainak meghatározása, az alkalmazni kívánt szoftver hardverigényének előzetes meghatározása, szoftverek telepítése, új, a tanultakkal azonos funkciójú szoftverek megtanulása a dokumentáció alapján,
- munkaállomás üzemeltetése.
Legyen képes általános célú szoftverek alkalmazására, üzemeltetésére, új szoftverek üzemeltetésének elsajátítására
- szövegszerkesztés (ismerjen egy korszerű szövegszerkesztő szoftvert).
Legyen képes az oktatási intézmény dokumentációs tevékenységének kiszolgálására (levelezés, számítógépes ügyiratkezelés, kiadványok készítése)
- táblázatkezelés (ismerjen egy korszerű táblázatkezelő szoftvert).
Legyen képes általános oktatási és gazdasági feladatok kiszolgálására (kalkulációk, kimutatások, statisztikák, órarendek számítógépes kivitelezésére)
- adatbázis-kezelés (ismerjen egy korszerű adatbázis-kezelő szoftvert),
- kisebb adatbázisok kialakítása, karbantartása,
- lekérdezések, válogatások,
- kimutatások készítése.
Legyen képes egyedi szoftverek üzemeltetésére.
Legyen képes az Interneten található adatbázisok elérésére és az oktatásban való felhasználására.
Legyen képes HTML lap megtervezésére és elhelyezésére.
Legyen képes arra, hogy egy oktatási és egyéb elektronikus anyagok készítését végző teamben képviselje saját szaktárgyának tartalmi és tantárgy-pedagógiai aspektusait.
Az oktatási informatikus rendelkezzék megfelelő szakmai felkészültséggel ahhoz, hogy egyedi alkalmazói oktatási szoftverek kezelését a felhasználói kézikönyv alapján megtanulja, és az üzemeltetési feladatokat ellássa.
Az oktatási informatikus speciális tantárgyi követelményei
1. Számítógépes hálózatok
- Az Internet címzési rendszere
- Internet szolgáltatások
2. Elektronikus levelezés
- Levelezés PMAIL rendszeren
= levélcímek,
= levélküldés,
= levélfogadás,
= tárolók használata,
= levelek továbbküldése,
= levelezési csoportok kialakítása,
= levelezési címlisták,
= csatolt levél küldése,
= csatolás kibontása,
= alap konfigurációs beállítások.
- Levelezés UNIX alapú levelezőprogrammal (pl. Pine).
- Levelezés a Windows alapú levelezőprogrammal (pl. EUDORA, INTERNET MAIL AND NEWS, NETSCAPE).
- Internet szolgáltatások levélben
= levelezési listák,
= USENET (online),
= személyek és intézmények keresése,
= fájlok keresése és átvitele,
= archie,
= adatok keresése,
= fax küldése.
3. Alapvető UNIX parancsok
- Bejelentkezés.
- Jogosultságok.
- Fájlrendszer.
- Finger.
- A DOS és UNIX operációs rendszer parancsainak összehasonlítása.
4. A PC/TCP
- A PC/TCP fontosabb parancsai.
5. FTP, Telnet és Gopher
- FTP parancsmód.
- FTP archívumok az Interneten.
- Telnet bejelentkezés.
- Telnet parancsmód.
- Hazai és külföldi adatbázisok, könyvtárak.
- BRS-SEARCH.
- Gopher használata.
- Veronica keresés.
- Gopher parancsok.
6. WWW
- A WEB használata
= keresőprogramok (pl. Netscape Navigator, Internet Explorer).
7. Oktatási és egyéb elektronikus anyagok készítése
- A Hypermédia és Hypertext technológia ismerete, mint nagy hatékonyságú információrendszerező és keresőrendszer.
- Multimédia prezentációk felhasználása, egyszer? alkalmazások tervezése, kivitelezése
= a multimédia számítógép és a kapcsolódó, média források és perifériák összekapcsolása és a rendszer üzemeltetése, valamint speciális multimédia berendezések kezelése,
= csoportos és frontális munkában használható prezentációs eszközök és interfészek,
= a multimédia jellemzői, felhasználási területei,
= az egyes médiumok előnyei és hátrányai,
= a többcsatornás megjelenítés előnyei,
= az interaktivitás pszichológiai és pedagógiai alapjai,
= a felhasználás és készítés metodikai kérdései,
= anyaggyűjtés és feldolgozás,
= a szerzői jog idevonatkozó ismeretei,
= alkalmazásgenerátorok, egy vizuális programozási nyelv elemei; egyszerű multimédia alkalmazás készítése saját szakterülethez kapcsolódóan,
= tesztelési, értékelési eljárások,
= hatékonyságvizsgálat,
= egyedi gyártás.
- A kereskedelmi forgalomban kapható, szaktárgyakhoz kapcsolódó multimédia anyagok ismerete.
8. HTML lapok készítése
- A lapok megtervezése és szerkesztése.
- A lapok elkészítése és elhelyezése.
9. NEWS szerverek használata
- Feliratkozás a hírcsoportokba.
- Hírek letöltése.
10. Csevegőprogramok használata.
11. Kommunikációs szoftverek használata
- Fax.
- Üzenetrögzítő.
12. BBS.
D) Rendszerinformatikus
Adott feladat korszerű megoldásához szükséges hardverkörnyezet, alapszoftver, szoftverfejlesztői környezet és alkalmazói szoftver kiválasztása.
Adott feladat korszerű megoldásához szükséges számítástechnikai háttér kialakítása.
Speciális alkalmazói környezet kialakításával kapcsolatos problémák megoldása.
A számítógépes rendszer, azon belül a számítógépek központi és perifériális egységeinek üzembe helyezése, működtetése, hibafeltárása. A kialakult számítástechnikai rendszer folyamatos üzemeltetésének biztosítása, rendszergazda feladatok ellátása. Nyílt rendszerek felügyelete, alkalmazói szoftverek integrálása nyílt rendszerekbe.
Adatátvitel megvalósítása és biztosítása különböző számítógépes rendszerek között.
Ismernie és használnia kell tudni legalább két kiszolgáló feladatokat ellátó gépre is telepíthető hálózati funkciókat ellátó operációs rendszert. Használnia kell tudni egy korszerű adatbázis-kezelő rendszert.
Ismernie kell a lokális hálózatok felügyeletére vonatkozó szabványokat és eljárásokat.
Ismernie kell egy, hálózaton is használható hypermédia eszköz teljes körű alkalmazását (ajánlott a World Wide Web rendszer).
Rendszerinformatikus speciális tantárgy
- Hardver ismeretek, hibafeltárás.
- Hálózat kialakításának gyakorlati ismérvei és megvalósítási technikák.
- Hálózati üzemeltetéshez kapcsolódó elektronikai alapismeretek.
- Felhasználók adminisztrálásának feladatai.
- Rendszerkarbantartás (mentés, feltöltés, szoftverinstallálás).
- Rendszerkonfiguráció.
- Adatbiztosítás, adatbiztonság hálózati környezetbe.
- Információs hálózatok
= kommunikáció eszközei,
= hálózatok általános ismérvei, fajtái, elemei,
= két konkrét helyi hálózat használata,
= erőforrás-kezelés, adatvédelem,
= hálózati operációs rendszerek,
= Internet/Intranet hálózatok,
= protokollok.
- Operációs rendszerek, rendszerközeli programok
= követelmény legalább két operációs rendszer ismerete jártasság szinten,
= az operációs rendszerek feladata, fajtái,
= egy személyi számítógépes operációs rendszer felépítése, működési elvei,
= egy operációs rendszer fájlkezelése, felhasználói parancsai, memóriakezelése, megszakítási rendszerének fogalom szintű ismerete,
= rendszerkonfigurálás, környezetbeállítás,
= segédprogramok.
IV. A szakképesítés szakmai vizsgakövetelményei
IV/1. A szakképzésben való részvétel feltétele
Középiskolai végzettség:
A) Térinformatikus
B) Műszaki informatikus
D) Rendszerinformatikus
Főiskolai vagy egyetemi végzettség:
C) Oktatásinformatikus
IV/2. A vizsgán számon kérhető ismeretek
(Az egyes témakörökben számon kérhető ismeretek megegyeznek a III. pontban megfogalmazottakkal.)
IV/3. A szakmai vizsga részei
Írásbeli vizsga
Az írásbeli központi tételsort a Művelődési és Közoktatási Minisztérium adja ki, egy írásbeli tételsor egy írásbeli vizsgán használható fel.
A), B), C) esetén, két részből áll:
I. Megegyezik a számítástechnikai szoftverüzemeltető vizsga írásbeli részével.
II. A), B), C) esetén közös követelmény:
- Adatkezelés, adatvédelem.
- Operációs rendszerek.
- Telekommunikációs alapismeretek.
Speciális követelmények:
A) Térinformatikus szakképesítés esetén:
- Térinformatikai szoftverek kezelése.
- Matematika.
B) Műszaki informatikus szakképesítés esetén:
- Programozás.
- Számítógépes jelfeldolgozás.
- Matematika.
C) Oktatásinformatikus szakképesítés esetén:
- Elektronikus levelezés.
- FTP, Telnet és Gopher használata.
- WWW használata.
- Csevegőprogramok használata.
II. D) esetén
- Információs hálózatok.
- Matematika.
- Számítástechnikai alapismeretek.
- Operációs rendszerek, rendszerközeli programok.
- Programozás, a programozás módszertana és technológiája.
- Adatbázis-kezelés.
- Információs hálózatok.
A tételeket a jelölt a vizsgán kapja meg. Az írásbeli vizsga feladatait központi tételsor tartalmazza. A vizsgán segédeszköz nem használható. Munkaidő: 180 perc.
Gyakorlati vizsga
A), B), C) esetén
A gyakorlati vizsga szakdolgozat készítéséből áll.
A szakdolgozatok tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően.
A szakdolgozatokat csak a képző intézmény által jóváhagyott témában lehet benyújtani, a képzés befejezését követő 2 évig.
A szakdolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait. Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is. Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.
A szakdolgozatokat, a szóbeli vizsgát megelőzően legalább 30 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani. A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a formai követelményeknek.
D) esetén
A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg számítógép-hálózaton, a hálózattelepítés, illetve üzemeltetés témaköreiben, az általa megismert hálózati szoftverek felhasználásával. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja (pl. printserver létrehozása, Novell szerver megvalósítása, Internet kommunikáció létrehozása Novell vagy UNIX környezetben). Vizsgán segédeszköz használható.
A vizsga időtartama: 4 óra.
Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsgára bocsátás feltételei:
A), B), C) esetén megírt és elbírált szakdolgozat.
A), B), C), D) esetén legalább elégséges minősítésű írásbeli és gyakorlati vizsga.
A), B), C) esetén a szóbeli vizsga két részből áll:
a) szakdolgozat védése,
b) válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.
D) esetén a szóbeli vizsga csak a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorok alapján kihúzott kérdésekre adott feleletekből áll.
A szóbeli vizsga kérdéseit a III. pontban vizsgakövetelményként megadott témakörök mindegyikéből a szakképesítés szakmai követelményeiben megfogalmazott szintek figyelembevételével a képző intézmény állítja össze.
A szóbeli tételsort, a vizsgát megelőzően 30 nappal a kijelölt vizsgabizottsági elnöknek meg kell küldeni és vele jóváhagyatni. A vizsgabizottság elnöke azt vizsgálja, hogy a kérdéssor tartalmilag és formailag megfelel-e a követelményeknek. A vizsgabizottság elnöke által javasolt változtatásokat végre kell hajtani.
A vizsgakérdéseket vizsgázónként legalább két témacsoportból kell kiadni.
A vizsgán semmiféle segédeszköz nem használható.
A felkészülési idő: 20 perc.
IV/4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
Az írásbeli vizsga I. része alól - a vizsgajegy beszámítása nélkül - felmentést kap a vizsgázó, ha legalább számítástechnikai szoftverüzemeltető, vagy annál magasabb, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő számítástechnikai szakképesítő bizonyítvánnyal rendelkezik.
* * *


Vissza