Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
ePálya > Tanulás > Képzettségek > Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Korábbi OKJ (2006-ig) szerinti szakképesítések

Titkárságvezető
Vissza
Megnevezés Titkárságvezető
OKJ-azonosító 55343402
A képzettséggel betölthető foglalkozás(ok) Általános titkár
A képzési lehetőségek
Középiskolai képzések az országban
A hasonló foglalkozások
A képzési jegyzékben szereplő adatok
Szakképesítések köre több munkakör betöltésére jogosító (A)
Szakmacsoport Ügyvitel
A képzési jegyzékbe kerülés éve 2000
Kizárólag iskolarendszerű képzés igen
Évfolyamok száma 2
Elmélet aránya 30%
Gyakorlat aránya 70%
Felelős minisztérium OM
A képzésről rendelkező jogszabály
A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 106. sorszám alatt kiadott titkárságvezető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai
1. A szakképesítés megnevezése: Titkárságvezető
2. A szakképzés azonosító száma: 55 3434 01
II. A szakképesítéssel betöltendő munkaterület
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
1349
egyéb funkcionális tevékenységet folytató részegységek vezetői
2. A szakképesítéssel betölthető további rokon foglalkozások
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
megnevezése
3619
egyéb gazdasági ügyintézők
3139
egyéb számítástechnikai foglalkozások
4119
egyéb analitikus jellegű számviteli foglalkozások
4193
irodai adminisztrátor, írnok
4299
egyéb ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások
3. A munkaterület leírása
A titkárságvezető munkakörében önállóan végzi munkáját, felhasználva gépírási, számítógépes, nyelvművelési, jogi, gazdasági, vezetési, marketing, gazdasági statisztikai és matematikai automatizált iroda szervezése, vezetése, informatikája, projekt menedzselése, valamint idegen nyelvi szakmai kommunikációs ismereteit.
A tanult ismeretek alapján alkalmassá válik egy titkárság működtetésére, egy nemzetközi vállalat képviseleti irodájának vezetésére, nagyvállalaton belül teamok és projektek vezetői feladatainak ellátására.
III. A szakképesítés szakmai követelményei
1. Nyelvművelés és beszédtechnika
1.1. A helyesírás szabályainak alkalmazása
- Ismerje és tudatosan alkalmazza a magyar helyesírás szabályrendszerét, normáit, logikáját, mindennemű írásbeli munkájában.
1.2. Nyelvhelyesség alkalmazása
- Ismerje és alkalmazza a mai köznyelv nyelvhelyességi normarendszerét, és ezt mind írásbeli, mind szóbeli megnyilatkozásaiban érvényesítse is.
1.3. Beszédtechnika, beszédművelés szabályainak érvényesítése
- Gondolatait világosan, érthetően formálja meg és egy szöveget kifejező módon, pontosan közvetítsen.
- Helyes hangsúly, hangerő, beszédtempó.
- Beszédhibák leküzdése (hadarás, motyogás, selypítés).
- Nyelvi magatartás követelményei (köszönés, megszólítás, tegezés és magázás).
- Nonverbális elemek szerepe a közlésben.
2. Levelezési ismeretek alkalmazása
2.1. Levelezési alapfogalmak meghatározása
- A levelezés és a levél fogalmának meghatározása jellemző ismérveik alapján.
- A levelezés funkciójának, gyakorlati hasznának jellemzése gyakorlati példák alapján.
- A levelezés történetének megismerése történeti példák, történelmi ismeretek alapján.
- A levelezés folyamatának leírása egy választott levélváltás bemutatásával.
- A kapcsolattartás leveleinek jellemzése a protokoll szabályainak megfelelően.
- A magánlevél és a hivatalos levél megkülönböztetése levélminták alapján.
- Az irat fogalmának meghatározása jellemző ismérvei alapján.
- Az ügyviteli és történeti értékű iratok megkülönböztetése iratminták alapján.
- A gazdálkodó egységek belső és külső iratfajtáinak megkülönböztetése iratminták alapján jellemző jegyeik meghatározásával.
- Az okirat, a magán- és a közokirat megkülönböztetése iratminták alapján.
- Az iratkészítés tárgyi feltételeinek bemutatása minták alapján.
- A levélpapír, boríték fajtáinak bemutatása a papírszabványok szerint.
- A levél alkotóelemeinek használata az adott időszakban érvényes műszaki irányelvek alapján.
- A levélszerkesztés szempontjainak jellemzése a szerkesztési, fogalmazási követelmények szerint.
- A hivatalos nyelvi stílus használata a magyar nyelv szabályai szerint.
- Nyelvi-stilisztikai hibák elemzése hibafeltárással és -javítással a nyelvtani szempontok szerint.
2.2. Az iratkészítés formai szempontjainak érvényesítése
- Az egyszerű ügyirat, illetve különböző formanyomtatványok kitöltése kézírással vagy írógéppel, értelemszerűen.
- Az egyszerű ügyirat és hivatalos levél formaalakítása önállóan az adott időszakban érvényes műszaki irányelvek szerint.
- Nyugta, ellennyugta, elismervény, kötelezvény, meghatalmazás fogalmának meghatározása a tartalmi követelmények alapján.
- Elkészítésük minta és diktálás alapján egyszerű ügyiratformában, formanyomtatvány kitöltésével, valamint megadott adatok alapján önálló fogalmazással.
2.3. A munkaüggyel kapcsolatos iratok írása
- Önéletrajz, pályázat, munkaszerződés írása a tartalmi sajátosságaik figyelembevételével.
- Munkaszerződés kötelező tartalmi elemeinek kiválasztása a Munka Törvénykönyve előírásai alapján.
2.4. Hivatalos szervekkel (hatóságokkal, közigazgatási szervekkel) való kapcsolattartás iratainak készítése
- Beadványok (kérvény, panasz, bejelentés), idézés, határozat, fellebbezés fogalmának meghatározása tartalmi, formai, nyelvi ismérvek érvényesítésével.
- Elkészítésük minta és diktálás alapján, formanyomtatvány kitöltésével.
2.5. Belső iratok készítése
- A jegyzőkönyv, a feljegyzés, a körlevél fogalmának meghatározása tartalmi, nyelvi és formai ismérvek érvényesítésével.
- Elkészítésük minta és diktálás alapján.
2.6. Gazdasági tevékenységgel kapcsolatos iratok készítése
- Tájékoztató, érdeklődő, ajánlatkérő levél, ajánlat, megrendelés, megrendelés visszaigazolása, szállítási értesítés, a hibás teljesítés fogalmának meghatározása tartalmi, nyelvi, formai követelmények szerint.
- Elkészítésük minta és diktálás alapján, formanyomtatvány kitöltésével.
- A pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos nyomtatványok kitöltése és levelek írása az adott időpontban érvényes jogszabályi előírások szerint.
3. Gépírás
3.1. A tízujjas vakírás megalapozására a helyes írástechnika kialakítása
- Az írógép működési elvének, használatának bemutatása a használati útmutató alapján.
- Számítógépes gépírásoktató program esetén a számítógép és program működési elvének, használatának bemutatása a használati útmutató alapján.
- A helyes test-, kéz- és kartartás felvétele szemléltetés alapján.
- Ujjtorna az ujjak mozgáskoordinációjának fejlesztésére bemutatással.
- A közbillentyű és az alapsor használatának beidegződése ütemes írással.
- Az alapsorról kiinduló betűkapcsolatok írása - a homogén gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével - mozdulatgyakorlatokkal, ütemes írással.
- A váltóbillentyű használata helyes mozgáskoordinációval szabályszerűen.
- Számok írása az alapsorhoz kapcsolódó szabályos írástechnika kialakításával.
- A gépelt jelek adott időszakban érvényes műszaki irányelveinek alkalmazása az írásjelek használatakor.
3.2. Az írástechnika fejlesztése a másolási készség megalapozására és megszilárdítására
- Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással, ütemes írással.
- Áttérés speciális gyakorlatok másolásával az önálló írássebesség kialakítására, illetve az önálló soralakításra a szövegszerkesztővel történő szövegbevitel megalapozásához.
3.3. Az írássebesség fejlesztése
- A betűbillentyűk kezelésének megszilárdítása ujjtechnikai és mozdulatgyakorlatokkal, az időtartam percenkénti növelése szerinti sebességfokozó gyakorlással.
- Az írássebesség fokozása az időtartam percenkénti növelésével, a percenkénti minimum 170 leütés teljesítésének elérése érdekében.
3.4. Az egyszerű ügyirat és levél formaalakításakor a műszaki irányelvek alkalmazása
- A margóbeállítás változtatásával önálló soralakítás fejlesztése a szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozására.
- Írógépbetűs vagy nyomtatott szövegek, illetve kézírásos szövegek másolása önálló soralakítással a formaalakítás megalapozására.
- A kiemelési módok alkalmazása minták alapján, gépeléssel párhuzamosan kiemelések meghatározása, a tartalmi szempontok alapján, értelemszerűen.
- A gépelt levél adott időszakban érvényes műszaki irányelveinek alkalmazása az egyszerű ügyiratok, valamint hivatalos levél folyamatos szövegből történő formába öntésekor.
3.5. Idegen nyelvű szövegek, levelek másolása
4. Számítógép-kezelés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés és adatbázis-kezelés
4.1. Angol nyelv (a számítógép nyelvének) használata
- A számítógép kezeléséhez és az adott szövegszerkesztő program olvasásához, értelmezéséhez szükséges angol szavak olvasása, megértése, valamint ennek megfelelően az adott parancs végrehajtása.
4.2. Számítógép-kezelés
4.2.1. A személyi számítógépek és perifériák általános jellemzése
- Egy adott géptípus jellemzőinek megmagyarázása szabatosan, szakszerűen.
- Perifériák jellemzése egy adott konfigurációra vonatkozóan, szakszerűen.
4.2.2. A számítógép üzembe helyezése
- Munkavédelem és baleset-elhárítás a jogszabályokban előírtaknak megfelelően.
- A számítógép szabályszerű csatlakozásainak ellenőrzése megtekintéssel.
- A számítógép bekapcsolása, kikapcsolása és újraindítása a megfelelő billentyűk használatával szabályszerűen.
4.2.3. Vírusellenőrzés és vírusirtás
- Fogalmának definiálása és módszereinek alkalmazása.
- Egy adott vírusellenőrző és vírusirtó program használata.
4.2.4. Egy választott korszerű operációs rendszer használata
- Fájlok szabályszerű létrehozása, másolása, törlése, átnevezése lemezen, illetve lemezek között.
- Könyvtár szabályszerű létrehozása lemezen.
- Katalógus szabályszerű kérése lemezről.
4.2.5. Egy választott korszerű segédprogram használata
4.2.6. Egy választott korszerű szövegszerkesztő program használata
4.3. Szövegszerkesztés
- Javítás, kijelölés, kiemelés, másolás, mozgatás, keresés, helyettesítés pontos végrehajtása egy adott szövegben a szövegszerkesztő lehetőségeinek ismeretében szakszerűen, 1700 leütéssel 10 perc alatt.
- Fejléc, lábléc és oldalszámozás beállítása és elkészítése a nyomdai szabványoknak megfelelően esztétikusan.
- Tabulálás, tabulálás beállítása jobbra, balra, középre és decimálisan az adott szövegszerkesztő lehetőségeit és a nyomdai előírásokat figyelembe véve.
- Dokumentum formázása az adott szövegszerkesztővel a nyomdai tipográfiai előírások, továbbá korrektúrajelek ismeretében.
- Nyomtatás, állománykezelés.
- A szakszerű mentés, visszatöltés az adott szövegszerkesztővel.
- Nyomtatási kép beállítása esztétikusan és a nyomdai szabványoknak megfelelően.
- Nyomtató pontos beállítása - típustól függően - a magyar szabványnak megfelelő ékezetes betűtípusra, a megfelelő papírméretre, nyomtatási erősségre és példányszámra, a lehetőségeket kihasználva.
- Nyomtatás megfelelő formátumú papírra, borítékra a magyar szabványnak megfelelő ékezetes betűkkel.
- Táblázatkészítés az adott szövegszerkesztő lehetőségeit, az esztétikus kivitelt és a táblaszerkesztés szabályait betartva.
- Adatok bevitele táblázatba.
- Táblázat beillesztése egy adott dokumentumba, importálás egyéb (táblázat- és adatbázis-kezelő) programokból.
- Speciális lehetőségek, az adott szövegszerkesztő lehetőségeit kihasználva.
- Kiadványszerkesztés (rövidebb terjedelmű kiadványok, meghívók, tájékoztatók stb. gépelése, formázása, nyomtatása önállóan).
- Körlevélkészítés.
- Tartalomjegyzék és tárgymutató készítése.
- Helyesírás-ellenőrzés, elválasztás.
- Grafikus állomány beillesztése egy adott dokumentumba, importálás egyéb (rajzoló, képfeldolgozó) programokból.
4.4. Egy választott korszerű táblázatkezelő program használata
- Adott szövegbe táblázatkezelővel készített diagram megfelelő elhelyezése.
- Képletek készítése, egyszerű függvények használata és beillesztése egy adott dokumentumba.
- Táblázatok tervezése, létrehozása, importálása, formázása a táblázatszerkesztés szabályainak és esztétikai szempontoknak a figyelembevételével.
4.5. Egy választott korszerű adatbázis-kezelő program használata
- A legfontosabb alapfogalmak (relációs adatbázis, mező, mezőtípusok, rekord, rekordmutató) definiálása a tanultak alapján szabatosan.
- Egyszerű adatbázisok megtervezése és létrehozása.
- Adatbázisok feltöltése.
- Adatok megkeresése, válogatása, megjelenítése megadott szempontoknak megfelelően.
- Megadott adatokon egyszerűbb függvénykapcsolatok létrehozása.
- Hazai és nemzetközi adatbázisok elérése, adatlekérdezés, adatlekérés adott rendszeren.
5. Gazdasági ismeretek
A tantárgy követelményei magukba foglalják a központi alapmodulban szereplő e tárgyhoz kapcsolódó témaköröket is.
5.1. Alapvető gazdasági összefüggések megismerése
- Alapvető nemzetgazdasági összefüggések ismerete.
- A nemzetközi gazdasági szervek ismerete (IMF, Világbank, GATT).
- A különböző fizetési eszközök (csekk, váltó stb.) fogalmának, alkalmazási lehetőségeinek, szabályainak ismerete.
- A különböző fizetési módok leírása (készpénzes és készpénzkímélő fizetési módok).
5.2. Bizonylati rendszer a pénzforgalomban
- A beérkező fizetési bizonylatok nyilvántartásának ismerete egy vállalkozás bizonylati rendjében meghatározottaknak megfelelően.
- A kimenő fizetési bizonylatok nyilvántartásának ismerete egy vállalkozás bizonylati rendjében meghatározottaknak megfelelően.
- Felszólítások készítése az adott vállalkozásnál meghatározott határidők és törvényes előírások figyelembevételével.
- Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kitöltése az adott vállalkozás bizonylati rendjében meghatározottak szerint, szabályosan.
5.3. Adózási alapismeretek
- A társasági adó fogalmának, kiszámításának ismertetése egyszerű példa segítségével, a hatályos rendeletek szerint.
- Társadalombiztosítási járulék fogalma, kiszámítása egyszerű példa segítségével, a hatályos rendeletek szerint.
- Egészségbiztosítási, nyugdíj-, munkavállalói járulék mértékének megjelölése, kiszámítása egyszerű példa segítségével, a hatályos rendeletekben előírtak alapján.
- Személyi jövedelemadó-előleg számítása a hatályos rendeletek szerint, példák alapján.
- Egyéb levonások fajtáinak ismertetése példák alapján.
- Személyi jövedelemadó-bevallás készítése az adott időpontban érvényes szabályoknak megfelelően, konkrét példák alapján.
5.4. Alapvető nemzetközi gazdasági összefüggések ismerete, államközi szerződések fajtáinak ismerete (kereskedelmi szerződés, árucsere-forgalmi megállapodás, fizetési megállapodás)
- A külkereskedelem szabályozásának, irányításának eszközrendszere.
- A külkereskedelemmel összefüggő okmányok felsorolása, az egyszerűbbek jellemzése, kitöltése, továbbítása, irattározása egyszerűsített adatok alapján EU alapismeretek.
- Tőzsdei alapismeretek, értékpapírokra vonatkozó ismeretek.
5.5. Számviteli alapismeretek, könyvvezetési alapismeretek
- A számvitel feladatainak jellemzése egy adott vállalkozás példája alapján.
- A számvitel szervezetben elfoglalt helyének és a többi funkciós területtel való kapcsolatának leírása egy lehetséges módon, egy vállalkozás példája alapján, értelemszerűen.
- A számlakeret, számlarend jellemzése.
- A fogalmak definiálása, számlakeret, számlarend jellemzése egy vállalkozás gyakorlata alapján.
- A kettős könyvelés fogalmának szakszerű meghatározása.
- Egyszeres könyvvezetés.
- Naplófőkönyv és pénztárkönyv alkalmazási lehetőségének és vezetési szabályainak ismertetése a számviteli törvény alapján.
5.6. Vállalkozási ismeretek
- Vállalkozás fogalma, formái.
- Vállalkozás indításának külső és belső feltételei.
- Üzleti terv módosításának főbb lépései.
6. Jogi ismeretek
6.1. Alkotmányjog
- Állami szervek elkülönítése.
- Alkotmányos alapfogalmak.
- Alkotmányos alapkötelezettségek.
- Államigazgatási eljárás.
- Államigazgatási határozatok, az eljárás és a hatásköri szabályok.
6.2. Polgári jog
- A jogág jellemzői, a polgári jogviszony tartalma, alanya, tárgya.
- Tulajdonjog, annak elemei.
- Kötelmi jog.
- Szerződéskészítés.
6.3. Gazdasági jog
- A gazdasági társaságok alapítása, elkülönítése, főbb formái.
- A gazdasági társaságok legfőbb szabályai.
6.4. Munkajog
- Munkajogi alapfogalmak.
- Munkaviszony létesítése, megszűnése.
- Kollektív szerződés, egyéni munkaszerződés viszonya.
- A munkajogi, köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyok szétválasztása.
- A jogszabályok módosulásának figyelése és a hatályosítás alapismeretei.
6.5. Polgári peres eljárás
- Bírósági hatáskör és illetékességi szabályok; a peres eljárás lefolytatása (tárgyalás, határozathozatal, bírósági beadványok).
6.6. Nemzetközi magánjog alapelveinek ismerete
6.7. Alkalmazása a
- jogszabályjelölésnek,
- ingatlan-nyilvántartásnak,
- cégnyilvántartásnak,
- bírósági hatásköri és illetékességi szabályoknak,
- bírósági beadványok készítésének,
- egyes államigazgatási szabályoknak,
- minisztériumok közötti munkamegosztás szabályainak.
6.8. Szerződések elkészítése az alapelvek, adatok és egyszerű minták alapján a következő területeken:
- ingatlan adásvételi szerződés,
- adásvételi szerződés,
- vállalkozási szerződés,
- lakásbérleti szerződés,
- megbízási szerződés,
- bizományi szerződés,
- ingatlan-ajándékozási szerződés,
- tartási szerződés,
- életjáradéki szerződés,
- öröklési szerződés,
- társasági szerződés (kkt., bt., kft.),
- alapító okirat (egyszemélyes kft., zártkörű rt.).
7. Titkári ismeretek
7.1. Ügyviteli feladatok
- A vezetői szinttől függően a beérkező levelek bontása, érkeztetése, iktatása, válogatása a megfelelő vezetőnek történő benyújtás érdekében, egy adott szervezet irattározási szabályzatának megfelelően.
- A számítógépes iratkezelés elveinek ismerete, a mindenkori technikai fejlettség alapján.
- Iratok selejtezési, archiválási gyakorlatának ismerete, néhány vállalkozás selejtezési és archiválási alapelvei alapján.
- Bélyegzők nyilvántartása, kezelése egy adott szervezet irattározási szabályzatának megfelelően.
- Bejövő telefonhívások fogadása, az udvariassági szabályok betartásával magyarul és egy idegen nyelven.
- Felkészülés a telefonálásra, a beszélgetés megtervezése, lebonyolítása.
- Üzenettovábbítás tömören, lényegre törően.
- A titkár szűrő feladatának ellátása.
- Ügyfél-tájékoztatási feladatok ellátása.
7.2. Irodai készletekkel gazdálkodás
- Irodaszerigény felmérése, megtervezése egy adott időszakra az adott vállalkozásnál alkalmazott módszer figyelembevételével.
- Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának ismerete, betartása a számviteli törvény előírásainak megfelelően.
7.3. Szervezési feladatok, a betöltött munkakör szintjén
- Időgazdálkodás.
- Programkövetés, programok időpontjának egyeztetése, cím- és telefonjegyzék elkészítése, naprakész karbantartása számítógépen, határidő-nyilvántartás vezetése.
- A stresszhelyzet kezelése.
- Egyszerűbb rendezvények teljes körű, a protokoll előírásainak megfelelő megszervezésében részvétel (értekezlet, ülés, közgyűlés, beszámoló, bemutatók stb.).
- Hostessi, vendéglátói feladatok ellátása a partnerek, vendégek, munkatársak tárgyalásain.
- Szervezési, lebonyolítási feladatok ellátása a partnerek, vendégek reprezentációs megajándékozásakor, a protokoll előírásai szerint.
- Főnöke és saját munkaidejének optimális beosztása, egy adott vállalkozás példája kapcsán.
- A titkársági munka optimális megszervezése, egy adott vállalkozás példája alapján.
7.4. Az etikett és protokoll szabályainak alkalmazása, a betöltött munkakör szintjén
- Az etikett és protokoll fogalmának, hasznának, szükségszerűségének meghatározása.
- Általános magatartási normák betartása.
- Kapcsolattartási szabályok betartása az irodai munkában (köszönéskor, bemutatáskor, bemutatkozáskor, megszólításkor, társalgásnál, telefonálásnál, ajándékozáskor, névjegyhasználatnál, meghíváskor, hivatali rangsoroláskor).
- A vendéglátás alapszabályainak alkalmazása a titkári munkában a speciális munkahely igényei figyelembevételével.
- Az etikett és protokoll külföldi sajátosságainak megnevezése, alkalmazása az adott helyzetben.
7.5. Emberismeret és kapcsolattartás összefüggéseinek alkalmazása a titkári munkában.
- Személyiség és viselkedés összefüggéseinek elemzése.
- Önismeret előnyeinek alkalmazása a munkában.
- Emberi viselkedést meghatározó elemek alkalmazása.
- Társas kapcsolatok lényegi vonásainak bemutatása, a "más"-ság tisztelete.
- A vezető személyiségének megismerése.
- Empátia megnyilvánulása a titkári munkában.
- Konfliktusok kezelése a szervezeti kapcsolatokban.
7.6. Etikai elvárások érvényesítése a titkári munkában
- A titkár autonómiája.
- A hivatali titok.
- A titkár-főnök kapcsolatának etikai problémái.
- A magánélet és munkahely kapcsolata.
- A rend és rendetlenség etikai vonatkozásai.
- Egyszerűbb rendezvények teljes körű megszervezése (értekezlet, ülés, közgyűlés, beszámoló, bemutatók) a protokoll előírásainak megfelelően.
- Titkárnői etikai kódex ismertetése.
8. Vezetési és szervezési ismeretek alkalmazása
- A vezetés társadalmi és gazdasági meghatározása.
- Vezetői feladatok ismertetése egy adott szervezet működésében.
- Emberek hatékony vezetésének bemutatása.
- Szervezeti struktúra megválasztásához külső és belső tényezők ismerete.
- Egy szervezet működésének megtervezése.
- Emberismeret szerepe a vezetésben.
- Vezetési technikák és eszközeinek ismerete.
- A vezető időgazdálkodásának bemutatása.
- Szervezési módszerek és technikák a titkárságon.
- Számítógép alkalmazása a vezetői döntéshez.
9. Idegen nyelvi ismeretek (első idegen nyelv)
- Közepes nehézségű idegen nyelvű beszéd és olvasott szöveg megértése.
- Társalgás általános témakörökben, a folyamatos beszédkészség birtokában.
- Megbízható fordítás, a fordítástechnika alapelemeinek ismeretében.
- A nyelv-ország gazdasági és kulturális életében való tájékozottság, a helyi társadalmi szokások ismerete.
10. Szakmai kommunikáció idegen nyelven (első idegen nyelv)
10.1. Írásbeli kommunikáció
- Az üzleti levél formai elemei és stílusa alapvető jellemzőinek alkalmazása.
- Az alábbi levéltípusok szakszerű fordítása idegen nyelvről anyanyelvre és fordítva, valamint címszavak és megadott szempontok alapján történő megfogalmazása:
= ajánlatkérés (valamint hirdetések, reklámszövegek, emlékeztetők, körlevelek),
= ajánlatok, árajánlatok,
= megrendelések elfogadásával, módosításával, stornírozásával kapcsolatos levelezés,
= rendelések feladásával és teljesítésével kapcsolatos levelezés,
= a szállítással (közúti, vasúti, légi, tengeri), szállítmányozással,
= biztosítással kapcsolatos levelek,
= fizetési feltételeket és módozatokat, valamint bankügyletet tartalmazó levelek,
= reklamációs és rendező levelek,
= ügynökségekkel kapcsolatos levelek.
- Az üzleti kapcsolattartás és vállalati élet különféle levéltípusainak elkészítése a nyelv-országok jellegzetes udvariassági nyelvfordulatainak alkalmazásával levélben.
- Szerződés, jegyzőkönyvi és táviratszövegek jellegzetességeinek alkalmazása.
- Álláspályázatok készítése.
10.2. Szóbeli kommunikáció
- Ügyfelekkel, munkatársakkal, gazdasági partnerekkel való foglalkozás, tájékoztatás szókincsének, udvariassági fordulatoknak és a nyelv-ország jellegzetes stíluselemeinek használata személyes kapcsolattartásban és telefonon.
11. Idegen nyelvi ismeret (második idegen nyelven)
- Az idegen nyelvű beszéd és olvasott szöveg megértése alapszinten.
- Társalgás a legfontosabb témakörökben, nyelvi panelek segítségével, alapszintű beszédkészség birtokában.
- Fordítás szótár segítségével, általános, gyakran előforduló témakörökben.
- Alapismeretek a nyelv-ország gazdasági és kulturális életéről, a helyi társadalmi szokásokról.
12. Gazdasági matematika és statisztika
12.1. Matematika
- Matematikai alapfogalmak.
- Halmazok.
- A Bool-algebra alapjai, logikai kifejezések kiértékelése.
- Függvények fogalma.
12.1.2. Függvénytan
- Függvény értelmezési tartománya, értékkészlete.
- Függvények tulajdonságai.
- Folytonos függvények tulajdonságai.
- Differenciálhányados fogalma.
- Függvények ábrázolása.
12.1.3. Sorozatok, sorok
- Sorozatok fogalma.
- Számtani, mértani sorozatok, gyakorlati alkalmazásuk.
- Sor fogalma.
12.1.4. Integrálszámítás
- Függvény alatti terület közelítése téglány összegekkel.
- Határozott integrál fogalma.
- Alap integrálok.
- Határozatlan integrál.
12.2. Statisztika
- Statisztika feladata, módszerei.
- A statisztikai adatgyűjtés megszervezése.
- Viszonyszámok.
- Középértékek.
- A szóródás és az asszimetria.
- A reprezentatív megfigyelés.
- Az idősorok.
13. Automatizált irodai tevékenység szervezése, vezetése, informatikája
13.1. Az irodai automatizálás történeti áttekintése, fejlődési tendenciák.
13.2. Információs folyamatok az irodában. A különböző típusú információk kezelése (szöveges, numerikus, képi információk).
13.3. Az irodai rendszer elemei és a közöttük lévő kapcsolat
- Szervezési tényezők.
- Emberi tényezők.
- Technológiai tényezők.
13.4. Az iroda folyamat szervezése
- Az egyes irodai munkafolyamatok szabályozása.
- Az információ feldolgozása, egyes fázisainak megszervezése.
- Emberek és a technika kapcsolata az automatizált irodában.
- Ergonómiai követelmények figyelembevételének szükségessége az iroda automatizálása során.
- Az új eszközök bevezetésének emberi problémái.
13.5. Az automatizált irodában szükséges bútorok és egyéb berendezések, segédeszközök kiválasztásának szervezési, technológiai és emberi szempontjai.
13.6. Az irodatechnikai eszközök
- A számítógépek főbb alkalmazási lehetőségei.
- Fénymásológépek alkalmazása az irodai munkában. A fénymásológépek típusai, főbb műszaki jellemzőik. Egyszerűbb hibák felismerése és elhárítása. A választás szempontjai, gazdaságossági számítások.
- A telekommunikációs eszközök fejlődésének tendenciái és alkalmazási lehetőségeik a korszerű adatátvitelben.
- A különböző típusú telefonok, telefaxok, alközpontok bemutatása gyakorlati foglalkozás keretében. A rádiótelefonok típusai és alkalmazási feltételeik.
- A hazai és nemzetközi adatátviteli szolgáltatások az automatizált irodában (ISDN, Internet stb.)
- Az automatizált irodában nélkülözhetetlen egyéb irodatechnikai eszközök áttekintése és gyakorlati bemutatása (pl. diktafon, iratmegsemmisítés stb.).
13.7. Szervezési és vezetési feladatok az automatizált irodában. A hatékony munkamagatartás kialakítása az információ-előállítás, -feldolgozás, -rögzítés és -továbbítás során.
13.8. Költségek és hatékonyság az irodában.
13.9. Automatizált iroda informatikája
13.9.1. Rendszerszervezési alapismeretek
13.9.2. Alkalmazói programcsomagok
- Programcsomag fogalma.
- Programcsomag kiválasztásának kritériumai.
- Programcsomag adaptálásával kapcsolatos szervezési feladatok.
- Az ideális, az optimális és a megkövetelhető dokumentáltság.
13.9.3. Adatbázis-kezelés
- Az adatmodellezés alapfogalmai, adatbázis típusok.
- A relációs adatmodell (egyed, tulajdonság, kapcsolat, normalizálás).
- Adatbázisok tervezésének szempontjai.
- A fizikai és logikai adatmodell.
- Adatállományok karbantartása.
- Rendezés.
- Összegfokozatos listák készítése.
- Lekérdezések megvalósítása SQL nyelven, magasszintű nyelvbe ágyazott adatbázis-kezelés.
- Adatvédelem, adatbiztonság.
14. Marketing
14.1.1. A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban
- A marketing fogalma, marketing-mix.
- Marketingkoncepció.
- A marketingorientáció érvényesülése.
14.1.2. Piacszegmentáció
- A piacszegmentáció alapjául szolgáló ismérvek meghatározása.
- A piacszegmentációval kapcsolatos követelmények.
- Célcsoportképzés és pozicionálás.
14.1.3. Fogyasztói magatartás
- A vásárlási folyamat.
- A fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezők.
- Fogyasztói magatartás magyarázó modellje.
14.1.4. Szervezetek beszerzési magatartása
- A szervezeti vásárlók beszerzési sajátosságai.
- Beszerzési döntés folyamata.
- A szervezeti beszerzési magatartás általános modellje.
14.2. Marketingeszközök
14.2.1. Termékpolitika
- A termékforgalom, a termék piaci életgörbéje.
- Új Termék kialakítása, ötletek, fejlesztés, bevezetés a piacra.
- Termékpiaci műveletek.
14.2.2. Árpolitika
- Árképzési elvek.
- Fogyasztói árelfogadás.
- Az árképzés gyakorlati megvalósítása.
14.2.3. Értékesítés
- Az értékesítési rendszer és szereplői.
- Az értékesítési út megtervezése, nagykereskedelem.
- Kiskereskedelem, franchise.
15. Projektmenedzselés
15.1. A projekt meghatározása és alkalmazásának feltételei
- A projekt fogalma.
- A projekt alkalmazásának feltételei (különös tekintettel a szervezeti, időbeli térbeli és erőforrás-gazdálkodási vonatkozásokra).
- A projekt módszer alkalmazásának előnyei és vezetésének funkciói.
15.2. A projekt munka alapvető módszertani kérdései, ismertebb módszerei, technikái
- A projekt szervezésének és folyamatának főbb lépései és sikertényezői szervezésének fontos feltételei.
- A projekt módszer iránti igény felmerülése, céljainak meghatározása.
15.3. A projekt-team szervezése és vezetése
- A projekt-team szervezésének tartalmi és módszertani követelményei.
- A projekt vezetésének technikai kérdései: konfliktuskezelés, ösztönzés stb.
15.4. A projekt-terv elkészítése
- A projekt-folyamat megtervezése.
- A projekt költség- és időtervezése.
- A projekt kockázati tényezőinek számbavétele és elemzésének módszerei.
15.5. A szervezeti kultúra és a projekt
- A kommunikáció szerepe a projektben.
- A kommunikációs terv készítése (különös tekintettel a szervezeti kultúra és struktúra sajátosságaira).
15.6. A projekt-terv elfogadásának folyamata
15.7. A projekt monitoring és controlling megszervezése és működtetése
- A projekt teljes folyamatának vezérlése és értékelése.
- A projekt-munka értékelési módjai, funkciói.
15.8. A projekt számítógépes támogatása
- A projekt számítógépes támogatása, illetve a vonatkozó szervezési tevékenység követelményei, valamint a megfelelő szoftver kiválasztásának szempontjai.
- A hallgató által projekt feldolgozásra kiválasztott témához illeszkedő számítógépes program részletes megismerése.
IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
1. Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsgarészen a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott írásbeli tétel(ek) alapján az ismeretkör egészét átfogó összetett feladatot kell megoldani.
Gépírás
Részfeladatai:
A) Tízperces másolás
10 perc alatt legalább 1700 leütés terjedelmű szöveg másolása nyomtatott szövegről, sortartással.
10 perc alatt legalább 1500 leütés terjedelmű szöveg másolása nyomtatott angol, illetve német nyelvű szövegről, sortartással.
B) Hivatalos levél készítése
Folyamatosan írt szövegből kb. 1000 leütés terjedelmű levél készítése a gépelt levél adott időszakban érvényes formai szokásai alapján.
Javítószerkezetes írógépen, valamint számítógépen a jelölt a hibáit gépi úton kijavíthatja. Ezenkívül semmiféle javítóeszközt nem lehet használni. (Lábjegyzet készítése sem engedhető meg.)
A hibahatár mindkét részfeladat értékelésénél:
- javítószerkezet nélküli gépen a leütésszámhoz viszonyított 6 ezrelék,
- javítószerkezetes gépen, illetve számítógépen a leütésszámhoz viszonyított 4 ezrelék.
Bármelyik részfeladat elégtelen teljesítése esetén a tantárgy minősítése elégtelen.
A vizsga időtartama:
- Másolás: 10 perc.
- Hivatalos levél: 30 perc.
2. Gyakorlati vizsga
A) Számítógép-kezelés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés
a) Szövegszerkesztés
A jelölt mintegy 4500 leütést tartalmazó nyers, formázatlan szöveget, valamint a formázás elvégzéséhez szükséges - esetlegesen beszúrandó - objektumokat, képeket elektronikus formában kap meg. A jelölt rendelkezésére áll még legalább 3 részből álló min. 400, max. 1200 karakternyi szövegrészlet és a szerkesztési instrukciókat tartalmazó "korrektúra" valódi méretben nyomtatott formában. A feladat elvégzése 100 pontot ér. Ebből 30 pont szerezhető a korrektúrázási feladatok elvégzésével. 70 pont kapható szerkesztési feladatokért (0-1. szint: 20 pont, 2. szint; 20 pont, 3-4. szint: 30 pont). A szerkesztési feladatok a végrehajtás bonyolultsága szerint a következő csoportokba tartoznak:
0. szintű csoport: alapvető rendszerismeretek a számítógépről (útvonal megtalálása, fájlnév megadása, fájlkeresés stb.).
1. szintű csoport: oldalbeállítás, betűformázás, bekezdésformázás, fejléc, lábléc megadás oldalszámmal való ellátása, nyomtatás.
2. szintű csoport: tabulátorállítások, szegélyek, árnyékolás, mintázatbeállítás, mezőkódok beszúrása, egyszintű lista készítése.
3. szintű csoport: táblázat, objektumbeszúrás, keret, hasáb.
4. szintű csoport: körlevél és adatbázisként funkcionáló fájl szerkesztése, tartalomjegyzék, diagram, és a felsoroltakhoz kapcsolódó további feladatok a vizsgát lebonyolító intézmény technikai adottságának függvényében.
A dolgozatok elbírálása a központi javítási-értékelési útmutató pontozása alapján történik.
Legalább 60%-os teljesítmény fogadható el.
A vizsga időtartama: 90 perc.
A gyakorlati vizsga komplex feladatát legalább három változatban a képző intézmény dolgozza ki, és a vizsgabizottság elnöke a területi gazdasági kamarát képviselő vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá.
b) Táblázat- és adatbázis-kezelés
A jelölt a tanult korszerű program használatával - a szakmai követelményben megfogalmazottak alapján egy összetett feladatot old meg. A feladat táblázatkezelési és adatbázis-kezelési ismeretek alkalmazását kéri számon.
A vizsga időtartama: a) és b) együtt 150 perc.
A 60%-on felüli teljesítmény fogadható el.
B) Szakmai kommunikáció idegen nyelven
a) Önálló üzleti/vállalati levél megírása megadott szempontok alapján (szótárhasználat megengedett).
A vizsgarész időtartama: 60 perc.
b) Helyzetgyakorlat az ügyfelekkel való foglalkozás, tájékoztatás szókincsének, udvariassági fordulatoknak és a nyelv-ország jellegzetes stíluselemeinek kellő ismeretét mérő szituációs feladatokkal.
A gyakorlati vizsga komplex vizsgafeladatát 3 változatban a szakmai vizsgát szervező - a képzést folytató intézmény bevonásával - dolgozza ki. A szakmai vizsgát szervező intézmény vezetője a javaslatokat legalább tizenöt nappal a kitűzött vizsgaidőpont előtt a vizsgabizottság elnökének jóváhagyásra megküldi. A vizsgabizottság elnöke azt vizsgálja, hogy a javasolt vizsgafeladatok tartalmilag és formailag megfelelnek-e a követelményrendszernek. A vizsgaelnök által javasolt változtatásokat végre kell hajtani.
C) Automatizált iroda szervezése, vezetése és informatikája
A jelölt választott vállalat (cég) automatizált irodája kialakítási tervét dolgozza ki. Ehhez - a feladat, illetve az adott probléma szerint - kiválasztja a legmegfelelőbb számítógépes támogatást és a szükséges rendszertervezési feladatokat rendszer dokumentációt elkészíti.
Dolgozat leadási határideje: a szaktanár által meghatározott időpont, mely végső határideje a vizsgaidőszak megkezdése előtti harmincadik nap lehet.
A dolgozatot az előzetes bírálattal együtt a gyakorlati vizsga előtt 15 nappal a vizsgaelnök rendelkezésére kell bocsátani. A vizsgabizottság elnöke azt vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e a követelményekben meghatározott szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a formai követelményeknek.
A gyakorlati vizsgán a jelölt megvédi dolgozatát.
Értékelése: ötfokozatú.
3. Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakértő felelős felsőoktatási intézmény által javasolt - Szakmai követelmények alapján összeállított - a szakképesítésért felelős miniszter által jóváhagyott tételsorokból ad számot tudásáról. A jelölt egy előre, témakörönként külön-külön kiadott tételjegyzékből húz tételt, amely felöleli a következő tantárgyakat:
- gazdasági- és marketingismeretek (magyar nyelven),
- jogi ismeretek (magyar nyelven),
- titkársági ismeretek (idegen - angol vagy német - nyelven),
- vezetési- és szervezési ismeretek (magyar nyelven).
4. A vizsga értékelése
A jelölt akkor kaphat szakképesítést, ha minden vizsgarészből megfelelt, és a sikeres szakvizsga időpontjában vagy attól számítva legkésőbb 6 hónapon belül bemutatja egy idegen nyelvből szerzett minimum középfokú, egy másik nyelvből minimum alapfokú bármely típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványát, illetve az annak megfelelő nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványát. A szakmai elmélet osztályzatának meghatározásakor az írásbeli és szóbeli tantárgyak vizsgaérdemjegyének átlagát kell venni. Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli, gyakorlati, szóbeli vizsgarészen bármelyik tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Javítóvizsgát abból a vizsgarészből, illetőleg tantárgyból kell tenni, amelyből a vizsgázó tudását elégtelenre minősítették. Valamennyi vizsga értékelése ötfokozatú.
5. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A számítógép-kezelés, szövegszerkesztés, táblázat- és adatbázis-kezelés vizsga alól felmentést kap a vizsgázó, ha legalább két évnél nem régebben megszerzett számítástechnikai szoftverüzemeltető vagy annál magasabb számítástechnikai szakképesítő bizonyítvánnyal, vagy ügyintéző-titkár II. szakképesítő bizonyítvánnyal rendelkezik.
Gépírási vizsga letétele alól felmentés adható, ha a jelölt legalább a fenti vizsgakövetelményt teljesítő - jogszabállyal szabályozott - szakképesítő bizonyítvánnyal rendelkezik.
Ha a sikertelen vizsgázó a gépíró és szövegszerkesztő, ügyintézőtitkár I., II. vagy a menedzserasszisztens szakképesítés vizsgakövetelményét teljesítette, a megfelelő szakképesítő bizonyítvány számára kiadható.


Vissza